25 nov. 2013

Devarim 16

Devarim/Deutéronome Chapitre 16


Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34

1
Φύλαξαι τὸν μῆνα τῶν νέων καὶ ποιήσεις τὸ πασχα  {יהוה} τῷ θεῷ σου, ὅτι ἐν τῷ μηνὶ τῶν νέων ἐξῆλθες ἐξ Αἰγύπτου νυκτός.
Observe le mois des épis nouveaux (Aviv), et tu feras la pâque de YHWH ton Elohim, parce que dans le mois des épis nouveaux (Aviv), tu es sorti nuitamment de l'Egypte.
1
2
καὶ θύσεις τὸ πασχα  {יהוה} τῷ θεῷ σου πρόβατα καὶ βόας ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἐὰν ἐκλέξηται  {יהוה} ὁ θεός σου αὐτὸν ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ.
Tu sacrifieras, pour la pâque de YHWH ton Elohim, des boeufs, des brebis et des chèvres, au lieu seul que YHWH ton Elohim aura choisi afin que son Nom y soit invoqué.
2
3
οὐ φάγῃ ἐπ αὐτοῦ ζύμην· ἑπτὰ ἡμέρας φάγῃ ἐπ αὐτοῦ ἄζυμα, ἄρτον κακώσεως, ὅτι ἐν σπουδῇ ἐξήλθετε ἐξ Αἰγύπτου· ἵνα μνησθῆτε τὴν ἡμέραν τῆς ἐξοδίας ὑμῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ὑμῶν.
Avec la victime, tu ne mangeras pas de pain levé ; pendant sept jours, avec ses chairs, tu mangeras des
sans levains, pain de la mortification, parce qu'à la hâte vous êtes sortis de l'Egypte, et parce qu'il faut vous souvenir du jour de votre sortie d'Egypte, tous les jours de votre vie.
3
4
οὐκ ὀφθήσεταί σοι ζύμη ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις σου ἑπτὰ ἡμέρας, καὶ οὐ κοιμηθήσεται ἀπὸ τῶν κρεῶν, ὧν ἐὰν θύσῃς τὸ ἑσπέρας τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, εἰς τὸ πρωί.
On ne verra pas chez toi de pain levé, en tout ton territoire, pendant sept jours ; rien ne restera des chairs des victimes que tu auras sacrificés sur le soir du premier jour.
4
5
οὐ δυνήσῃ θῦσαι τὸ πασχα ἐν οὐδεμιᾷ τῶν πόλεών σου, ὧν  {יהוה} ὁ θεός σου δίδωσίν σοι,
Tu ne pourras sacrifier la pâque dans aucune des villes que YHWH ton Elohim te donne ;
5
6
ἀλλ ἢ εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐὰν ἐκλέξηται  {יהוה} ὁ θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ, θύσεις τὸ πασχα ἑσπέρας πρὸς δυσμὰς ἡλίου ἐν τῷ καιρῷ, ᾧ ἐξῆλθες ἐξ Αἰγύπτου,
mais au lieu seul que YHWH ton Elohim aura choisi pour que son Nom y soit invoqué ; tu sacrifieras la pâque sur le soir, au coucher du soleil, vers l'heure où tu es sorti de l'Egypte.
6
7
καὶ ἑψήσεις καὶ ὀπτήσεις καὶ φάγῃ ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἐὰν ἐκλέξηται  {יהוה} ὁ θεός σου αὐτόν, καὶ ἀποστραφήσῃ τὸ πρωὶ καὶ ἀπελεύσῃ εἰς τοὺς οἴκους σου.
Tu feras bouillir ou rôtir les chairs, et tu les mangeras au lieu seul qu'aura choisi YHWH ton Elohim, et, le lendemain matin, pars, retourne en tes demeures.
7
8
ἓξ ἡμέρας φάγῃ ἄζυμα, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἐξόδιον, ἑορτὴ  {יהוה} τῷ θεῷ σου· οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον πλὴν ὅσα ποιηθήσεται ψυχῇ. –
Tu mangeras des sans levains pendant six jours ; le septième jour, pour finir, sera la fête de YHWH ton Elohim ; tu ne feras ce jour-là aucune oeuvre, sauf toutes les choses que l'on fait à cause d'un mort.
8
9
ἑπτὰ ἑβδομάδας ὁλοκλήρους ἐξαριθμήσεις σεαυτῷ· ἀρξαμένου σου δρέπανον ἐπ ἀμητὸν ἄρξῃ ἐξαριθμῆσαι ἑπτὰ ἑβδομάδας.
Tu compteras en toi-même sept semaines, à partir du jour ou ta faux commencera la moisson.
9
10
καὶ ποιήσεις ἑορτὴν ἑβδομάδων {יהוה} τῷ θεῷ σου καθότι ἡ χείρ σου ἰσχύει, ὅσα ἂν δῷ σοι, καθότι ηὐλόγησέν σε  {יהוה} ὁ θεός σου·
Tu te réjouiras devant YHWH  ton Elohim, toi et ton fils, et ta fille, et ton serviteur, et la servante, et le Lévite, et l'immigrant (prosélyte), et l'orphelin, et la veuve, qui se trouvent parmi vous, au lieu seul que YHWH aura choisi pour que son Nom y soit invoqué.
10
11
καὶ εὐφρανθήσῃ ἐναντίον  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου, σὺ καὶ ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου καὶ ὁ Λευίτης ὁ ἐν ταῖς πόλεσίν σου καὶ ὁ προσήλυτος καὶ ὁ ὀρφανὸς καὶ ἡ χήρα ἡ ἐν ὑμῖν, ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἐὰν ἐκλέξηται  {יהוה} ὁ θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ,
Tu te réjouiras devant YHWH ton Elohim, toi, et ton fils, et ta fille, et ton serviteur, et la servante, et le Lévite, et l'immigrant (prosélyte), et l'orphelin, et la veuve, qui se trouvent parmi vous, au lieu seul que YHWH aura choisi pour que son Nom y soit invoqué.
11
12
καὶ μνησθήσῃ ὅτι οἰκέτης ἦσθα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ φυλάξῃ καὶ ποιήσεις τὰς ἐντολὰς ταύτας. –
Et tu te souviendras que tu as été esclave en la terre d'Egypte, et tu observeras et exécuteras les commandements.
12
13
ἑορτὴν σκηνῶν ποιήσεις σεαυτῷ ἑπτὰ ἡμέρας ἐν τῷ συναγαγεῖν σε ἐκ τοῦ ἅλωνός σου καὶ ἀπὸ τῆς ληνοῦ σου·
Tu célèbreras la fête des huttes pendant sept jours, lorsque tu auras recueilli, tant sur l'aire que dans le pressoir, les fruits de tes champs.
13
14
καὶ εὐφρανθήσῃ ἐν τῇ ἑορτῇ σου, σὺ καὶ ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου καὶ ὁ Λευίτης καὶ ὁ προσήλυτος καὶ ὁ ὀρφανὸς καὶ ἡ χήρα ἡ οὖσα ἐν ταῖς πόλεσίν σου.
Tu te réjouiras en cette fête, toi, et ton fils, et ta fille, et ton serviteur, et ta servante, et le Lévite, et l'immigrant (prosélyte), et l'orphelin, et la veuve, qui se trouveront dans tes villes.
14
15
ἑπτὰ ἡμέρας ἑορτάσεις  {יהוה} τῷ θεῷ σου ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἐὰν ἐκλέξηται  {יהוה} ὁ θεός σου αὐτῷ· ἐὰν δὲ εὐλογήσῃ σε  {יהוה} ὁ θεός σου ἐν πᾶσιν τοῖς γενήμασίν σου καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ τῶν χειρῶν σου, καὶ ἔσῃ εὐφραινόμενος. –
Tu célèbreras cette fête pendant sept jours en l'honneur de YHWH ton Elohim, au lieu seul qu'aura
choisi YHWH Elohim, et YHWH Elohim te bénira en toutes tes récoltes, en toutes oeuvres de tes mains, et tu seras plein de joie.
15
16
τρεῖς καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ὀφθήσεται πᾶν ἀρσενικόν σου ἐναντίον  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἐὰν ἐκλέξηται αὐτὸν {יהוה}, ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν ἀζύμων καὶ ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν ἑβδομάδων καὶ ἐν τῇ ἑορτῇ τῆς σκηνοπηγίας. οὐκ ὀφθήσῃ ἐνώπιον  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου κενός·
Trois fois, tout mâle parmi vous se présentera devant YHWH votre Elohim, au lieu seul qu'aura choisi YHWH, pour la fête des sans levains, pour la fête des semaines
(Pentecôte-Shavouoth) et pour la fête des huttes ; nul ne se présentera les mains vides devant YHWH votre Elohim.
16
17
ἕκαστος κατὰ δύναμιν τῶν χειρῶν ὑμῶν κατὰ τὴν εὐλογίαν  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου, ἣν ἔδωκέν σοι.
Chacun de vous offrira selon ses facultés, et selon que YHWH ton Elohim t'aura béni.
17
18
Κριτὰς καὶ γραμματοεισαγωγεῖς καταστήσεις σεαυτῷ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσίν σου, αἷς  {יהוה} ὁ θεός σου δίδωσίν σοι, κατὰ φυλάς, καὶ κρινοῦσιν τὸν λαὸν κρίσιν δικαίαν.
Tu institueras pour toi des juges et des scribes dans les villes que YHWH Elohim te donne par tribus ; ils jugeront le peuple, et rendront des jugements équitables.
18
19
οὐκ ἐκκλινοῦσιν κρίσιν, οὐκ ἐπιγνώσονται πρόσωπον οὐδὲ λήμψονται δῶρον· τὰ γὰρ δῶρα ἐκτυφλοῖ ὀφθαλμοὺς σοφῶν καὶ ἐξαίρει λόγους δικαίων.
Ils ne feront point pencher la justice, ils ne feront point acception des personnes, ils n'accepteront point de présents ; car les présents aveuglent le sage, et ôtent aux justes leur intelligence.
19
20
δικαίως τὸ δίκαιον διώξῃ, ἵνα ζῆτε καὶ εἰσελθόντες κληρονομήσητε τὴν γῆν, ἣν  {יהוה} ὁ θεός σου δίδωσίν σοι.
Vous vous efforcerez de rendre justice selon l'equité, afin que vous viviez et que vous entriez en la terre que YHWH Elohim vous donne, pour qu'elle soit votre heritage.
20
21
Οὐ φυτεύσεις σεαυτῷ ἄλσος, πᾶν ξύλον, παρὰ τὸ θυσιαστήριον κυρίου τοῦ θεοῦ σου, ὃ ποιήσεις σεαυτῷ.
Tu ne planteras point de bois sacré ; tu ne planteras aucun autre arbre auprès de l'autel de ton Elohim.
21
22
οὐ στήσεις σεαυτῷ στήλην, ἃ ἐμίσησεν  {יהוה} ὁ θεός σου.
Tu ne t'érigeras point de colonnes ; YHWH Elohim les exècre.
22