22 juil. 2013

Devarim 2

Devarim/Deutéronome Chapitre 2


Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34

1
Καὶ ἐπιστραφέντες ἀπήραμεν εἰς τὴν ἔρημον ὁδὸν θάλασσαν ἐρυθράν, ὃν τρόπον ἐλάλησεν  {יהוה} πρός με, καὶ ἐκυκλώσαμεν τὸ ὄρος τὸ Σηιρ ἡμέρας πολλάς.
Et, nous étant mis en route, nous partimes pour le désert, par le chemin de la mer Rouge, comme me l'avait dit YHWH, et pendant bien des jours nous contournâmes la montagne de Séir.
1
2
καὶ εἶπεν  {יהוה} πρός με
Et YHWH me dit :
2
3
Ἱκανούσθω ὑμῖν κυκλοῦν τὸ ὄρος τοῦτο, ἐπιστράφητε οὖν ἐπὶ βορρᾶν·
C'est assez côtoyer cette montagne, partez donc et allez vers le septentrion.
3
4
καὶ τῷ λαῷ ἔντειλαι λέγων Ὑμεῖς παραπορεύεσθε διὰ τῶν ὁρίων τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν υἱῶν Ησαυ, οἳ κατοικοῦσιν ἐν Σηιρ, καὶ φοβηθήσονται ὑμᾶς καὶ εὐλαβηθήσονται ὑμᾶς σφόδρα.
Donne au peuple mes ordres, disant : Vous passerez le long des frontières de vos frères les fils d'Esau, qui habitent en Séir, et ils auront crainte de vous, et ils vous
redouteront grandement.
4
5
μὴ συνάψητε πρὸς αὐτοὺς πόλεμον· οὐ γὰρ μὴ δῶ ὑμῖν ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν οὐδὲ βῆμα ποδός, ὅτι ἐν κλήρῳ δέδωκα τοῖς υἱοῖς Ησαυ τὸ ὄρος τὸ Σηιρ.
Ne leur faites point la guerre, car de leur territoire Je ne vous donne pas la longueur d'un pied, parce que J'ai donné pour héritage aux fils d'Esau la montagne de Séir.
5
6
βρώματα ἀργυρίου ἀγοράσατε παρ αὐτῶν καὶ φάγεσθε καὶ ὕδωρ μέτρῳ λήμψεσθε παρ αὐτῶν ἀργυρίου καὶ πίεσθε.
Achetez-leur des vivres à prix d'argent, et mangez ; prenez-leur de l'eau à la mesure pour de l'argent, et buvez.
6
7
ὁ γὰρ  {יהוה} ὁ θεὸς ἡμῶν εὐλόγησέν σε ἐν παντὶ ἔργῳ τῶν χειρῶν σου· διάγνωθι πῶς διῆλθες τὴν ἔρημον τὴν μεγάλην καὶ τὴν φοβερὰν ἐκείνην· ἰδοὺ τεσσαράκοντα ἔτη  {יהוה} ὁ θεός σου μετὰ σοῦ, οὐκ ἐπεδεήθης ῥήματος. –
Car, YHWH notre Elohim t'a béni en lous les travaux de tes mains ; considère comment tu as sillonné le grand et redoutable désert. Voici quarante ans que YHWH Elohim est avec toi, et tu n'as manqué d'aucune
chose.
7
8
καὶ παρήλθομεν τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν υἱοὺς Ησαυ τοὺς κατοικοῦντας ἐν Σηιρ παρὰ τὴν ὁδὸν τὴν Αραβα ἀπὸ Αιλων καὶ ἀπὸ Γασιωνγαβερ καὶ ἐπιστρέψαντες παρήλθομεν ὁδὸν ἔρημον Μωαβ.
Nous passâmes donc près de nos frères les fils d'Esau qui habitent la montagne de Séir, par le chemin
d'Araba à partir d'Asion-Gaber, et en faisant un détour, nous arrivâmes sur la route du désert de Moab.
8
9
καὶ εἶπεν  {יהוה} πρός με Μὴ ἐχθραίνετε τοῖς Μωαβίταις καὶ μὴ συνάψητε πρὸς αὐτοὺς πόλεμον· οὐ γὰρ μὴ δῶ ὑμῖν ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν ἐν κλήρῳ, τοῖς γὰρ υἱοῖς Λωτ δέδωκα τὴν Σηιρ κληρονομεῖν.
Et YHWH me dit : Ne soyez point hostiles aux Moabites, ne leur faites point la guerre ; Je ne vous ai rien donné de ce territoire, car J'ai donné Aroer aux fils de Lot pour héritage.
9
10
[οἱ Ομμιν πρότεροι ἐνεκάθηντο ἐπ αὐτῆς, ἔθνος μέγα καὶ πολὺ καὶ ἰσχύοντες ὥσπερ οἱ Ενακιμ·
Les Ommin l'ont habité les 
premiers : Nation grande et nombreuse, puissante comme ceux d'Enac.
10
11
Ραφαιν λογισθήσονται καὶ οὗτοι ὥσπερ οἱ Ενακιμ, καὶ οἱ Μωαβῖται ἐπονομάζουσιν αὐτοὺς Ομμιν.
Ils seront toujours réputés Raphaïm comme ceux d'Enac, mais ils ont été nommés Ommin par les Moabites.
11
12
καὶ ἐν Σηιρ ἐνεκάθητο ὁ Χορραῖος πρότερον, καὶ υἱοὶ Ησαυ ἀπώλεσαν αὐτοὺς καὶ ἐξέτριψαν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν καὶ κατῳκίσθησαν ἀντ αὐτῶν, ὃν τρόπον ἐποίησεν Ισραηλ τὴν γῆν τῆς κληρονομίας αὐτοῦ, ἣν δέδωκεν  {יהוה} αὐτοῖς.]
Or, en Séir le Horrhéen habita d'abord, et les fils d'Esau le détruisirent ; ils effacèrent cette nation devant eux; et à leur place ils habiterent Séir, comme Israël a fait en la terre de son héritage, que YHWH lui a donnée.
12
13
νῦν οὖν ἀνάστητε καὶ ἀπάρατε ὑμεῖς καὶ παραπορεύεσθε τὴν φάραγγα Ζαρετ. καὶ παρήλθομεν τὴν φάραγγα Ζαρετ.
Levez-vous donc, partez et côtoyez le nation de Zared.
13
14
καὶ αἱ ἡμέραι, ἃς παρεπορεύθημεν ἀπὸ Καδης Βαρνη ἕως οὗ παρήλθομεν τὴν φάραγγα Ζαρετ, τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη, ἕως οὗ διέπεσεν πᾶσα γενεὰ ἀνδρῶν πολεμιστῶν ἀποθνῄσκοντες ἐκ τῆς παρεμβολῆς, καθότι ὤμοσεν αὐτοῖς ὁ θεός·
Or nous avons mis trente-huit ans à venir de Cades-Barné au vallon de Zared, et pendant ce temps toute
la génération des hommes en état de porter les armes avait péri dans le camp, comme 1'avait juré Elohim.
14
15
καὶ ἡ χεὶρ τοῦ θεοῦ ἦν ἐπ αὐτοῖς ἐξαναλῶσαι αὐτοὺς ἐκ τῆς παρεμβολῆς, ἕως οὗ διέπεσαν. –
Et la main d'Elohim etait sur eux pour les faire périr au milieu du camp, jusqu'a ce qu'ils eussent 
succombé.
15
16
καὶ ἐγενήθη ἐπεὶ διέπεσαν πάντες οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταὶ ἀποθνῄσκοντες ἐκ μέσου τοῦ λαοῦ,
Et lorsque lea hommes en état de porter les armes eurent péri parmi le peuple,
16
17
καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρός με λέγων
YHWH me parla, disant :
17
18
Σὺ παραπορεύσῃ σήμερον τὰ ὅρια Μωαβ τὴν Σηιρ
Tu vas aujourd'hui côtoyer les limites de Moab du côté d'Aroer ;
18
19
καὶ προσάξετε ἐγγὺς υἱῶν Αμμαν· μὴ ἐχθραίνετε αὐτοῖς καὶ μὴ συνάψητε αὐτοῖς εἰς πόλεμον· οὐ γὰρ μὴ δῶ ἀπὸ τῆς γῆς υἱῶν Αμμαν σοὶ ἐν κλήρῳ, ὅτι τοῖς υἱοῖς Λωτ δέδωκα αὐτὴν ἐν κλήρῳ.
vous serez près des fils d'Ammon ; ne leur soyez point hostiles, ne leur faites point la guerre ; Je ne t'ai rien donné du territoire des fils d'Ammon, car j'ai donné cette terre pour héritage aux fils de Lot.
19
20
[γῆ Ραφαιν λογισθήσεται· καὶ γὰρ ἐπ αὐτῆς κατῴκουν οἱ Ραφαιν τὸ πρότερον, καὶ οἱ Αμμανῖται ὀνομάζουσιν αὐτοὺς Ζομζομμιν,
Elle sera réputée terre de Raphaïm,  car les Raphaïm ont été ses premiers habitants, et les Ammonites les ont surnommés Zochommin,
20
21
ἔθνος μέγα καὶ πολὺ καὶ δυνατώτερον ὑμῶν ὥσπερ οἱ Ενακιμ, καὶ ἀπώλεσεν αὐτοὺς  {יהוה} πρὸ προσώπου αὐτῶν, καὶ κατεκληρονόμησαν καὶ κατῳκίσθησαν ἀντ αὐτῶν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης·
nation grande et nombreuse, plus puissante que vous, comme ceux d'Enac. YHWH les a détruits devant les Ammonites ; ceux-ci ont pris possession de leur terre, et à leur place, ils l'ont habitée jusqu'à ces temps.
21
22
ὥσπερ ἐποίησαν τοῖς υἱοῖς Ησαυ τοῖς κατοικοῦσιν ἐν Σηιρ, ὃν τρόπον ἐξέτριψαν τὸν Χορραῖον ἀπὸ προσώπου αὐτῶν καὶ κατεκληρονόμησαν καὶ κατῳκίσθησαν ἀντ αὐτῶν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης·
Ainsi avait-Il fait en faveur des fils d'Esau qui habitent Séir ; ceux-ci, ayant effacé devant eux le Horrhéen ont pris possession de sa terre, et à sa place, l'ont habitée jusqu'à ce jour.
22
23
καὶ οἱ Ευαῖοι οἱ κατοικοῦντες ἐν ασηρωθ ἕως Γάζης, καὶ οἱ Καππάδοκες οἱ ἐξελθόντες ἐκ Καππαδοκίας ἐξέτριψαν αὐτοὺς καὶ κατῳκίσθησαν ἀντ αὐτῶν.]
Pareillement les Evéens qui demeurent en Asedoth jusqu'à Gaza, et les Cappadociens venus de la Cappadoce, les ont détruits en cette contrée et l'habitent a leur place.
23
24
νῦν οὖν ἀνάστητε καὶ ἀπάρατε καὶ παρέλθατε ὑμεῖς τὴν φάραγγα Αρνων· ἰδοὺ παραδέδωκα εἰς τὰς χεῖράς σου τὸν Σηων βασιλέα Εσεβων τὸν Αμορραῖον καὶ τὴν γῆν αὐτοῦ· ἐνάρχου κληρονομεῖν, σύναπτε πρὸς αὐτὸν πόλεμον.
Levez-vous donc et partez, passez le long du torrent d'Arnon ; Je vous livre Séhon l'Amorrheen, roi 
d'Esebon, et son territoire ; commencez a posséder ; engagez
la guerre avec lui, aujourd'hui même.
24
25
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἐνάρχου δοῦναι τὸν τρόμον σου καὶ τὸν φόβον σου ἐπὶ πρόσωπον πάντων τῶν ἐθνῶν τῶν ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ, οἵτινες ἀκούσαντες τὸ ὄνομά σου ταραχθήσονται καὶ ὠδῖνας ἕξουσιν ἀπὸ προσώπου σου.
Commence à jeter la terreur et la crainte de ton nom sur la face de toutes les nations qui sont sous le ciel ; que ceux qui entendront ton nom soient troublés, que devant ta face elles ressentent les douleurs de la femme qui enfante.
25
26
Καὶ ἀπέστειλα πρέσβεις ἐκ τῆς ἐρήμου Κεδαμωθ πρὸς Σηων βασιλέα Εσεβων λόγοις εἰρηνικοῖς λέγων
Alors, du désert de Cedamoth, j'envoyai des anciens à Séhon, roi d'Esebon, avec des paroles pacifiques, disant :
26
27
Παρελεύσομαι διὰ τῆς γῆς σου· ἐν τῇ ὁδῷ παρελεύσομαι, οὐχὶ ἐκκλινῶ δεξιὰ οὐδὲ ἀριστερά·
Je traverserai ton territoire ; je suivrai la route sans m'écarter ni à droite ni à gauche.
27
28
βρώματα ἀργυρίου ἀποδώσῃ μοι, καὶ φάγομαι, καὶ ὕδωρ ἀργυρίου ἀποδώσῃ μοι, καὶ πίομαι· πλὴν ὅτι παρελεύσομαι τοῖς ποσίν,
Donne-moi à prix d'argent des vivres, et je mangerai ; donne-moi pour de l'argent de l'eau, et je boirai;
je passerai seulement à pied ;
28
29
καθὼς ἐποίησάν μοι οἱ υἱοὶ Ησαυ οἱ κατοικοῦντες ἐν Σηιρ καὶ οἱ Μωαβῖται οἱ κατοικοῦντες ἐν Αροηρ, ἕως παρέλθω τὸν Ιορδάνην εἰς τὴν γῆν, ἣν  {יהוה} ὁ θεὸς ἡμῶν δίδωσιν ἡμῖν.
Comme me l'ont permis les fils d'Esau qui resident en Séir, et les Moabites qui demeurent en Aroer, afin que j'atteigne le Jourdain pour entrer en la terre que YHWH notre Elohim nous a donnée.
29
30
καὶ οὐκ ἠθέλησεν Σηων βασιλεὺς Εσεβων παρελθεῖν ἡμᾶς δι αὐτοῦ, ὅτι ἐσκλήρυνεν  {יהוה} ὁ θεὸς ἡμῶν τὸ πνεῦμα αὐτοῦ καὶ κατίσχυσεν τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ἵνα παραδοθῇ εἰς τὰς χεῖράς σου ὡς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ.
Et Séhon, roi d'Esebon, ne nous permit pas de passer sur son territoire ; car YHWH Elohim avait obscurci son souffle et endurci son coeur, afin qu'il tombat entre tes mains, comme il advint en ce jour.
30
31
καὶ εἶπεν  {יהוה} πρός με Ἰδοὺ ἦργμαι παραδοῦναι πρὸ προσώπου σου τὸν Σηων βασιλέα Εσεβων τὸν Αμορραῖον καὶ τὴν γῆν αὐτοῦ· ἔναρξαι κληρονομῆσαι τὴν γῆν αὐτοῦ.
Et YHWH me dit : Voilà que Je commence par te livrer Séhon, roi d'Esebon, et son territoire ; commence toi aussi par prendre possession de sa contrée.
31
32
καὶ ἐξῆλθεν Σηων βασιλεὺς Εσεβων εἰς συνάντησιν ἡμῖν, αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ λαὸς αὐτοῦ, εἰς πόλεμον Ιασσα.
Et Séhon, roi d'Esebon, sortit à notre rencontre, avec tout son peuple, pour nous combattre en Jassa.
32
33
καὶ παρέδωκεν αὐτὸν  {יהוה} ὁ θεὸς ἡμῶν πρὸ προσώπου ἡμῶν, καὶ ἐπατάξαμεν αὐτὸν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ
Et YHWH Elohim nous le livra : Nous battîmes lui, ses fils, tout son peuple,
33
34
καὶ ἐκρατήσαμεν πασῶν τῶν πόλεων αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ ἐξωλεθρεύσαμεν πᾶσαν πόλιν ἑξῆς καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν, οὐ κατελίπομεν ζωγρείαν·
et nous nous rendîmes maîtres de ses villes en ce temps-là ; nous detruisîmes toutes les villes, nous exterminâmes femmes et enfants, nous n'en laissâmes personne en vie.
34
35
πλὴν τὰ κτήνη ἐπρονομεύσαμεν καὶ τὰ σκῦλα τῶν πόλεων ἐλάβομεν.
Nous ne prîmes que le bétail et la dépouille des villes.
35
36
ἐξ Αροηρ, ἥ ἐστιν παρὰ τὸ χεῖλος χειμάρρου Αρνων, καὶ τὴν πόλιν τὴν οὖσαν ἐν τῇ φάραγγι καὶ ἕως ὄρους τοῦ Γαλααδ οὐκ ἐγενήθη πόλις, ἥτις διέφυγεν ἡμᾶς, τὰς πάσας παρέδωκεν  {יהוה} ὁ θεὸς ἡμῶν εἰς τὰς χεῖρας ἡμῶν·
Depuis Aroer qui est sur les bords du torrent d'Arnon, et la ville bâtie dans la gorge même, jusqu'aux montagnes de Galaad, il n'y eut point de ville qui nous échappât ; YHWH notre Elohim nous les livra toutes.
36
37
πλὴν εἰς γῆν υἱῶν Αμμων οὐ προσήλθομεν, πάντα τὰ συγκυροῦντα χειμάρρου Ιαβοκ καὶ τὰς πόλεις τὰς ἐν τῇ ὀρεινῇ, καθότι ἐνετείλατο ἡμῖν  {יהוה} ὁ θεὸς ἡμῶν. –
Mais nous ne nous approchâmes, ni des fils d'Ammon, ni de ce qui borde le torrent de Jaboc, ni des villes de la region montagneuse, selon ce que YHWH Elohim nous avait prescrit.
37