7 août 2013

Devarim 10

Devarim/Deutéronome Chapitre 10


Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34

1
Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εἶπεν  {יהוה} πρός με Λάξευσον σεαυτῷ δύο πλάκας λιθίνας ὥσπερ τὰς πρώτας καὶ ἀνάβηθι πρός με εἰς τὸ ὄρος· καὶ ποιήσεις σεαυτῷ κιβωτὸν ξυλίνην·
En ce temps-là YHWH me dit : Taille-toi deux tables de pierre semblables aux premières, et monte vers Moi sur la montagne ; tu feras aussi une arche de bois.
1
2
καὶ γράψω ἐπὶ τὰς πλάκας τὰ ῥήματα, ἃ ἦν ἐν ταῖς πλαξὶν ταῖς πρώταις, ἃς συνέτριψας, καὶ ἐμβαλεῖς αὐτὰς εἰς τὴν κιβωτόν.
Et tu graveras sur les tables les commandements qui étaient sur celles que tu as brisées, et tu les placeras dans l'arche.
2
3
καὶ ἐποίησα κιβωτὸν ἐκ ξύλων ἀσήπτων καὶ ἐλάξευσα τὰς δύο πλάκας τὰς λιθίνας ὡς αἱ πρῶται· καὶ ἀνέβην εἰς τὸ ὄρος, καὶ αἱ δύο πλάκες ἐπὶ ταῖς χερσίν μου.
Et je fis l'arche de bois incorruptible, et je talllai les tables de pierre, semblables aux premières, et je montai sur la montagne, les deux tables dans les deux mains.
3
4
καὶ ἔγραψεν ἐπὶ τὰς πλάκας κατὰ τὴν γραφὴν τὴν πρώτην τοὺς δέκα λόγους, οὓς ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ὄρει ἐκ μέσου τοῦ πυρός, καὶ ἔδωκεν αὐτὰς  {יהוה} ἐμοί.
Et YHWH écrivit sur les deux tables, conformément àce qui était écrit la première fois , les dix commandements qu'Il avait prononcés devant vous sur la montagne, au milieu du feu, et YHWH me les donna.
4
5
καὶ ἐπιστρέψας κατέβην ἐκ τοῦ ὄρους καὶ ἐνέβαλον τὰς πλάκας εἰς τὴν κιβωτόν, ἣν ἐποίησα, καὶ ἦσαν ἐκεῖ, καθὰ ἐνετείλατό μοι  {יהוה}. –
Et étant parti, je descendis de la montagne, et je déposai les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles y demeurèrent comme me l'avait prescrit YHWH.
5
6
καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπῆραν ἐκ Βηρωθ υἱῶν Ιακιμ Μισαδαι· ἐκεῖ ἀπέθανεν Ααρων καὶ ἐτάφη ἐκεῖ, καὶ ἱεράτευσεν Ελεαζαρ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ.
Et les fils d'Israël levèrent leur camp de Béroth, qui était aux fils de Jacim, et ils allèrent en Misadaï, c'est là que plus tard Aaron mourut et fut enseveli, et que
sen fils Eléazar fut consacré sacrificateur à sa place.
6
7
ἐκεῖθεν ἀπῆραν εἰς Γαδγαδ καὶ ἀπὸ Γαδγαδ εἰς Ετεβαθα, γῆ χείμαρροι ὑδάτων.
De là, Jes fils d'Israël partirent pour Gadgad, et de Gadgad pour Etebatha, terre ou il y a des torrents d'eau.
7
8
ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ διέστειλεν  {יהוה} τὴν φυλὴν τὴν Λευι αἴρειν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης  {יהוה} παρεστάναι ἔναντι  {יהוה} λειτουργεῖν καὶ ἐπεύχεσθαι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
En ce temps-là, YHWH désigna la tribu de Levi pour transporter l'arche de YHWH, pour se tenir devant YHWH, servir et prier en son Nom, comme ils l'ont fait jusqu'à ce jour.
8
9
διὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν τοῖς Λευίταις μερὶς καὶ κλῆρος ἐν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν·  {יהוה} αὐτὸς κλῆρος αὐτοῦ, καθὰ εἶπεν αὐτῷ.
A cause de cela, les Lévites n'ont point de part ni d'héritage parmi leurs frères ; YHWH seul est leur héritage, comme il leur a été dit.
9
10
κἀγὼ εἱστήκειν ἐν τῷ ὄρει τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας, καὶ εἰσήκουσεν  {יהוה} ἐμοῦ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος ἐξολεθρεῦσαι ὑμᾶς.
Et moi, je m'étais tenu sur la montagne quarante jours et quarante nuits ; et en ce temps-là, YHWH m'exauça, et Il ne persista pas à vous exterminer.
10
11
καὶ εἶπεν  {יהוה} πρός με Βάδιζε ἄπαρον ἐναντίον τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ εἰσπορευέσθωσαν καὶ κληρονομείτωσαν τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν αὐτῶν δοῦναι αὐτοῖς.
Et YHWH me dit : Pars, marche à la tête de ce peuple ; qu'ils entrent en la terre que j'ai juré à leurs pères de leur donner, et qu'elle soit leur héritage.
11
12
Καὶ νῦν, Ισραηλ, τί  {יהוה} ὁ θεός σου αἰτεῖται παρὰ σοῦ ἀλλ ἢ φοβεῖσθαι κύριον τὸν θεόν σου πορεύεσθαι ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ ἀγαπᾶν αὐτὸν καὶ λατρεύειν  {יהוה} τῷ θεῷ σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου,
Et maintenant, Israël, qu'est-ce que YHWH ton Elohim te demande, sinon de le craindre, de marcher en toutes ses voies, et de l'aimer, et de prier YHWH ton Elohim de tout ton coeur et de toute ton âme,
12
13
φυλάσσεσθαι τὰς ἐντολὰς  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἵνα εὖ σοι ᾖ;
d'observer les commandements de YHWH ton Elohim, et les préceptes de justice que je t'intime aujourd'hui, afin que tu sois heureux.
13
14
ἰδοὺ  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ, ἡ γῆ καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ·
C'est à YHWH ton Elohim que sont le ciel, et le ciel des cieux, et la terre, et tout ce qu'elle renferme.
14
15
πλὴν τοὺς πατέρας ὑμῶν προείλατο  {יהוה} ἀγαπᾶν αὐτοὺς καὶ ἐξελέξατο τὸ σπέρμα αὐτῶν μετ αὐτοὺς ὑμᾶς παρὰ πάντα τὰ ἔθνη κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην.
Et cependant YHWH a choisi vos pères pour les aimer, et après eux Il vous a choisis, vous leur posterité, de préférence à toutes les nations, comme il se voit aujourd'hui.
15
16
καὶ περιτεμεῖσθε τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν καὶ τὸν τράχηλον ὑμῶν οὐ σκληρυνεῖτε ἔτι.
Ayez soin de circoncire votre dureté de coeur, gardez-vous de votre entêtement.
16
17
ὁ γὰρ  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν, οὗτος θεὸς τῶν θεῶν καὶ κύριος τῶν κυρίων, ὁ θεὸς ὁ μέγας καὶ ἰσχυρὸς καὶ ὁ φοβερός, ὅστις οὐ θαυμάζει πρόσωπον οὐδ οὐ μὴ λάβῃ δῶρον,
Car YHWH votre Elohim, c'est l'Elohim des elohim, le Seigneur des seigneurs, l'Elohim grand, fort et redoutable, qui ne fait pas acception des personnes et ne se
laisse point gagner par des présents.
17
18
ποιῶν κρίσιν προσηλύτῳ καὶ ὀρφανῷ καὶ χήρᾳ καὶ ἀγαπᾷ τὸν προσήλυτον δοῦναι αὐτῷ ἄρτον καὶ ἱμάτιον.
Il fait justice à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve ; Il aime 
1'étranger, Il lui donne des vivres et des vêtements.
18
19
καὶ ἀγαπήσετε τὸν προσήλυτον· προσήλυτοι γὰρ ἦτε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ.
Vous aimerez aussi l'étranger, car vous étiez étrangers en la terre d'Egypte.
19
20
 {יהוה} τὸν θεόν σου φοβηθήσῃ καὶ αὐτῷ λατρεύσεις καὶ πρὸς αὐτὸν κολληθήσῃ καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ὀμῇ·
Tu craindras YHWH ton Elohim, tu le serviras, tu t'attacheras a Lui et tu jureras en son Nom.
20
21
οὗτος καύχημά σου καὶ οὗτος θεός σου, ὅστις ἐποίησεν ἐν σοὶ τὰ μεγάλα καὶ τὰ ἔνδοξα ταῦτα, ἃ εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοί σου.
Il est ta gloire ; Il est ton Elohim, Lui qui a fait toutes les choses grandes et glorieuses que tes yeux ont vues.
21
22
ἐν ἑβδομήκοντα ψυχαῖς κατέβησαν οἱ πατέρες σου εἰς Αἴγυπτον, νυνὶ δὲ ἐποίησέν σε {יהוה}  ὁ θεός σου ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει.
Tes pères étaient au nombre de soixante-dix âmes, lorsqu'ils arrivèrent en Egypte ; et maintenant YHWH ton Elohim t'a fait aussi nombreux que les étoiles du ciel.
22