8 août 2013

Devarim 11

Devarim/Deutéronome Chapitre 11


Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34

1
Καὶ ἀγαπήσεις  {יהוה} τὸν θεόν σου καὶ φυλάξῃ τὰ φυλάγματα αὐτοῦ καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ καὶ τὰς κρίσεις αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας.
Tu aimeras YHWH ton Elohim , tu observeras tous les jours ses commandements, et ses ordonnances, et ses jugements.
1
2
καὶ γνώσεσθε σήμερον ὅτι οὐχὶ τὰ παιδία ὑμῶν, ὅσοι οὐκ οἴδασιν οὐδὲ εἴδοσαν τὴν παιδείαν  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου καὶ τὰ μεγαλεῖα αὐτοῦ καὶ τὴν χεῖρα τὴν κραταιὰν καὶ τὸν βραχίονα τὸν ὑψηλὸν
Vous connaissez aujourd'hui car je ne parle pas à vos enfants, qui ne savent point et n'ont point vu la correction de YHWH votre Elohim, et sa grandeur, et sa main
puissante, et son bras très-haut,
2
3
καὶ τὰ σημεῖα αὐτοῦ καὶ τὰ τέρατα αὐτοῦ, ὅσα ἐποίησεν ἐν μέσῳ Αἰγύπτου Φαραω βασιλεῖ Αἰγύπτου καὶ πάσῃ τῇ γῇ αὐτοῦ,
ses signes, et les prodiges qu'Il a faits au milieu de l'Egypte, devant lePharaon, roi d'Egypte, aux yeux de toute la contrée ;
3
4
καὶ ὅσα ἐποίησεν τὴν δύναμιν τῶν Αἰγυπτίων, τὰ ἅρματα αὐτῶν καὶ τὴν ἵππον αὐτῶν, ὡς ἐπέκλυσεν τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης τῆς ἐρυθρᾶς ἐπὶ προσώπου αὐτῶν καταδιωκόντων αὐτῶν ἐκ τῶν ὀπίσω ὑμῶν καὶ ἀπώλεσεν αὐτοὺς  {יהוה} ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας,
et ce qu'Il a fait de l'armée des Egyptiens, et de leurs chars, et de leurs chevaux, et de toules leurs forces ; et comme l'eau de la mer rouge les a submergés, tandis
qu'ils vous poursuivaient ; et comment YHWH les a détruits, tellement que nul n'a reparu jusqu'à ce jour.
4
5
καὶ ὅσα ἐποίησεν ὑμῖν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἕως ἤλθετε εἰς τὸν τόπον τοῦτον,
Et tout ce que (Elohim) a fait pour vous dans le désert, jusqu'à votre arrivée en ce lieu où nous sommes,
5
6
καὶ ὅσα ἐποίησεν τῷ Δαθαν καὶ Αβιρων υἱοῖς Ελιαβ υἱοῦ Ρουβην, οὓς ἀνοίξασα ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς κατέπιεν αὐτοὺς καὶ τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ τὰς σκηνὰς αὐτῶν καὶ πᾶσαν αὐτῶν τὴν ὑπόστασιν τὴν μετ αὐτῶν ἐν μέσῳ παντὸς Ισραηλ,
et comme Il a traité Dathan et Abiron, fib d'Eliab, fils de Ruben, que la terre, après avoir ouvert la bouche, a dévoreés, au milieu des fils d'Israël, avec leurs familles et leurs tentes, et tout ce qui leur appartenait.
6
7
ὅτι οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ἑώρακαν πάντα τὰ ἔργα  {יהוה} τὰ μεγάλα, ὅσα ἐποίησεν ὑμῖν σήμερον.
Vos yeux ont vu, en outre, toutes les grandes choses que YHWH vient d'accomplir pour vous.
7
8
καὶ φυλάξεσθε πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἵνα ζῆτε καὶ πολυπλασιασθῆτε καὶ εἰσελθόντες κληρονομήσητε τὴν γῆν, εἰς ἣν ὑμεῖς διαβαίνετε τὸν Ιορδάνην ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν,
Vous observerez donc tous les commandements que je vous intime aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliiez, et que la terre où, après avoir passé le Jourdain, vous allez entrer pour en prendre possession, soit votre heritage ;
8
9
ἵνα μακροημερεύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς ὤμοσεν  {יהוה} τοῖς πατράσιν ὑμῶν δοῦναι αὐτοῖς καὶ τῷ σπέρματι αὐτῶν μετ αὐτούς, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι·
afin que vous viviez de longs jours sur la terre que YHWH a promise à vos pères et à leur posterité, terre
où coulent le lait et le miel.
9
10
ἔστιν γὰρ ἡ γῆ, εἰς ἣν εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν, οὐχ ὥσπερ ἡ γῆ Αἰγύπτου ἐστίν, ὅθεν ἐκπεπόρευσθε ἐκεῖθεν, ὅταν σπείρωσιν τὸν σπόρον καὶ ποτίζωσιν τοῖς ποσὶν ὡσεὶ κῆπον λαχανείας·
Car la terre où tu entres, pour qu'elle soit ton héritage, n'est point comme la terre d'Egypte, d'où vous êtes venus jusqu'ici, et où lorsque l'on a semé les grains, on les arrose avec les pieds, comme un jardin de légumes.
10
11
ἡ δὲ γῆ, εἰς ἣν εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν, γῆ ὀρεινὴ καὶ πεδινή, ἐκ τοῦ ὑετοῦ τοῦ οὐρανοῦ πίεται ὕδωρ,
Cette terre où tu entres pour en prendre possession, est une terre de montagnes et de plaines ; elle n'a d'autre arrosement que la pluie du ciel,
11
12
γῆ, ἣν  {יהוה} ὁ θεός σου ἐπισκοπεῖται αὐτήν, διὰ παντὸς οἱ ὀφθαλμοὶ  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου ἐπ αὐτῆς ἀπ ἀρχῆς τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ ἕως συντελείας τοῦ ἐνιαυτοῦ.
sur cette terre, YHWH veille toujours ; les yeux de YHWH ton Elohim sont toujours sur elle, depuis le commencement jusqu'au dernier jour de l'année.
12
13
Ἐὰν δὲ ἀκοῇ εἰσακούσητε πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἀγαπᾶν  {יהוה} τὸν θεόν σου καὶ λατρεύειν αὐτῷ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου,
Or, si vous écoutez attentivement, si vous observez tous les commandements que je vous intime aujourd'hui, si vous aimez YHWH votre Elohim , si vous le servez de
tout votre coeur, de toute votre âme,
13
14
καὶ δώσει τὸν ὑετὸν τῇ γῇ σου καθ ὥραν πρόιμον καὶ ὄψιμον, καὶ εἰσοίσεις τὸν σῖτόν σου καὶ τὸν οἶνόν σου καὶ τὸ ἔλαιόν σου·
Lui, de son côté, donnera de la pluie à la terre selon la saison, soit au printemps, soit en automne, et tu
récolteras ton blé, ton vin et ton huile.
14
15
καὶ δώσει χορτάσματα ἐν τοῖς ἀγροῖς σου τοῖς κτήνεσίν σου· καὶ φαγὼν καὶ ἐμπλησθεὶς
Et il donnera dans tes champs, à ton bétail, abondance de fourrage. Et quand tu auras mangé, quand tu
seras rassasié,
15
16
πρόσεχε σεαυτῷ, μὴ πλατυνθῇ ἡ καρδία σου καὶ παραβῆτε καὶ λατρεύσητε θεοῖς ἑτέροις καὶ προσκυνήσητε αὐτοῖς,
sois attentif en toi-même à ce que ton coeur ne se gonfle pas, de peur que tu ne pèches, que tu ne serves des elohim étrangers, et que tu ne les adores.
16
17
καὶ θυμωθεὶς ὀργῇ  {יהוה} ἐφ ὑμῖν καὶ συσχῇ τὸν οὐρανόν, καὶ οὐκ ἔσται ὑετός, καὶ ἡ γῆ οὐ δώσει τὸν καρπὸν αὐτῆς, καὶ ἀπολεῖσθε ἐν τάχει ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἧς ἔδωκεν ὁ  {יהוה} ὑμῖν.
Car YHWH, irrité contre vous, tiendrait ferme le ciel, et il n'y aurait point de pluie, et la terre ne donnerait pas ses fruits, et vous péririez rapidement par la stérilité de cette terre fortunée que YHWH vous a donnée.
17
18
καὶ ἐμβαλεῖτε τὰ ῥήματα ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν ὑμῶν καὶ εἰς τὴν ψυχὴν ὑμῶν· καὶ ἀφάψετε αὐτὰ εἰς σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρὸς ὑμῶν, καὶ ἔσται ἀσάλευτον πρὸ ὀφθαλμῶν ὑμῶν·
Mettez ces paroles au fond de vos coeurs et de vos âmes ; attachez-les comme un signe à votre main ; qu'elles restent fixées devant vos yeux.
18
19
καὶ διδάξετε αὐτὰ τὰ τέκνα ὑμῶν λαλεῖν αὐτὰ καθημένους ἐν οἴκῳ καὶ πορευομένους ἐν ὁδῷ καὶ κοιταζομένους καὶ διανισταμένους·
Vous les apprendrez à vos enfants, en causant avec eux, assis en vos maisons, marchant sur les chemins, vous mettant au lit, et vous levant.
19
20
καὶ γράψετε αὐτὰ ἐπὶ τὰς φλιὰς τῶν οἰκιῶν ὑμῶν καὶ τῶν πυλῶν ὑμῶν,
Vous les écrirez sur le seuil de vos maisons, sur les montants de vos portes,
20
21
ἵνα πολυημερεύσητε καὶ αἱ ἡμέραι τῶν υἱῶν ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς ὤμοσεν  {יהוה} τοῖς πατράσιν ὑμῶν δοῦναι αὐτοῖς, καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τῆς γῆς.
afin que vous viviez longuement, et que votre posterité sur la terre que YHWH a promise à vos pères, en héritage, subsiste aussi longtemps que le ciel au dessus de la terre.
21
22
καὶ ἔσται ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε πάσας τὰς ἐντολὰς ταύτας, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον ποιεῖν, ἀγαπᾶν  {יהוה} τὸν θεὸν ἡμῶν καὶ πορεύεσθαι ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ προσκολλᾶσθαι αὐτῷ,
Et si vous écoutez attentivement , si vous observez les commandements que je vous recommande aujourd'hui de mettre en pratique, si vous aimez YHWH votre Elohim, si vous marchez en toutes ses voies, si vous vous attachez à Lui ;
22
23
καὶ ἐκβαλεῖ  {יהוה} πάντα τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, καὶ κληρονομήσετε ἔθνη μεγάλα καὶ ἰσχυρότερα μᾶλλον ἢ ὑμεῖς.
YHWH, de son côté, rejettera loin de vous toutes les nations, et vous prendrez l'héritage de nations 
grandes, et plus fortes que vous.
23
24
πάντα τὸν τόπον, οὗ ἐὰν πατήσῃ τὸ ἴχνος τοῦ ποδὸς ὑμῶν, ὑμῖν ἔσται· ἀπὸ τῆς ἐρήμου καὶ Ἀντιλιβάνου καὶ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου, ποταμοῦ Εὐφράτου, καὶ ἕως τῆς θαλάσσης τῆς ἐπὶ δυσμῶν ἔσται τὰ ὅριά σου.
Tout lieu où vous aurez laissé la trace de vos pieds vous appartiendra ; vos limites s'étendront du desert à l'Anti-Liban, du grand fleuve de l'Euphrale à la mer occidentale.
24
25
οὐκ ἀντιστήσεται οὐδεὶς κατὰ πρόσωπον ὑμῶν· τὸν τρόμον ὑμῶν καὶ τὸν φόβον ὑμῶν ἐπιθήσει  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς, ἐφ ἧς ἐὰν ἐπιβῆτε ἐπ αὐτῆς, ὃν τρόπον ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς ὑμᾶς.
Nul ne tiendra devant vous ; YHWH votre Elohim repandra la
terreur et la crainte de votre nom, sur toute la face de la terre ou vous allez entrer, comme l'a dit YHWH.
25
26
Ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι ἐνώπιον ὑμῶν σήμερον εὐλογίαν καὶ κατάραν,
Voilà que je place sous vos yeux la bénédiction et la malédiction,
26
27
τὴν εὐλογίαν, ἐὰν ἀκούσητε τὰς ἐντολὰς  {יהוה} τοῦ θεοῦ ὑμῶν, ἃς ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον,
la bénédiction, si vous obéissez aux commandements de YHWH votre Elohim que je vous intime aujourd'hui,
27
28
καὶ τὰς κατάρας, ἐὰν μὴ ἀκούσητε τὰς ἐντολὰς  {יהוה} τοῦ θεοῦ ὑμῶν, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον, καὶ πλανηθῆτε ἀπὸ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἐνετειλάμην ὑμῖν, πορευθέντες λατρεύειν θεοῖς ἑτέροις, οὓς οὐκ οἴδατε.
la malédiction, si vous n'obéissez pas aux commandements de YHWH votre Elohim que je vous intime aujourd'hui, si vous vous écartez de la voie que je vous
indique, et si vous allez servir d'autres elohim que vous ne
connaissez pas.
28
29
καὶ ἔσται ὅταν εἰσαγάγῃ σε  {יהוה} ὁ θεός σου εἰς τὴν γῆν, εἰς ἣν διαβαίνεις ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν, καὶ δώσεις τὴν εὐλογίαν ἐπ ὄρος Γαριζιν καὶ τὴν κατάραν ἐπ ὄρος Γαιβαλ.
Et lorsque YHWH ton Elohim t'aura introduit dans la terre où tu vas entrer, pour qu'elle soit ton héritage, tu placeras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur le mont Hébal.
29
30
[οὐκ ἰδοὺ ταῦτα πέραν τοῦ Ιορδάνου ὀπίσω ὁδὸν δυσμῶν ἡλίου ἐν γῇ Χανααν τὸ κατοικοῦν ἐπὶ δυσμῶν ἐχόμενον τοῦ Γολγολ πλησίον τῆς δρυὸς τῆς ὑψηλῆς;]
Ne les vois-tu pas de l'autre côté du Jourdain, derrière le chemin qui mene à l'occident de la terre des Cananéens, où demeurent, au couchant, ceux de Galgala, près du grand chêne?
30
31
ὑμεῖς γὰρ διαβαίνετε τὸν Ιορδάνην εἰσελθόντες κληρονομῆσαι τὴν γῆν, ἣν  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν ἐν κλήρῳ πάσας τὰς ἡμέρας, καὶ κληρονομήσετε αὐτὴν καὶ κατοικήσετε ἐν αὐτῇ·
Vous allez, en effet, passer le Jourdain, pour entrer en la terre que YHWH votre Elohim vous donne en héritage pour toujours, et y faire votre demeure.
31
32
καὶ φυλάξεσθε τοῦ ποιεῖν πάντα τὰ προστάγματα αὐτοῦ καὶ τὰς κρίσεις ταύτας, ὅσας ἐγὼ δίδωμι ἐνώπιον ὑμῶν σήμερον.
Et vous veillerez à exécuter tous ces précèptes et ces jugements que je vous intime aujourd'hui.
32