11 déc. 2013

Devarim31

Devarim/Deutéronome Chapitre 31

1
Καὶ συνετέλεσεν Μωυσῆς λαλῶν πάντας τοὺς λόγους τούτους πρὸς πάντας υἱοὺς Ισραηλ·
Et Moïse acheva de dire toutes ces paroles à tous les fils d'Israël.
1
2
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἑκατὸν καὶ εἴκοσι ἐτῶν ἐγώ εἰμι σήμερον, οὐ δυνήσομαι ἔτι εἰσπορεύεσθαι καὶ ἐκπορεύεσθαι, {יהוה} δὲ εἶπεν πρός με Οὐ διαβήσῃ τὸν Ιορδάνην τοῦτον.
Et il leur dit : J'ai cent vingt ans, je ne pourrai plus bientôt entrer ni sortir et YHWH m'a dit : Tu ne passeras pas le Jourdain.
2
3
{יהוה} ὁ θεός σου ὁ προπορευόμενος πρὸ προσώπου σου αὐτὸς ἐξολεθρεύσει τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπὸ προσώπου σου, καὶ κατακληρονομήσεις αὐτούς· καὶ Ἰησοῦς ὁ προπορευόμενος πρὸ προσώπου σου, καθὰ ἐλάλησεν  {יהוה}.
YHWH ton Elohim qui marche à ta tête, exterminera lui-même ces nations à ton aspect, et tu prendras
possession de leur héritage par les soins de Josué, qui va marcher à ta tête, comme l'a prescrit YHWH.
3
4
καὶ ποιήσει {יהוה} αὐτοῖς καθὰ ἐποίησεν Σηων καὶ Ωγ, τοῖς δυσὶ βασιλεῦσιν τῶν Αμορραίων, οἳ ἦσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου, καὶ τῇ γῇ αὐτῶν, καθότι ἐξωλέθρευσεν αὐτούς.
Et YHWH les traitera, elles et leur terre, comme il a traité Séhon et Og, les deux rois des Amorrhéens, en deça du fleuve ; Il les exterminera comme Il les a exterminés.
4
5
καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς  {יהוה} ὑμῖν, καὶ ποιήσετε αὐτοῖς καθότι ἐνετειλάμην ὑμῖν.
YHWH vous les a livrés, et vous leur ferez ce que j'ai prescrit.
5
6
ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε, μὴ φοβοῦ μηδὲ δειλία μηδὲ πτοηθῇς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, ὅτι  {יהוה} ὁ θεός σου ὁ προπορευόμενος μεθ ὑμῶν ἐν ὑμῖν οὐ μή σε ἀνῇ οὔτε μή σε ἐγκαταλίπῃ.
Sois fort et agis en homme, n'aie ni crainte ni faiblesse ; ne te laisse pas frapper de stupeur devant elles, car YHWH ton Elohim, qui marche parmi nous, ne t'a point abandonné ni delaissé.
6
7
Καὶ ἐκάλεσεν Μωυσῆς Ἰησοῦν καὶ εἶπεν αὐτῷ ἔναντι παντὸς Ισραηλ Ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε· σὺ γὰρ εἰσελεύσῃ πρὸ προσώπου τοῦ λαοῦ τούτου εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν  {יהוה} τοῖς πατράσιν ἡμῶν δοῦναι αὐτοῖς, καὶ σὺ κατακληρονομήσεις αὐτὴν αὐτοῖς·
Et Moïse appela Josué, et il lui dit devant tout Israël : Sois fort, agis en homme ; car tu entreras, à la tête de ce peuple, en la terre que YHWH a promis à vos pères de leur donner, et tu la partageras entre les tribus.
7
8
καὶ  {יהוה} ὁ συμπορευόμενος μετὰ σοῦ οὐκ ἀνήσει σε οὐδὲ μὴ ἐγκαταλίπῃ σε· μὴ φοβοῦ μηδὲ δειλία.
YHWH, qui marche parmi nous, ne t'abandonnera pas, et Il ne t'a pas délaissé ; n'aie ni crainte, ni faiblesse.
8
9
Καὶ ἔγραψεν Μωυσῆς τὰ ῥήματα τοῦ νόμου τούτου εἰς βιβλίον καὶ ἔδωκεν τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς υἱοῖς Λευι τοῖς αἴρουσιν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης  {יהוה} καὶ τοῖς πρεσβυτέροις τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Moïse ecrivit les paroles de cette Torah en un Livre, et il le donna aux sacrificateurs fils de Lévi, qui transportent l'arche de l'alliance de YHWH, ainsi qu'aux plus anciens
des fils d'Israël.
9
10
καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς Μωυσῆς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγων Μετὰ ἑπτὰ ἔτη ἐν καιρῷ ἐνιαυτοῦ ἀφέσεως ἐν ἑορτῇ σκηνοπηγίας
Et Moïse, en ce jour- là, leur donna des ordres, et il dit : Après sept ans, l'année de la rémission, pendant la
fête des huttes,
10
11
ἐν τῷ συμπορεύεσθαι πάντα Ισραηλ ὀφθῆναι ἐνώπιον  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἂν ἐκλέξηται {יהוה}, ἀναγνώσεσθε τὸν νόμον τοῦτον ἐναντίον παντὸς Ισραηλ εἰς τὰ ὦτα αὐτῶν·
lorsque tout Israël se sera rassemblé pour comparaître devant YHWH notre Elohim, au lieu qu'aura choisi YHWH, vous lirez cette Torah, devant tout Israël qui se tiendra attentif.
11
12
ἐκκλησιάσας τὸν λαόν, τοὺς ἄνδρας καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ ἔκγονα καὶ τὸν προσήλυτον τὸν ἐν ταῖς πόλεσιν ὑμῶν, ἵνα ἀκούσωσιν καὶ ἵνα μάθωσιν φοβεῖσθαι  {יהוה} τὸν θεὸν ὑμῶν, καὶ ἀκούσονται ποιεῖν πάντας τοὺς λόγους τοῦ νόμου τούτου·
Lorsque tout le peuple ; hommes, femmes, enfants, étranger établi en vos villes, sera réuni ; afin qu'il l'entende et apprenne à craindre YHWH Elohim, et ils seront instruits à obéir à toutes les paroles de cette Torah.
12
13
καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν, οἳ οὐκ οἴδασιν, ἀκούσονται καὶ μαθήσονται φοβεῖσθαι  {יהוה} τὸν θεὸν ὑμῶν πάσας τὰς ἡμέρας, ὅσας αὐτοὶ ζῶσιν ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς ἣν ὑμεῖς διαβαίνετε τὸν Ιορδάνην ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν.
Et leurs fils qui l'ignoreront encore écouteront et apprendront à craindre YHWH votre Elohim, tous les jours qu'ils vivront sur la terre au delà du Jourdain, en laquelle vous allez entrer pour qu'elle soit votre
héritage.
13
14
Καὶ εἶπεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν Ἰδοὺ ἠγγίκασιν αἱ ἡμέραι τοῦ θανάτου σου· κάλεσον Ἰησοῦν καὶ στῆτε παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἐντελοῦμαι αὐτῷ. καὶ ἐπορεύθη Μωυσῆς καὶ Ἰησοῦς εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ ἔστησαν παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Et YHWH dit à Moïse : Voilà que le jour de ta mort est venu, appelle Josué ; tenez-vous devant la porte du tabernacle du témoignage, pour que Je lui donne mes ordres. Et ils se tinrent devant la porte du tabernacle du témoignage.
14
15
καὶ κατέβη  {יהוה} ἐν νεφέλῃ καὶ ἔστη παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἔστη ὁ στῦλος τῆς νεφέλης παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς.
Alors, YHWH descendit en une nuée, et il s'arrêta devant la porte du tabernacle du témoignage, et la colonne de nuée demeura devant la porte du tabernacle du témoignage.
15
16
καὶ εἶπεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν Ἰδοὺ σὺ κοιμᾷ μετὰ τῶν πατέρων σου, καὶ ἀναστὰς ὁ λαὸς οὗτος ἐκπορνεύσει ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων τῆς γῆς, εἰς ἣν οὗτος εἰσπορεύεται ἐκεῖ εἰς αὐτήν, καὶ ἐγκαταλείψουσίν με καὶ διασκεδάσουσιν τὴν διαθήκην μου, ἣν διεθέμην αὐτοῖς.
Puis, YHWH dit à Moïse : Voilà que tu vas dormir avec tes pères, et ce peuple se lèvera, et il se prostituera à la suite des elohim étrangers de la terre où il entre ; ils me délaisseront et ils déchireront l'alliance que J'ai faite avec eux.
16
17
καὶ ὀργισθήσομαι θυμῷ εἰς αὐτοὺς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ καταλείψω αὐτοὺς καὶ ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν μου ἀπ αὐτῶν, καὶ ἔσται κατάβρωμα, καὶ εὑρήσουσιν αὐτὸν κακὰ πολλὰ καὶ θλίψεις, καὶ ἐρεῖ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ Διότι οὐκ ἔστιν  {יהוה} ὁ θεός μου ἐν ἐμοί, εὕροσάν με τὰ κακὰ ταῦτα.
En ce jour-la, Je serai enflammé de colère et Je les abandonnerai, et Je detournerai d'eux mon visage ; et ce peuple sera devoré ; en ce jour-là, des maux sans nombre, des afflictions s'empareront de lui ; et il dira : Ces maux me sont venus parce que YHWH Elohim n'est pas avec moi.
17
18
ἐγὼ δὲ ἀποστροφῇ ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν μου ἀπ αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ διὰ πάσας τὰς κακίας, ἃς ἐποίησαν, ὅτι ἐπέστρεψαν ἐπὶ θεοὺς ἀλλοτρίους.
Pour moi, en ce jour- là, Je détournerai d'eux mon visage à cause de tous les vices auxquels ils se seront adonnés, car ils se seront pervertis avec des elohim étrangers.
18
19
καὶ νῦν γράψατε τὰ ῥήματα τῆς ᾠδῆς ταύτης καὶ διδάξετε αὐτὴν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ ἐμβαλεῖτε αὐτὴν εἰς τὸ στόμα αὐτῶν, ἵνα γένηταί μοι ἡ ᾠδὴ αὕτη εἰς μαρτύριον ἐν υἱοῖς Ισραηλ.
Ecrivez donc les paroles de ce cantique, et enseignez-le aux fils d'Israël, et faites-le passer par leur bouche, afin que, devant moi, ce cantique porte témoignage pour les fils d'Israël.
19
20
εἰσάξω γὰρ αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν αὐτῶν δοῦναι αὐτοῖς, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, καὶ φάγονται καὶ ἐμπλησθέντες κορήσουσιν· καὶ ἐπιστραφήσονται ἐπὶ θεοὺς ἀλλοτρίους καὶ λατρεύσουσιν αὐτοῖς καὶ παροξυνοῦσίν με καὶ διασκεδάσουσιν τὴν διαθήκην μου.
Je les introduirai dans cette terre fortunée que J'ai promis à leurs pères de leur donner, terre où coulent le lait et le miel ; et ils mangeront, et, s'étant repus, ils sentiront la satiété, et ils s'égareront avec les elohim étrangers ; ils les serviront, ils m'irriteront et déchireront mon alliance.
20
21
καὶ ἀντικαταστήσεται ἡ ᾠδὴ αὕτη κατὰ πρόσωπον μαρτυροῦσα, οὐ γὰρ μὴ ἐπιλησθῇ ἀπὸ στόματος αὐτῶν καὶ ἀπὸ στόματος τοῦ σπέρματος αὐτῶν· ἐγὼ γὰρ οἶδα τὴν πονηρίαν αὐτῶν, ὅσα ποιοῦσιν ὧδε σήμερον πρὸ τοῦ εἰσαγαγεῖν με αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν αὐτῶν.
Mais ce cantique portera témoignage devant Moi ;  en effet, ni leur bouche, ni la bouche de leur race ne l'oublieront tout à fait ; et Moi, Je sais leur malice et ce qu'ils feront aujourd'hui même, avant que Je les aie introduits en cette terre fortunée que J'ai promise à leurs pères.
21
22
καὶ ἔγραψεν Μωυσῆς τὴν ᾠδὴν ταύτην ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ ἐδίδαξεν αὐτὴν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.
En ce jour-la donc, Moïse écrivit ce cantique, et il l'apprit aux fils d'Israël.
22
23
καὶ ἐνετείλατο Μωυσῆς Ἰησοῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε· σὺ γὰρ εἰσάξεις τοὺς υἱοὺς Ισραηλ εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν  {יהוה} αὐτοῖς, καὶ αὐτὸς ἔσται μετὰ σοῦ.
Et il donna des ordres à Josué, et il lui dit : Sois fort et agis en homme, car tu vas conduire les fils d'Israël en la terre que YHWH leur a promise, et Il sera avec toi.
23
24
Ἡνίκα δὲ συνετέλεσεν Μωυσῆς γράφων πάντας τοὺς λόγους τοῦ νόμου τούτου εἰς βιβλίον ἕως εἰς τέλος,
Or, quand Moïse eut achevé d'écrire, jusqu'au dernier mot, toutes les paroles de cette Torah en un Livre,
24
25
καὶ ἐνετείλατο τοῖς Λευίταις τοῖς αἴρουσιν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης  {יהוה} λέγων
il donna ces ordres aux Lévites qui transportent l'arche de l'alliance de YHWH, et il leur dit :
25
26
Λαβόντες τὸ βιβλίον τοῦ νόμου τούτου θήσετε αὐτὸ ἐκ πλαγίων τῆς κιβωτοῦ τῆς διαθήκης  {יהוה} τοῦ θεοῦ ὑμῶν, καὶ ἔσται ἐκεῖ ἐν σοὶ εἰς μαρτύριον.
Prenez le Livre de cette Torah, déposez-le sur les côtes de l'arche de l'alliance de YHWH votre Elohim, et là, il sera pour vous un témoignage.
26
27
ὅτι ἐγὼ ἐπίσταμαι τὸν ἐρεθισμόν σου καὶ τὸν τράχηλόν σου τὸν σκληρόν· ἔτι γὰρ ἐμοῦ ζῶντος μεθ ὑμῶν σήμερον παραπικραίνοντες ἦτε τὰ πρὸς τὸν θεόν, πῶς οὐχὶ καὶ ἔσχατον τοῦ θανάτου μου;
Je connais, ô Israël, votre humeur provoquante, votre entêtement ; je sais qu'aujourd'hui même, tandis que je vis encore parmi vous, vous etes aigris contre les choses d'Elohim ; comment donc ne le seriez-vous pas après ma mort?
27
28
ἐκκλησιάσατε πρός με τοὺς φυλάρχους ὑμῶν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους ὑμῶν καὶ τοὺς κριτὰς ὑμῶν καὶ τοὺς γραμματοεισαγωγεῖς ὑμῶν, ἵνα λαλήσω εἰς τὰ ὦτα αὐτῶν πάντας τοὺς λόγους τούτους καὶ διαμαρτύρωμαι αὐτοῖς τόν τε οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν·
Amenez-moi vos chefs de tribus, vos anciens, vos juges, vos scribes, afin qu'à leurs oreilles je dise toutes ces paroles, et je prendrai à témoin le ciel et la terre.
28
29
οἶδα γὰρ ὅτι ἔσχατον τῆς τελευτῆς μου ἀνομίᾳ ἀνομήσετε καὶ ἐκκλινεῖτε ἐκ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἐνετειλάμην ὑμῖν, καὶ συναντήσεται ὑμῖν τὰ κακὰ ἔσχατον τῶν ἡμερῶν, ὅτι ποιήσετε τὸ πονηρὸν ἐναντίον  {יהוה} παροργίσαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν ὑμῶν.
Car, je sais qu'aussitôt après ma mort, vous vous abandonnerez à l'iniquité et vous vous écarterez de la voie que je vous ai tracée ; et peu de jours après, les maux fondront sur vous, parce que vous aurez fait le mal devant YHWH, jusqu'à l'irrter contre vos mauvaises
oeuvres.
29
30
Καὶ ἐλάλησεν Μωυσῆς εἰς τὰ ὦτα πάσης ἐκκλησίας Ισραηλ τὰ ῥήματα τῆς ᾠδῆς ταύτης ἕως εἰς τέλος
Et, aux oreilles de l'Assemblée, Moïse prononça les paroles de ce cantique jusqu'à la fin.
30