24 juil. 2013

Devarim 4

Devarim/Deutéronome Chapitre 4


Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34

1
Καὶ νῦν, Ισραηλ, ἄκουε τῶν δικαιωμάτων καὶ τῶν κριμάτων, ὅσα ἐγὼ διδάσκω ὑμᾶς σήμερον ποιεῖν, ἵνα ζῆτε καὶ πολυπλασιασθῆτε καὶ εἰσελθόντες κληρονομήσητε τὴν γῆν, ἣν  {יהוה} ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν.
Maintenant donc, ô Israël, écoutez les saintes Lois et les Précèptes que je vous enseigne aujourd'hui à pratiquer, afin que vous viviez et multipliiez ; et qu'entrés en la terre que YHWH Elohim vous donne, vous la partagiez.
1
2
οὐ προσθήσετε πρὸς τὸ ῥῆμα, ὃ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν, καὶ οὐκ ἀφελεῖτε ἀπ αὐτοῦ· φυλάσσεσθε τὰς ἐντολὰς  {יהוה} τοῦ θεοῦ ὑμῶν, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον.
Vous n'ajouterez rien aux choses que je vous prescris, vous n'en retrancherez rien ; vous observerez les commandements de YHWH votre Elohim que je vous intime aujourd'hui.
2
3
οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ἑωράκασιν πάντα, ὅσα ἐποίησεν  {יהוה} ὁ θεὸς ἡμῶν τῷ Βεελφεγωρ, ὅτι πᾶς ἄνθρωπος, ὅστις ἐπορεύθη ὀπίσω Βεελφεγωρ, ἐξέτριψεν αὐτὸν  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν ἐξ ὑμῶν·
Vos yeux ont vu tout ce que YHWH votre Elohim a fait au sujet de Belphégor : YHWH votre Elohim a effacé de son peuple tout homme qui a marché dans les voies de Belphégor.
3
4
ὑμεῖς δὲ οἱ προσκείμενοι  {יהוה} τῷ θεῷ ὑμῶν ζῆτε πάντες ἐν τῇ σήμερον.
Et vous, les fidèles à YHWH votre Elohim, tous vous vivez encore.
4
5
ἴδετε δέδειχα ὑμῖν δικαιώματα καὶ κρίσεις, καθὰ ἐνετείλατό μοι  {יהוה} ποιῆσαι οὕτως ἐν τῇ γῇ, εἰς ἣν ὑμεῖς εἰσπορεύεσθε ἐκεῖ κληρονομεῖν αὐτήν·
Je vous ai fait connaitre la loi et les jugements comme me les a dictés YHWH, pour que vous les mettiez en pratique dans la terre où vous allez entrer et que vous vous partagerez.
5
6
καὶ φυλάξεσθε καὶ ποιήσετε, ὅτι αὕτη ἡ σοφία ὑμῶν καὶ ἡ σύνεσις ἐναντίον πάντων τῶν ἐθνῶν, ὅσοι ἐὰν ἀκούσωσιν πάντα τὰ δικαιώματα ταῦτα καὶ ἐροῦσιν Ἰδοὺ λαὸς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων τὸ ἔθνος τὸ μέγα τοῦτο.
Observez-les, exécutez-les ; c'est la votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations qui entendront parler de toute cette loi, et elles diront : Voila un peuple sage et intelligent, voila un grand peuple.
6
7
ὅτι ποῖον ἔθνος μέγα, ᾧ ἐστιν αὐτῷ θεὸς ἐγγίζων αὐτοῖς ὡς  {יהוה} ὁ θεὸς ἡμῶν ἐν πᾶσιν, οἷς ἐὰν αὐτὸν ἐπικαλεσώμεθα;
Existe-t-il une autre grande nation dont Elohim s'approche comme le fait de vous YHWH notre Elohim, en toutes les circonstances où nous l'invoquons?
7
8
καὶ ποῖον ἔθνος μέγα, ᾧ ἐστιν αὐτῷ δικαιώματα καὶ κρίματα δίκαια κατὰ πάντα τὸν νόμον τοῦτον, ὃν ἐγὼ δίδωμι ἐνώπιον ὑμῶν σήμερον;
Existe-t-il une grande nation qui ait en elle des jugements et des ordonnances pleines de justice, comme toute cette loi que j'annonce devant vous aujourd'hui ?
8
9
πρόσεχε σεαυτῷ καὶ φύλαξον τὴν ψυχήν σου σφόδρα, μὴ ἐπιλάθῃ πάντας τοὺς λόγους, οὓς ἑωράκασιν οἱ ὀφθαλμοί σου· καὶ μὴ ἀποστήτωσαν ἀπὸ τῆς καρδίας σου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, καὶ συμβιβάσεις τοὺς υἱούς σου καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν υἱῶν σου
Garde-toi toi-même, et veille attentivement sur ton âme ; n'oublie rien des choses que tes yeux ont vues, qu'elles ne sortent de ton coeur aucun des jours de ta vie ; et tu raconteras à tes fils, aux fils de tes fils
9
10
ἡμέραν, ἣν ἔστητε ἐναντίον  {יהוה} τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἐν Χωρηβ τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐκκλησίας, ὅτε εἶπεν  {יהוה} πρός με Ἐκκλησίασον πρός με τὸν λαόν, καὶ ἀκουσάτωσαν τὰ ῥήματά μου, ὅπως μάθωσιν φοβεῖσθαί με πάσας τὰς ἡμέρας, ἃς αὐτοὶ ζῶσιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν διδάξωσιν.
cette journée, où en Horeb vous étiez devant YHWH votre Elohim, ce jour de l'assemblée, où YHWH m'avait dit : Rassemble devant moi le peuple; qu'ils écoutent mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tous les jours de leur vie sur la terre, et qu'ils instruisent leurs fils.
10
11
καὶ προσήλθετε καὶ ἔστητε ὑπὸ τὸ ὄρος, καὶ τὸ ὄρος ἐκαίετο πυρὶ ἕως τοῦ οὐρανοῦ, σκότος, γνόφος, θύελλα, φωνὴ μεγάλη.
Et vous vous teniez au pied de la montagne, et la montagne était enflammée jusqu'au ciel, et il y avait alentour obscurité, ténèbres, tempête.
11
12
καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς ὑμᾶς ἐκ μέσου τοῦ πυρός· φωνὴν ῥημάτων ὑμεῖς ἠκούσατε καὶ ὁμοίωμα οὐκ εἴδετε, ἀλλ ἢ φωνήν·
Et YHWH vous parlait du milieu du feu. Il vous faisait entendre les commandements que vous recueilliez en vous-mêmes, et vous ne voyiez point sa face, mais vous entendiez sa voix.
12
13
καὶ ἀνήγγειλεν ὑμῖν τὴν διαθήκην αὐτοῦ, ἣν ἐνετείλατο ὑμῖν ποιεῖν, τὰ δέκα ῥήματα, καὶ ἔγραψεν αὐτὰ ἐπὶ δύο πλάκας λιθίνας.
Et Il vous instruisit de son alliance qui vous obligeait à suivre, les dix commandements, et Il les grava sur deux tables de pierre.
13
14
καὶ ἐμοὶ ἐνετείλατο  {יהוה} ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ διδάξαι ὑμᾶς δικαιώματα καὶ κρίσεις ποιεῖν αὐτὰ ὑμᾶς ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς ἣν ὑμεῖς εἰσπορεύεσθε ἐκεῖ κληρονομεῖν αὐτήν.
En ce temps-là, YHWH me prescrivit de vous enseigner la loi de justice et les jugements, pour que vous les mettiez en pratique sur la terre où vous allez entrer, et que vous allez vous partager.
14
15
καὶ φυλάξεσθε σφόδρα τὰς ψυχὰς ὑμῶν, ὅτι οὐκ εἴδετε ὁμοίωμα ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς ὑμᾶς ἐν Χωρηβ ἐν τῷ ὄρει ἐκ μέσου τοῦ πυρός.
Et vous veillerez attentivement sur vos âmes, car vous n'avez point vu d'image le jour où YHWH, en Horeb, vous parla du haut de la montagne, au milieu du feu.
15
16
μὴ ἀνομήσητε καὶ ποιήσητε ὑμῖν ἑαυτοῖς γλυπτὸν ὁμοίωμα, πᾶσαν εἰκόνα, ὁμοίωμα ἀρσενικοῦ ἢ θηλυκοῦ,
Vous ne transgresserez point la loi, et vous ne vous ferez point de sculpture (idole), point de représentation de mâle ou de femelle,
16
17
ὁμοίωμα παντὸς κτήνους τῶν ὄντων ἐπὶ τῆς γῆς, ὁμοίωμα παντὸς ὀρνέου πτερωτοῦ, ὃ πέταται ὑπὸ τὸν οὐρανόν,
point d'image des bêtes qui existent sur la terre, point d'image des oiseaux qui volent sous le ciel,
17
18
ὁμοίωμα παντὸς ἑρπετοῦ, ὃ ἕρπει ἐπὶ τῆς γῆς, ὁμοίωμα παντὸς ἰχθύος, ὅσα ἐστὶν ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς.
point d'image des reptiles qui se trainent sur la terre, point d'image des poissons qui vivent dans les eaux au-dessous de la terre.
18
19
καὶ μὴ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἰδὼν τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας καὶ πάντα τὸν κόσμον τοῦ οὐρανοῦ πλανηθεὶς προσκυνήσῃς αὐτοῖς καὶ λατρεύσῃς αὐτοῖς, ἃ ἀπένειμεν  {יהוה} ὁ θεός σου αὐτὰ πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν τοῖς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ.
Et qu'en regardant le ciel, en voyant le soleil, la lune, les etoiles et toute la parure des cieux, tu ne t'égares point jusqu'à les adorer et à sacrifier à des choses que YHWH ton Elohim a distribuées à toutes les nations sous le ciel.
19
20
ὑμᾶς δὲ ἔλαβεν ὁ θεὸς καὶ ἐξήγαγεν ὑμᾶς ἐκ τῆς καμίνου τῆς σιδηρᾶς ἐξ Αἰγύπτου εἶναι αὐτῷ λαὸν ἔγκληρον ὡς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ.
Et Elohim vous a choisis, Il vous a tirés de la terre d'Egypte, de la fournaise de fer d'Egypte, afin que vous soyez pour Lui son peuple, son héritage, comme vous l'êtes aujourd'hui.
20
21
καὶ  {יהוה} ἐθυμώθη μοι περὶ τῶν λεγομένων ὑφ ὑμῶν καὶ ὤμοσεν ἵνα μὴ διαβῶ τὸν Ιορδάνην τοῦτον καὶ ἵνα μὴ εἰσέλθω εἰς τὴν γῆν, ἣν  {יהוה} ὁ θεὸς δίδωσίν σοι ἐν κλήρῳ·
Et YHWH, à cause des paroles que vous aviez dites, s'est irrité contre moi, et Il a juré que je ne traverserais pas le Jourdain, et que je n'entrerais pas en la terre que YHWH votre Elohim vous donne pour héritage.
21
22
ἐγὼ γὰρ ἀποθνῄσκω ἐν τῇ γῇ ταύτῃ καὶ οὐ διαβαίνω τὸν Ιορδάνην τοῦτον, ὑμεῖς δὲ διαβαίνετε καὶ κληρονομήσετε τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν ταύτην.
Voilà que je meurs en cette terre, je ne traverserai pas le Jourdain : C'est vous qui le passerez, et qui vous partagerez cette terre fortunée.
22
23
προσέχετε ὑμεῖς, μὴ ἐπιλάθησθε τὴν διαθήκην  {יהוה} τοῦ θεοῦ ὑμῶν, ἣν διέθετο πρὸς ὑμᾶς, καὶ ποιήσητε ὑμῖν ἑαυτοῖς γλυπτὸν ὁμοίωμα πάντων, ὧν συνέταξεν  {יהוה} ὁ θεός σου·
Veillez sur vous ; n'oubliez pas 1'alliance que YHWH votre Elohim a faite pour vous, ne manquez pas à la loi ; ne faites pas pour vous d'image sculptée (idoles) des choses que vous a designées YHWH votre Elohim.
23
24
ὅτι  {יהוה} ὁ θεός σου πῦρ καταναλίσκον ἐστίν, θεὸς ζηλωτής.
Car YHWH ton Elohim est uu feu qui consume, c'est un Elohim jaloux.
24
25
Ἐὰν δὲ γεννήσῃς υἱοὺς καὶ υἱοὺς τῶν υἱῶν σου καὶ χρονίσητε ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἀνομήσητε καὶ ποιήσητε γλυπτὸν ὁμοίωμα παντὸς καὶ ποιήσητε τὰ πονηρὰ ἐναντίον  {יהוה} τοῦ θεοῦ ὑμῶν παροργίσαι αὐτόν,
Or, quand tu auras des fils et des fils de tes fils, quand vous aurez duré longtemps sur la terre, si vous manqué à la loi, si vous faites des images sculptées (idoles) de quelque créature, si devant YHWH Elohim vous faites le mal au point de l'irriter,
25
26
διαμαρτύρομαι ὑμῖν σήμερον τόν τε οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ὅτι ἀπωλείᾳ ἀπολεῖσθε ἀπὸ τῆς γῆς, εἰς ἣν ὑμεῖς διαβαίνετε τὸν Ιορδάνην ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν· οὐχὶ πολυχρονιεῖτε ἡμέρας ἐπ αὐτῆς, ἀλλ ἢ ἐκτριβῇ ἐκτριβήσεσθε.
aujourd'hui, devant vous, je prends à témoin le ciel et la terre, que vous serez effacés de cette terre où vans allez entrer, en passant le Jourdan, pour vous la partager ; vous n'y demeurerez pas longtemps, mais vous serez exterminés.
26
27
καὶ διασπερεῖ  {יהוה} ὑμᾶς ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν καὶ καταλειφθήσεσθε ὀλίγοι ἀριθμῷ ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εἰς οὓς εἰσάξει {יהוה} ὑμᾶς ἐκεῖ.
Et YHWH vous dispersera parmi toutes les nations, et un petit nombre des vôtres survivra parmi les nations, chez qui YHWH vous conduira.
27
28
καὶ λατρεύσετε ἐκεῖ θεοῖς ἑτέροις, ἔργοις χειρῶν ἀνθρώπων, ξύλοις καὶ λίθοις, οἳ οὐκ ὄψονται οὐδὲ μὴ ἀκούσωσιν οὔτε μὴ φάγωσιν οὔτε μὴ ὀσφρανθῶσιν.
Et là, vous servirez des elohim étrangers, ouuvre de la main des hommes, bois ou pierre, qui ne verront, ni n'entendront, ni ne mangeront; qui n'auront point d'odorat.
28
29
καὶ ζητήσετε ἐκεῖ  {יהוה} τὸν θεὸν ὑμῶν καὶ εὑρήσετε, ὅταν ἐκζητήσητε αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου ἐν τῇ θλίψει σου·
Et là, vous chercherez YHWH votre Elohim, et vous le trouverez, lorsqu'en votre affliction vous le chercherez de tout votre coeur et de toute votre âme.
29
30
καὶ εὑρήσουσίν σε πάντες οἱ λόγοι οὗτοι ἐπ ἐσχάτῳ τῶν ἡμερῶν, καὶ ἐπιστραφήσῃ πρὸς  {יהוה} τὸν θεόν σου καὶ εἰσακούσῃ τῆς φωνῆς αὐτοῦ·
Et tous ces discours te retrouveront à la fin des jours, et tu te convertiras à YHWH ton Elohim, et Il entendra ta voix.
30
31
ὅτι θεὸς οἰκτίρμων  {יהוה} ὁ θεός σου, οὐκ ἐγκαταλείψει σε οὐδὲ μὴ ἐκτρίψει σε, οὐκ ἐπιλήσεται τὴν διαθήκην τῶν πατέρων σου, ἣν ὤμοσεν αὐτοῖς.
Car YHWH ton Elohim est un Elohim misericordieux ; Il ne t'abandonnera pas, Il ne te détruira point, Il n'oubliera pas l'alliance qu'avec tes pères Il a juré.
31
32
ἐπερωτήσατε ἡμέρας προτέρας τὰς γενομένας προτέρας σου ἀπὸ τῆς ἡμέρας, ἧς ἔκτισεν ὁ θεὸς ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ οὐρανοῦ ἕως ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ, εἰ γέγονεν κατὰ τὸ ῥῆμα τὸ μέγα τοῦτο, εἰ ἤκουσται τοιοῦτο·
Interrogez les premiers jours, les jours ecoulés avant vous, depuis le jour où Elohim a crée l'homme sur la terre ; demandez, d'une extremité à l'autre du ciel, s'il est jamais rien arrivé de semblable à cette grande parole d'Elohim , si l'on a rien entendu de semblable.
32
33
εἰ ἀκήκοεν ἔθνος φωνὴν θεοῦ ζῶντος λαλοῦντος ἐκ μέσου τοῦ πυρός, ὃν τρόπον ἀκήκοας σὺ καὶ ἔζησας·
Si jamais nation a entendu la yoix de l'Elohim Vivant, parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendue : Et tu vis encore.
33
34
εἰ ἐπείρασεν ὁ θεὸς εἰσελθὼν λαβεῖν ἑαυτῷ ἔθνος ἐκ μέσου ἔθνους ἐν πειρασμῷ καὶ ἐν σημείοις καὶ ἐν τέρασιν καὶ ἐν πολέμῳ καὶ ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ ἐν ὁράμασιν μεγάλοις κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν  {יהוה} ὁ θεὸς ἡμῶν ἐν Αἰγύπτῳ ἐνώπιόν σου βλέποντος·
Si Elohim, se mélant à une nation, a entrepris, pour la posséder en propre, de la prendre au milieu des peuples par des épreuves, par des signes et des prodiges, des combats, une main puissante, et un bras très-haut, et de grandes merveilles, comme toutes celles que YHWH notre Elohim a faites en Egypte sous tes yeux.
34
35
ὥστε εἰδῆσαί σε ὅτι  {יהוה} ὁ θεός σου, οὗτος θεός ἐστιν, καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι πλὴν αὐτοῦ.
Afin que tu saches que YHWH ton Elohim est Elohim, et que nul ne l'est que Lui.
35
36
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀκουστὴ ἐγένετο ἡ φωνὴ αὐτοῦ παιδεῦσαί σε, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ἔδειξέν σοι τὸ πῦρ αὐτοῦ τὸ μέγα, καὶ τὰ ῥήματα αὐτοῦ ἤκουσας ἐκ μέσου τοῦ πυρός.
Du haut du ciel sa voix s'est fait entendre pour t'instruire, et sur la terre, Il t'a montré son grand feu, et du milieu du feu, tu as entendu sa parole.
36
37
διὰ τὸ ἀγαπῆσαι αὐτὸν τοὺς πατέρας σου καὶ ἐξελέξατο τὸ σπέρμα αὐτῶν μετ αὐτοὺς ὑμᾶς καὶ ἐξήγαγέν σε αὐτὸς ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ τῇ μεγάλῃ ἐξ Αἰγύπτου
Parce qu'Il a aimé tes pères, et qu'il t'a choisi, toi , leur postérité, et que lui-même t'a fait sortir d'Egypte par sa grande puissance ;
37
38
ἐξολεθρεῦσαι ἔθνη μεγάλα καὶ ἰσχυρότερά σου πρὸ προσώπου σου εἰσαγαγεῖν σε δοῦναί σοι τὴν γῆν αὐτῶν κληρονομεῖν, καθὼς ἔχεις σήμερον.
pour exterminer devant ta face des nations grandes et plus fortes que toi, pour t'introduire en leur terre, et
te la donner en héritage, comme tu l'as aujourd'hui.
38
39
καὶ γνώσῃ σήμερον καὶ ἐπιστραφήσῃ τῇ διανοίᾳ ὅτι  {יהוה} ὁ θεός σου, οὗτος θεὸς ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι πλὴν αὐτοῦ·
Sache donc, et répète toujours en ta pensée, que YHWH ton Elohim est Elohim, au haut du ciel et ici-bas sur la terre, et que nul n'est Elohim que Lui.
39
40
καὶ φυλάξῃ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ τοῖς υἱοῖς σου μετὰ σέ, ὅπως μακροήμεροι γένησθε ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς  {יהוה} ὁ θεός σου δίδωσίν σοι πάσας τὰς ἡμέρας.
Observe sa loi et ses commandements que je t'intime aujourd'hui, afin que tu sois heureux, et tes fils après toi, afin que tu vives de longs jours sur la terre que YHWH ton Elohim te donne à perpétuité.
40
41
Τότε ἀφώρισεν Μωυσῆς τρεῖς πόλεις πέραν τοῦ Ιορδάνου ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου
Apres cela, Moïse sépara, sur la rive droite du Jourdain, trois villes,
41
42
φυγεῖν ἐκεῖ τὸν φονευτήν, ὃς ἂν φονεύσῃ τὸν πλησίον οὐκ εἰδὼς καὶ οὗτος οὐ μισῶν αὐτὸν πρὸ τῆς ἐχθὲς καὶ τρίτης, καὶ καταφεύξεται εἰς μίαν τῶν πόλεων τούτων καὶ ζήσεται·
où put se réfugier le meurtrier qui, involontairement et sans précédente haine, aurait tué son procbain,
afin qu'à l'une de ces villes il put trouver refuge, et vivre.
42
43
τὴν Βοσορ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τῇ γῇ τῇ πεδινῇ τῷ Ρουβην καὶ τὴν Ραμωθ ἐν Γαλααδ τῷ Γαδδι καὶ τὴν Γαυλων ἐν Βασαν τῷ Μανασση.
Bosor, dans le désert, en la plaine de Ruben ; Ramoth en Galaad, appartenant à Gad ; et Gaulon en Basan, appartenant à Manassé.
43
44
Οὗτος ὁ νόμος, ὃν παρέθετο Μωυσῆς ἐνώπιον υἱῶν Ισραηλ·
Voici la loi que Moise exposa devant Israel.
44
45
ταῦτα τὰ μαρτύρια καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα, ὅσα ἐλάλησεν Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου
Voici les témoignages, les précèptes et les jugements que Moïse fit connaitre aux fils d'Israël après leur sortie d'Egypte.
45
46
ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν φάραγγι ἐγγὺς οἴκου Φογωρ ἐν γῇ Σηων βασιλέως τῶν Αμορραίων, ὃς κατῴκει ἐν Εσεβων, οὓς ἐπάταξεν Μωυσῆς καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου
Sur la rive du Jourdain, dans la vallée voisine du temple de Phégor, en la terre du roi des Amorrhéens, Séhon, qui habitait Esebon, et que vainquirent Moïse et les fils d'Israël, après leur sortie d'Egypte.
46
47
καὶ ἐκληρονόμησαν τὴν γῆν αὐτοῦ καὶ τὴν γῆν Ωγ βασιλέως τῆς Βασαν, δύο βασιλέων τῶν Αμορραίων, οἳ ἦσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου κατ ἀνατολὰς ἡλίου,
Alors, ils partagèrent sa terre et la terre de Og, roi de Basan ; tous les deux étaient des rois Amorrhéens ; ils régnaient sur la rive orientate du Jourdain,
47
48
ἀπὸ Αροηρ, ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ χείλους χειμάρρου Αρνων, καὶ ἐπὶ τοῦ ὄρους τοῦ Σηων, ὅ ἐστιν Αερμων,
depuis Aroer, sur le bord du torrent d'Arnon, jusqu'a la montagne d'Hermon, dans le royaume de Séhon ;
48
49
πᾶσαν τὴν Αραβα πέραν τοῦ Ιορδάνου κατ ἀνατολὰς ἡλίου ὑπὸ Ασηδωθ τὴν λαξευτήν.
c'est-à-dire sur tout le territoire d'Araba, sur la rive orientale du Jourdain, au-dessous du rocher d'Asedoth.
49