30 juil. 2013

Devarim 7

Devarim/Deutéronome Chapitre 7


Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34

1
Ἐὰν δὲ εἰσαγάγῃ σε  {יהוה} ὁ θεός σου εἰς τὴν γῆν, εἰς ἣν εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι, καὶ ἐξαρεῖ ἔθνη μεγάλα ἀπὸ προσώπου σου, τὸν Χετταῖον καὶ Γεργεσαῖον καὶ Αμορραῖον καὶ Χαναναῖον καὶ Φερεζαῖον καὶ Ευαῖον καὶ Ιεβουσαῖον, ἑπτὰ ἔθνη πολλὰ καὶ ἰσχυρότερα ὑμῶν,
Lorsque YHWH ton Elohim t'aura introduit en la terre où tu vas, pour qu'elle soit ton héritage, et que devant tes yeux il aura fait disparaître de grandes nations : L'Hettéen, le Gergéséen, l'Amorrhéen , le Cananéen, le Phérézéen, l'Evéen et le Jebuséen, sept nations nombreuses et plus fortes que toi,
1
2
καὶ παραδώσει αὐτοὺς  {יהוה} ὁ θεός σου εἰς τὰς χεῖράς σου καὶ πατάξεις αὐτούς, ἀφανισμῷ ἀφανιεῖς αὐτούς, οὐ διαθήσῃ πρὸς αὐτοὺς διαθήκην οὐδὲ μὴ ἐλεήσητε αὐτούς.
et que YHWH ton Elohim te les aura livrées, et que tu les auras vaincues, tu les effaceras entièrement, tu ne feras pas d'alliance avec elles , tu seras pour elles sans pitié.
2
3
οὐδὲ μὴ γαμβρεύσητε πρὸς αὐτούς· τὴν θυγατέρα σου οὐ δώσεις τῷ υἱῷ αὐτοῦ καὶ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ οὐ λήμψῃ τῷ υἱῷ σου·
Vous ne ferez point de mariages avec elles ; tu ne donneras point à son fils ta fille, et tu ne prendras point sa fille pour ton fils.
3
4
ἀποστήσει γὰρ τὸν υἱόν σου ἀπ ἐμοῦ, καὶ λατρεύσει θεοῖς ἑτέροις, καὶ ὀργισθήσεται θυμῷ  {יהוה} εἰς ὑμᾶς καὶ ἐξολεθρεύσει σε τὸ τάχος.
Car sa fille détournerait ton fils de Moi, et il servirait d'autres elohim, et YHWH se courroucerait contre son peuple, et Il t'exterininerait tout à coup.
4
5
ἀλλ οὕτως ποιήσετε αὐτοῖς· τοὺς βωμοὺς αὐτῶν καθελεῖτε καὶ τὰς στήλας αὐτῶν συντρίψετε καὶ τὰ ἄλση αὐτῶν ἐκκόψετε καὶ τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν κατακαύσετε πυρί·
Voici comme vous les traiterez : Vous enleverez leurs autels, vous briserez leurs colonnes, vous arracherez leurs bois sacré, vous consumerez par la flamme les images sculptées de leurs elohim.
5
6
ὅτι λαὸς ἅγιος εἶ  {יהוה} τῷ θεῷ σου, καὶ σὲ προείλατο  {יהוה} ὁ θεός σου εἶναί σε αὐτῷ λαὸν περιούσιον παρὰ πάντα τὰ ἔθνη, ὅσα ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς.
Car tu es un peuple saint, le peuple de YHWH ton Elohim, et YHWH ton Elohim t'a cboisi pour que tu sois son propre peuple, séparé de toutes les nations qui existent sur la surface de la terre.
6
7
οὐχ ὅτι πολυπληθεῖτε παρὰ πάντα τὰ ἔθνη, προείλατο  {יהוה} ὑμᾶς καὶ ἐξελέξατο ὑμᾶσ – ὑμεῖς γάρ ἐστε ὀλιγοστοὶ παρὰ πάντα τὰ ἔθνη – ,
YHWH ne vous a point preférés, Il ne vous a pas choisis parce que vous êtes plus nombreux qu'aucune
de ces nations ; car vous êtes moindres en nombre que chacun de ces peuples,
7
8
ἀλλὰ παρὰ τὸ ἀγαπᾶν κύριον ὑμᾶς καὶ διατηρῶν τὸν ὅρκον, ὃν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν ὑμῶν, ἐξήγαγεν  {יהוה} ὑμᾶς ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ ἐλυτρώσατο ἐξ οἴκου δουλείας ἐκ χειρὸς Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου.
mais Il vous aime et Il tient le serment qu'Il a fait à vos pères. Voila pourquoi YHWH vous a guidés d'une main puissante ; Il t'a fait sortir de la maison de servitude, Il t'a delivré de la maison du Pharaon, roi d'Egypte.
8
9
καὶ γνώσῃ ὅτι  {יהוה} ὁ θεός σου, οὗτος θεός, θεὸς πιστός, ὁ φυλάσσων διαθήκην καὶ ἔλεος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν καὶ τοῖς φυλάσσουσιν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ εἰς χιλίας γενεὰς
Tu sauras que YHWH ton Elohim, le seul Elohim, est un Elohim fidèle, réservant son alliance et sa miséricorde à ceux qui l'aiment et à ceux qui observent ses commandements, pendant des milliers de générations,
9
10
καὶ ἀποδιδοὺς τοῖς μισοῦσιν κατὰ πρόσωπον ἐξολεθρεῦσαι αὐτούς· καὶ οὐχὶ βραδυνεῖ τοῖς μισοῦσιν, κατὰ πρόσωπον ἀποδώσει αὐτοῖς.
mais se vengeant des le début de ceux qui le haïssent ; ceux-la, Il les extermine, Il ne met point de retard avec ceux qui le haïssent, Il en tirera une vengeance soudaine.
10
11
καὶ φυλάξῃ τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα ταῦτα, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον ποιεῖν.
Tu observeras les commandements, les jugements et les ordonnances que je t'intime aujourd'hui.
11
12
Καὶ ἔσται ἡνίκα ἂν ἀκούσητε πάντα τὰ δικαιώματα ταῦτα καὶ φυλάξητε καὶ ποιήσητε αὐτά, καὶ διαφυλάξει  {יהוה} ὁ θεός σού σοι τὴν διαθήκην καὶ τὸ ἔλεος, ὃ ὤμοσεν τοῖς πατράσιν ὑμῶν,
Aussi longtemps que tu obéiras à ces précèptes, que tu t'appliqueras à les mettre en pratique, YHWH ton Elohim te conservera l'alliance et la miséricorde qu'Il a promises à tes pères,
12
13
καὶ ἀγαπήσει σε καὶ εὐλογήσει σε καὶ πληθυνεῖ σε καὶ εὐλογήσει τὰ ἔκγονα τῆς κοιλίας σου καὶ τὸν καρπὸν τῆς γῆς σου, τὸν σῖτόν σου καὶ τὸν οἶνόν σου καὶ τὸ ἔλαιόν σου, τὰ βουκόλια τῶν βοῶν σου καὶ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων σου ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς ὤμοσεν  {יהוה} τοῖς πατράσιν σου δοῦναί σοι.
et Il t'aimera, et Il te bénira ; Il te multipliera, il bénira les fruits de tes entrailles, et les produits de ta terre : Ton bla , ton vin, ton huile, tes grands et menus troupeaux sur la terre que YHWH a juré à tes pères de te donner.
13
14
εὐλογητὸς ἔσῃ παρὰ πάντα τὰ ἔθνη· οὐκ ἔσται ἐν ὑμῖν ἄγονος οὐδὲ στεῖρα καὶ ἐν τοῖς κτήνεσίν σου.
Tu seras béni au-dessus de toutes les nations ; il n'y aura point parmi vous d'hommes sans enfants, ni de femme stérile ; il n'y aura point non plus de stérilité parmi les troupeaux.
14
15
καὶ περιελεῖ  {יהוה} ἀπὸ σοῦ πᾶσαν μαλακίαν· καὶ πάσας νόσους Αἰγύπτου τὰς πονηράς, ἃς ἑώρακας καὶ ὅσα ἔγνως, οὐκ ἐπιθήσει ἐπὶ σὲ καὶ ἐπιθήσει αὐτὰ ἐπὶ πάντας τοὺς μισοῦντάς σε.
Et YHWH ton Elohim te présèrvera de toute maladie, et de ces mauvaises contagions de l'Egypte que tu as vues ; Il ne fera tomber sur toi aucune de celles que tu y as connues, et il en frappera ceux qui te haissent.
15
16
καὶ φάγῃ πάντα τὰ σκῦλα τῶν ἐθνῶν, ἃ  {יהוה} ὁ θεός σου δίδωσίν σοι· οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός σου ἐπ αὐτοῖς, καὶ οὐ λατρεύσεις τοῖς θεοῖς αὐτῶν, ὅτι σκῶλον τοῦτό ἐστίν σοι.
Et tu mangeras ce que tu auras enlevé à ces nations ; YHWH ton Elohim te le donne ; ton oeil ne les prendra
pas en pitié, et tu ne serviras point leurs elohim, car ce serait pour toi un achoppement.
16
17
Ἐὰν δὲ λέγῃς ἐν τῇ διανοίᾳ σου ὅτι Πολὺ τὸ ἔθνος τοῦτο ἢ ἐγώ, πῶς δυνήσομαι ἐξολεθρεῦσαι αὐτούς;
Et si en ta pensée, tu dis : Telle de ces nations est plus forte que moi, comment pourrai-je l'exterminer?
17
18
οὐ φοβηθήσῃ αὐτούς· μνείᾳ μνησθήσῃ ὅσα ἐποίησεν  {יהוה} ὁ θεός σου τῷ Φαραω καὶ πᾶσι τοῖς Αἰγυπτίοις,
Rassure-toi ; rappelle à ton souvenir tout ce qu'a fait YHWH ton Elohim au Pharaon et aux Egyptiens,
18
19
τοὺς πειρασμοὺς τοὺς μεγάλους, οὓς εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοί σου, τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα τὰ μεγάλα ἐκεῖνα, τὴν χεῖρα τὴν κραταιὰν καὶ τὸν βραχίονα τὸν ὑψηλόν, ὡς ἐξήγαγέν σε  {יהוה} ὁ θεός σου· οὕτως ποιήσει κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, οὓς σὺ φοβῇ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν.
les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les signes et les grands prodiges, la main puissante et le bras tres-haut ; de même que YHWH ton Elohim t'a delivré, de même Il te fera triompher de toutes les nations dont tu redoutes la face.
19
20
καὶ τὰς σφηκίας ἀποστελεῖ  {יהוה} ὁ θεός σου εἰς αὐτούς, ἕως ἂν ἐκτριβῶσιν οἱ καταλελειμμένοι καὶ οἱ κεκρυμμένοι ἀπὸ σοῦ.
YHWH ton Elohim enverra contre elles des essaims de guêpes, jusqu'à ce qu'ils aient détruit celles qui
t'auraient échappé et se seraient cachées devant toi.
20
21
οὐ τρωθήσῃ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, ὅτι  {יהוה} ὁ θεός σου ἐν σοί, θεὸς μέγας καὶ κραταιός,
Tu ne seras pas blessé en face d'elles : Parce que YHWH ton Elohim est avec toi : Elohim grand et puissant.
21
22
καὶ καταναλώσει  {יהוה} ὁ θεός σου τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπὸ προσώπου σου κατὰ μικρὸν μικρόν· οὐ δυνήσῃ ἐξαναλῶσαι αὐτοὺς τὸ τάχος, ἵνα μὴ γένηται ἡ γῆ ἔρημος καὶ πληθυνθῇ ἐπὶ σὲ τὰ θηρία τὰ ἄγρια.
YHWH ton Elohim les détruira peu à peu devant toi ; tu ne pourras les exterminer soudain, de peur que la contrée ne devienne un desert, et que les bêtes farouches ne se multiplient contre toi.
22
23
καὶ παραδώσει αὐτοὺς  {יהוה} ὁ θεός σου εἰς τὰς χεῖράς σου καὶ ἀπολέσει αὐτοὺς ἀπωλείᾳ μεγάλῃ, ἕως ἂν ἐξολεθρεύσῃ αὐτούς,
YHWH ton Elohim te les livrera ; tu les détruiras lentement jusqu'à ce qu'enfin tu les aies exterminées.
23
24
καὶ παραδώσει τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν, καὶ ἀπολεῖται τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐκ τοῦ τόπου ἐκείνου· οὐκ ἀντιστήσεται οὐδεὶς κατὰ πρόσωπόν σου, ἕως ἂν ἐξολεθρεύσῃς αὐτούς.
Et Il te livrera leurs rois, et tu effaceras leur nom de ce pays ; nul ne te résistera face à face, jusqu'à ce que
tu les aies exterminées.
24
25
τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν κατακαύσετε πυρί· οὐκ ἐπιθυμήσεις ἀργύριον οὐδὲ χρυσίον ἀπ αὐτῶν καὶ οὐ λήμψῃ σεαυτῷ, μὴ πταίσῃς δι αὐτό, ὅτι βδέλυγμα  {יהוה} τῷ θεῷ σού ἐστιν·
Tu consumeras par la flamme les images sculptées de leurs elohim ; tu ne convoiteras ni l'or ni 1'argent qui
les ornent ; tu ne le prendras pas pour toi, de peur que tu n'en sois puni ; car c'est une abomination pour YHWH ton Elohim.
25
26
καὶ οὐκ εἰσοίσεις βδέλυγμα εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ ἔσῃ ἀνάθημα ὥσπερ τοῦτο· προσοχθίσματι προσοχθιεῖς καὶ βδελύγματι βδελύξῃ, ὅτι ἀνάθημά ἐστιν.
Tu n'emporteras point d'abominations en ta demeure, car tu serais anathème comme elles ; tu les détesteras, tu les auras en abomination : Elles sont anathèmes.
26