1 août 2013

Devarim 9

Devarim/Deutéronome Chapitre 9


Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34

1
Ἄκουε, Ισραηλ· σὺ διαβαίνεις σήμερον τὸν Ιορδάνην εἰσελθεῖν κληρονομῆσαι ἔθνη μεγάλα καὶ ἰσχυρότερα μᾶλλον ἢ ὑμεῖς, πόλεις μεγάλας καὶ τειχήρεις ἕως τοῦ οὐρανοῦ,
Ecoute, Israel : Tu vas traverser aujourd'hui le Jourdain pour prendre le territoire de grandes nations beaucoup plus fortes que toi, et pour prendre de grandes
villes, dont les remparts montent jusqu'au ciel,
1
2
λαὸν μέγαν καὶ πολὺν καὶ εὐμήκη, υἱοὺς Ενακ, οὓς σὺ οἶσθα καὶ σὺ ἀκήκοας Τίς ἀντιστήσεται κατὰ πρόσωπον υἱῶν Ενακ;
pour supplanter un peuple grand et nombreux, et de haute taille, les fils d'Enac, que tu connais ; car tu sais le proverbe : Qui résistera en face aux fils d'Enac?
2
3
καὶ γνώσῃ σήμερον ὅτι  {יהוה} ὁ θεός σου, οὗτος προπορεύεται πρὸ προσώπου σου· πῦρ καταναλίσκον ἐστίν· οὗτος ἐξολεθρεύσει αὐτούς, καὶ οὗτος ἀποστρέψει αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου σου, καὶ ἀπολεῖς αὐτούς, καθάπερ εἶπέν σοι  {יהוה}.
Et tu vas savoir que YHWH ton Elohim lui-même marchera à ta tête ; (ton Elohim) est un feu consumant ; c'est Lui qui les exterminera, c'est Lui qui les chassera loin de ta face, et Il les détruira promptement, comme te l'a dit YHWH.
3
4
μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἐν τῷ ἐξαναλῶσαι  {יהוה} τὸν θεόν σου τὰ ἔθνη ταῦτα ἀπὸ προσώπου σου λέγων Διὰ τὰς δικαιοσύνας μου εἰσήγαγέν με κύριος κληρονομῆσαι τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν ταύτην· ἀλλὰ διὰ τὴν ἀσέβειαν τῶν ἐθνῶν τούτων  {יהוה} ἐξολεθρεύσει αὐτοὺς πρὸ προσώπου σου.
Garde-toi de dire en ton coeur, tandis que YHWH ton Elohim dissipera ces nations devant toi : C'est à cause de ma justice que YHWH m'a conduit, pour me
donner en héritage cette terre fortunée.
4
5
οὐχὶ διὰ τὴν δικαιοσύνην σου οὐδὲ διὰ τὴν ὁσιότητα τῆς καρδίας σου σὺ εἰσπορεύῃ κληρονομῆσαι τὴν γῆν αὐτῶν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀσέβειαν τῶν ἐθνῶν τούτων  {יהוה} ἐξολεθρεύσει αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου σου καὶ ἵνα στήσῃ τὴν διαθήκην αὐτοῦ, ἣν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν ὑμῶν, τῷ Αβρααμ καὶ τῷ Ισαακ καὶ τῷ Ιακωβ.
Non, ce n'est pas à cause de ta justice, ce n'est pas à cause de la sainteté de ton coeur que tu vas avoir leur terre pour héritage, mais c'est à cause de l'iniquite de ces nations que YHWH détruira devant toi, afin d'établir l'alliance que (Elohim) a jurée avec nos pères : Abraham, Isaac et Jacob.
5
6
καὶ γνώσῃ σήμερον ὅτι οὐχὶ διὰ τὰς δικαιοσύνας σου  {יהוה} ὁ θεός σου δίδωσίν σοι τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν ταύτην κληρονομῆσαι, ὅτι λαὸς σκληροτράχηλος εἶ.
Tu connaîtras aujourd'hui que ce n'est point à cause de ta justice que YHWH ton Elohim te donne en héritage cette terre fortunée, à toi, peuple revêche que tu es.
6
7
μνήσθητι μὴ ἐπιλάθῃ ὅσα παρώξυνας  {יהוה} τὸν θεόν σου ἐν τῇ ἐρήμῳ· ἀφ ἧς ἡμέρας ἐξήλθετε ἐξ Αἰγύπτου ἕως ἤλθετε εἰς τὸν τόπον τοῦτον, ἀπειθοῦντες διετελεῖτε τὰ πρὸς  {יהוה}.
Souviens-toi, n'oublie point combien tu as irrité YHWH ton Elohim dans le désert, depuis le jour où vous
êtes sortis d'Egypte, jusqu'à votre arrivée au lieu où nous sommes ; vous avez persevéré dans l'insoumission à YHWH.
7
8
καὶ ἐν Χωρηβ παρωξύνατε  {יהוה} καὶ ἐθυμώθη κύριος ἐφ ὑμῖν ἐξολεθρεῦσαι ὑμᾶς
En Horeb, vous avez irrité YHWH, et Il s'est courroucé contre vous, au point de vouloir vous exterminer,
8
9
ἀναβαίνοντός μου εἰς τὸ ὄρος λαβεῖν τὰς πλάκας τὰς λιθίνας, πλάκας διαθήκης, ἃς διέθετο  {יהוה} πρὸς ὑμᾶς. καὶ κατεγινόμην ἐν τῷ ὄρει τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας· ἄρτον οὐκ ἔφαγον καὶ ὕδωρ οὐκ ἔπιον.
comme j'étais monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que YHWH a faite avec vous ; j'y restai quarante jours et quarante nuits, et je n'y mangeai pas de pain, et je n'y bus pas d'eau.
9
10
καὶ ἔδωκεν  {יהוה} ἐμοὶ τὰς δύο πλάκας τὰς λιθίνας γεγραμμένας ἐν τῷ δακτύλῳ τοῦ θεοῦ, καὶ ἐπ αὐταῖς ἐγέγραπτο πάντες οἱ λόγοι, οὓς ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ὄρει ἡμέρᾳ ἐκκλησίας·
Et YHWH me donna les deux table de pierre, ecrites du doigt d'Elohim ; toutes les paroles que YHWH
avait dîtes devant vous sur la montagne, au jour de l'assemblée, y étaient écrites.
10
11
καὶ ἐγένετο διὰ τεσσαράκοντα ἡμερῶν καὶ τεσσαράκοντα νυκτῶν ἔδωκεν κύριος ἐμοὶ τὰς δύο πλάκας τὰς λιθίνας, πλάκας διαθήκης.
(Elohim) me donna donc les deux tables de pierre, les tables de l'alliance, apres quarante jours et quarante nuits.
11
12
καὶ εἶπεν  {יהוה} πρός με Ἀνάστηθι κατάβηθι τὸ τάχος ἐντεῦθεν, ὅτι ἠνόμησεν ὁ λαός σου, οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου· παρέβησαν ταχὺ ἐκ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἐνετείλω αὐτοῖς· ἐποίησαν ἑαυτοῖς χώνευμα.
Et YHWH me dit : Lève-toi, et descends bien vite d'ici ; car ton peuple, que tu as fait sortir d'Egypte, s'est egaré. Ils se sont promptement écartés de la voie que Je leur ai marquée et ils se sont fait une image en fonte.
12
13
καὶ εἶπεν  {יהוה} πρός με Λελάληκα πρὸς σὲ ἅπαξ καὶ δὶς λέγων Ἑώρακα τὸν λαὸν τοῦτον, καὶ ἰδοὺ λαὸς σκληροτράχηλός ἐστιν·
Et YHWH me dit : Je te l'ai répété plus d'une fois : Je connais, J'ai vu ce peuple ; c'est un peuple revêche.
13
14
ἔασόν με ἐξολεθρεῦσαι αὐτούς, καὶ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτῶν ὑποκάτωθεν τοῦ οὐρανοῦ καὶ ποιήσω σὲ εἰς ἔθνος μέγα καὶ ἰσχυρὸν καὶ πολὺ μᾶλλον ἢ τοῦτο.
Laisse-moi done les détruire, et J'effacerai leur nom sous le ciel, et Je te mettrai à la tête d'une nation grande et forte, plus nombreuse que celle-ci.
14
15
καὶ ἐπιστρέψας κατέβην ἐκ τοῦ ὄρους, καὶ τὸ ὄρος ἐκαίετο πυρί, καὶ αἱ δύο πλάκες ἐπὶ ταῖς δυσὶ χερσίν μου.
Je partis donc ; je descendis de la montagne. Or, la montagne était enflammée, et lançait du feu jusqu'au ciel, et je tenais dans mes deux mains les deux tables du témoignage.
15
16
καὶ ἰδὼν ὅτι ἡμάρτετε ἐναντίον  {יהוה} τοῦ θεοῦ ὑμῶν καὶ ἐποιήσατε ὑμῖν ἑαυτοῖς χωνευτὸν καὶ παρέβητε ἀπὸ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἐνετείλατο ὑμῖν  {יהוה},
Et quand je vis que vous aviez péché devant YHWH notre Elohim, que vous vous étiez fait une image
en fonte, que vous vous étiez ecartés de la voie où YHWH vous avait prescrit de marcher,
16
17
καὶ ἐπιλαβόμενος τῶν δύο πλακῶν ἔρριψα αὐτὰς ἀπὸ τῶν δύο χειρῶν μου καὶ συνέτριψα ἐναντίον ὑμῶν.
je saisis les deux tables, je les jetai de mes deux mains, et je les brisai devant vous.
17
18
καὶ ἐδεήθην ἐναντίον  {יהוה} δεύτερον καθάπερ καὶ τὸ πρότερον τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτασ – ἄρτον οὐκ ἔφαγον καὶ ὕδωρ οὐκ ἔπιον – περὶ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν, ὧν ἡμάρτετε ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐναντίον  {יהוה} τοῦ θεοῦ ὑμῶν παροξῦναι αὐτόν.
Et je priai devant YHWH une seconde fois, quarante jours et quarante nuits comme la première, et je ne mangeai pas de pain, et je ne bus point d'eau, et je priai pour tous vos péché, pour le mal que vous aviez fait devant YHWH Elohim en l'irritant ainsi.
18
19
καὶ ἔκφοβός εἰμι διὰ τὴν ὀργὴν καὶ τὸν θυμόν, ὅτι παρωξύνθη  {יהוה} ἐφ ὑμῖν ἐξολεθρεῦσαι ὑμᾶς· καὶ εἰσήκουσεν  {יהוה} ἐμοῦ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ.
Je suis encore effrayé du courroux, de la fureur que ressentait YHWH contre vous, au point de vouloir vous exterminer ; or, en ce temps-là, YHWH m'exauça.
19
20
καὶ ἐπὶ Ααρων ἐθυμώθη κύριος σφόδρα ἐξολεθρεῦσαι αὐτόν, καὶ ηὐξάμην καὶ περὶ Ααρων ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ.
Mais Il était courroucé contre Aaron au point de vouloir l'exterminer ; et, en ce temps-là, je priai aussi pour Aaron.
20
21
καὶ τὴν ἁμαρτίαν ὑμῶν, ἣν ἐποιήσατε, τὸν μόσχον, ἔλαβον αὐτὸν καὶ κατέκαυσα αὐτὸν ἐν πυρὶ καὶ συνέκοψα αὐτὸν καταλέσας σφόδρα, ἕως οὗ ἐγένετο λεπτόν· καὶ ἐγενήθη ὡσεὶ κονιορτός, καὶ ἔρριψα τὸν κονιορτὸν εἰς τὸν χειμάρρουν τὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ ὄρους. –
Et votre péché, le veau que tous aviez fabriqué, je le consumai dans le feun je le pilai, après l'avoir battu et réduit en lames tres-minces ; je le réduisis en poudre, et je jetai cette poussière dans le torrent qui descend de la montagne.
21
22
καὶ ἐν τῷ Ἐμπυρισμῷ καὶ ἐν τῷ Πειρασμῷ καὶ ἐν τοῖς Μνήμασιν τῆς ἐπιθυμίας παροξύνοντες ἦτε  {יהוה} τὸν θεὸν ὑμῶν.
Ensuite, au lieu de l'embrasement, au lieu de la tentation, au lieu des sépulcres de la concupiscence (plaisirs de la chair), vous
irritâtes encore YHWH votre Elohim.
22
23
καὶ ὅτε ἐξαπέστειλεν  {יהוה} ὑμᾶς ἐκ Καδης Βαρνη λέγων Ἀνάβητε καὶ κληρονομήσατε τὴν γῆν, ἣν δίδωμι ὑμῖν, καὶ ἠπειθήσατε τῷ ῥήματι  {יהוה} τοῦ θεοῦ ὑμῶν καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ καὶ οὐκ εἰσηκούσατε τῆς φωνῆς αὐτοῦ.
Et lorsque YHWH vous fit sortir de Cades- Barné, disant : Montez et prenez possession de la terre que Je vous donne, vous fûtes encore indociles à la parole de YHWH votre Elohim, vous n'eûtes point foi en Lui, et vous n'obeîtes point à sa voix.
23
24
ἀπειθοῦντες ἦτε τὰ πρὸς  {יהוה} ἀπὸ τῆς ἡμέρας, ἧς ἐγνώσθη ὑμῖν. –
Vous avez été désobeissants envers YHWH, à partir du jour où Il s'est fait connaître a vous.
24
25
καὶ ἐδεήθην ἐναντίον  {יהוה} τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας, ὅσας ἐδεήθην – εἶπεν γὰρ  {יהוה} ἐξολεθρεῦσαι ὑμᾶσ –
Et je priai devant YHWH quarante jours et quarante nuits, le même temps que la première fois, car
YHWH menaçait de vous exterminer.
25
26
καὶ εὐξάμην πρὸς τὸν θεὸν καὶ εἶπα {יהוה}  κύριε βασιλεῦ τῶν θεῶν, μὴ ἐξολεθρεύσῃς τὸν λαόν σου καὶ τὴν μερίδα σου, ἣν ἐλυτρώσω ἐν τῇ ἰσχύι σου τῇ μεγάλῃ, οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐν τῇ ἰσχύι σου τῇ μεγάλῃ καὶ ἐν τῇ χειρί σου τῇ κραταιᾷ καὶ ἐν τῷ βραχίονί σου τῷ ὑψηλῷ·
Et je priai Elohim, et je dis : YHWH Seigneur, Roi des elohim, n'extermine pas ton peuple, ton héritage que Tu as racheté, et que Tu as fait sortir de l'Egypte par
ta grande force, par ta main puissante et ton bras très-haut.
26
27
μνήσθητι Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ τῶν θεραπόντων σου, οἷς ὤμοσας κατὰ σεαυτοῦ· μὴ ἐπιβλέψῃς ἐπὶ τὴν σκληρότητα τοῦ λαοῦ τούτου καὶ τὰ ἀσεβήματα καὶ τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν,
Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tes serviteurs, à qui Tu as juré par Toi-même ; n'attache point tes regards sur l'endurcissement de ce peuple, sur ses impietés, sur ses péchés.
27
28
μὴ εἴπωσιν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν, ὅθεν ἐξήγαγες ἡμᾶς ἐκεῖθεν, λέγοντες Παρὰ τὸ μὴ δύνασθαι  {יהוה} εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν, ἣν εἶπεν αὐτοῖς, καὶ παρὰ τὸ μισῆσαι αὐτοὺς ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἀποκτεῖναι ἐν τῇ ἐρήμῳ.
Prends garde que les habitants de la terre d'où Tu l'as fait sortir ne 
disent : C'est parce qu'Il n'a pu les introduire dans la terre dont Il leur avait parlé, c'est aussi parce qu'Il les avait en haine, que YHWH les a conduits dans le désert afin de les faire périr.
28
29
καὶ οὗτοι λαός σου καὶ κλῆρός σου, οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐν τῇ ἰσχύι σου τῇ μεγάλῃ καὶ ἐν τῷ βραχίονί σου τῷ ὑψηλῷ.
Ce peuple est ton peuple, ton héritage, Tu l'as fait sortir d'Egypte par ta grande force, ta main puissante et ton bras très-haut.
29