31 juil. 2013

Devarim 8

Devarim/Deutéronome Chapitre 8


Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34

1
Πάσας τὰς ἐντολάς, ἃς ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον, φυλάξεσθε ποιεῖν, ἵνα ζῆτε καὶ πολυπλασιασθῆτε καὶ εἰσέλθητε καὶ κληρονομήσητε τὴν γῆν, ἣν  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν ὑμῶν.
Vous serez attentifs à mettre en pratique tous les commandements que je vous intime aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliiez, que vous entriez en la terre promise à vos pères par YHWH votre Elohim, et qu'elle soit votre héritage.
1
2
καὶ μνησθήσῃ πᾶσαν τὴν ὁδόν, ἣν ἤγαγέν σε  {יהוה} ὁ θεός σου ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὅπως ἂν κακώσῃ σε καὶ ἐκπειράσῃ σε καὶ διαγνωσθῇ τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, εἰ φυλάξῃ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἢ οὔ.
Tu n'oublieras point tout le chemin par lequel YHWH ton Elohim t'a conduit dans le désert, afin de t'affliger, de
t'éprouver et de faire en sorte que ce qui est dans ton coeur soit connu, et que l'on sache si tu observeras ou non ses commandements.
2
3
καὶ ἐκάκωσέν σε καὶ ἐλιμαγχόνησέν σε καὶ ἐψώμισέν σε τὸ μαννα, ὃ οὐκ εἴδησαν οἱ πατέρες σου, ἵνα ἀναγγείλῃ σοι ὅτι οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι τῷ ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος.
Il t'a affiigé, Il t'a affamé et Il t'a nourri de la manne, que n'avaient point connue tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vivra de toute parole sortie de la bouche d'Elohim.
3
4
τὰ ἱμάτιά σου οὐ κατετρίβη ἀπὸ σοῦ, οἱ πόδες σου οὐκ ἐτυλώθησαν, ἰδοὺ τεσσαράκοντα ἔτη.
Les vêtements que tu portais n'ont point vieilli ; tes sandales, sous tes pieds, ne se sont point usées ; tes pieds ne sont point devenus calleux ; voilà quarante ans.
4
5
καὶ γνώσῃ τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὡς εἴ τις παιδεύσαι ἄνθρωπος τὸν υἱὸν αὐτοῦ, οὕτως  {יהוה} ὁ θεός σου παιδεύσει σε,
Connais donc en ton coeur que comme un homme instruit son fils, ainsi t'instruit YHWH ton Elohim.
5
6
καὶ φυλάξῃ τὰς ἐντολὰς  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου πορεύεσθαι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ φοβεῖσθαι αὐτόν.
Tu observeras les commandements de YHWH ton Elohim, pour marcher en toutes ses voies et avoir crainte de
Lui.
6
7
ὁ γὰρ  {יהוה} ὁ θεός σου εἰσάγει σε εἰς γῆν ἀγαθὴν καὶ πολλήν, οὗ χείμαρροι ὑδάτων καὶ πηγαὶ ἀβύσσων ἐκπορευόμεναι διὰ τῶν πεδίων καὶ διὰ τῶν ὀρέων·
Car YHWH ton Elohim va t'introduire en cette terre fertile et fortunée, où des torrents d'eau et des fontaines, jaillissant des abîmes, coulent dans la plaine et sur le flanc des montagnes.
7
8
γῆ πυροῦ καὶ κριθῆς, ἄμπελοι, συκαῖ, ῥόαι, γῆ ἐλαίας ἐλαίου καὶ μέλιτος·
Terre de froment, de vignes, de figuiers et de grenadiers ; terre d'huile d'olive et de miel.
8
9
γῆ, ἐφ ἧς οὐ μετὰ πτωχείας φάγῃ τὸν ἄρτον σου καὶ οὐκ ἐνδεηθήσῃ οὐδὲν ἐπ αὐτῆς· γῆ, ἧς οἱ λίθοι σίδηρος, καὶ ἐκ τῶν ὀρέων αὐτῆς μεταλλεύσεις χαλκόν·
Terre où ce n'est pas en compagnie de la pauvreté que tu mangeras ton pain, où tu ne manqueras d'aucune chose ; terre dont les pierres sont de fer, et dont les montagnes te fourniront de l'airain.
9
10
καὶ φάγῃ καὶ ἐμπλησθήσῃ καὶ εὐλογήσεις  {יהוה} τὸν θεόν σου ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἧς ἔδωκέν σοι.
Et tu mangeras et tu seras rassasié, et tu béniras YHWH ton Elohim sur la terre fortunée qu'Il t'a donnée.
10
11
πρόσεχε σεαυτῷ, μὴ ἐπιλάθῃ  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου τοῦ μὴ φυλάξαι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ τὰ κρίματα καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον,
Applique-toi en toi-même à te souvenir de YHWH ton Elohim , à observer, sans en rien omettre, ses commandements, ses jugements et ses ordonnances que je t'intime aujourd'hui,
11
12
μὴ φαγὼν καὶ ἐμπλησθεὶς καὶ οἰκίας καλὰς οἰκοδομήσας καὶ κατοικήσας ἐν αὐταῖς
Garde-toi, quand tu auras mangé et que tu te seras rassasié, et que tu te seras bâti de belles maisons et que
tu les habiteras
12
13
καὶ τῶν βοῶν σου καὶ τῶν προβάτων σου πληθυνθέντων σοι, ἀργυρίου καὶ χρυσίου πληθυνθέντος σοι καὶ πάντων, ὅσων σοι ἔσται, πληθυνθέντων σοι
et que tes boeufs et tes menus troupeaux se seront multipliés, et que ton or et ton argent se seront multipliés, et que, pour toi, toutes les choses qui t'appartiennent se seront multipliers,
13
14
ὑψωθῇς τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιλάθῃ  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου τοῦ ἐξαγαγόντος σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας,
d'enorgueillir ton coeur, et d'oublier YHWH ton Elohim qui t'a fait sortir de la terre d'Egypte, de la maison de servitude ;
14
15
τοῦ ἀγαγόντος σε διὰ τῆς ἐρήμου τῆς μεγάλης καὶ τῆς φοβερᾶς ἐκείνης, οὗ ὄφις δάκνων καὶ σκορπίος καὶ δίψα, οὗ οὐκ ἦν ὕδωρ, τοῦ ἐξαγαγόντος σοι ἐκ πέτρας ἀκροτόμου πηγὴν ὕδατος,
qui t'a guidé à travers ce désert, grand et redoutable, où tu as trouvé le serpent qui mord, et le scorpion,
et la soif, et point d'eau ; (l'Elohim) qui, pour toi, a fait jaillir des fontaines du flanc de rochers a pic,
15
16
τοῦ ψωμίσαντός σε τὸ μαννα ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὃ οὐκ εἴδησαν οἱ πατέρες σου, ἵνα κακώσῃ σε καὶ ἐκπειράσῃ σε καὶ εὖ σε ποιήσῃ ἐπ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν σου.
qui, dans le désert, t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient point connue tes pères, afin de t'affliger, de t'éprouver, puis de te combler de bienfaits jusqu'à tes derniers jours.
16
17
μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου Ἡ ἰσχύς μου καὶ τὸ κράτος τῆς χειρός μου ἐποίησέν μοι τὴν δύναμιν τὴν μεγάλην ταύτην·
Ne va donc pas dire en ton cceur : La vigueur de mon bras m'a donné cette grande puissance.
17
18
καὶ μνησθήσῃ  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου, ὅτι αὐτός σοι δίδωσιν ἰσχὺν τοῦ ποιῆσαι δύναμιν καὶ ἵνα στήσῃ τὴν διαθήκην αὐτοῦ, ἣν ὤμοσεν {יהוה}  τοῖς πατράσιν σου, ὡς σήμερον.
Mais souviens-toi de YHWH ton Elohim ; car c'est Lui qui te donne la force d'acquérir cette puissance, pour
établir l'alliance que YHWH a juré jadis avec tes pères, comme avec toi aujourd'hui.
18
19
καὶ ἔσται ἐὰν λήθῃ ἐπιλάθῃ  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου καὶ πορευθῇς ὀπίσω θεῶν ἑτέρων καὶ λατρεύσῃς αὐτοῖς καὶ προσκυνήσῃς αὐτοῖς, διαμαρτύρομαι ὑμῖν σήμερον τόν τε οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ὅτι ἀπωλείᾳ ἀπολεῖσθε·
Or, si tu perds le souvenir de YHWH ton Elohim, si tu marches à la suite d'elohim étrangers, si tu les sers, si tu les adores, je prends à témoin contre vous le ciel et la terre que vous serez détruits, abimés.
19
20
καθὰ καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη, ὅσα κύριος ἀπολλύει πρὸ προσώπου ὑμῶν, οὕτως ἀπολεῖσθε, ἀνθ ὧν οὐκ ἠκούσατε τῆς φωνῆς  {יהוה} τοῦ θεοῦ ὑμῶν.
Comme les débris des nations qu'Il va détruire devant votre face ; vous serez détruits pareillement, pour n'avoir pas obéi à la parole de YHWH votre Elohim.
20