26 juil. 2013

Devarim 6

Devarim/Deutéronome Chapitre 6


Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34

1
Καὶ αὗται αἱ ἐντολαὶ καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα, ὅσα ἐνετείλατο  {יהוה} ὁ θεὸς ἡμῶν διδάξαι ὑμᾶς ποιεῖν οὕτως ἐν τῇ γῇ, εἰς ἣν ὑμεῖς εἰσπορεύεσθε ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν,
Voici les commandements, les jugements et les ordonnances que YHWH notre Elohim a prescrit de vous enseigner, pour que vous les mettiez en pratique dans la terre où vous allez entrer, et qui sera votre héritage ;
1
2
ἵνα φοβῆσθε  {יהוה} τὸν θεὸν ὑμῶν φυλάσσεσθαι πάντα τὰ δικαιώματα αὐτοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ οἱ υἱοὶ τῶν υἱῶν σου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, ἵνα μακροημερεύσητε.
pour que vous craigniez YHWH votre Elohim, et que vous observiez tous ses commandements et ses jugements que je vous intime aujourd'hui, vous et vos fils, et
les fils de vos fils, tous les jours de votre vie, afin que vous viviez de longs jours.
2
3
καὶ ἄκουσον, Ισραηλ, καὶ φύλαξαι ποιεῖν, ὅπως εὖ σοι ᾖ καὶ ἵνα πληθυνθῆτε σφόδρα, καθάπερ ἐλάλησεν  {יהוה} ὁ θεὸς τῶν πατέρων σου δοῦναί σοι γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι.
Ecoute, Israël, veille à les observer, afin que tu prospères et que tu multiplies grandement, comme l'a promis YHWH Elohim de tes pères, qui te donne une terre où coulent le lait et le miel : 
3
4
Καὶ ταῦτα τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα, ὅσα ἐνετείλατο  {יהוה} τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου Ἄκουε, Ισραηλ·  {יהוה} ὁ θεὸς ἡμῶν  {יהוה} εἷς ἐστιν·
Voici les jugements et les ordonnances que YHWH a prescrits aux fils d'Israël dans le désert, après leur sortie de la terre d'Egypte. Ecoute, Israël : YHWH notre Elohim, YHWH Est UN.
4
5
καὶ ἀγαπήσεις  {יהוה} τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς δυνάμεώς σου.
Tu aimeras YHWH ton Elohim de tout ton souffle, de toute ton âme, de toute ta force.
5
6
καὶ ἔσται τὰ ῥήματα ταῦτα, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἐν τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου·
Et les commandements que je t'intime aujourd'hui demeureront dans ton coeur et en ton âme.
6
7
καὶ προβιβάσεις αὐτὰ τοὺς υἱούς σου καὶ λαλήσεις ἐν αὐτοῖς καθήμενος ἐν οἴκῳ καὶ πορευόμενος ἐν ὁδῷ καὶ κοιταζόμενος καὶ διανιστάμενος·
Tu les enseigneras à tes enfants, tu les répèteras devant eux, assis en ta maison, marchant sur les chemins,
te mettant au lit, et te levant.
7
8
καὶ ἀφάψεις αὐτὰ εἰς σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρός σου, καὶ ἔσται ἀσάλευτον πρὸ ὀφθαλμῶν σου·
Tu les attacheras comme un signe à ta main ; ils resteront innébranlables devant tes yeux.
8
9
καὶ γράψετε αὐτὰ ἐπὶ τὰς φλιὰς τῶν οἰκιῶν ὑμῶν καὶ τῶν πυλῶν ὑμῶν.
Tu les écriras sur le seuil de tes maisons, sur les montants de tes portes.
9
10
Καὶ ἔσται ὅταν εἰσαγάγῃ σε  {יהוה} ὁ θεός σου εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν σου τῷ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ δοῦναί σοι, πόλεις μεγάλας καὶ καλάς, ἃς οὐκ ᾠκοδόμησας,
Et lorsque YHWH ton Elohim t'aura introduit en la terre qu'il a promise a tes pères Abraham, Isaac et Jacob, pour te donner des villes grandes et belles, que tu n'as pas bâties
10
11
οἰκίας πλήρεις πάντων ἀγαθῶν, ἃς οὐκ ἐνέπλησας, λάκκους λελατομημένους, οὓς οὐκ ἐξελατόμησας, ἀμπελῶνας καὶ ἐλαιῶνας, οὓς οὐ κατεφύτευσας, καὶ φαγὼν καὶ ἐμπλησθεὶς
des maisons pleines de tous biens, que tu n'as pas remplies ; des citernes revêtues de pierres, que tu n'as point taillés ; des vignes et des oliviers, que tu n'as point plantés ; lorsque tu auras mangé et que tu te seras rassasié,
11
12
πρόσεχε σεαυτῷ, μὴ ἐπιλάθῃ  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου τοῦ ἐξαγαγόντος σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας.
sois attentif à ne point oublier YHWH ton Elohim, qui t'a fait sortir de la terre d'Egypte, de la maison
de servitude.
12
13
 {יהוה} τὸν θεόν σου φοβηθήσῃ καὶ αὐτῷ λατρεύσεις καὶ πρὸς αὐτὸν κολληθήσῃ καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ὀμῇ.
Tu craindras YHWH ton Elohim, tu ne serviras que Lui, tu t'attacheras à Lui, tu jureras par son Nom.
13
14
οὐ πορεύσεσθε ὀπίσω θεῶν ἑτέρων ἀπὸ τῶν θεῶν τῶν ἐθνῶν τῶν περικύκλῳ ὑμῶν,
Ne marche point à la suite d'autres elohim, des elohim des nations qui t'entourent,
14
15
ὅτι θεὸς ζηλωτὴς  {יהוה} ὁ θεός σου ἐν σοί, μὴ ὀργισθεὶς θυμωθῇ  {יהוה} ὁ θεός σου ἐν σοὶ καὶ ἐξολεθρεύσῃ σε ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς.
car YHWH ton Elohim est jaloux de toi ; crains que YHWH ton Elohim, irrité contre toi, ne t'extèrmine sur la face de la terre.
15
16
Οὐκ ἐκπειράσεις  {יהוה} τὸν θεόν σου, ὃν τρόπον ἐξεπειράσασθε ἐν τῷ Πειρασμῷ.
Tu ne tenteras point YHWH ton Elohim, comme vous l'avez fait le jour de la tentation.
16
17
φυλάσσων φυλάξῃ τὰς ἐντολὰς  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου, τὰ μαρτύρια καὶ τὰ δικαιώματα, ὅσα ἐνετείλατό σοι·
Tu observeras les commandements de YHWH ton Elohim, les témoignages et les ordonnances qu'Il t'a fait connaître.
17
18
καὶ ποιήσεις τὸ ἀρεστὸν καὶ τὸ καλὸν ἐναντίον  {יהוה} τοῦ θεοῦ ὑμῶν, ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ εἰσέλθῃς καὶ κληρονομήσῃς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, ἣν ὤμοσεν  {יהוה} τοῖς πατράσιν ὑμῶν
Tu feras ce qui est agréable et bon aux yeux de YHWH ton Elohim, afin que tu prospères, que tu entres en la terre fortunée que YHWH a promise à tes pères, et qu'elle soit ton héritage,
18
19
ἐκδιῶξαι πάντας τοὺς ἐχθρούς σου πρὸ προσώπου σου, καθὰ ἐλάλησεν.
après que tu auras chassé devant toi tous tes ennemis, comme l'a dit (Elohim).
19
20
Καὶ ἔσται ὅταν ἐρωτήσῃ σε ὁ υἱός σου αὔριον λέγων Τί ἐστιν τὰ μαρτύρια καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα, ὅσα ἐνετείλατο  {יהוה} ὁ θεὸς ἡμῶν ἡμῖν;
Et lorsque a l'avenir ton fils te questionnera, disant : Quels sont les témoignages, les ordonnances et les jugements que YHWH notre Elohim nous a prescrits?
20
21
καὶ ἐρεῖς τῷ υἱῷ σου Οἰκέται ἦμεν τῷ Φαραω ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ ἐξήγαγεν ἡμᾶς  {יהוה} ἐκεῖθεν ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ.
Tu répondras à ton fils : Nous étions esclaves du Pharaon en la terre d'Egypte, et YHWH nous a fait sortir de cette contrée par une main puissante et un bras très-haut.
21
22
καὶ ἔδωκεν  {יהוה} σημεῖα καὶ τέρατα μεγάλα καὶ πονηρὰ ἐν Αἰγύπτῳ ἐν Φαραω καὶ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἐνώπιον ἡμῶν·
YHWH a fait devant nous des signes, des prodiges éclatants, et mauvais pour l'Egypte, le Pharaon et sa famille.
22
23
καὶ ἡμᾶς ἐξήγαγεν ἐκεῖθεν, ἵνα εἰσαγάγῃ ἡμᾶς δοῦναι ἡμῖν τὴν γῆν ταύτην, ἣν ὤμοσεν δοῦναι τοῖς πατράσιν ἡμῶν.
Et Il nous a fait sortir de cette terre, pour nous donner celle qu'Il avait promise à nos pères.
23
24
καὶ ἐνετείλατο ἡμῖν  {יהוה} ποιεῖν πάντα τὰ δικαιώματα ταῦτα φοβεῖσθαι  {יהוה} τὸν θεὸν ἡμῶν, ἵνα εὖ ᾖ ἡμῖν πάσας τὰς ἡμέρας, ἵνα ζῶμεν ὥσπερ καὶ σήμερον.
Et YHWH nous a prescrit de suivre tous ces précèptes, de craindre YHWH notre Elohim, afin que
tous les jours nous soient prospères, et que nous vivions comme aujourd'hui.
24
25
καὶ ἐλεημοσύνη ἔσται ἡμῖν, ἐὰν φυλασσώμεθα ποιεῖν πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας ἐναντίον  {יהוה} τοῦ θεοῦ ἡμῶν, καθὰ ἐνετείλατο ἡμῖν κύριος.
Et sa miséricorde sera avec nous, si nous sommes attentifs à observer ces commandements devant YHWH notre Elohim, comme Il nous l'a prescrit.
25