3 déc. 2013

Devarim 25

Devarim/Deutéronome Chapitre 25

1
Ἐὰν δὲ γένηται ἀντιλογία ἀνὰ μέσον ἀνθρώπων καὶ προσέλθωσιν εἰς κρίσιν καὶ κρίνωσιν καὶ δικαιώσωσιν τὸν δίκαιον καὶ καταγνῶσιν τοῦ ἀσεβοῦς,
S'il s'élève un différend entre des hommes et s'ils comparaissent en justice, on les jugera ; on justifiera le juste, on condamnera l'impie.
1
2
καὶ ἔσται ἐὰν ἄξιος ᾖ πληγῶν ὁ ἀσεβῶν, καὶ καθιεῖς αὐτὸν ἔναντι τῶν κριτῶν καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν ἐναντίον αὐτῶν κατὰ τὴν ἀσέβειαν αὐτοῦ ἀριθμῷ.
Si l'impie mérite d'être châtié, tu le feras asseoir devant les juges, et on le fustigera devant eux selon son
impiété.
2
3
τεσσαράκοντα μαστιγώσουσιν αὐτόν, οὐ προσθήσουσιν· ἐὰν δὲ προσθῶσιν μαστιγῶσαι αὐτὸν ὑπὲρ ταύτας τὰς πληγὰς πλείους, ἀσχημονήσει ὁ ἀδελφός σου ἐναντίον σου.
On lui donnera quarante coups de fouet, sans en ajouter ; si tu ajoutais au nombre fixé, si tu donnais encore
des coups, ton frère serait honteusement defiguré devant toi.
3
4
Οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα.
Tu ne museleras pas ton boeuf broyant des épis sur l'aire.
4
5
Ἐὰν δὲ κατοικῶσιν ἀδελφοὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἀποθάνῃ εἷς ἐξ αὐτῶν, σπέρμα δὲ μὴ ᾖ αὐτῷ, οὐκ ἔσται ἡ γυνὴ τοῦ τεθνηκότος ἔξω ἀνδρὶ μὴ ἐγγίζοντι· ὁ ἀδελφὸς τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς εἰσελεύσεται πρὸς αὐτὴν καὶ λήμψεται αὐτὴν ἑαυτῷ γυναῖκα καὶ συνοικήσει αὐτῇ.
Si de deux frères vivant sous le meme toit ; l'un vient à mourir sans enfants, la femme du defunt ne s'en ira pas pour suivre un homme qui ne lui soit point proche ; le frère de son époux s'approchera d'elle, il la prendra pour femme, il cohabitera avec elle.
5
6
καὶ ἔσται τὸ παιδίον, ὃ ἐὰν τέκῃ, κατασταθήσεται ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ τετελευτηκότος, καὶ οὐκ ἐξαλειφθήσεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐξ Ισραηλ.
Et l'on inscrira au nom du defunt l'enfant qu'elle mettra au monde, afin que ce nom ne soit pas effacé
d'Israël.
6
7
ἐὰν δὲ μὴ βούληται ὁ ἄνθρωπος λαβεῖν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ ἀναβήσεται ἡ γυνὴ ἐπὶ τὴν πύλην ἐπὶ τὴν γερουσίαν καὶ ἐρεῖ Οὐ θέλει ὁ ἀδελφὸς τοῦ ἀνδρός μου ἀναστῆσαι τὸ ὄνομα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἐν Ισραηλ, οὐκ ἠθέλησεν ὁ ἀδελφὸς τοῦ ἀνδρός μου.
Si 1'homme ne veut pas prendre la femme de son frère, la femme ira devant la porte de la ville, disant :
Le frère de mon mari refuse de faire revivre le nom de son frère en Israël ; le frère de mon mari ne le veut
pas.
7
8
καὶ καλέσουσιν αὐτὸν ἡ γερουσία τῆς πόλεως αὐτοῦ καὶ ἐροῦσιν αὐτῷ, καὶ στὰς εἴπῃ Οὐ βούλομαι λαβεῖν αὐτήν,
Alors, les anciens de sa ville appelleront 1'homme, ils lui parleront, et s'il leur repond : Je ne la veux point prendre,
8
9
καὶ προσελθοῦσα ἡ γυνὴ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἔναντι τῆς γερουσίας καὶ ὑπολύσει τὸ ὑπόδημα αὐτοῦ τὸ ἓν ἀπὸ τοῦ ποδὸς αὐτοῦ καὶ ἐμπτύσεται εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἀποκριθεῖσα ἐρεῖ Οὕτως ποιήσουσιν τῷ ἀνθρώπῳ, ὃς οὐκ οἰκοδομήσει τὸν οἶκον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ·
la femme de son frère s'approchera des anciens ; 1'homme déliera la sandale de l'un de ses pieds , et la femme lui crachera au visage, disant : Ainsi soit fait à l'homme qui en Israël ne relevera pas la maison de son frère.
9
10
καὶ κληθήσεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν Ισραηλ Οἶκος τοῦ ὑπολυθέντος τὸ ὑπόδημα.
Et la maison de cet homme sera appelée en Israël : Maison de celui qui a delié sa sandale.
10
11
Ἐὰν δὲ μάχωνται ἄνθρωποι ἐπὶ τὸ αὐτό, ἄνθρωπος μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ προσέλθῃ γυνὴ ἑνὸς αὐτῶν ἐξελέσθαι τὸν ἄνδρα αὐτῆς ἐκ χειρὸς τοῦ τύπτοντος αὐτὸν καὶ ἐκτείνασα τὴν χεῖρα ἐπιλάβηται τῶν διδύμων αὐτοῦ,
Si deux hommes se battent pour un même objet, frère contre frère, et si la femme de l'un d'eux s'approche pour tirer son mari des mains de celui qui le frappe, et si, portant la main sur ce dernier, elle lui saisit les parties,
11
12
ἀποκόψεις τὴν χεῖρα αὐτῆς· οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός σου ἐπ αὐτῇ.
tu couperas cette main, ton oeil ne prendra pas la femme en pitié.
12
13
Οὐκ ἔσται ἐν τῷ μαρσίππῳ σου στάθμιον καὶ στάθμιον, μέγα ἢ μικρόν·
Il n'y aura pas dans ton sac poids et poids, un grand ou un petit.
13
14
οὐκ ἔσται ἐν τῇ οἰκίᾳ σου μέτρον καὶ μέτρον, μέγα ἢ μικρόν·
II n'y aura pas en ta maison mesure et mesure, une grande ou une petite.
14
15
στάθμιον ἀληθινὸν καὶ δίκαιον ἔσται σοι, καὶ μέτρον ἀληθινὸν καὶ δίκαιον ἔσται σοι, ἵνα πολυήμερος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς  {יהוה} ὁ θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ·
Ton poids sera vrai et juste, ta mesure sera vraie et juste, afin que tu vives de longs jours sur la terre que YHWH ton Elohim te donne pour héritage.
15
16
ὅτι βδέλυγμα  {יהוה} τῷ θεῷ σου πᾶς ποιῶν ταῦτα, πᾶς ποιῶν ἄδικον.
Car quiconque fait ces choses, quiconque pratique  l'iniquité est en abomination à YHWH ton Elohim.
16
17
Μνήσθητι ὅσα ἐποίησέν σοι Αμαληκ ἐν τῇ ὁδῷ ἐκπορευομένου σου ἐξ Αἰγύπτου,
Souviens-toi de ce que t'a fait Amalec , durant ton voyage, au sortir de la terre d'Egypte.
17
18
πῶς ἀντέστη σοι ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ἔκοψέν σου τὴν οὐραγίαν, τοὺς κοπιῶντας ὀπίσω σου, σὺ δὲ ἐπείνας καὶ ἐκοπίας, καὶ οὐκ ἐφοβήθη τὸν θεόν·
Il s'opposa à toi sur la route ; il s'en prit aux traineurs exténués de fatigue derrière toi ; car tu souffrais de
la faim, et tu étais fatigué, et il n'eut point crainte d'Elohim.
18
19
καὶ ἔσται ἡνίκα ἐὰν καταπαύσῃ σε  {יהוה} ὁ θεός σου ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν σου τῶν κύκλῳ σου ἐν τῇ γῇ, ᾗ κύριος ὁ θεός σου δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ κατακληρονομῆσαι, ἐξαλείψεις τὸ ὄνομα Αμαληκ ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν καὶ οὐ μὴ ἐπιλάθῃ.
Ceci donc sera fait : Quand YHWH ton Elohim, malgré tous tes ennemis, t'aura mis en repos dans la contrée qu'Il te donne pour héritage, tu effaceras sous le ciel le nom d'Amalec ; garde-toi de l'oublier.
19