5 déc. 2013

Devarim 26

Devarim/Deutéronome Chapitre 26

1
Καὶ ἔσται ἐὰν εἰσέλθῃς εἰς τὴν γῆν, ἣν  {יהוה} ὁ θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ, καὶ κατακληρονομήσῃς αὐτὴν καὶ κατοικήσῃς ἐπ αὐτῆς,
Lorsque tu seras entré en la terre que YHWH ton Elohim te donne en heritage, et que tu l'auras partagée, et que tu y seras établi,
1
2
καὶ λήμψῃ ἀπὸ τῆς ἀπαρχῆς τῶν καρπῶν τῆς γῆς σου, ἧς  {יהוה} ὁ θεός σου δίδωσίν σοι, καὶ ἐμβαλεῖς εἰς κάρταλλον καὶ πορεύσῃ εἰς τὸν τόπον, ὃν ἂν ἐκλέξηται  {יהוה} ὁ θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ,
tu prendras des prémices des fruits de la terre que YHWH ton Elohim te donne, et tu les déposeras en des corbeilles, et tu iras au lieu que YHWH ton Elohim aura choisi pour que son Nom y soit invoqué,
2
3
καὶ ἐλεύσῃ πρὸς τὸν ἱερέα, ὃς ἐὰν ᾖ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν Ἀναγγέλλω σήμερον  {יהוה} τῷ θεῷ μου ὅτι εἰσελήλυθα εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν  {יהוה} τοῖς πατράσιν ἡμῶν δοῦναι ἡμῖν.
et tu iras trouver le sacrificateur de ces temps-là, et tu lui diras : J'atteste aujourd'hui à YHWH mon Elohim que je suis entré en la terre que YHWH a promis a nos peres de nous donner.
3
4
καὶ λήμψεται ὁ ἱερεὺς τὸν κάρταλλον ἐκ τῶν χειρῶν σου καὶ θήσει αὐτὸν ἀπέναντι τοῦ θυσιαστηρίου  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου,
Et le sacrificateur prendra de tes mains la corbeille, et il la posera sur l'autel de YHWH ton Elohim,
4
5
καὶ ἀποκριθήσῃ καὶ ἐρεῖς ἔναντι  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου Συρίαν ἀπέβαλεν ὁ πατήρ μου καὶ κατέβη εἰς Αἴγυπτον καὶ παρῴκησεν ἐκεῖ ἐν ἀριθμῷ βραχεῖ καὶ ἐγένετο ἐκεῖ εἰς ἔθνος μέγα καὶ πλῆθος πολὺ καὶ μέγα·
et il prendra la parole pour toi, et il dira devant YHWH ton Elohim ; mon Père a quitté la Syrie, et il est descendu en Egypte ; il y est entré peu nombreux, et il y est devenu une grande nation, une innombrable multitude. 
5
6
καὶ ἐκάκωσαν ἡμᾶς οἱ Αἰγύπτιοι καὶ ἐταπείνωσαν ἡμᾶς καὶ ἐπέθηκαν ἡμῖν ἔργα σκληρά·
Et les Egyptiens nous maltraitèrent, ils nous humilièrent ; ils nous imposèrent de durs travaux.
6
7
καὶ ἀνεβοήσαμεν πρὸς  {יהוה} τὸν θεὸν τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ εἰσήκουσεν  {יהוה} τῆς φωνῆς ἡμῶν καὶ εἶδεν τὴν ταπείνωσιν ἡμῶν καὶ τὸν μόχθον ἡμῶν καὶ τὸν θλιμμὸν ἡμῶν·
Et nous invoquâmes YHWH notre Elohim ; YHWH nous entendit, Il vit notre humiliation, nos labeurs, notre oppression.
7
8
καὶ ἐξήγαγεν ἡμᾶς  {יהוה} ἐξ Αἰγύπτου αὐτὸς ἐν ἰσχύι μεγάλῃ καὶ ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι αὐτοῦ τῷ ὑψηλῷ καὶ ἐν ὁράμασιν μεγάλοις καὶ ἐν σημείοις καὶ ἐν τέρασιν
Et YHWH Lui-Même nous fit sortir d'Egypte, par sa grande force, par sa main puissante, par son bras très-haut, par de grandes merveilles, des signes et des
prodiges.
8
9
καὶ εἰσήγαγεν ἡμᾶς εἰς τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἔδωκεν ἡμῖν τὴν γῆν ταύτην, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι·
Et Il nous a conduits en ce lieu ; Il nous a donné cette terre, terre où coulent le lait et le miel.
9
10
καὶ νῦν ἰδοὺ ἐνήνοχα τὴν ἀπαρχὴν τῶν γενημάτων τῆς γῆς, ἧς ἔδωκάς μοι, {יהוה}, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι. καὶ ἀφήσεις αὐτὰ ἀπέναντι  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου καὶ προσκυνήσεις ἐκεῖ ἔναντι  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου·
Et maintenant j'offre les premiers fruits de la terre que Tu m'as donnée, YHWH, terre où coulent le lait et le miel. Puis, tu laisseras ces prémices devant YHWH ton Elohim, et tu te prosterneras devant YHWH ton Elohim.
10
11
καὶ εὐφρανθήσῃ ἐν πᾶσιν τοῖς ἀγαθοῖς, οἷς ἔδωκέν σοι  {יהוה} ὁ θεός σου καὶ τῇ οἰκίᾳ σου, σὺ καὶ ὁ Λευίτης καὶ ὁ προσήλυτος ὁ ἐν σοί.
Et tu te réjouiras de tous les biens que YHWH ton Elohim t'aura donnés, et avec toi toute ta famille, et le Lévite, et l'étranger établi parmi vous.
11
12
Ἐὰν δὲ συντελέσῃς ἀποδεκατῶσαι πᾶν τὸ ἐπιδέκατον τῶν γενημάτων τῆς γῆς σου ἐν τῷ ἔτει τῷ τρίτῳ, τὸ δεύτερον ἐπιδέκατον δώσεις τῷ Λευίτῃ καὶ τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ ὀρφανῷ καὶ τῇ χήρᾳ, καὶ φάγονται ἐν ταῖς πόλεσίν σου καὶ ἐμπλησθήσονται.
Et lorsque dans la troisième année, tu auras fini de donner toute dîme de tes fruits, tu donneras une seconde dîme au Lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront dans tes villes et ils se réjouiront.
12
13
καὶ ἐρεῖς ἐναντίον  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου Ἐξεκάθαρα τὰ ἅγια ἐκ τῆς οἰκίας μου καὶ ἔδωκα αὐτὰ τῷ Λευίτῃ καὶ τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ ὀρφανῷ καὶ τῇ χήρᾳ κατὰ πάσας τὰς ἐντολάς, ἃς ἐνετείλω μοι· οὐ παρῆλθον τὴν ἐντολήν σου καὶ οὐκ ἐπελαθόμην·
Et tu diras à YHWH Elohim ; j'ai pris dans ma maison ces choses saintes, je les ai données au Lévite, à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve ; j'ai fait selon tes commandements, je ne les ai point transgressés, je n'en ai rien oublié.
13
14
καὶ οὐκ ἔφαγον ἐν ὀδύνῃ μου ἀπ αὐτῶν, οὐκ ἐκάρπωσα ἀπ αὐτῶν εἰς ἀκάθαρτον, οὐκ ἔδωκα ἀπ αὐτῶν τῷ τεθνηκότι· ὑπήκουσα τῆς φωνῆς  {יהוה} τοῦ θεοῦ μου, ἐποίησα καθὰ ἐνετείλω μοι.
Et dans le deuil, je n'ai rien mangé de ces choses saintes, je n'ai rien offert d'impur ; je n'en ai rien consacré à un mort, j'ai obéi à la parole de YHWH mon Elohim, j'ai fait ce que tu m'avais prescrit.
14
15
κάτιδε ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ἁγίου σου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ εὐλόγησον τὸν λαόν σου τὸν Ισραηλ καὶ τὴν γῆν, ἣν ἔδωκας αὐτοῖς, καθὰ ὤμοσας τοῖς πατράσιν ἡμῶν δοῦναι ἡμῖν γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι.
Vois-moi, du ciel ta demeure, bénis Israël ton peuple et la terre que Tu lui as donnée, comme Tu l'as promis à nos pères, cette terre où coulent le lait et le miel.
15
16
Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ  {יהוה} ὁ θεός σου ἐνετείλατό σοι ποιῆσαι πάντα τὰ δικαιώματα ταῦτα καὶ τὰ κρίματα, καὶ φυλάξεσθε καὶ ποιήσετε αὐτὰ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ὑμῶν καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς ὑμῶν.
En ces jours-là, YHWH ton Elohim t'a commandé, d'exécuter les commandements, les jugements et les ordonnances de justice ; observe les-donc, et exécute les de tout ton coeur et de toute ton âme.
16
17
τὸν θεὸν εἵλου σήμερον εἶναί σου θεὸν καὶ πορεύεσθαι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ φυλάσσεσθαι τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ὑπακούειν τῆς φωνῆς αὐτοῦ·
Tu as pris Elohim pour ton Elohim, et afin de marcher en toutes ses voies, d'observer ses commandements, et d'obéir à sa parole.
17
18
καὶ  {יהוה} εἵλατό σε σήμερον γενέσθαι σε αὐτῷ λαὸν περιούσιον, καθάπερ εἶπέν σοι, φυλάσσειν πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ
Et YHWH t'a pris pour que tu sois son propre peuple, comme il te l'a dit, et pour que tu observes ses commandements,
18
19
καὶ εἶναί σε ὑπεράνω πάντων τῶν ἐθνῶν, ὡς ἐποίησέν σε ὀνομαστὸν καὶ καύχημα καὶ δόξαστόν, εἶναί σε λαὸν ἅγιον  {יהוה} τῷ θεῷ σου, καθὼς ἐλάλησεν.
et pour que tu sois au-dessus des autres nations, autant qu'Il t'a élevé en renom, en célébrité et en gloire,
et pour que tu sois le peuple saint de YHWH ton Elohim, comme Il l'a dit.
19