8 déc. 2013

Devarim 28

Devarim/Deutéronome Chapitre 28

1
Καὶ ἔσται ὡς ἂν διαβῆτε τὸν Ιορδάνην εἰς τὴν γῆν, ἣν  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν, ἐὰν ἀκοῇ εἰσακούσητε τῆς φωνῆς  {יהוה} τοῦ θεοῦ ὑμῶν φυλάσσειν καὶ ποιεῖν πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἃς ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, καὶ δώσει σε  {יהוה} ὁ θεός σου ὑπεράνω πάντων τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς,
Et si tu écoutes la parole de YHWH ton Elohim, si tu observes et exécutes avec docilité ses commandements que je t'intime aujourd'hui, YHWH ton Elohim te fera plus de dons qu'à nulle des nations de la terre.
1
2
καὶ ἥξουσιν ἐπὶ σὲ πᾶσαι αἱ εὐλογίαι αὗται καὶ εὑρήσουσίν σε, ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσῃς τῆς φωνῆς  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου.
Et toutes ses bénédictions viendront sur toi, et elles te trouveront, si tu es docile à la parole de YHWH Elohim, après l'avoir écoutée
2
3
εὐλογημένος σὺ ἐν πόλει, καὶ εὐλογημένος σὺ ἐν ἀγρῷ·
Tu seras béni en ta ville et béni dans tes champs.
3
4
εὐλογημένα τὰ ἔκγονα τῆς κοιλίας σου καὶ τὰ γενήματα τῆς γῆς σου, τὰ βουκόλια τῶν βοῶν σου καὶ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων σου·
Bénis seront les fruits de tes entrailles, et les produits de ta terre, et tes grands troupeaux de boeufs, et tes menus troupeaux de brebis et de chèvres.
4
5
εὐλογημέναι αἱ ἀποθῆκαί σου καὶ τὰ ἐγκαταλείμματά σου·
Bénis seront tes greniers et les choses que tu y déposeras.
5
6
εὐλογημένος σὺ ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαί σε, καὶ εὐλογημένος σὺ ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαί σε.
Béni seras-tu, soit que tu entres, soit que tu sortes.
6
7
παραδῷ  {יהוה} ὁ θεός σου τοὺς ἐχθρούς σου τοὺς ἀνθεστηκότας σοι συντετριμμένους πρὸ προσώπου σου· ὁδῷ μιᾷ ἐξελεύσονται πρὸς σὲ καὶ ἐν ἑπτὰ ὁδοῖς φεύξονται ἀπὸ προσώπου σου.
Que YHWH ton Elohim te livre tes ennemis qui te résisteront : Ils seront broyés devant toi ; ils viendront
à toi par un seul chemin, il y aura sept voies par lesquelles ils s'enfuiront devant ta face.
7
8
ἀποστείλαι  {יהוה} ἐπὶ σὲ τὴν εὐλογίαν ἐν τοῖς ταμιείοις σου καὶ ἐν πᾶσιν, οὗ ἂν ἐπιβάλῃς τὴν χεῖρά σου, ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς  {יהוה} ὁ θεός σου δίδωσίν σοι.
Que YHWH bénisse tes celliers et toute chose ou tu auras mis la main, en la terre que YHWH Elohim te donne.
8
9
ἀναστήσαι σε  {יהוה} ὁ θεός σου ἑαυτῷ λαὸν ἅγιον, ὃν τρόπον ὤμοσεν τοῖς πατράσιν σου, ἐὰν εἰσακούσῃς τῆς φωνῆς  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου καὶ πορευθῇς ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ·
Que YHWH te soutienne pour que tu sois son peuple saint, comme Il l'a promis à tes pères. Si tu es docile à la parole de YHWH ton Elohim, si tu marches en toutes ses voies.
9
10
καὶ ὄψονταί σε πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς ὅτι τὸ ὄνομα  {יהוה} ἐπικέκληταί σοι, καὶ φοβηθήσονταί σε.
Toutes les nations de la terre te considèreront, parce que le Nom de YHWH aura été invoqué par toi,
et elles te redouteront.
10
11
καὶ πληθυνεῖ σε  {יהוה} ὁ θεός σου εἰς ἀγαθὰ ἐπὶ τοῖς ἐκγόνοις τῆς κοιλίας σου καὶ ἐπὶ τοῖς γενήμασιν τῆς γῆς σου καὶ ἐπὶ τοῖς ἐκγόνοις τῶν κτηνῶν σου ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς ὤμοσεν κύριος τοῖς πατράσιν σου δοῦναί σοι.
Et YHWH ton Elohim multipliera tes biens ; Il multipliera les fruits de tes entrailles, les rejetons de tes troupeaux, les produits de tes champs, en la terre qu'Il a promis à tes pères de te donner.
11
12
ἀνοίξαι σοι  {יהוה} τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ τὸν ἀγαθόν, τὸν οὐρανόν, δοῦναι τὸν ὑετὸν τῇ γῇ σου ἐπὶ καιροῦ αὐτοῦ εὐλογῆσαι πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου, καὶ δανιεῖς ἔθνεσιν πολλοῖς, σὺ δὲ οὐ δανιῇ, καὶ ἄρξεις σὺ ἐθνῶν πολλῶν, σοῦ δὲ οὐκ ἄρξουσιν.
Que YHWH trouve son inestimable trésor ; le ciel, pour donner de la pluie à tes champs au temps opportun ; qu'Il bénisse toutes les oeuvres de tes mains, et tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne leur emprunteras rien et tu règneras  sur beaucoup de nations et elles ne règneront point sur toi.  
12
13
καταστήσαι σε  {יהוה} ὁ θεός σου εἰς κεφαλὴν καὶ μὴ εἰς οὐράν, καὶ ἔσῃ τότε ἐπάνω καὶ οὐκ ἔσῃ ὑποκάτω, ἐὰν ἀκούσῃς τῶν ἐντολῶν  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον φυλάσσειν καὶ ποιεῖν·
Que YHWH Elohim te place au premier rang et jamais au dernier, que tu sois au-dessus et non au-dessous. Si tu es docile à la parole de YHWH Elohim en toutes les choses que je te prescris aujourd'hui d'observer.
13
14
οὐ παραβήσῃ ἀπὸ πάντων τῶν λόγων, ὧν ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, δεξιὰ οὐδὲ ἀριστερὰ πορεύεσθαι ὀπίσω θεῶν ἑτέρων λατρεύειν αὐτοῖς.
Tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche d'aucun des commandements que je t'intime aujourd'hui, pour
suivre d'autres elohim et les servir.
14
15
Καὶ ἔσται ἐὰν μὴ εἰσακούσῃς τῆς φωνῆς  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου φυλάσσειν καὶ ποιεῖν πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, καὶ ἐλεύσονται ἐπὶ σὲ πᾶσαι αἱ κατάραι αὗται καὶ καταλήμψονταί σε.
Mais si tu es indocile à la parolede YHWH ton Elohim, si tu n'observes pas tous ses commandements que
je t'intime aujourd'hui, alors viendront sur toi toutes les malédictions, et elles t'atteindront.
15
16
ἐπικατάρατος σὺ ἐν πόλει, καὶ ἐπικατάρατος σὺ ἐν ἀγρῷ·
Tu seras maudit dans la ville et maudit dans les champs.
16
17
ἐπικατάρατοι αἱ ἀποθῆκαί σου καὶ τὰ ἐγκαταλείμματά σου·
Maudits seront tes greniers et les choses que tu y déposeras.
17
18
ἐπικατάρατα τὰ ἔκγονα τῆς κοιλίας σου καὶ τὰ γενήματα τῆς γῆς σου, τὰ βουκόλια τῶν βοῶν σου καὶ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων σου·
Maudits seront les fruits de tes entrailles, et les produits de ta terre, et tes grands troupeaux de boeufs, et tes menus troupeaux de brebis et de chèvres.
18
19
ἐπικατάρατος σὺ ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαί σε, καὶ ἐπικατάρατος σὺ ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαί σε.
Tu seras maudit, soit que tu entres, soit que tu sortes.
19
20
ἐξαποστείλαι  {יהוה} σοι τὴν ἔνδειαν καὶ τὴν ἐκλιμίαν καὶ τὴν ἀνάλωσιν ἐπὶ πάντα, οὗ ἂν ἐπιβάλῃς τὴν χεῖρά σου, ὅσα ἐὰν ποιήσῃς, ἕως ἂν ἐξολεθρεύσῃ σε καὶ ἕως ἂν ἀπολέσῃ σε ἐν τάχει διὰ τὰ πονηρὰ ἐπιτηδεύματά σου, διότι ἐγκατέλιπές με.
Que YHWH t'envoie 1'indigence, la faim dévorante, l'insuccès en toute chose où tu mettras la main, jusqu'à ce qu'il t'ait exterminé, jusqu'à ce qu'il t'ait rapidement détruit à cause de tes mauvaises moeurs, et parce que tu 
l'auras abandonné.
20
21
προσκολλήσαι  {יהוה} εἰς σὲ τὸν θάνατον, ἕως ἂν ἐξαναλώσῃ σε ἀπὸ τῆς γῆς, εἰς ἣν σὺ εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν.
Que YHWH attache sur toi la peste, jusqu'a ce qu'Il t'ait effacé de la terre où tu entres pour qu'elle soit ton héritage.
21
22
πατάξαι σε  {יהוה} ἀπορίᾳ καὶ πυρετῷ καὶ ῥίγει καὶ ἐρεθισμῷ καὶ φόνῳ καὶ ἀνεμοφθορίᾳ καὶ τῇ ὤχρᾳ, καὶ καταδιώξονταί σε, ἕως ἂν ἀπολέσωσίν σε.
Que YHWH te frappe de détresse, de fièvre, de frisson, d'irritation, d'air corrompu, de jaunisse ; que les maladies te tourmentent jusqu'à ce qu'elles t'aient détruit.
22
23
καὶ ἔσται σοι ὁ οὐρανὸς ὁ ὑπὲρ κεφαλῆς σου χαλκοῦς καὶ ἡ γῆ ἡ ὑποκάτω σου σιδηρᾶ.
Au-dessus de ta tête le ciel sera pour toi d'airain, et sous tes pieds le sol sera de fer.
23
24
δῴη  {יהוה} τὸν ὑετὸν τῇ γῇ σου κονιορτόν, καὶ χοῦς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβήσεται ἐπὶ σέ, ἕως ἂν ἐκτρίψῃ σε καὶ ἕως ἂν ἀπολέσῃ σε.
Que YHWH au lieu de pluie te donne pour tes champs des trombes de poussière ; que des amas de sable tombent du ciel jusqu'à ce qu'ils t'aient broyé, jusqu'à ce qu'ils t'aient rapidement anéanti.
24
25
δῴη σε  {יהוה} ἐπικοπὴν ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν σου· ἐν ὁδῷ μιᾷ ἐξελεύσῃ πρὸς αὐτοὺς καὶ ἐν ἑπτὰ ὁδοῖς φεύξῃ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν· καὶ ἔσῃ ἐν διασπορᾷ ἐν πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς γῆς.
Que YHWH, devant tes ennemis, te livre au carnage ; tu iras à eux par un seul chemin, et il y aura sept voies par lesquelles tu t'enfuiras devant leur face, et tu seras dispersé parmi tous les royaumes de la terre.
25
26
καὶ ἔσονται οἱ νεκροὶ ὑμῶν κατάβρωμα τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς, καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἀποσοβῶν.
Et vos morts seront la pature des oiseaux du ciel et des bêtes fauves de la terre qui s'en repaitront, et il n'y aura personne pour les épouvanter.
26
27
πατάξαι σε  {יהוה} ἐν ἕλκει Αἰγυπτίῳ ἐν ταῖς ἕδραις καὶ ψώρᾳ ἀγρίᾳ καὶ κνήφῃ ὥστε μὴ δύνασθαί σε ἰαθῆναι.
Que YHWH te donne au fondement les ulcères d'Egypte, la gale, et une telle démangeaison que tu n'y puisses trouver remède.
27
28
πατάξαι σε  {יהוה} παραπληξίᾳ καὶ ἀορασίᾳ καὶ ἐκστάσει διανοίας,
Que YHWH te frappe de démence, d'ayeuglement et de stupidité d'esprit,
28
29
καὶ ἔσῃ ψηλαφῶν μεσημβρίας, ὡσεὶ ψηλαφήσαι ὁ τυφλὸς ἐν τῷ σκότει, καὶ οὐκ εὐοδώσει τὰς ὁδούς σου· καὶ ἔσῃ τότε ἀδικούμενος καὶ διαρπαζόμενος πάσας τὰς ἡμέρας, καὶ οὐκ ἔσται σοι ὁ βοηθῶν.
et tu marcheras à tatons en plein midi, comme un aveugle marche à tatons dans les ténèbres ; rien ne te réuissira, tu seras opprimé et dépouillé chaque jour, et il n'y aura personne pour te secourir.
29
30
γυναῖκα λήμψῃ, καὶ ἀνὴρ ἕτερος ἕξει αὐτήν· οἰκίαν οἰκοδομήσεις καὶ οὐκ οἰκήσεις ἐν αὐτῇ· ἀμπελῶνα φυτεύσεις καὶ οὐ τρυγήσεις αὐτόν·
Tu prendras une femme, et un autre la possèdera ; tu bâtiras une maison, et tu n'y demeureras point ; tu planteras une vigne, et tu ne la vendangeras point.
30
31
ὁ μόσχος σου ἐσφαγμένος ἐναντίον σου, καὶ οὐ φάγῃ ἐξ αὐτοῦ· ὁ ὄνος σου ἡρπασμένος ἀπὸ σοῦ καὶ οὐκ ἀποδοθήσεταί σοι· τὰ πρόβατά σου δεδομένα τοῖς ἐχθροῖς σου, καὶ οὐκ ἔσται σοι ὁ βοηθῶν·
Ton boeuf sera égorgé devant toi, et tu n'en mangeras rien ; ton âne te sera ravi, et ne te sera pas rendu ; tes brebis seront livrées à tes ennemis, et il n'y aura personne pour te secourir.
31
32
οἱ υἱοί σου καὶ αἱ θυγατέρες σου δεδομέναι ἔθνει ἑτέρῳ, καὶ οἱ ὀφθαλμοί σου βλέψονται σφακελίζοντες εἰς αὐτά, καὶ οὐκ ἰσχύσει ἡ χείρ σου·
Tes fils et tes filles seront livrés à une nation étrangere, et tes yeux le verront et ils en sècheront, et ta main sera impuissante.
32
33
τὰ ἐκφόρια τῆς γῆς σου καὶ πάντας τοὺς πόνους σου φάγεται ἔθνος, ὃ οὐκ ἐπίστασαι, καὶ ἔσῃ ἀδικούμενος καὶ τεθραυσμένος πάσας τὰς ἡμέρας·
Les fruits de ta terre et de tous tes travaux seront dévorés par une nation que tu ne connais pas, et tu seras chaque jour opprimé et broyé.
33
34
καὶ ἔσῃ παράπληκτος διὰ τὰ ὁράματα τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἃ βλέψῃ.
Et tu seras saisi de stupeur de tout ce que tes yeux verront.
34
35
πατάξαι σε  {יהוה} ἐν ἕλκει πονηρῷ ἐπὶ τὰ γόνατα καὶ ἐπὶ τὰς κνήμας ὥστε μὴ δύνασθαί σε ἰαθῆναι ἀπὸ ἴχνους τῶν ποδῶν σου ἕως τῆς κορυφῆς σου.
Que YHWH te frappe de mauvais ulcères aux genoux et aux jambes, de telle sorte que, des pieds à la tête, tu ne puisses plus guérir.
35
36
ἀπαγάγοι  {יהוה} σε καὶ τοὺς ἄρχοντάς σου, οὓς ἐὰν καταστήσῃς ἐπὶ σεαυτόν, εἰς ἔθνος, ὃ οὐκ ἐπίστασαι σὺ καὶ οἱ πατέρες σου, καὶ λατρεύσεις ἐκεῖ θεοῖς ἑτέροις, ξύλοις καὶ λίθοις.
Que YHWH conduise toi et tes chefs chez une nation que tu ne connais pas, que n'ont pas connue tes pères, où tu serviras d'autres elohim, des elohim de pierre ou de bois.
36
37
καὶ ἔσῃ ἐκεῖ ἐν αἰνίγματι καὶ παραβολῇ καὶ διηγήματι ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, εἰς οὓς ἂν ἀπαγάγῃ σε  {יהוה} ἐκεῖ.
Où tu seras un sujet de proverbes, de paraboles et de récits que répèteront toutes les nations chez qui t'aura conduit YHWH.
37
38
σπέρμα πολὺ ἐξοίσεις εἰς τὸ πεδίον καὶ ὀλίγα εἰσοίσεις, ὅτι κατέδεται αὐτὰ ἡ ἀκρίς.
Tu emporteras aux champs beaucoup de semerice, et tu en rapporteras peu de grains ; la sauterelle les aura
dévorés.
38
39
ἀμπελῶνα φυτεύσεις καὶ κατεργᾷ καὶ οἶνον οὐ πίεσαι οὐδὲ εὐφρανθήσῃ ἐξ αὐτοῦ, ὅτι καταφάγεται αὐτὰ ὁ σκώληξ.
Tu planteras une vigne, mais tu auras beau la cultiver, tu ne boiras jamais de vin ; le ver aura mangé la grappe.
39
40
ἐλαῖαι ἔσονταί σοι ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις σου, καὶ ἔλαιον οὐ χρίσῃ, ὅτι ἐκρυήσεται ἡ ἐλαία σου.
Tu auras des oliviers sur tout ton territoire, et tu ne t'oindras pas d'huile ; les olives auront coulé.
40
41
υἱοὺς καὶ θυγατέρας γεννήσεις, καὶ οὐκ ἔσονταί σοι· ἀπελεύσονται γὰρ ἐν αἰχμαλωσίᾳ.
Tu engendreras des fils et des filles, tu ne les conserveras pas ; ils seront emmenés en captivité.
41
42
πάντα τὰ ξύλινά σου καὶ τὰ γενήματα τῆς γῆς σου ἐξαναλώσει ἡ ἐρυσίβη.
La nielle détruira tous tes arbres et les produits de tes champs.
42
43
ὁ προσήλυτος, ὅς ἐστιν ἐν σοί, ἀναβήσεται ἐπὶ σὲ ἄνω ἄνω, σὺ δὲ καταβήσῃ κάτω κάτω·
L'étranger, établi auprès de toi, montera, montera ; mais toi, tu descendras toujours plus bas.
43
44
οὗτος δανιεῖ σοι, σὺ δὲ τούτῳ οὐ δανιεῖς· οὗτος ἔσται κεφαλή, σὺ δὲ ἔσῃ οὐρά.
Il te prêtera, et tu ne lui prêteras pas; il sera au premier rang, et toi au dernier.
44
45
καὶ ἐλεύσονται ἐπὶ σὲ πᾶσαι αἱ κατάραι αὗται καὶ καταδιώξονταί σε καὶ καταλήμψονταί σε, ἕως ἂν ἐξολεθρεύσῃ σε καὶ ἕως ἂν ἀπολέσῃ σε, ὅτι οὐκ εἰσήκουσας τῆς φωνῆς  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου φυλάξαι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ, ὅσα ἐνετείλατό σοι.
Et toutes tes malédictions fondront sur toi et elles te poursuivront, et elles t'atteindront jusqu'à ce que tu
sois exterminé et détruit, parce que tu auras été indocile à la parole de YHWH Elohim, et que tu n'auras pas observé ses commandements que je t'ai intimés.
45
46
καὶ ἔσται ἐν σοὶ σημεῖα καὶ τέρατα καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου ἕως τοῦ αἰῶνος,
Et il y aura perpétuellement en ta race des signes et des prodiges,
46
47
ἀνθ ὧν οὐκ ἐλάτρευσας  {יהוה} τῷ θεῷ σου ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαθῇ καρδίᾳ διὰ τὸ πλῆθος πάντων.
en punition de ce que tu n'auras pas servi YHWH ton Elohim avec joie et avec un esprit reconnaissant pour la multitude de ses bienfaits.
47
48
καὶ λατρεύσεις τοῖς ἐχθροῖς σου, οὓς ἐπαποστελεῖ  {יהוה} ἐπὶ σέ, ἐν λιμῷ καὶ ἐν δίψει καὶ ἐν γυμνότητι καὶ ἐν ἐκλείψει πάντων· καὶ ἐπιθήσει κλοιὸν σιδηροῦν ἐπὶ τὸν τράχηλόν σου, ἕως ἂν ἐξολεθρεύσῃ σε.
Et tu serviras les ennemis que le YHWH ramènera contre toi, tu les serviras en souffrant de la faim, de
la soif, du dénument de toutes choses; et il te mettra autour du cou un collier de fer, jusqu'a ce qu'Il t'ait exterminé.
48
49
ἐπάξει  {יהוה} ἐπὶ σὲ ἔθνος μακρόθεν ἀπ ἐσχάτου τῆς γῆς ὡσεὶ ὅρμημα ἀετοῦ, ἔθνος, ὃ οὐκ ἀκούσῃ τῆς φωνῆς αὐτοῦ,
YHWH amènera contre toi, de l'extrémité de la terre, une nation rapide comme le vol de l'aigle, une
nation dont tu n'entendras pas la langue,
49
50
ἔθνος ἀναιδὲς προσώπῳ, ὅστις οὐ θαυμάσει πρόσωπον πρεσβύτου καὶ νέον οὐκ ἐλεήσει,
une nation au front éhonté,chez qui  nul ne respectera le visage du vieillard et n'aura pitié de la jeunesse,
50
51
καὶ κατέδεται τὰ ἔκγονα τῶν κτηνῶν σου καὶ τὰ γενήματα τῆς γῆς σου ὥστε μὴ καταλιπεῖν σοι σῖτον, οἶνον, ἔλαιον, τὰ βουκόλια τῶν βοῶν σου καὶ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων σου, ἕως ἂν ἀπολέσῃ σε
elle dévorera les rejetons de tes bestiaux et les fruits de tes champs ; elle ne te laissera ni bête, ni blé, ni huile ; elle dévorera tes grands troupeaux de boeufs, et tes menus troupeaux de chèvres et de brebis, jusqu'à ce qu'elle t'ait détruit,
51
52
καὶ ἐκτρίψῃ σε ἐν πάσαις ταῖς πόλεσίν σου, ἕως ἂν καθαιρεθῶσιν τὰ τείχη σου τὰ ὑψηλὰ καὶ τὰ ὀχυρά, ἐφ οἷς σὺ πέποιθας ἐπ αὐτοῖς, ἐν πάσῃ τῇ γῇ σου, καὶ θλίψει σε ἐν πάσαις ταῖς πόλεσίν σου, αἷς ἔδωκέν σοι κύριος ὁ θεός σου.
et broyé dans tes villes, jusqu'à ce qu'elle ait renversé tous les remparts hauts et redoutables en lesquels tu te confiais en ton territoire ; et elle t'opprimera dans les villes que je t'ai données.
52
53
καὶ φάγῃ τὰ ἔκγονα τῆς κοιλίας σου, κρέα υἱῶν σου καὶ θυγατέρων σου, ὅσα ἔδωκέν σοι  {יהוה} ὁ θεός σου, ἐν τῇ στενοχωρίᾳ σου καὶ ἐν τῇ θλίψει σου, ᾗ θλίψει σε ὁ ἐχθρός σου.
Et tu te nourriras des fruits de tes entrailles, de la chair des fils et des filles que YHWH Elohim t'aura donnés, tant seront grands la détresse et les meaux que t'auront apporté les ennemis.
53
54
ὁ ἁπαλὸς ἐν σοὶ καὶ ὁ τρυφερὸς σφόδρα βασκανεῖ τῷ ὀφθαλμῷ τὸν ἀδελφὸν καὶ τὴν γυναῖκα τὴν ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ καὶ τὰ καταλελειμμένα τέκνα, ἃ ἂν καταλειφθῇ,
Le délicat parmi vous, le voluptueux regardera d'un oeil de convoitise son frère, la femme qui reposera
sur son sein, les enfants qui lui resteront et qui auront été épargnés,
54
55
ὥστε δοῦναι ἑνὶ αὐτῶν ἀπὸ τῶν σαρκῶν τῶν τέκνων αὐτοῦ, ὧν ἂν κατέσθῃ, διὰ τὸ μὴ καταλειφθῆναι αὐτῷ μηθὲν ἐν τῇ στενοχωρίᾳ σου καὶ ἐν τῇ θλίψει σου, ᾗ ἂν θλίψωσίν σε οἱ ἐχθροί σου ἐν πάσαις ταῖς πόλεσίν σου.
et nul d'eux ne fera part à qui que ce soit des chairs de ses enfants dont il se nourrira, car il ne lui en sera rien resté, tant seront grands ta détresse et les fléaux que t'auront apporté les ennemis.
55
56
καὶ ἡ ἁπαλὴ ἐν ὑμῖν καὶ ἡ τρυφερὰ σφόδρα, ἧς οὐχὶ πεῖραν ἔλαβεν ὁ ποὺς αὐτῆς βαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὴν τρυφερότητα καὶ διὰ τὴν ἁπαλότητα, βασκανεῖ τῷ ὀφθαλμῷ αὐτῆς τὸν ἄνδρα αὐτῆς τὸν ἐν τῷ κόλπῳ αὐτῆς καὶ τὸν υἱὸν καὶ τὴν θυγατέρα αὐτῆς
Et la délicate parmi vous, la voluptueuse, dont le pied n'aura jamais essayé de marcher sur la terre,
tant elle sera tendre et amollie, regardera d'un oeil de convoitise son époux sur son sein, et son fils et sa fille,
56
57
καὶ τὸ χόριον αὐτῆς τὸ ἐξελθὸν διὰ τῶν μηρῶν αὐτῆς καὶ τὸ τέκνον, ὃ ἂν τέκῃ· καταφάγεται γὰρ αὐτὰ διὰ τὴν ἔνδειαν πάντων κρυφῇ ἐν τῇ στενοχωρίᾳ σου καὶ ἐν τῇ θλίψει σου, ᾗ θλίψει σε ὁ ἐχθρός σου ἐν πάσαις ταῖς πόλεσίν σου.
et la jeune fille qui sort à peine de ses entrailles, et le jeune fils qu'elle vient d'enfanter ; elle mangera leurs chairs en cachette, à cause de son indigence de toutes choses, tant seront grands sa détresse et les fléaux que tes ennemis auront apportés dans tes villes.
57
58
ἐὰν μὴ εἰσακούσητε ποιεῖν πάντα τὰ ῥήματα τοῦ νόμου τούτου τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ φοβεῖσθαι τὸ ὄνομα τὸ ἔντιμον καὶ τὸ θαυμαστὸν τοῦτο,  {יהוה} τὸν θεόν σου,
Si tu refuses d'exécuter tous les articles de la Torah écrite en ce livre, et de craindre le Nom redoutable que
tu dois vénérer, ce Nom redoutable : YHWH ton Elohim,
58
59
καὶ παραδοξάσει  {יהוה} τὰς πληγάς σου καὶ τὰς πληγὰς τοῦ σπέρματός σου, πληγὰς μεγάλας καὶ θαυμαστάς, καὶ νόσους πονηρὰς καὶ πιστὰς
YHWH rendra célèbres tes plaies et les plaies de ta race, plaies grandes et extraordinaires, maladies malignes et cruelles.
59
60
καὶ ἐπιστρέψει ἐπὶ σὲ πᾶσαν τὴν ὀδύνην Αἰγύπτου τὴν πονηράν, ἣν διευλαβοῦ ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, καὶ κολληθήσονται ἐν σοί.
Il fera revivre toutes les plaies d'Egypte, ces plaies cruelles dont tu as été effrayé devant les Egyptiens ; et tous ces maux s'attacheront à toi.
60
61
καὶ πᾶσαν μαλακίαν καὶ πᾶσαν πληγὴν τὴν μὴ γεγραμμένην ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τούτου ἐπάξει  {יהוה} ἐπὶ σέ, ἕως ἂν ἐξολεθρεύσῃ σε.
YHWH fera fondre sur toi, jusqu'a ce qu'Il t'ait exterminé, toute plaie, toute maladie, écrite ou non écrite en ce livre de la Torah.
61
62
καὶ καταλειφθήσεσθε ἐν ἀριθμῷ βραχεῖ ἀνθ ὧν ὅτι ἦτε ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει, ὅτι οὐκ εἰσηκούσατε τῆς φωνῆς  {יהוה} τοῦ θεοῦ ὑμῶν.
Et pour avoir été indociles à la parole de YHWH votre Elohim, vous resterez en petit nombre, au lieu de continuer à être comparables, par votre multitude, aux étoiles du ciel.
62
63
καὶ ἔσται ὃν τρόπον εὐφράνθη  {יהוה} ἐφ ὑμῖν εὖ ποιῆσαι ὑμᾶς καὶ πληθῦναι ὑμᾶς, οὕτως εὐφρανθήσεται  {יהוה} ἐφ ὑμῖν ἐξολεθρεῦσαι ὑμᾶς, καὶ ἐξαρθήσεσθε ἀπὸ τῆς γῆς, εἰς ἣν ὑμεῖς εἰσπορεύεσθε ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν.
De même que YHWH se sera réjoui à vous combler de biens, à vous multiplier, de même YHWH se réjouira à vous exterminer, et vous serez enlevés rapidement de cette terre en laquelle vous entrez pour qu'elle soit votre héritage.
63
64
καὶ διασπερεῖ σε  {יהוה} ὁ θεός σου εἰς πάντα τὰ ἔθνη ἀπ ἄκρου τῆς γῆς ἕως ἄκρου τῆς γῆς, καὶ δουλεύσεις ἐκεῖ θεοῖς ἑτέροις, ξύλοις καὶ λίθοις, οὓς οὐκ ἠπίστω σὺ καὶ οἱ πατέρες σου.
YHWH ton Elohim te disperseras, chez toutes les nations d'une extrémité à l'autre de la terre, et là, tu serviras d'autres elohim de terre ou de bois, auxquels n'auront cru ni toi ni tes pères. 
64
65
ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐκείνοις οὐκ ἀναπαύσει σε, οὐδ οὐ μὴ γένηται στάσις τῷ ἴχνει τοῦ ποδός σου, καὶ δώσει σοι  {יהוה} ἐκεῖ καρδίαν ἀθυμοῦσαν καὶ ἐκλείποντας ὀφθαλμοὺς καὶ τηκομένην ψυχήν.
Ce n'est pas tout : Chez ces nations, il ne t'accordera pas de repos, et il n'y aura point de lieu où s'arrête la plante de tes pieds ; et là, YHWH te donnera un autre coeur, un coeur incrédule, et des yeux défaillants et une âme epuisée.
65
66
καὶ ἔσται ἡ ζωή σου κρεμαμένη ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν σου, καὶ φοβηθήσῃ ἡμέρας καὶ νυκτὸς καὶ οὐ πιστεύσεις τῇ ζωῇ σου·
Et ta vie sera suspendue devant tes yeux, et tu craindras nuit et jour, et tu ne croiras pas à ta vie.
66
67
τὸ πρωὶ ἐρεῖς Πῶς ἂν γένοιτο ἑσπέρα; καὶ τὸ ἑσπέρας ἐρεῖς Πῶς ἂν γένοιτο πρωί; ἀπὸ τοῦ φόβου τῆς καρδίας σου, ἃ φοβηθήσῃ, καὶ ἀπὸ τῶν ὁραμάτων τῶν ὀφθαλμῶν σου, ὧν ὄψῃ.
Tu diras le matin ; Oh ! si venait le soir ! et tu diras le soir : Oh! si venait le matin! A cause des terreurs que
ressentira ton âme, et des visions qui frapperont tes yeux.
67
68
καὶ ἀποστρέψει σε  {יהוה} εἰς Αἴγυπτον ἐν πλοίοις καὶ ἐν τῇ ὁδῷ, ᾗ εἶπα Οὐ προσθήσεσθε ἔτι ἰδεῖν αὐτήν· καὶ πραθήσεσθε ἐκεῖ τοῖς ἐχθροῖς ὑμῶν εἰς παῖδας καὶ παιδίσκας, καὶ οὐκ ἔσται ὁ κτώμενος.
Et YHWH te reconduira en Egypte sur des barques hors de ce chemin dont j'ai dit : Vous ne le reverrez plus ; et là, vos ennemis, vous mettront en vente comme esclaves, hommes et femmes, et il n'y aura point d'acheteurs.
68
69
Οὗτοι οἱ λόγοι τῆς διαθήκης, οὓς ἐνετείλατο  {יהוה} Μωυσῇ στῆσαι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐν γῇ Μωαβ, πλὴν τῆς διαθήκης, ἧς διέθετο αὐτοῖς ἐν Χωρηβ.
Voilà les conditions de l'alliance que YHWH prescrivit à Moïse de faire avec les fils d'Israël, en la terre de Moab, outre l'alliance qu'Il avait précédemment faite avec eux en Horeb.
69