31 mai 2013

Bamidbar 17

Bamidbar/Nombres Chapitre 17Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36

1
Καὶ εἶπεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν
YHWH dit alors à Moïse
1
2
καὶ πρὸς Ελεαζαρ τὸν υἱὸν Ααρων τὸν ἱερέα Ἀνέλεσθε τὰ πυρεῖα τὰ χαλκᾶ ἐκ μέσου τῶν κατακεκαυμένων καὶ τὸ πῦρ τὸ ἀλλότριον τοῦτο σπεῖρον ἐκεῖ, ὅτι ἡγίασαν
et à Eleazar, fils du grand sacrificateur Aaron : Otez du
milieu de ces hommes brûlés les encensoirs d'airain, et jetez ça et là le feu étranger, car les encensoirs de ces pécheurs sont devenus sacrés à cause de leur mort ;
2
3
τὰ πυρεῖα τῶν ἁμαρτωλῶν τούτων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν· καὶ ποίησον αὐτὰ λεπίδας ἐλατάς, περίθεμα τῷ θυσιαστηρίῳ, ὅτι προσηνέχθησαν ἔναντι  {יהוה} καὶ ἡγιάσθησαν καὶ ἐγένοντο εἰς σημεῖον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ.
Faites-en au marteau des plaques dont vous entourerez l'autel ; car ils ont été présentés devant YHWH, ils sont sacrés, et ils seront un signe pour les fils d'lsraël.
3
4
καὶ ἔλαβεν Ελεαζαρ υἱὸς Ααρων τοῦ ἱερέως τὰ πυρεῖα τὰ χαλκᾶ, ὅσα προσήνεγκαν οἱ κατακεκαυμένοι, καὶ προσέθηκαν αὐτὰ περίθεμα τῷ θυσιαστηρίῳ,
Eléazar, fils du grand sacrificateur Aaron, prit donc les encensoirs d'airain qu'avaient présentés les hommes brûlés, et ils en firent comme une tenture autour de
l'autel,
4
5
μνημόσυνον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, ὅπως ἂν μὴ προσέλθῃ μηθεὶς ἀλλογενής, ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σπέρματος Ααρων, ἐπιθεῖναι θυμίαμα ἔναντι  {יהוה} καὶ οὐκ ἔσται ὥσπερ Κορε καὶ ἡ ἐπισύστασις αὐτοῦ, καθὰ ἐλάλησεν  {יהוה} ἐν χειρὶ Μωυσῆ.
c'était un mémorial pour les fils d'lsraël, afin que nul étranger à la famille d'Aaron ne s'en approchat pour offrir de l'encens à YHWH, et qu'il n'arrivat plus ce qui etait arrivé a Coré et à sa troupe rebelle, selon ce que YHWH avait dit par la voix de Moïse.
5
6
Καὶ ἐγόγγυσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τῇ ἐπαύριον ἐπὶ Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγοντες Ὑμεῖς ἀπεκτάγκατε τὸν λαὸν  {יהוה}.
Mais le lendeniain, les fils d'lsraël murmurèrent contre Moïse et Aaron disant : Vous avez fait périr le peuple de YHWH.
6
7
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπισυστρέφεσθαι τὴν συναγωγὴν ἐπὶ Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ ὥρμησαν ἐπὶ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, καὶ τήνδε ἐκάλυψεν αὐτὴν ἡ νεφέλη, καὶ ὤφθη ἡ δόξα  {יהוה}.
Pendant que l'assemblée, s'ameutant contre Moïse et Aaron, se precipitait vers le tabernacle du témoignage, voila que la nuée l'enveloppa, et que la gloire de YHWH apparut
7
8
καὶ εἰσῆλθεν Μωυσῆς καὶ Ααρων κατὰ πρόσωπον τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου,
Aussitôt, Moïse et Aaron entrèrent devant la façade du tabernacle du témoignage,
8
9
καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων
et YHWH parla à Moïse et Aaron, disant :
9
10
Ἐκχωρήσατε ἐκ μέσου τῆς συναγωγῆς ταύτης, καὶ ἐξαναλώσω αὐτοὺς εἰς ἅπαξ. καὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν.
Eloignez-vous de cette assemblée, Je vais à l'instant la détruire ; et ils tombèrent la face contre terre.
10
11
καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς Ααρων Λαβὲ τὸ πυρεῖον καὶ ἐπίθες ἐπ αὐτὸ πῦρ ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἐπίβαλε ἐπ αὐτὸ θυμίαμα καὶ ἀπένεγκε τὸ τάχος εἰς τὴν παρεμβολὴν καὶ ἐξίλασαι περὶ αὐτῶν· ἐξῆλθεν γὰρ ὀργὴ ἀπὸ προσώπου  {יהוה}, ἦρκται θραύειν τὸν λαόν.
Et Moïse dit à Aaron : Prends l'encensoir, mets-y du feu, jettes-y de l'encens, et hâte-toi de le promener parmi le camp, et fais  l'expiation pour eux ; car la colère s'est élancée de la gloire de YHWH, et elle a commencé à frapper le peuple.
11
12
καὶ ἔλαβεν Ααρων, καθάπερ ἐλάλησεν αὐτῷ Μωυσῆς, καὶ ἔδραμεν εἰς τὴν συναγωγήν· καὶ ἤδη ἐνῆρκτο ἡ θραῦσις ἐν τῷ λαῷ· καὶ ἐπέβαλεν τὸ θυμίαμα καὶ ἐξιλάσατο περὶ τοῦ λαοῦ
Aussitôt, Aaron, comme le lui prescrivait Moïse, prit l'encensoir, et courut parmi l'assemblée ; la destruction du peuple était commencée ; le sacrificateur jeta de
l'encens sur le feu et pria pour le peuple.
12
13
καὶ ἔστη ἀνὰ μέσον τῶν τεθνηκότων καὶ τῶν ζώντων, καὶ ἐκόπασεν ἡ θραῦσις.
Il se tint entre les morts et les vivants, et la destruction s'arrêta.
13
14
καὶ ἐγένοντο οἱ τεθνηκότες ἐν τῇ θραύσει τέσσαρες καὶ δέκα χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι χωρὶς τῶν τεθνηκότων ἕνεκεν Κορε.
Il y eut en cette journée quatorze mille sept cents morts, outre ceux qui avaient péri à cause de Coré.
14
15
καὶ ἐπέστρεψεν Ααρων πρὸς Μωυσῆν ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἐκόπασεν ἡ θραῦσις.
Alors, Aaron retourna vers Moïse devant la porte du tabernacle du témoignage. La destruction avait cessé.
15
16
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
YHWH dit ensuite à Moïse :
16
17
Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ λαβὲ παρ αὐτῶν ῥάβδον ῥάβδον κατ οἴκους πατριῶν παρὰ πάντων τῶν ἀρχόντων αὐτῶν κατ οἴκους πατριῶν αὐτῶν, δώδεκα ῥάβδους, καὶ ἑκάστου τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπίγραψον ἐπὶ τῆς ῥάβδου αὐτοῦ.
Parle aux fils d'Israël, prends de chacun des chefs de tribu une baguette, et  sur chacune des douze baguettes, écris le nom de chacun d'eux.
17
18
καὶ τὸ ὄνομα Ααρων ἐπίγραψον ἐπὶ τῆς ῥάβδου Λευι· ἔστιν γὰρ ῥάβδος μία, κατὰ φυλὴν οἴκου πατριῶν αὐτῶν δώσουσιν.
Ecris aussi le nom d'Aaron sur la baguette de Lévi, c'est une baguette à part ; et les chefs feront l'offrande de ces baguettes par tribus.
18
19
καὶ θήσεις αὐτὰς ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου κατέναντι τοῦ μαρτυρίου, ἐν οἷς γνωσθήσομαί σοι ἐκεῖ.
Place-les ensuite dans le tabernacle devant le témoignage ; c'est par elles que Je me manifesterai à toi.
19
20
καὶ ἔσται ὁ ἄνθρωπος, ὃν ἐὰν ἐκλέξωμαι αὐτόν, ἡ ῥάβδος αὐτοῦ ἐκβλαστήσει· καὶ περιελῶ ἀπ ἐμοῦ τὸν γογγυσμὸν τῶν υἱῶν Ισραηλ, ἃ αὐτοὶ γογγύζουσιν ἐφ ὑμῖν.
Et la baguette de celui que J'aurai choisi reverdira, et Je rejetterai loin de moi le murmure que les fils d'Israël ont fait éclater contre vous.
20
21
καὶ ἐλάλησεν Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, καὶ ἔδωκαν αὐτῷ πάντες οἱ ἄρχοντες αὐτῶν ῥάβδον, τῷ ἄρχοντι τῷ ἑνὶ ῥάβδον κατὰ ἄρχοντα κατ οἴκους πατριῶν αὐτῶν, δώδεκα ῥάβδους, καὶ ἡ ῥάβδος Ααρων ἀνὰ μέσον τῶν ῥάβδων αὐτῶν.
Moïse parla donc aux fils d'lsraël ; tous les chefs donnèrent chacun une baguette, et il y eut douze baguettes pour les douze tribus, et en outre celle d'Aaron parmi les autres.
21
22
καὶ ἀπέθηκεν Μωυσῆς τὰς ῥάβδους ἔναντι  {יהוה} ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου.
Moïse placa les baguettes devant YHWH dans le tabernacle du témoignage.
22
23
καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον καὶ εἰσῆλθεν Μωυσῆς καὶ Ααρων εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἰδοὺ ἐβλάστησεν ἡ ῥάβδος Ααρων εἰς οἶκον Λευι καὶ ἐξήνεγκεν βλαστὸν καὶ ἐξήνθησεν ἄνθη καὶ ἐβλάστησεν κάρυα.
Et le lendemain il entra avec Aaron dans le tabernacle du témoignage ; la baguette d'Aaron, de la maison de Lévi, avait germé ; elle portait un bourgeon, une fleur s'y epanouissait, et elle promettait des fruits.
23
24
καὶ ἐξήνεγκεν Μωυσῆς πάσας τὰς ῥάβδους ἀπὸ προσώπου  {יהוה} πρὸς πάντας υἱοὺς Ισραηλ, καὶ εἶδον καὶ ἔλαβον ἕκαστος τὴν ῥάβδον αὐτοῦ.
Après cela, Moïse ôta toutes les baguettes de devant YHWH, et il les porta aux fils d'Israël ; ils les virent,
et chaque chef reprit la sienne.
24
25
καὶ εἶπεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν Ἀπόθες τὴν ῥάβδον Ααρων ἐνώπιον τῶν μαρτυρίων εἰς διατήρησιν σημεῖον τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνηκόων, καὶ παυσάσθω ὁ γογγυσμὸς αὐτῶν ἀπ ἐμοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀποθάνωσιν.
Et YHWH dit à Moïse : Dépose la baguette d'Aaron devant le témoignage, afin qu'elle soit conservée comme signe pour les fils des indociles ; que le murmure
de ceux-ci s'apaise, et ils ne mourront point.
25
26
καὶ ἐποίησεν Μωυσῆς καὶ Ααρων καθὰ συνέταξεν  {יהוה} τῷ Μωυσῇ, οὕτως ἐποίησαν.
Moïse et Aaron firent ce qu'avait prescrit YHWH ; ainsi firent-ils.
26
27
Καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ πρὸς Μωυσῆν λέγοντες Ἰδοὺ ἐξανηλώμεθα, ἀπολώλαμεν, παρανηλώμεθα·
Et les fils d'Israël parlèrent à Moise  disant : Voila que nous périssons, que nous sommes consumés.
27
28
πᾶς ὁ ἁπτόμενος τῆς σκηνῆς κυρίου ἀποθνῄσκει· ἕως εἰς τέλος ἀποθάνωμεν;
Tous ceux qui touchent au tabernacle du témoignage meurent ; 
mourrons-nous tous jusqu'au 
dernier?
28Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36