25 nov. 2013

Devarim 15

Devarim/Deutéronome Chapitre 15


Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34

1
Δι ἑπτὰ ἐτῶν ποιήσεις ἄφεσιν.
Tous les sept ans tu feras la remise.
1
2
καὶ οὕτως τὸ πρόσταγμα τῆς ἀφέσεως· ἀφήσεις πᾶν χρέος ἴδιον, ὃ ὀφείλει σοι ὁ πλησίον, καὶ τὸν ἀδελφόν σου οὐκ ἀπαιτήσεις, ὅτι ἐπικέκληται ἄφεσις  {יהוה} τῷ θεῷ σου.
Voici la règle de la remise : Tu remettras à ton prochain toute dette qui t'est propre ; tu ne réclameras rien de ton frere, car YHWH ton Elohim a proclamé la rémission.
2
3
τὸν ἀλλότριον ἀπαιτήσεις ὅσα ἐὰν ᾖ σοι παρ αὐτῷ, τοῦ ἀδελφοῦ σου ἄφεσιν ποιήσεις τοῦ χρέους σου·
Tu réclameras de l'étranger tout ce qu'il te doit ; mais tu feras à ton frere remise de ta créance.
3
4
ὅτι οὐκ ἔσται ἐν σοὶ ἐνδεής, ὅτι εὐλογῶν εὐλογήσει σε  {יהוה} ὁ θεός σου ἐν τῇ γῇ, ᾗ  {יהוה} ὁ θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ κατακληρονομῆσαι αὐτήν,
Ainsi, il n'y aura pas chez toi d'indigent, parce que YHWH ton Elohim te bénira en la terre que YHWH ton Elohim te donne en héritage, pour que tu la possèdes.
4
5
ἐὰν δὲ ἀκοῇ εἰσακούσητε τῆς φωνῆς  {יהוה} τοῦ θεοῦ ὑμῶν φυλάσσειν καὶ ποιεῖν πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον.
Si vous écoutez la parole de YHWH votre Elohim, si vous lui êtes dociles, pour observer et mettre en pratique tous ces commandements que je vous intime aujourd'hui,
5
6
ὅτι  {יהוה} ὁ θεός σου εὐλόγησέν σε, ὃν τρόπον ἐλάλησέν σοι, καὶ δανιεῖς ἔθνεσιν πολλοῖς, σὺ δὲ οὐ δανιῇ, καὶ ἄρξεις σὺ ἐθνῶν πολλῶν, σοῦ δὲ οὐκ ἄρξουσιν.
car YHWH ton Elohim t'a béni, selon la promesse qu'il t'a faite, tu prêteras à intérêt à nombres de nations ; mais tu n'auras pas besoin d'emprunter ; tu règneras sur les nations, et ils ne règneront pas sur toi.
6
7
Ἐὰν δὲ γένηται ἐν σοὶ ἐνδεὴς τῶν ἀδελφῶν σου ἐν μιᾷ τῶν πόλεων σου ἐν τῇ γῇ, ᾗ  {יהוה} ὁ θεός σου δίδωσίν σοι, οὐκ ἀποστέρξεις τὴν καρδίαν σου οὐδ οὐ μὴ συσφίγξῃς τὴν χεῖρά σου ἀπὸ τοῦ ἀδελφοῦ σου τοῦ ἐπιδεομένου·
Si, dans l'une des villes en la terre que YHWH ton Elohim te donne, il y a avec toi parmi tes frères un indigent, tu n'endurciras pas ton coeur, tu ne fermeras pas ta main pour ton frère l'indigent.
7
8
ἀνοίγων ἀνοίξεις τὰς χεῖράς σου αὐτῷ, δάνειον δανιεῖς αὐτῷ ὅσον ἐπιδέεται, καθ ὅσον ἐνδεεῖται.
Tu ouvriras la main pour lui ; tu lui prêteras tout ce qu'il te demandera selon ses besoins.
8
9
πρόσεχε σεαυτῷ μὴ γένηται ῥῆμα κρυπτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ἀνόμημα, λέγων Ἐγγίζει τὸ ἔτος τὸ ἕβδομον, ἔτος τῆς ἀφέσεως, καὶ πονηρεύσηται ὁ ὀφθαλμός σου τῷ ἀδελφῷ σου τῷ ἐπιδεομένῳ, καὶ οὐ δώσεις αὐτῷ, καὶ βοήσεται κατὰ σοῦ πρὸς {יהוה}, καὶ ἔσται ἐν σοὶ ἁμαρτία μεγάλη.
Prends garde qu'il ne vienne en ton coeur quelque iniquité, quelque pensée secrète te disant : La septième année, l'année de la remise est proche ; et qu'alors, tu ne regardes d'un mauvais oeil ton frère indigent, et que tu ne lui donnes rien, car il invoquera contre toi YHWH, et il y aura en toi un grand péché.
9
10
διδοὺς δώσεις αὐτῷ καὶ δάνειον δανιεῖς αὐτῷ ὅσον ἐπιδέεται, καὶ οὐ λυπηθήσῃ τῇ καρδίᾳ σου διδόντος σου αὐτῷ· ὅτι διὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο εὐλογήσει σε  {יהוה} ὁ θεός σου ἐν πᾶσιν τοῖς ἔργοις καὶ ἐν πᾶσιν, οὗ ἂν ἐπιβάλῃς τὴν χεῖρά σου.
Donne-lui donc, et donne-lui ; prête-lui largement, autant qu'il te demandera, selon ses besoins ; ne t'afflige pas en ton coeur de lui donner ; car, à cause de cette action, YHWH ton Elohim te bénira en tous tes travaux, et en toutes cboses où tu mettras la main.
10
11
οὐ γὰρ μὴ ἐκλίπῃ ἐνδεὴς ἀπὸ τῆς γῆς· διὰ τοῦτο ἐγώ σοι ἐντέλλομαι ποιεῖν τὸ ῥῆμα τοῦτο λέγων Ἀνοίγων ἀνοίξεις τὰς χεῖράς σου τῷ ἀδελφῷ σου τῷ πένητι καὶ τῷ ἐπιδεομένῳ τῷ ἐπὶ τῆς γῆς σου.
Car il ne manquera jamais d'indigent sur la terre ; c'est pourquoi Je te prescris d'exécuter mes commandements : Ouvre tes mains à ton frère pauvre et indigent en ta terre.
11
12
Ἐὰν δὲ πραθῇ σοι ὁ ἀδελφός σου ὁ Εβραῖος ἢ ἡ Εβραία, δουλεύσει σοι ἓξ ἔτη, καὶ τῷ ἑβδόμῳ ἐξαποστελεῖς αὐτὸν ἐλεύθερον ἀπὸ σοῦ.
Et si ton frère Hébreu, ou ta soeur, femme Israélite, te sont vendus à prix d'argent, ils te serviront six ans, et, en la septième année, tu les renverras libres de chez toi.
12
13
ὅταν δὲ ἐξαποστέλλῃς αὐτὸν ἐλεύθερον ἀπὸ σοῦ, οὐκ ἐξαποστελεῖς αὐτὸν κενόν·
Et, en les renvoyant libres, tu ne les congédieras pas dénués de tout.
13
14
ἐφόδιον ἐφοδιάσεις αὐτὸν ἀπὸ τῶν προβάτων σου καὶ ἀπὸ τοῦ σίτου σου καὶ ἀπὸ τῆς ληνοῦ σου· καθὰ εὐλόγησέν σε  {יהוה} ὁ θεός σου, δώσεις αὐτῷ.
Tu les pourvoiras de provisions : De la chair de tes brebis, de ton blé, de ton vin ; tu leur donneras selon que  YHWH ton Elohim t'aura béni.
14
15
καὶ μνησθήσῃ ὅτι οἰκέτης ἦσθα ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἐλυτρώσατό σε  {יהוה} ὁ θεός σου ἐκεῖθεν· διὰ τοῦτο ἐγώ σοι ἐντέλλομαι ποιεῖν τὸ ῥῆμα τοῦτο.
Et tu te souviendras que tu as été esclave, en la terre d'Egypte, et que YHWH ton Elohim t'en a délivré ; c'est pourquoi je te prescris d'exécuter ce commandement. 
15
16
ἐὰν δὲ λέγῃ πρὸς σέ Οὐκ ἐξελεύσομαι ἀπὸ σοῦ, ὅτι ἠγάπηκέν σε καὶ τὴν οἰκίαν σου, ὅτι εὖ αὐτῷ ἐστιν παρὰ σοί,
Et si ton serviteur te dit : Je ne sortirai point de chez toi, parce que je t'aime, toi et ta famille, et que tout prospère chez toi ;
16
17
καὶ λήμψῃ τὸ ὀπήτιον καὶ τρυπήσεις τὸ ὠτίον αὐτοῦ πρὸς τὴν θύραν, καὶ ἔσται σοι οἰκέτης εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ τὴν παιδίσκην σου ποιήσεις ὡσαύτως.
tu prendras une alène (pointe), et, devant la porte, tu lui perceras l'oreille, et il sera ton serviteur à perpétuité, tu
feras de même pour ta servante.
17
18
οὐ σκληρὸν ἔσται ἐναντίον σου ἐξαποστελλομένων αὐτῶν ἐλευθέρων ἀπὸ σοῦ, ὅτι ἐφέτιον μισθὸν τοῦ μισθωτοῦ ἐδούλευσέν σοι ἓξ ἔτη· καὶ εὐλογήσει σε  {יהוה} ὁ θεός σου ἐν πᾶσιν, οἷς ἐὰν ποιῇς.
Qu'il ne te semble point dur de les congédier libres après qu'ils t'ont servi six ans, moyennant le salaire annuel des gens à gages et YHWH ton Elohim te bénira en toutes tes oeuvres.
18
19
Πᾶν πρωτότοκον, ὃ ἐὰν τεχθῇ ἐν τοῖς βουσίν σου καὶ ἐν τοῖς προβάτοις σου, τὰ ἀρσενικά, ἁγιάσεις  {יהוה} τῷ θεῷ σου· οὐκ ἐργᾷ ἐν τῷ πρωτοτόκῳ μόσχῳ σου καὶ οὐ μὴ κείρῃς τὸ πρωτότοκον τῶν προβάτων σου·
Tout premier mâle de tes boeufs et de tes menus troupeaux, tu le consacreras à YHWH Elohim ; tu ne travailleras pas avec le premier-né de tes génisses, tu ne tondras pas le premier-né de tes brebis ou de tes chevres.
19
20
ἔναντι  {יהוה} φάγῃ αὐτὸ ἐνιαυτὸν ἐξ ἐνιαυτοῦ ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἐὰν ἐκλέξηται  {יהוה} ὁ θεός σου, σὺ καὶ ὁ οἶκός σου.
Tu le mangeras devant YHWH, d'année en année, avec ta famille, au lieu que YHWH ton Elohim aura choisi.
20
21
ἐὰν δὲ ᾖ ἐν αὐτῷ μῶμος, χωλὸν ἢ τυφλὸν ἢ καὶ πᾶς μῶμος πονηρός, οὐ θύσεις αὐτὸ  {יהוה} τῷ θεῷ σου·
Mais, s'il a quelque vice ou difformité, s'il est boiteux ou aveugle, ne le sacrifie pas à YHWH ton Elohim.
21
22
ἐν ταῖς πόλεσίν σου φάγῃ αὐτό, ὁ ἀκάθαρτος ἐν σοὶ καὶ ὁ καθαρὸς ὡσαύτως ἔδεται ὡς δορκάδα ἢ ἔλαφον·
Tu le mangeras en tes villes ; l'impur parmi vous et le pur en mangeront, comme on mange du cerf ou du
daim.
22
23
πλὴν τὸ αἷμα οὐ φάγεσθε, ἐπὶ τὴν γῆν ἐκχεεῖς αὐτὸ ὡς ὕδωρ.
Seulement, vous ne mangerez point le sang, vous le répandrez par terre comme de l'eau.
23