31 mai 2013

Bamidbar 18

Bamidbar/Nombres Chapitre 18Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36

1
Καὶ εἶπεν  {יהוה} πρὸς Ααρων λέγων Σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ ὁ οἶκος πατριᾶς σου λήμψεσθε τὰς ἁμαρτίας τῶν ἁγίων, καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου λήμψεσθε τὰς ἁμαρτίας τῆς ἱερατείας ὑμῶν.
Et YHWH dit à Aaron : Toi et tes fils, et ta famille paternelle, vous assumerez les péches des saints ; toi et tes fils vous assumerez les péchés du sacerdoce.
1
2
καὶ τοὺς ἀδελφούς σου, φυλὴν Λευι, δῆμον τοῦ πατρός σου, προσαγάγου πρὸς σεαυτόν, καὶ προστεθήτωσάν σοι καὶ λειτουργείτωσάν σοι, καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ ἀπέναντι τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Entoure-toi de tes frères, de la tribu de Lévi, ta famille paternelle ; qu'ils se joignent à toi et qu'ils te servent, quand vous vous tiendrez devant le tabernacle du témoignage, toi et tes fils.
2
3
καὶ φυλάξονται τὰς φυλακάς σου καὶ τὰς φυλακὰς τῆς σκηνῆς, πλὴν πρὸς τὰ σκεύη τὰ ἅγια καὶ πρὸς τὸ θυσιαστήριον οὐ προσελεύσονται, καὶ οὐκ ἀποθανοῦνται καὶ οὗτοι καὶ ὑμεῖς.
Et ils auront pour fonction la garde du tabernacle ; mais ils ne s'approcheront ni des choses saintes ni de l'autel, et non plus que vous, ils ne mourront.
3
4
καὶ προστεθήσονται πρὸς σὲ καὶ φυλάξονται τὰς φυλακὰς τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου κατὰ πάσας τὰς λειτουργίας τῆς σκηνῆς, καὶ ὁ ἀλλογενὴς οὐ προσελεύσεται πρὸς σέ.
Et ils se réuniront à toi, et ils garderont le tabernacle du témoignage, et ils feront tous les services liturgiques du tabernacle ; nul homme d'une autre race ne
s'approchera de toi.
4
5
καὶ φυλάξεσθε τὰς φυλακὰς τῶν ἁγίων καὶ τὰς φυλακὰς τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ οὐκ ἔσται θυμὸς ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ.
Vous aurez pour fonction la garde des choses saintes et de l'autel ; et il n'y aura point de colère contre les fils d'Israël.
5
6
καὶ ἐγὼ εἴληφα τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν τοὺς Λευίτας ἐκ μέσου τῶν υἱῶν Ισραηλ δόμα δεδομένον  {יהוה} λειτουργεῖν τὰς λειτουργίας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου·
J'ai choisi vos freres les Lévites, parmi les fils d'Israël, comme une offrande faite à YHWH, afin qu'ils fassent les services liturgiques du tabernacle du témoignage.
6
7
καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ διατηρήσετε τὴν ἱερατείαν ὑμῶν κατὰ πάντα τρόπον τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τὸ ἔνδοθεν τοῦ καταπετάσματος καὶ λειτουργήσετε τὰς λειτουργίας δόμα τῆς ἱερατείας ὑμῶν· καὶ ὁ ἀλλογενὴς ὁ προσπορευόμενος ἀποθανεῖται.
Toi et tes fils, vous exercerez fidèlement votre sacerdoce dans toutes les ceremonies de l'autel et de l'intèrieur du voile, et vous accomplirez les cérémonies liturgiques qui sont l'offrande de votre sacerdoce ; et si un homme étranger ç ta famille s'en mêle, il mourra.
7
8
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Ααρων Καὶ ἐγὼ ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν διατήρησιν τῶν ἀπαρχῶν· ἀπὸ πάντων τῶν ἡγιασμένων μοι παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ σοὶ δέδωκα αὐτὰ εἰς γέρας καὶ τοῖς υἱοῖς σου μετὰ σέ, νόμιμον αἰώνιον.
Et YHWH parla à Moïse et à Aaron, disant : Voici, Je vous ai donné la garde de toutes les prémices qui me sont consacrées par les fils d'Israël ; Je les ai données à toi, et après toi, à tes fils pour honoraires, par une loi perpétuelle.
8
9
καὶ τοῦτο ἔστω ὑμῖν ἀπὸ τῶν ἡγιασμένων ἁγίων τῶν καρπωμάτων, ἀπὸ πάντων τῶν δώρων αὐτῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θυσιασμάτων αὐτῶν καὶ ἀπὸ πάσης πλημμελείας αὐτῶν καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν, ὅσα ἀποδιδόασίν μοι, ἀπὸ πάντων τῶν ἁγίων σοὶ ἔσται καὶ τοῖς υἱοῖς σου.
Et telle sera votre part des choses saintes, des choses consacrées, des oblations, des dons, des sacrifices, des victimes pour le délit ou pour le peché : Tout ce qui m'est consacré des choses saintes, sera pour toi et tes fils.
9
10
ἐν τῷ ἁγίῳ τῶν ἁγίων φάγεσθε αὐτά· πᾶν ἀρσενικὸν φάγεται αὐτά, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου· ἅγια ἔσται σοι.
Vous les mangerez en lieu très-saint, toi et tes fils, les mâles seulement ; ce sera pour toi chose sainte.
10
11
καὶ τοῦτο ἔσται ὑμῖν ἀπαρχὴ δομάτων αὐτῶν· ἀπὸ πάντων τῶν ἐπιθεμάτων τῶν υἱῶν Ισραηλ σοὶ δέδωκα αὐτὰ καὶ τοῖς υἱοῖς σου καὶ ταῖς θυγατράσιν σου μετὰ σοῦ, νόμιμον αἰώνιον· πᾶς καθαρὸς ἐν τῷ οἴκῳ σου ἔδεται αὐτά.
Vous aurez encore les prémices de tous les dons, de toutes les offrandes des fils d'Israël ; Je les donne à toi, à tes fils et à tes filles, par une loi perpétuelle ; toute âme
pure en ta famille les mangera.
11
12
πᾶσα ἀπαρχὴ ἐλαίου καὶ πᾶσα ἀπαρχὴ οἴνου καὶ σίτου, ἀπαρχὴ αὐτῶν, ὅσα ἂν δῶσι τῷ  {יהוה} σοὶ δέδωκα αὐτά.
Toutes prémices d'huile, toutes prémices de vin et de pain, toutes prémices qu'ils auront offertes à YHWH, Je vous les donne.
12
13
τὰ πρωτογενήματα πάντα, ὅσα ἐν τῇ γῇ αὐτῶν, ὅσα ἂν ἐνέγκωσιν  {יהוה} σοὶ ἔσται· πᾶς καθαρὸς ἐν τῷ οἴκῳ σου ἔδεται αὐτά.
Les premiers fruits de leurs champs, qu'ils apporteront à YHWH, seront pour toi ; toute âme pure en
ta maison en mangera.
13
14
πᾶν ἀνατεθεματισμένον ἐν υἱοῖς Ισραηλ σοὶ ἔσται.
Tout ce qui sera donné en conséquence d'un voeu, chez les fils d'Israël, sera pour toi.
14
15
καὶ πᾶν διανοῖγον μήτραν ἀπὸ πάσης σαρκός, ἃ προσφέρουσιν  {יהוה} ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, σοὶ ἔσται· ἀλλ ἢ λύτροις λυτρωθήσεται τὰ πρωτότοκα τῶν ἀνθρώπων, καὶ τὰ πρωτότοκα τῶν κτηνῶν τῶν ἀκαθάρτων λυτρώσῃ.
Tout premier-né de toute chair, qu'ils doivent offrir à YHWH, t'appartiendra, depuis l'homme 
jusqu'aux bestiaux ; mais les premiers-nés des hommes seront
rachetés au prix d'une rançon, et tu abandonneras au prix d'une rançon les premiers-nés des animaux impurs.
15
16
καὶ ἡ λύτρωσις αὐτοῦ ἀπὸ μηνιαίου· ἡ συντίμησις πέντε σίκλων κατὰ τὸν σίκλον τὸν ἅγιον [εἴκοσι ὄβολοί εἰσιν].
La rançon d'une tête d'un mois est evaluée cinq sicles au poids du sanctuaire, vingt oboles par sicle.
16
17
πλὴν πρωτότοκα μόσχων καὶ πρωτότοκα προβάτων καὶ πρωτότοκα αἰγῶν οὐ λυτρώσῃ· ἅγιά ἐστιν· καὶ τὸ αἷμα αὐτῶν προσχεεῖς πρὸς τὸ θυσιαστήριον καὶ τὸ στέαρ ἀνοίσεις κάρπωμα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας  {יהוה}·
Tu ne renonceras pas, moyennant rançon, au premier-né du troupeau de boeufs, ni au premier-né des
brebis, ni au premier-né des chèvres, c'est chose sainte : Tu en répandras le sang au pied de l'autel, et tu en offriras la graisse, comme sacrifice d'odeur de suavité (agréable) pour YHWH.
17
18
καὶ τὰ κρέα ἔσται σοί· καθὰ καὶ τὸ στηθύνιον τοῦ ἐπιθέματος καὶ κατὰ τὸν βραχίονα τὸν δεξιὸν σοὶ ἔσται.
Et les chairs seront à toi, comme la poitrine mise à part et l'épaule droite.
18
19
πᾶν ἀφαίρεμα τῶν ἁγίων, ὅσα ἂν ἀφέλωσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ κυρίῳ, σοὶ δέδωκα καὶ τοῖς υἱοῖς σου καὶ ταῖς θυγατράσιν σου μετὰ σοῦ, νόμιμον αἰώνιον· διαθήκη ἁλὸς αἰωνίου ἐστὶν ἔναντι  {יהוה} σοὶ καὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ σέ.
Toute portion réservée des choses saintes que les fils d'Israël mettront a part, Je la donne à toi, à tes fils et à tes filles : C'est une loi perpétuelle, c'est une alliance de sel à perpétuité devant YHWH, pour toi et ta posterité.
19
20
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Ααρων Ἐν τῇ γῇ αὐτῶν οὐ κληρονομήσεις, καὶ μερὶς οὐκ ἔσται σοι ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐγὼ μερίς σου καὶ κληρονομία σου ἐν μέσῳ τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Et YHWH dit à Aaron : Tu n'auras point comme eux d'héritage, et de part en leur terre ; Je suis ta part et ton héritage au milieu des fils d'Israël.
20
21
καὶ τοῖς υἱοῖς Λευι ἰδοὺ δέδωκα πᾶν ἐπιδέκατον ἐν Ισραηλ ἐν κλήρῳ ἀντὶ τῶν λειτουργιῶν αὐτῶν, ὅσα αὐτοὶ λειτουργοῦσιν λειτουργίαν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου.
Je donne aux fils de Lévi toutes les dîmes pour héritage en Israël, et pour prix de leurs services liturgiques dans le tabernacle du témoignage.
21
22
καὶ οὐ προσελεύσονται ἔτι οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου λαβεῖν ἁμαρτίαν θανατηφόρον.
Les fils d'Israël ne s'approcheront plus du tabernacle du témoignage ; ce serait un péché qui leur apporterait la mort.
22
23
καὶ λειτουργήσει ὁ Λευίτης αὐτὸς τὴν λειτουργίαν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ αὐτοὶ λήμψονται τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν, νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν· καὶ ἐν μέσῳ υἱῶν Ισραηλ οὐ κληρονομήσουσιν κληρονομίαν·
Les Lévites feront seuls le service liturgique du tabernacle du temoignage, et ils assumeront les péchés du peuple ; c'est une loi perpétuelle en toutes vos générations. Parmi les fils d'Israël, les Lévites n'auront point d'héritage.
23
24
ὅτι τὰ ἐπιδέκατα τῶν υἱῶν Ισραηλ, ὅσα ἂν ἀφορίσωσιν  {יהוה} ἀφαίρεμα, δέδωκα τοῖς Λευίταις ἐν κλήρῳ· διὰ τοῦτο εἴρηκα αὐτοῖς Ἐν μέσῳ υἱῶν Ισραηλ οὐ κληρονομήσουσιν κλῆρον.
Parce que Je leur ai donné pour héritage les dîmes que les fils d'Israël réserveront à YHWH ; c'est pourquoi Je leur ai dit : Parmi les fils d'Israël vous n'aurez point  d'héritage.
24
25
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
Et YHWH dit à Moise :
25
26
Καὶ τοῖς Λευίταις λαλήσεις καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἐὰν λάβητε παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ τὸ ἐπιδέκατον, ὃ δέδωκα ὑμῖν παρ αὐτῶν ἐν κλήρῳ, καὶ ἀφελεῖτε ὑμεῖς ἀπ αὐτοῦ ἀφαίρεμα  {יהוה} ἐπιδέκατον ἀπὸ τοῦ ἐπιδεκάτου.
Parle aux Lévites et dis-leur : Lorsque vous prendrez des fils d'Israël la dîme que Je vous donne pour héritage, vous en réserverez la part de YHWH : La dîme de
la dîme.
26
27
καὶ λογισθήσεται ὑμῖν τὰ ἀφαιρέματα ὑμῶν ὡς σῖτος ἀπὸ ἅλω καὶ ἀφαίρεμα ἀπὸ ληνοῦ.
On vous comptera d'abord votre part, tant du blé des aires que du vin des pressoirs.
27
28
οὕτως ἀφελεῖτε καὶ ὑμεῖς ἀπὸ τῶν ἀφαιρεμάτων  {יהוה} ἀπὸ πάντων ἐπιδεκάτων ὑμῶν, ὅσα ἐὰν λάβητε παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ, καὶ δώσετε ἀπ αὐτῶν ἀφαίρεμα  {יהוה} Ααρων τῷ ἱερεῖ.
Alors, de toutes les dîmes que vous aurez reçues des fils d'Israël, vous réserverez les parts de YHWH, et, de chaque dîme, vous donnerez la part de YHWH à Aaron le sacrificateur.
28
29
ἀπὸ πάντων τῶν δομάτων ὑμῶν ἀφελεῖτε ἀφαίρεμα  {יהוה} ἢ ἀπὸ πάντων τῶν ἀπαρχῶν τὸ ἡγιασμένον ἀπ αὐτοῦ.
De tous vos dons, réservez la part de YHWH ; de toutes vos prémices, réservez ce qui est consacré.
29
30
καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ὅταν ἀφαιρῆτε τὴν ἀπαρχὴν ἀπ αὐτοῦ, καὶ λογισθήσεται τοῖς Λευίταις ὡς γένημα ἀπὸ ἅλω καὶ ὡς γένημα ἀπὸ ληνοῦ.
Dis-leur encore : Lorsque vous aurez réservé la part (d'Elohim), et ce qui est consacré de vos prémices on délivrera aux Lévites ce qui Ieur revient, tant du blé des aires que du vin des pressoirs.
30
31
καὶ ἔδεσθε αὐτὸ ἐν παντὶ τόπῳ ὑμεῖς καὶ οἱ οἶκοι ὑμῶν, ὅτι μισθὸς οὗτος ὑμῖν ἐστιν ἀντὶ τῶν λειτουργιῶν ὑμῶν τῶν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου·
Vous le consommerez en tout lieu , vous et vos familles ; c'est l'honoraire de vos services liturgiques dans le tabernacle du témoignage.
31
32
καὶ οὐ λήμψεσθε δι αὐτὸ ἁμαρτίαν, ὅτι ἂν ἀφαιρῆτε τὴν ἀπαρχὴν ἀπ αὐτοῦ· καὶ τὰ ἅγια τῶν υἱῶν Ισραηλ οὐ βεβηλώσετε, ἵνα μὴ ἀποθάνητε.
Et vous n'assumerez point de péché parce que vous aurez réservé les prémices ; et vous ne profanerez
pas les choses saintes d'Israël , afin que vous ne mouriez point.
32Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36