9 déc. 2013

Devarim 30

Devarim/Deutéronome Chapitre 30

1
Καὶ ἔσται ὡς ἂν ἔλθωσιν ἐπὶ σὲ πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα, ἡ εὐλογία καὶ ἡ κατάρα, ἣν ἔδωκα πρὸ προσώπου σου, καὶ δέξῃ εἰς τὴν καρδίαν σου ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ ἐάν σε διασκορπίσῃ  {יהוה} ἐκεῖ,
Lorsque ces choses, cette bénédiction, puis cette malédiction que je te fais connaître, se seront realisées pour toi, et lorsque tu te les seras rappelées en ton coeur parmi les nations chez qui YHWH t'aura dispersé,
1
2
καὶ ἐπιστραφήσῃ ἐπὶ {יהוה} τὸν θεόν σου καὶ ὑπακούσῃ τῆς φωνῆς αὐτοῦ κατὰ πάντα, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου,
Lorsque tu te seras converti à YHWH ton Elohim, et que tu seras docile à sa parole pour exécuter de tout ton coeur et de toute ton âme ce que je te prescris aujourd'hui,
2
3
καὶ ἰάσεται {יהוה} τὰς ἁμαρτίας σου καὶ ἐλεήσει σε καὶ πάλιν συνάξει σε ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν, εἰς οὓς διεσκόρπισέν σε  {יהוה} ἐκεῖ.
YHWH réparera le mal que t'auront fait tes péchés ; Il aura pitié de toi, et Il te fera revenir du milieu des nations chez qui YHWH t'aura dispersé.
3
4
ἐὰν ᾖ ἡ διασπορά σου ἀπ ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ ἕως ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ, ἐκεῖθεν συνάξει σε {יהוה} ὁ θεός σου, καὶ ἐκεῖθεν λήμψεταί σε  {יהוה} ὁ θεός σου·
Quand même tu serais disséminé sous tout le ciel, d'une extremité à l'autre, YHWH Elohim te rassemblerait, YHWH Elohim t'en ramènerait.
4
5
καὶ εἰσάξει σε {יהוה} ὁ θεός σου εἰς τὴν γῆν, ἣν ἐκληρονόμησαν οἱ πατέρες σου, καὶ κληρονομήσεις αὐτήν· καὶ εὖ σε ποιήσει καὶ πλεοναστόν σε ποιήσει ὑπὲρ τοὺς πατέρας σου.
YHWH ton Elohim te fera rentrer en la terre que
tes pères t'auront transmise, et tu la possèderas ; (Elohim) te comblera de biens, et il te sera plus favorable encore qu'à tes pères.
5
6
καὶ περικαθαριεῖ {יהוה} τὴν καρδίαν σου καὶ τὴν καρδίαν τοῦ σπέρματός σου ἀγαπᾶν  {יהוה} τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, ἵνα ζῇς σύ.
YHWH purifiera ton coeur et le coeur de ta race, pour
que tu aimes YHWH ton Elohim de tout ton cceur et de toute ton âme, et pour que tu vives.
6
7
καὶ δώσει {יהוה} ὁ θεός σου τὰς ἀρὰς ταύτας ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς σου καὶ ἐπὶ τοὺς μισοῦντάς σε, οἳ ἐδίωξάν σε.
YHWH Elohim transportera toutes ses malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui te haïssent et t'auront persécuté.
7
8
καὶ σὺ ἐπιστραφήσῃ καὶ εἰσακούσῃ τῆς φωνῆς {יהוה} τοῦ θεοῦ σου καὶ ποιήσεις τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον,
Et tu seras converti, tu seras docile à la parole de YHWH ton Elohim, et tu exécuteras ses commandements que je t'intime aujourd'hui,
8
9
καὶ πολυωρήσει σε {יהוה} ὁ θεός σου ἐν παντὶ ἔργῳ τῶν χειρῶν σου, ἐν τοῖς ἐκγόνοις τῆς κοιλίας σου καὶ ἐν τοῖς γενήμασιν τῆς γῆς σου καὶ ἐν τοῖς ἐκγόνοις τῶν κτηνῶν σου· ὅτι ἐπιστρέψει  {יהוה} ὁ θεός σου εὐφρανθῆναι ἐπὶ σὲ εἰς ἀγαθά, καθότι ηὐφράνθη ἐπὶ τοῖς πατράσιν σου,
alors, YHWH Elohim te bénira en toute oeuvre de tes mains, et dans les fruits de tes entrailles, et dans les rejetons de tes bestiaux, et dans les récoltes de tes champs ; car YHWH Elohim aura recommencé à faire sa joie de ta prospérité, comme Il s'était rejoui de celle de tes pères,
9
10
ἐὰν εἰσακούσῃς τῆς φωνῆς  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου φυλάσσεσθαι καὶ ποιεῖν πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ καὶ τὰς κρίσεις αὐτοῦ τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τούτου, ἐὰν ἐπιστραφῇς ἐπὶ  {יהוה} τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου.
et tu seras docile à la parole de YHWH Elohim pour observer ses commandements, ses jugements et ses ordonnances écrits au livre de cette Torah, si tu t'es converti à YHWH ton Elohim de tout ton coeur et de toute ton âme.
10
11
Ὅτι ἡ ἐντολὴ αὕτη, ἣν ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, οὐχ ὑπέρογκός ἐστιν οὐδὲ μακρὰν ἀπὸ σοῦ.
Le commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas excessif ni hors de ta portée.
11
12
οὐκ ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω ἐστὶν λέγων Τίς ἀναβήσεται ἡμῖν εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ λήμψεται αὐτὴν ἡμῖν; καὶ ἀκούσαντες αὐτὴν ποιήσομεν.
Il n'est point au plus haut du ciel, de sorte que tu puisses dire : Qui s'élèvera pour nous jusqu'au ciel, et recueillera pour nous ce commandement, afin qu'après
l'avoir entendu, nous
l'exécutions ?
12
13
οὐδὲ πέραν τῆς θαλάσσης ἐστὶν λέγων Τίς διαπεράσει ἡμῖν εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης καὶ λήμψεται ἡμῖν αὐτήν; καὶ ἀκουστὴν ἡμῖν ποιήσει αὐτήν, καὶ ποιήσομεν.
Il n'est point au dela de la mer, de sorte que tu puisses dire : Qui pour nous se transportera au delà de la mer, et recueillera pour nous ce commandement, afin qu'après l'avoir entendu, nous l'exécutions?
13
14
ἔστιν σου ἐγγὺς τὸ ῥῆμα σφόδρα ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ταῖς χερσίν σου αὐτὸ ποιεῖν.
La parole est auprès de toi ; elle est dans ta bouche et dans ton coeur, et dans tes mains pour que tu l'accomplisses.
14
15
Ἰδοὺ δέδωκα πρὸ προσώπου σου σήμερον τὴν ζωὴν καὶ τὸν θάνατον, τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ κακόν.
Je place aujourd'hui devant toi la vie et la mort, le bien et le mal.
15
16
ἐὰν εἰσακούσῃς τὰς ἐντολὰς  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου, ἃς ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἀγαπᾶν {יהוה} τὸν θεόν σου, πορεύεσθαι ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ, φυλάσσεσθαι τὰ δικαιώματα αὐτοῦ καὶ τὰς κρίσεις αὐτοῦ, καὶ ζήσεσθε καὶ πολλοὶ ἔσεσθε, καὶ εὐλογήσει σε  {יהוה} ὁ θεός σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ, εἰς ἣν εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν.
Si tu es docile à ce commandement de YHWH
ton Elohim, que je t'intime aujourd'hui d'aimer YHWH ton Elohim, de marcher en toutes ses voies, d'observer ses jugements et ses ordonnances, vous vivrez tous, vous serez nombreux, et YHWH ton Elohim te bénira sur toute la terre en laquelle tu seras entré pour en faire ton
héritage.
16
17
καὶ ἐὰν μεταστῇ ἡ καρδία σου καὶ μὴ εἰσακούσῃς καὶ πλανηθεὶς προσκυνήσῃς θεοῖς ἑτέροις καὶ λατρεύσῃς αὐτοῖς,
Mais si ton coeur change, si tu deviens indocile, et si en ton égarement tu adores d'autres elohim, si tu les sers,
17
18
ἀναγγέλλω σοι σήμερον ὅτι ἀπωλείᾳ ἀπολεῖσθε καὶ οὐ μὴ πολυήμεροι γένησθε ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι, εἰς ἣν ὑμεῖς διαβαίνετε τὸν Ιορδάνην ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν.
je te déclare aujourd'hui que vous périrez, et que vous ne passerez point de longs jours sur la terre au delà du Jourdain, où tu vas entrer pour qu'elle soit ton héritage.
18
19
διαμαρτύρομαι ὑμῖν σήμερον τόν τε οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν Τὴν ζωὴν καὶ τὸν θάνατον δέδωκα πρὸ προσώπου ὑμῶν, τὴν εὐλογίαν καὶ τὴν κατάραν· ἔκλεξαι τὴν ζωήν, ἵνα ζῇς σὺ καὶ τὸ σπέρμα σου,
Je prends maintenant à témoin devant vous le ciel et la terre, que je place devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction : Puisses-tu choisir la vie, afin que tu vives, toi et ta race, 
19
20
ἀγαπᾶν  {יהוה} τὸν θεόν σου, εἰσακούειν τῆς φωνῆς αὐτοῦ καὶ ἔχεσθαι αὐτοῦ· ὅτι τοῦτο ἡ ζωή σου καὶ ἡ μακρότης τῶν ἡμερῶν σου κατοικεῖν σε ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς ὤμοσεν  {יהוה} τοῖς πατράσιν σου Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ δοῦναι αὐτοῖς.
pour aimer YHWH ton Elohim, être docile à sa parole, et t'attacher à Lui. Voilà la vie et la longue durée de tes jours sur la terre, que YHWH a promise à tes pères Abraham, Isaac et Jacob.
20