25 sept. 2013

Devarim 14

Devarim/Deutéronome Chapitre 14Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34


1
Υἱοί ἐστε  {יהוה} τοῦ θεοῦ ὑμῶν· οὐ φοιβήσετε, οὐκ ἐπιθήσετε φαλάκρωμα ἀνὰ μέσον τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν ἐπὶ νεκρῷ·
Soyez les fils de YHWH votre Elohim : Vous ne vous raserez point la chevelure au sujet d'un mort.
1
2
ὅτι λαὸς ἅγιος εἶ κυρίῳ τῷ θεῷ σου, καὶ σὲ ἐξελέξατο  {יהוה} ὁ θεός σου γενέσθαι σε αὐτῷ λαὸν περιούσιον ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν τῶν ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς.
Car tu es un peuple saint pour YHWH ton Elohim, qui t'a choisi pour que tu sois son peuple particulier, séparé de toutes les nations qui couvrent la face de la terre.
2
3
Οὐ φάγεσθε πᾶν βδέλυγμα.
Vous-ne mangerez rien d'impur.
3
4
ταῦτα τὰ κτήνη, ἃ φάγεσθε· μόσχον ἐκ βοῶν καὶ ἀμνὸν ἐκ προβάτων καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν,
Voici les animaux que vous mangerez : Rejetons des troupeaux de boeufs, de brebis et de chèvres,
4
5
ἔλαφον καὶ δορκάδα καὶ βούβαλον καὶ τραγέλαφον καὶ πύγαργον, ὄρυγα καὶ καμηλοπάρδαλιν·
cerf, chevreuil, pycargue, gazelle, girafe.
5
6
πᾶν κτῆνος διχηλοῦν ὁπλὴν καὶ ὀνυχιστῆρας ὀνυχίζον δύο χηλῶν καὶ ἀνάγον μηρυκισμὸν ἐν τοῖς κτήνεσιν, ταῦτα φάγεσθε.
Tout quadrupède à sabot, dont l'ongle se sépare en deux ; et tout animal ruminant ; vous pouvez en manger.
6
7
καὶ ταῦτα οὐ φάγεσθε ἀπὸ τῶν ἀναγόντων μηρυκισμὸν καὶ ἀπὸ τῶν διχηλούντων τὰς ὁπλὰς καὶ ὀνυχιζόντων ὀνυχιστῆρας· τὸν κάμηλον καὶ δασύποδα καὶ χοιρογρύλλιον, ὅτι ἀνάγουσιν μηρυκισμὸν καὶ ὁπλὴν οὐ διχηλοῦσιν, ἀκάθαρτα ταῦτα ὑμῖν ἐστιν·
Voici les animaux que vous ne mangerez pas, soit parmi les ruminants, soit parmi ceux qui ont les pieds fourchus, ou les ongles fendus : Chameau , lièvre, hérisson; s'ils ruminent, ils n'ont point le pied fourchu, ce qui pour vous les rend impurs.
7
8
καὶ τὸν ὗν, ὅτι διχηλεῖ ὁπλὴν τοῦτο καὶ ὀνυχίζει ὄνυχας ὁπλῆς καὶ τοῦτο μηρυκισμὸν οὐ μαρυκᾶται, ἀκάθαρτον τοῦτο ὑμῖν· ἀπὸ τῶν κρεῶν αὐτῶν οὐ φάγεσθε καὶ τῶν θνησιμαίων αὐτῶν οὐχ ἅψεσθε. –
Le porc : s'il a le pied fourchu , l'ongle fendu, il ne rumine pas, ce qui pour vous le rend impur; vous ne mangerez pas de ses chairs, vous ne toucherez pas à son corps mort.
8
9
καὶ ταῦτα φάγεσθε ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τοῖς ὕδασιν· πάντα, ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτοῖς πτερύγια καὶ λεπίδες, φάγεσθε.
Vous mangerez, parmi tout ce qui vit dans l'eau, ce qui a nageoires et écailles
9
10
καὶ πάντα, ὅσα οὐκ ἔστιν αὐτοῖς πτερύγια καὶ λεπίδες, οὐ φάγεσθε, ἀκάθαρτα ὑμῖν ἐστιν. –
Vous ne mangerez pas ce qui n'a ni nageoires ni écailles ; c'est impur pour vous.
10
11
πᾶν ὄρνεον καθαρὸν φάγεσθε.
Vous mangerez tout oiseau pur.
11
12
καὶ ταῦτα οὐ φάγεσθε ἀπ αὐτῶν· τὸν ἀετὸν καὶ τὸν γρύπα καὶ τὸν ἁλιαίετον
Voici ceux que vous ne mangerez pas : Aigle, griffon, aigle de mer,
12
13
καὶ τὸν γύπα καὶ τὸν ἰκτῖνα καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ
vautour, milan et leurs semblables,
13
14
καὶ πάντα κόρακα καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ
corbeau et ses semblables
14
15
καὶ στρουθὸν καὶ γλαῦκα καὶ λάρον
autruche, chouette et mouette
15
16
καὶ ἐρωδιὸν καὶ κύκνον καὶ ἶβιν
héron, cygne et ibis,
16
17
καὶ καταράκτην καὶ ἱέρακα καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ καὶ ἔποπα καὶ νυκτικόρακα
plongeon, épervier et leurs semblables, huppe et nycticorax (oiseau échassier),
17
18
καὶ πελεκᾶνα καὶ χαραδριὸν καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ καὶ πορφυρίωνα καὶ νυκτερίδα.
pélican, charadrion et leurs semblables, porphyrion (sorte d'oiseau de rivière) et hibou
18
19
πάντα τὰ ἑρπετὰ τῶν πετεινῶν ἀκάθαρτα ταῦτά ἐστιν ὑμῖν, οὐ φάγεσθε ἀπ αὐτῶν.
Tous ceux des êtres ailés qui se traînent à terre sont impurs : Vous n'en mangerez point.
19
20
πᾶν πετεινὸν καθαρὸν φάγεσθε. –
Vous mangerez de tout oiseau pur.
20
21
πᾶν θνησιμαῖον οὐ φάγεσθε· τῷ παροίκῳ τῷ ἐν ταῖς πόλεσίν σου δοθήσεται, καὶ φάγεται, ἢ ἀποδώσῃ τῷ ἀλλοτρίῳ· ὅτι λαὸς ἅγιος εἶ  {יהוה} τῷ θεῷ σου. – οὐχ ἑψήσεις ἄρνα ἐν γάλακτι μητρὸς αὐτοῦ.
Vous ne mangerez d'aucun corps mort ; donnez-les à manger à l'immigrant (prosélyte) etabli dans vos villes ou vendez-les, car vous êtes un peuple saint appartenant à YHWH votre Elohim. Vous ne ferez point cuire de petit dans le lait de sa mère.
21
22
Δεκάτην ἀποδεκατώσεις παντὸς γενήματος τοῦ σπέρματός σου, τὸ γένημα τοῦ ἀγροῦ σου ἐνιαυτὸν κατ ἐνιαυτόν,
Tu prélèveras la dîme de tout fruit de tes semances, de tout produit annuel de tes champs.
22
23
καὶ φάγῃ αὐτὸ ἔναντι  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἂν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ· οἴσετε τὰ ἐπιδέκατα τοῦ σίτου σου καὶ τοῦ οἴνου σου καὶ τοῦ ἐλαίου σου, τὰ πρωτότοκα τῶν βοῶν σου καὶ τῶν προβάτων σου, ἵνα μάθῃς φοβεῖσθαι  {יהוה} τὸν θεόν σου πάσας τὰς ἡμέρας.
Tu la mangeras dans le lieu qu'aura choisi YHWH pour que son Nom y soit invoqué ; tu feras 1'offrande des dîmes de ton blé, de ton vin, de ton huile, des premiers-nés de tes boeufs et de tes menus troupeaux,
afin que tu saches craindre sans cesse YHWH ton Elohim.
23
24
ἐὰν δὲ μακρὰν γένηται ἀπὸ σοῦ ἡ ὁδὸς καὶ μὴ δύνῃ ἀναφέρειν αὐτά, ὅτι μακρὰν ἀπὸ σοῦ ὁ τόπος, ὃν ἂν ἐκλέξηται  {יהוה} ὁ θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ, ὅτι εὐλογήσει σε κύριος ὁ θεός σου,
Et si le chemin est long, si tu ne peux les transporter parce que tu résides loin du lieu choisi par YHWH Elohim pour que son Nom y soit invoqué, et si YHWH Elohim t'a béni,
24
25
καὶ ἀποδώσῃ αὐτὰ ἀργυρίου καὶ λήμψῃ τὸ ἀργύριον ἐν ταῖς χερσίν σου καὶ πορεύσῃ εἰς τὸν τόπον, ὃν ἂν ἐκλέξηται κύριος ὁ θεός σου αὐτόν,
tu paieras tes dîmes en argent ; tu prendras l'argent dans tes mains, et tu iras au lieu que YHWH Elohim aura choisi,
25
26
καὶ δώσεις τὸ ἀργύριον ἐπὶ παντός, οὗ ἐὰν ἐπιθυμῇ ἡ ψυχή σου, ἐπὶ βουσὶ ἢ ἐπὶ προβάτοις, ἐπὶ οἴνῳ ἢ ἐπὶ σικερα ἢ ἐπὶ παντός, οὗ ἐὰν ἐπιθυμῇ ἡ ψυχή σου, καὶ φάγῃ ἐκεῖ ἐναντίον  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου καὶ εὐφρανθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός σου
là, tu racheteras, à prix d'argent, toutes choses que ton ême désirera : Boeufs, brebis, chèvres, ou vin et boisson fermentée ; puis, tu les consommeras, devant YHWH ton Elohim, et tu te rejouiras, toi et ta famille,
26
27
καὶ ὁ Λευίτης ὁ ἐν ταῖς πόλεσίν σου, ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ μερὶς οὐδὲ κλῆρος μετὰ σοῦ. –
et le Lévites de tes villes, parce qu'il n'a point, comme toi, de part ni d'héritage.
27
28
μετὰ τρία ἔτη ἐξοίσεις πᾶν τὸ ἐπιδέκατον τῶν γενημάτων σου· ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ θήσεις αὐτὸ ἐν ταῖς πόλεσίν σου,
Apres trois ans, tu donneras toutes les dîmes de tes fruits ; tu les déposeras en tes villes, la troisième année,
28
29
καὶ ἐλεύσεται ὁ Λευίτης, ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ μερὶς οὐδὲ κλῆρος μετὰ σοῦ, καὶ ὁ προσήλυτος καὶ ὁ ὀρφανὸς καὶ ἡ χήρα ἡ ἐν ταῖς πόλεσίν σου καὶ φάγονται καὶ ἐμπλησθήσονται, ἵνα εὐλογήσῃ σε  {יהוה} ὁ θεός σου ἐν πᾶσιν τοῖς ἔργοις, οἷς ἐὰν ποιῇς.
et le Lévite y viendra, parce qu'il n'a point, comme toi, de part ni d'héritage ; l'immigrant (prosélythe), l'orphelin, la
veuve, viendront pareillement en tes villes, et ils mangeront de tes dîmes, et ils se rassasieront, afin que YHWH ton Elohim te bénisse en toutes tes oeuvres.
29