26 nov. 2013

Devarim 18

Devarim/Deuteronome Chapitre 18

1
Οὐκ ἔσται τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς Λευίταις, ὅλῃ φυλῇ Λευι, μερὶς οὐδὲ κλῆρος μετὰ Ισραηλ· καρπώματα  {יהוה} ὁ κλῆρος αὐτῶν, φάγονται αὐτά.
La tribu entière de Lévi, sacrificateurs et Lévites, n'aura
ni part ni héritage en Israël ; ils vivront des oblations à YHWH, selon leurs services.
1
2
κλῆρος δὲ οὐκ ἔσται αὐτοῖς ἐν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν·  {יהוה} αὐτὸς κλῆρος αὐτοῦ, καθότι εἶπεν αὐτῷ.
Ils n'auront point d'héritage parmi leurs frères ; YHWH seul est leur héritage, comme Il le leur a dit.
2
3
καὶ αὕτη ἡ κρίσις τῶν ἱερέων, τὰ παρὰ τοῦ λαοῦ, παρὰ τῶν θυόντων τὰ θύματα, ἐάν τε μόσχον ἐάν τε πρόβατον· καὶ δώσει τῷ ἱερεῖ τὸν βραχίονα καὶ τὰ σιαγόνια καὶ τὸ ἔνυστρον.
Et voici la Torah pour les sacrificateurs, concernant les offrandes du peuple et les sacrifices des veaux ou des brebis : Tu donneras au sacrificateur l'épaule, les joues et la poitrine.
3
4
καὶ τὰς ἀπαρχὰς τοῦ σίτου σου καὶ τοῦ οἴνου σου καὶ τοῦ ἐλαίου σου καὶ τὴν ἀπαρχὴν τῶν κουρῶν τῶν προβάτων σου δώσεις αὐτῷ·
Et les prémices de ton blé de ton vin, de ton huile ; tu lui donneras aussi les prémices des rejetons de tes menus troupeaux.
4
5
ὅτι αὐτὸν ἐξελέξατο  {יהוה} ὁ θεός σου ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν σου παρεστάναι ἔναντι  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου λειτουργεῖν καὶ εὐλογεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ. –
Parce que YHWH Elohim l'a choisi, entre toutes les tribus, pour qu'il se tienne devant YHWH Elohim, pour qu'il exerce le sacerdoce, pour que lui et ses fils bénissent en son Nom le peuple d'lsraël.
5
6
ἐὰν δὲ παραγένηται ὁ Λευίτης ἐκ μιᾶς τῶν πόλεων ὑμῶν ἐκ πάντων τῶν υἱῶν Ισραηλ, οὗ αὐτὸς παροικεῖ, καθότι ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, εἰς τὸν τόπον, ὃν ἂν ἐκλέξηται {יהוה},
Lorsque le Lévite, de l'une des villes qu'il habite, partira au gré de son désir, et viendra au lieu qu'aura choisi YHWH,
6
7
καὶ λειτουργήσει τῷ ὀνόματι  {יהוה} τοῦ θεοῦ αὐτοῦ ὥσπερ πάντες οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ οἱ Λευῖται οἱ παρεστηκότες ἐκεῖ ἔναντι {יהוה}·
il servira, au Nom de YHWH son Elohim, comme tous ses frères les Lévites qui se tiendront en ce lieu devant YHWH.
7
8
μερίδα μεμερισμένην φάγεται πλὴν τῆς πράσεως τῆς κατὰ πατριάν.
Il mangera la portion qui lui est assignée indépendamment de la vente de ce qui lui revient dans sa famille.
8
9
Ἐὰν δὲ εἰσέλθῃς εἰς τὴν γῆν, ἣν  {יהוה} ὁ θεός σου δίδωσίν σοι, οὐ μαθήσῃ ποιεῖν κατὰ τὰ βδελύγματα τῶν ἐθνῶν ἐκείνων.
Lorsque tu seras entré en la terre que YHWH ton Elohim te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations des nations.
9
10
οὐχ εὑρεθήσεται ἐν σοὶ περικαθαίρων τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἢ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ ἐν πυρί, μαντευόμενος μαντείαν, κληδονιζόμενος καὶ οἰωνιζόμενος, φαρμακός,
Il ne se trouvera parmi vous personne qui, pour purifier son fils ou sa fille, les fasse passer par le feu ; qui use de la divination, qui prédise, qui prenne les augures,
10
11
ἐπαείδων ἐπαοιδήν, ἐγγαστρίμυθος καὶ τερατοσκόπος, ἐπερωτῶν τοὺς νεκρούς.
tu ne chercheras pas à charmer par des incantations magiques, à devenir sorcier ni interprètes des prodiges, à interroger les morts.
11
12
ἔστιν γὰρ βδέλυγμα  {יהוה} τῷ θεῷ σου πᾶς ποιῶν ταῦτα· ἕνεκεν γὰρ τῶν βδελυγμάτων τούτων {יהוה} ἐξολεθρεύσει αὐτοὺς ἀπὸ σοῦ.
Car quiconque fait ces choses est une abomination pour YHWH ton Elohim ; c'est à cause de ses abominations que YHWH exterminera les nations devant ta face.
12
13
τέλειος ἔσῃ ἐναντίον  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου·
Tu seras parfait devant YHWH ton Elohim.
13
14
τὰ γὰρ ἔθνη ταῦτα, οὓς σὺ κατακληρονομεῖς αὐτούς, οὗτοι κληδόνων καὶ μαντειῶν ἀκούσονται, σοὶ δὲ οὐχ οὕτως ἔδωκεν  {יהוה} ὁ θεός σου.
Car les nations dont tu vas prendre l'heritage, écoutent les devins et ceux qui prédisent l'avenir, et tu es instruit autrement par YHWH ton Elohim.
14
15
προφήτην ἐκ τῶν ἀδελφῶν σου ὡς ἐμὲ ἀναστήσει σοι  {יהוה} ὁ θεός σου, αὐτοῦ ἀκούσεσθε
YHWH ton Elohim suscitera parmi tes freres un Prophète semblable à moi ; c'est Lui que vous écouterez,
15
16
κατὰ πάντα, ὅσα ᾐτήσω παρὰ {יהוה} τοῦ θεοῦ σου ἐν Χωρηβ τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐκκλησίας λέγοντες Οὐ προσθήσομεν ἀκοῦσαι τὴν φωνὴν  {יהוה} τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ τὸ πῦρ τὸ μέγα τοῦτο οὐκ ὀψόμεθα ἔτι οὐδὲ μὴ ἀποθάνωμεν,
parce que, en Horeb, tu en as fait la demande à YHWH ton Elohim, le jour de l'assemblée ; tu as dit : Que nous ne continuions plus d'entendre la voix de YHWH
notre Elohim, que nous ne voyions plus ce grand feu, de peur que nous ne mourions.
16
17
καὶ εἶπεν  {יהוה} πρός με Ὀρθῶς πάντα, ὅσα ἐλάλησαν·
Et YHWH m'a dit : Ils ont bien parlé.
17
18
προφήτην ἀναστήσω αὐτοῖς ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ὥσπερ σὲ καὶ δώσω τὸ ῥῆμά μου ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ, καὶ λαλήσει αὐτοῖς καθότι ἂν ἐντείλωμαι αὐτῷ·
Je susciterai pour eux, parmi leurs freres, un Prophète semblable à toi ; et Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et Il leur parlera selon ce que Je lui prescrirai.
18
19
καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὃς ἐὰν μὴ ἀκούσῃ ὅσα ἐὰν λαλήσῃ ὁ προφήτης ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ἐκδικήσω ἐξ αὐτοῦ.
Et je tirerai vengeance de tout homme qui n'écoutera pas ce que ce Prophète lui aura dit en mon Nom.
19
20
πλὴν ὁ προφήτης, ὃς ἂν ἀσεβήσῃ λαλῆσαι ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ῥῆμα, ὃ οὐ προσέταξα λαλῆσαι, καὶ ὃς ἂν λαλήσῃ ἐπ ὀνόματι θεῶν ἑτέρων, ἀποθανεῖται ὁ προφήτης ἐκεῖνος.
Tout autre prophète qui sera assez impie pour dire en mon Nom une parole que je ne lui aurai point
commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres elohim, ce prophète sera mis à mort.
20
21
ἐὰν δὲ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου Πῶς γνωσόμεθα τὸ ῥῆμα, ὃ οὐκ ἐλάλησεν {יהוה};
Et si tu dis en ton coeur : Comment discernerons-nous la parole que YHWH n'aura pas dite?
21
22
ὅσα ἐὰν λαλήσῃ ὁ προφήτης ἐπὶ τῷ ὀνόματι {יהוה}, καὶ μὴ γένηται τὸ ῥῆμα καὶ μὴ συμβῇ, τοῦτο τὸ ῥῆμα, ὃ οὐκ ἐλάλησεν  {יהוה}· ἐν ἀσεβείᾳ ἐλάλησεν ὁ προφήτης ἐκεῖνος, οὐκ ἀφέξεσθε αὐτοῦ.
Tout ce qu'aura dit ce prophète au Nom de YHWH et qui n'arrivera pas, qui ne se réalisera pas, n'aura
point été dit par YHWH. Ce prophète aura parlé dans son impiété : Vous ne le recevrez pas..
22