23 sept. 2013

Devarim 12

Devarim/Deutéronome Chapitre 12


Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34


1
Καὶ ταῦτα τὰ προστάγματα καὶ αἱ κρίσεις, ἃς φυλάξετε τοῦ ποιεῖν ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς {יהוה} ὁ θεὸς τῶν πατέρων ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν ἐν κλήρῳ, πάσας τὰς ἡμέρας, ἃς ὑμεῖς ζῆτε ἐπὶ τῆς γῆς.
Voici les préceptes et les jugements que vous aurez
soin d'exécuter, en la terre que YHWH Elohim de vos pères vous donne pour héritage, tous les jours de votre vie sur la terre :
1
2
ἀπωλείᾳ ἀπολεῖτε πάντας τοὺς τόπους, ἐν οἷς ἐλάτρευσαν ἐκεῖ τοῖς θεοῖς αὐτῶν οὓς ὑμεῖς κληρονομεῖτε αὐτούς, ἐπὶ τῶν ὀρέων τῶν ὑψηλῶν καὶ ἐπὶ τῶν θινῶν καὶ ὑποκάτω δένδρου δασέος
Vous bouleverserez de fond en comble tous les lieux où les Nations sacrifiaient à leurs elohim et que vous allez posséder, soit au sommet des monts, soit sur des tertres, soit sous des arbres touffus.
2
3
καὶ κατασκάψετε τοὺς βωμοὺς αὐτῶν καὶ συντρίψετε τὰς στήλας αὐτῶν καὶ τὰ ἄλση αὐτῶν ἐκκόψετε καὶ τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν κατακαύσετε πυρί, καὶ ἀπολεῖται τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐκ τοῦ τόπου ἐκείνου.
Et vous détruirez leurs autels, vous briserez leurs colonnes, vous abattrez leurs bois sacrés et vous consumerez par la flamme les images sculptées de leurs elohim, et leur nom sera effacé sur cette terre.
3
4
οὐ ποιήσετε οὕτως  {יהוה} τῷ θεῷ ὑμῶν,
Vous ne servirez pas ainsi YHWH votre Elohim.
4
5
ἀλλ ἢ εἰς τὸν τόπον, ὃν ἂν ἐκλέξηται  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν ἐν μιᾷ τῶν φυλῶν ὑμῶν ἐπονομάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ ἐπικληθῆναι, καὶ ἐκζητήσετε καὶ εἰσελεύσεσθε ἐκεῖ
Mais vous vous dirigerez avec amour vers le lieu que vous choisira YHWH en l'une de vos villes, pour le consacrer sous son Nom, et pour qu'Il y soit invoqué ; c'est là que vous irez.
5
6
καὶ οἴσετε ἐκεῖ τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν καὶ τὰ θυσιάσματα ὑμῶν καὶ τὰς ἀπαρχὰς ὑμῶν καὶ τὰς εὐχὰς ὑμῶν καὶ τὰ ἑκούσια ὑμῶν καὶ τὰ πρωτότοκα τῶν βοῶν ὑμῶν καὶ τῶν προβάτων ὑμῶν
C'est là que vous offrirez vos holocaustes, et vos sacrifices, et vos prémices, et vos offrandes soit d'actions de grâces , soit votives, soit volontaires, et les premiers nés de vos boeufs et de vos menus troupeaux.
6
7
καὶ φάγεσθε ἐκεῖ ἐναντίον  {יהוה} τοῦ θεοῦ ὑμῶν καὶ εὐφρανθήσεσθε ἐπὶ πᾶσιν, οὗ ἂν τὴν χεῖρα ἐπιβάλητε, ὑμεῖς καὶ οἱ οἶκοι ὑμῶν, καθότι εὐλόγησέν σε  {יהוה} ὁ θεός σου.
C'est là que vous mangerez devant YHWH votre Elohim,et que vous vous rejouirez de toutes choses que vous et vos familles aurez en la main, selon que YHWH votre Elohim vous aura bénis.
7
8
οὐ ποιήσετε πάντα, ἃ ἡμεῖς ποιοῦμεν ὧδε σήμερον, ἕκαστος τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ·
Vous ne ferez plus, comme vous faites ici maintenant, chacun à votre gré.
8
9
οὐ γὰρ ἥκατε ἕως τοῦ νῦν εἰς τὴν κατάπαυσιν καὶ εἰς τὴν κληρονομίαν, ἣν  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν.
Car jusqu'à ce jour vous n'étiez point arrivés au lieu de repos, dans l'héritage que YHWH Elohim vous donne.
9
10
καὶ διαβήσεσθε τὸν Ιορδάνην καὶ κατοικήσετε ἐπὶ τῆς γῆς, ἧς  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν κατακληρονομεῖ ὑμῖν, καὶ καταπαύσει ὑμᾶς ἀπὸ πάντων τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν τῶν κύκλῳ, καὶ κατοικήσετε μετὰ ἀσφαλείας.
Et vous traverserez le Jourdain, et vous demeurerez en la terre que YHWH Elohim vous donne en héritage ; Il vous défendra contre tous les ennemis dont vous serez entourés, et vous y demeurerez dans une entière assurance.
10
11
καὶ ἔσται ὁ τόπος, ὃν ἂν ἐκλέξηται  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ, ἐκεῖ οἴσετε πάντα, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν σήμερον, τὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν καὶ τὰ θυσιάσματα ὑμῶν καὶ τὰ ἐπιδέκατα ὑμῶν καὶ τὰς ἀπαρχὰς τῶν χειρῶν ὑμῶν καὶ τὰ δόματα ὑμῶν καὶ πᾶν ἐκλεκτὸν τῶν δώρων ὑμῶν, ὅσα ἐὰν εὔξησθε τῷ θεῷ ὑμῶν,
Et il y aura là le lieu que YHWH Elohim choisira pour que son Nom y soit invoqué ; c'est là que vous porterez tout ce que je vous prescris : Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, les prémices du fruit de vos travaux, et tout don choisi que vous aurez voué à votre Elohim.
11
12
καὶ εὐφρανθήσεσθε ἐναντίον  {יהוה} τοῦ θεοῦ ὑμῶν, ὑμεῖς καὶ οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, οἱ παῖδες ὑμῶν καὶ αἱ παιδίσκαι ὑμῶν καὶ ὁ Λευίτης ὁ ἐπὶ τῶν πυλῶν ὑμῶν, ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ μερὶς οὐδὲ κλῆρος μεθ ὑμῶν.
Et vous vous réjouirez devant YHWH votre Elohim, vous et vos fils, et vos filles, et vos serviteurs, et vos servantes, avec le Lévite qui demeure dans vos villes, car il n'a ni lot ni part d'héritage au milieu de vous.
12
13
πρόσεχε σεαυτῷ μὴ ἀνενέγκῃς τὰ ὁλοκαυτώματά σου ἐν παντὶ τόπῳ, οὗ ἐὰν ἴδῃς,
Sois attentif à ne point sacrifier d'holocauste, en n'importe quel lieu que tu aies vu,
13
14
ἀλλ ἢ εἰς τὸν τόπον, ὃν ἂν ἐκλέξηται  {יהוה} ὁ θεός σου αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν φυλῶν σου, ἐκεῖ ἀνοίσεις τὰ ὁλοκαυτώματά σου καὶ ἐκεῖ ποιήσεις πάντα, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον.
mais seulement dans le lieu que choisira YHWH ton Elohim parmi l'une de vos tribus ; c'est la que vous offrirez vos holocaustes, et que vous ferez les offrandes que je vous commande aujourd'hui.
14
15
ἀλλ ἢ ἐν πάσῃ ἐπιθυμίᾳ σου θύσεις καὶ φάγῃ κρέα κατὰ τὴν εὐλογίαν  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου, ἣν ἔδωκέν σοι ἐν πάσῃ πόλει· ὁ ἀκάθαρτος ἐν σοὶ καὶ ὁ καθαρὸς ἐπὶ τὸ αὐτὸ φάγεται αὐτὸ ὡς δορκάδα ἢ ἔλαφον·
Cependant, tu pourras tuer de ton bétail, au gré de tes désirs, et manger des chairs selon que YHWH ton Elohim t'aura béni, en toute ville ; l'impur parmi vous et le pur en mangeront dans le même lieu, comme on mange
du cerf ou du daim.
15
16
πλὴν τὸ αἷμα οὐ φάγεσθε, ἐπὶ τὴν γῆν ἐκχεεῖτε αὐτὸ ὡς ὕδωρ.
Mais vous ne mangerez point le sang ; répandez-le par terre, comme de l'eau.
16
17
οὐ δυνήσῃ φαγεῖν ἐν ταῖς πόλεσίν σου τὸ ἐπιδέκατον τοῦ σίτου σου καὶ τοῦ οἴνου σου καὶ τοῦ ἐλαίου σου, τὰ πρωτότοκα τῶν βοῶν σου καὶ τῶν προβάτων σου καὶ πάσας εὐχάς, ὅσας ἂν εὔξησθε, καὶ τὰς ὁμολογίας ὑμῶν καὶ τὰς ἀπαρχὰς τῶν χειρῶν ὑμῶν,
Tu ne pourras consommer en tes villes la dîme de ton blé, de ton vin, de ton huile, ni les premiers-nés de tes boeufs ou de tes menus troupeaux, ni tes offrandes votives, ni celles d'actions de graces, ni les prémices du fruit de vos travaux.
17
18
ἀλλ ἢ ἐναντίον  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου φάγῃ αὐτὰ ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἂν ἐκλέξηται  {יהוה} ὁ θεός σου αὐτῷ, σὺ καὶ ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου καὶ ὁ προσήλυτος ὁ ἐν ταῖς πόλεσιν ὑμῶν, καὶ εὐφρανθήσῃ ἐναντίον  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου ἐπὶ πάντα, οὗ ἂν ἐπιβάλῃς τὴν χεῖρά σου.
Tu consommeras toutes ces choses devant YHWH ton Elohim, dans le lien seul que le YHWH Elohim choisira, toi et ton fils, et ta fille, et ton serviteur, et ta servante, et l'immigrant établi en vos villes. Et tu te réjouiras devant le YHWH ton Elohim de toutes ces choses que tu possèderas.
18
19
πρόσεχε σεαυτῷ μὴ ἐγκαταλίπῃς τὸν Λευίτην πάντα τὸν χρόνον, ὅσον ἐὰν ζῇς ἐπὶ τῆς γῆς.
Sois attentif à ne point négliger le Lévite, tant que tu vivras sur la terre.
19
20
Ἐὰν δὲ ἐμπλατύνῃ  {יהוה} ὁ θεός σου τὰ ὅριά σου, καθάπερ ἐλάλησέν σοι, καὶ ἐρεῖς Φάγομαι κρέα, ἐὰν ἐπιθυμήσῃ ἡ ψυχή σου ὥστε φαγεῖν κρέα, ἐν πάσῃ ἐπιθυμίᾳ τῆς ψυχῆς σου φάγῃ κρέα.
Et si YHWH ton Elohim dilate tes limites, comme Il te l'a promis, et si tu dis : Je veux manger de la chair; si les désirs de ton âme t'excitent à manger de la chair, tu pourras en manger au gré des désirs de ton âme.
20
21
ἐὰν δὲ μακρότερον ἀπέχῃ σου ὁ τόπος, ὃν ἂν ἐκλέξηται  {יהוה} ὁ θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ, καὶ θύσεις ἀπὸ τῶν βοῶν σου καὶ ἀπὸ τῶν προβάτων σου, ὧν ἂν δῷ ὁ θεός σοι, ὃν τρόπον ἐνετειλάμην σοι, καὶ φάγῃ ἐν ταῖς πόλεσίν σου κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ψυχῆς σου·
Et si le lieu choisi par YHWH ton Elohim pour que son Nom y soit invoqué, est loin de toi, tu immoleras une part de tes boeufs et de tes menus troupeaux de la manière que je t'ai prescrite et tu en mangeras dans tes villes, au gré des désirs de ton âme.
21
22
ὡς ἔσθεται ἡ δορκὰς καὶ ἡ ἔλαφος, οὕτως φάγῃ αὐτό, ὁ ἀκάθαρτος ἐν σοὶ καὶ ὁ καθαρὸς ὡσαύτως ἔδεται.
Tu en mangeras comme on mange du cerf ou du daim ; l'impur parmi vous, et le pur en  mangeront au même lieu.
22
23
πρόσεχε ἰσχυρῶς τοῦ μὴ φαγεῖν αἷμα, ὅτι τὸ αἷμα αὐτοῦ ψυχή· οὐ βρωθήσεται ἡ ψυχὴ μετὰ τῶν κρεῶν,
Sois très-attentif à ne point manger de sang ; car le sang de la victime est la vie ; la vie ne sera point mangée avec les chairs.
23
24
οὐ φάγεσθε, ἐπὶ τὴν γῆν ἐκχεεῖτε αὐτὸ ὡς ὕδωρ·
Ne mangez point le sang, répandez-le par terre, comme de l'eau.
24
25
οὐ φάγῃ αὐτό, ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ τοῖς υἱοῖς σου μετὰ σέ, ἐὰν ποιήσῃς τὸ καλὸν καὶ τὸ ἀρεστὸν ἐναντίον  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου.
Ne le mange point, afin que tu prospères, et qu'après toi tes fils prospèrent, parce que tu auras fait ce qui est bon et agréable devant YHWH ton Elohim.
25
26
πλὴν τὰ ἅγιά σου, ἐὰν γένηταί σοι, καὶ τὰς εὐχάς σου λαβὼν ἥξεις εἰς τὸν τόπον, ὃν ἂν ἐκλέξηται  {יהוה} ὁ θεός σου ἐπικληθῆναι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ,
Mais tu prendras les choses consacrées, si tu en as et tes offrandes votives, et tu iras au lieu choisi par YHWH Elohim pour que son Nom y soit invoqué,
26
27
καὶ ποιήσεις τὰ ὁλοκαυτώματά σου· τὰ κρέα ἀνοίσεις ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου, τὸ δὲ αἷμα τῶν θυσιῶν σου προσχεεῖς πρὸς τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου, τὰ δὲ κρέα φάγῃ.
tu sacrifieras tes holocaustes et tu offriras les chairs sur l'autel de YHWH ton Elohim, et tu répandras le sang au pied de l'autel de YHWH ton Elohim et tu mangeras les chairs.
27
28
φυλάσσου καὶ ἄκουε καὶ ποιήσεις πάντας τοὺς λόγους, οὓς ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι, ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ τοῖς υἱοῖς σου δι αἰῶνος, ἐὰν ποιήσῃς τὸ καλὸν καὶ τὸ ἀρεστὸν ἐναντίον  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου.
Prends garde, écoute ; tu exécuteras toutes les paroles que je te mande, afin que tu prospères et que tes fils prospèrent à travers les siècles, parce que tu auras
fait ce qui est bon et agréable devant YHWH ton Elohim.
28
29
Ἐὰν δὲ ἐξολεθρεύσῃ  {יהוה} ὁ θεός σου τὰ ἔθνη, εἰς οὓς σὺ εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι τὴν γῆν αὐτῶν, ἀπὸ προσώπου σου καὶ κατακληρονομήσῃς αὐτοὺς καὶ κατοικήσῃς ἐν τῇ γῇ αὐτῶν,
Lorsque YHWH ton Elohim aura exterminé sous tes yeux les nations contre lesquelles tu marches pour partager leur terre, et que tu l'auras partagée, et que tu y demeureras,
29
30
πρόσεχε σεαυτῷ μὴ ἐκζητήσῃς ἐπακολουθῆσαι αὐτοῖς μετὰ τὸ ἐξολεθρευθῆναι αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου σου· οὐ μὴ ἐκζητήσῃς τοὺς θεοὺς αὐτῶν λέγων Πῶς ποιοῦσιν τὰ ἔθνη ταῦτα τοῖς θεοῖς αὐτῶν; ποιήσω κἀγώ.
veille en toi-même et ne cherche point à les imiter après qu'elles auront été exterminées sous tes yeux ; ne dis pas : Ce que font les nations pour leurs elohim, je le ferai pareillement.
30
31
οὐ ποιήσεις οὕτως  {יהוה} τῷ θεῷ σου· τὰ γὰρ βδελύγματα, ἃ κύριος ἐμίσησεν, ἐποίησαν τοῖς θεοῖς αὐτῶν, ὅτι τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν κατακαίουσιν ἐν πυρὶ τοῖς θεοῖς αὐτῶν.
Ne fais point comme elles pour YHWH ton Elohim, car elles font pour leurs elohim l'abomination de YHWH, ce qu'Il exècre : Elles livrent aux flammes, pour leurs elohim, leurs fils et leurs filles.
31Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34