31 mai 2013

Bamidbar 16

Bamidbar/Nombres Chapitre 16Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36

1
Καὶ ἐλάλησεν Κορε υἱὸς Ισσααρ υἱοῦ Κααθ υἱοῦ Λευι καὶ Δαθαν καὶ Αβιρων υἱοὶ Ελιαβ καὶ Αυν υἱὸς Φαλεθ υἱοῦ Ρουβην
Alors, Coré, fils d'Isaar, lequel était fils de Caath, fils de Lévi, se concerta avec Dathan et Abiron, fils d'Eliab, et Hon, fils de Phéleth, fils de Ruben,
1
2
καὶ ἀνέστησαν ἔναντι Μωυσῆ, καὶ ἄνδρες τῶν υἱῶν Ισραηλ πεντήκοντα καὶ διακόσιοι, ἀρχηγοὶ συναγωγῆς, σύγκλητοι βουλῆς καὶ ἄνδρες ὀνομαστοί,
et ils se revoltèrent contre Moïse, et avec eux deux cent cinquante des fils d'Israël, tous princes de l'assemblée, siégeant au conseil, et hommes de renom.
2
3
συνέστησαν ἐπὶ Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ εἶπαν Ἐχέτω ὑμῖν, ὅτι πᾶσα ἡ συναγωγὴ πάντες ἅγιοι καὶ ἐν αὐτοῖς  {יהוה} καὶ διὰ τί κατανίστασθε ἐπὶ τὴν συναγωγὴν  {יהוה};
Ils s'attroupèrent devant Moïse et Aaron, et ils dirent : Qu'il vous suffise que toute l'assemblée soit sainte, et que YHWH soit avec nous. Pourquoi donc vous placez-vous à la tête de l'assemblée de YHWH?
3
4
καὶ ἀκούσας Μωυσῆς ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον
Moïse, les ayant entendus, se prosterna la face contre terre,
4
5
καὶ ἐλάλησεν πρὸς Κορε καὶ πρὸς πᾶσαν αὐτοῦ τὴν συναγωγὴν λέγων Ἐπέσκεπται καὶ ἔγνω ὁ θεὸς τοὺς ὄντας αὐτοῦ καὶ τοὺς ἁγίους καὶ προσηγάγετο πρὸς ἑαυτόν, καὶ οὓς ἐξελέξατο ἑαυτῷ, προσηγάγετο πρὸς ἑαυτόν.
et il répondit à Coré et à toute sa troupe : Elohim ne nous perd pas de vue, Il connait ceux qui sont a Lui, Il connait les saints, et Il les fait venir jusqu'a Lui ; ceux qu'Il a choisis, Il les fait approcher de Lui.
5
6
τοῦτο ποιήσατε· λάβετε ὑμῖν αὐτοῖς πυρεῖα, Κορε καὶ πᾶσα ἡ συναγωγὴ αὐτοῦ,
Faites ceci : Vous Coré et ses partisans, prenez des encensoirs,
6
7
καὶ ἐπίθετε ἐπ αὐτὰ πῦρ καὶ ἐπίθετε ἐπ αὐτὰ θυμίαμα ἔναντι  {יהוה} αὔριον, καὶ ἔσται ὁ ἀνήρ, ὃν ἂν ἐκλέξηται  {יהוה} οὗτος ἅγιος· ἱκανούσθω ὑμῖν, υἱοὶ Λευι.
mettez-y du feu, demain tous y mettrez de l'encens devant YHWH ; et celui que YHWH a choisi sera saint ; que cela vous suffise, fils de Lévi.
7
8
καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς Κορε Εἰσακούσατέ μου, υἱοὶ Λευι.
Et Moïse dit à Coré : Ecoutez-moi, fils de Lévi ;
8
9
μὴ μικρόν ἐστιν τοῦτο ὑμῖν ὅτι διέστειλεν ὁ θεὸς Ισραηλ ὑμᾶς ἐκ συναγωγῆς Ισραηλ καὶ προσηγάγετο ὑμᾶς πρὸς ἑαυτὸν λειτουργεῖν τὰς λειτουργίας τῆς σκηνῆς κυρίου καὶ παρίστασθαι ἔναντι τῆς συναγωγῆς λατρεύειν αὐτοῖς;
n'est-ce pas assez pour vous que l'Elohim d'lsraël vous ait distingés parmi l'assemblée d'Israël, et vous ait fait monter jusqu'à Lui, afin que vous fassiez les services liturgiques du tabernacle, et que vous vous teniez devant le tabernacle où vous servez les sacrificateurs?
9
10
καὶ προσηγάγετό σε καὶ πάντας τοὺς ἀδελφούς σου υἱοὺς Λευι μετὰ σοῦ, καὶ ζητεῖτε ἱερατεύειν;
N'est-ce pas assez qu'Il fait elevé jusqu'à Lui, toi et tes frères les fils de Lévi? Faut-il que vous réclamiez de plus le sacerdoce?
10
11
οὕτως σὺ καὶ πᾶσα ἡ συναγωγή σου ἡ συνηθροισμένη πρὸς τὸν θεόν· καὶ Ααρων τίς ἐστιν ὅτι διαγογγύζετε κατ αὐτοῦ;
Est-ce ainsi que toi et toute ta troupe, vous vous réunissez contre Elohim? Et qui est-il Aaron, pour que vous murmuriez contre lui?
11
12
καὶ ἀπέστειλεν Μωυσῆς καλέσαι Δαθαν καὶ Αβιρων υἱοὺς Ελιαβ. καὶ εἶπαν Οὐκ ἀναβαίνομεν·
Alors, Moïse fit appeler Dathan et Abiron, fils d'Eliab, et ils dirent : Nous n'irons pas.
12
13
μὴ μικρὸν τοῦτο ὅτι ἀνήγαγες ἡμᾶς ἐκ γῆς ῥεούσης γάλα καὶ μέλι ἀποκτεῖναι ἡμᾶς ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὅτι κατάρχεις ἡμῶν ἄρχων;
N'est-ce pas assez que tu nous aies soit-disant conduits en une terre où coulent le lait et le miel, pour nous faire périr dans le désert?
13
14
εἰ καὶ εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι εἰσήγαγες ἡμᾶς καὶ ἔδωκας ἡμῖν κλῆρον ἀγροῦ καὶ ἀμπελῶνας, τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων ἂν ἐξέκοψας. οὐκ ἀναβαίνομεν.
Oui, tu es chef ; oui, tu nous as conduits en une terre ou coulent le lait et le miel ; oui, tu nous as donné pour héritage des vignes et des champs ; il faut que tu aies aveuglé ces hommes qui te suivent ; nous ne te suivrons pas.
14
15
καὶ ἐβαρυθύμησεν Μωυσῆς σφόδρα καὶ εἶπεν πρὸς  {יהוה} Μὴ προσχῇς εἰς τὴν θυσίαν αὐτῶν· οὐκ ἐπιθύμημα οὐδενὸς αὐτῶν εἴληφα οὐδὲ ἐκάκωσα οὐδένα αὐτῶν.
Moïse fut vivernent indigné, et il dit à YHWH : N'accepte point leurs sacrifices ; je ne leur ai rien pris de ce qui leur est précieux, je n'ai affligé aucun d'eux.
15
16
καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς Κορε Ἁγίασον τὴν συναγωγήν σου καὶ γίνεσθε ἕτοιμοι ἔναντι  {יהוה} σὺ καὶ αὐτοὶ καὶ Ααρων αὔριον·
Moïse dit ensuite à Coré : Sanctifie ta troupe, et demain matin tenez-vous prêts devant YHWH, toi et les tiens d'une part, et de 1'autre part Aaron.
16
17
καὶ λάβετε ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ καὶ ἐπιθήσετε ἐπ αὐτὰ θυμίαμα καὶ προσάξετε ἔναντι  {יהוה} ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ, πεντήκοντα καὶ διακόσια πυρεῖα, καὶ σὺ καὶ Ααρων ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ.
Prenez chacun un encensoir, mettez-y de l'encens ; présentez à YHWH deux cent cinquante encensoirs ; qu'Aaron et les tiens aient chacun le leur.
17
18
καὶ ἔλαβεν ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ καὶ ἐπέθηκαν ἐπ αὐτὰ πῦρ καὶ ἐπέβαλον ἐπ αὐτὸ θυμίαμα. καὶ ἔστησαν παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου Μωυσῆς καὶ Ααρων.
Chacun prit donc son encensoir, y mit du feu et y jeta de l'encens, cependant, Moïse et Aaron se tenaient devant la porte du tabernacle du témoignage.
18
19
καὶ ἐπισυνέστησεν ἐπ αὐτοὺς Κορε τὴν πᾶσαν αὐτοῦ συναγωγὴν παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. καὶ ὤφθη ἡ δόξα  {יהוה} πάσῃ τῇ συναγωγῇ.
Coré et toute sa troupe étaient soulevés contre eux, devant la porte du tabernacle du témoignage, lorsque la gloire de YHWH apparut à toute l'assemblée d'Israël.
19
20
καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων
Et YHWH parla à Moïse et à Aaron, disant :
20
21
Ἀποσχίσθητε ἐκ μέσου τῆς συναγωγῆς ταύτης, καὶ ἐξαναλώσω αὐτοὺς εἰς ἅπαξ.
Eloignez-vous de cette troupe ; Je vais à l'instant la détruire.
21
22
καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ εἶπαν Θεὸς θεὸς τῶν πνευμάτων καὶ πάσης σαρκός, εἰ ἄνθρωπος εἷς ἥμαρτεν, ἐπὶ πᾶσαν τὴν συναγωγὴν ὀργὴ  {יהוה};
Et ils tombèrent la face contre terre en s'écriant : Elohim, Elohim des souffles et de toute chair, parce qu'un seul a péché, la colère de YHWH frappera 
t-elle toute l'assemblée?
22
23
καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
Et YHWH parla à Moise disant,
23
24
Λάλησον τῇ συναγωγῇ λέγων Ἀναχωρήσατε κύκλῳ ἀπὸ τῆς συναγωγῆς Κορε.
parle à l'assemblée, dis-leur : Eloignez-vous de la troupe de Coré.
24
25
καὶ ἀνέστη Μωυσῆς καὶ ἐπορεύθη πρὸς Δαθαν καὶ Αβιρων, καὶ συνεπορεύθησαν μετ αὐτοῦ πάντες οἱ πρεσβύτεροι Ισραηλ.
Moïse se leva, et il alla droit aux tentes de Dathan et d'Abiron, et tous les anciens d'Israël le suivirent.
25
26
καὶ ἐλάλησεν πρὸς τὴν συναγωγὴν λέγων Ἀποσχίσθητε ἀπὸ τῶν σκηνῶν τῶν ἀνθρώπων τῶν σκληρῶν τούτων καὶ μὴ ἅπτεσθε ἀπὸ πάντων, ὧν ἐστιν αὐτοῖς, μὴ συναπόλησθε ἐν πάσῃ τῇ ἁμαρτίᾳ αὐτῶν.
Et il dit à l'assemblée : Eloignez-vous des tentes de ces méchants hommes ; ne touchez à rien de ce qui est à eux, si vous ne voulez périr à cause de leurs péchés.
26
27
καὶ ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς σκηνῆς Κορε κύκλῳ· καὶ Δαθαν καὶ Αβιρων ἐξῆλθον καὶ εἱστήκεισαν παρὰ τὰς θύρας τῶν σκηνῶν αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ ἡ ἀποσκευὴ αὐτῶν.
Et ils formèrent un cercle à distance autour de la tente de Coré ; alors, Dathan et Abiron sortirent, et ils se tenaient sur les portes de leurs tentes avec leurs femmes, leurs enfants et leurs bagages.
27
28
καὶ εἶπεν Μωυσῆς Ἐν τούτῳ γνώσεσθε ὅτι  {יהוה} ἀπέστειλέν με ποιῆσαι πάντα τὰ ἔργα ταῦτα, ὅτι οὐκ ἀπ ἐμαυτοῦ·
Moïse dit au peuple : Vous allez connaitre que YHWH m'a envoyé pour faire toutes ces oeuvres, et que je ne les fais point de moi-même.
28
29
εἰ κατὰ θάνατον πάντων ἀνθρώπων ἀποθανοῦνται οὗτοι, εἰ καὶ κατ ἐπίσκεψιν πάντων ἀνθρώπων ἐπισκοπὴ ἔσται αὐτῶν, οὐχὶ  {יהוה} ἀπέσταλκέν με·
Si ces hommes meurent de la mort commune à tous, si (Elohim) les considère comme les autres hommes, YHWH ne m'a pas envoyé.
29
30
ἀλλ ἢ ἐν φάσματι δείξει  {יהוה} καὶ ἀνοίξασα ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καταπίεται αὐτοὺς καὶ τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ τὰς σκηνὰς αὐτῶν καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν αὐτοῖς, καὶ καταβήσονται ζῶντες εἰς ᾅδου, καὶ γνώσεσθε ὅτι παρώξυναν οἱ ἄνθρωποι οὗτοι τὸν  {יהוה}.
Mais YHWH va faire éclater un prodige, la terre ouvrira sa bouche ; elle dévorera ces hommes, leurs familles, leurs tentes, tout ce qui leur appartient ; ils descendront vivants sous la terre, et vous reconnaîtrez qu'ils ont irrité YHWH.
30
31
ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν πάντας τοὺς λόγους τούτους, ἐρράγη ἡ γῆ ὑποκάτω αὐτῶν,
A peine avait-il achevé ces mots, que la terre se fendit sous ces hommes ;
31
32
καὶ ἠνοίχθη ἡ γῆ καὶ κατέπιεν αὐτοὺς καὶ τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ὄντας μετὰ Κορε καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν.
elle s'ouvrit et elle les dévora, eux, leurs maisons, tous ceux qui étaient avec Coré, et même leur bétail.
32
33
καὶ κατέβησαν αὐτοὶ καὶ ὅσα ἐστὶν αὐτῶν ζῶντα εἰς ᾅδου, καὶ ἐκάλυψεν αὐτοὺς ἡ γῆ, καὶ ἀπώλοντο ἐκ μέσου τῆς συναγωγῆς.
Ils descendirent vivants sous la terre avec tout ce qui leur appartenait, et la terre les cacha, et ils furent détruits au milieu de l'assemblée.
33
34
καὶ πᾶς Ισραηλ οἱ κύκλῳ αὐτῶν ἔφυγον ἀπὸ τῆς φωνῆς αὐτῶν, ὅτι λέγοντες Μήποτε καταπίῃ ἡμᾶς ἡ γῆ.
Aussitôt, tout Israël qui les entourait, s'enfuit à leurs cris, disant : Prenons garde que la terre ne nous dévore.
34
35
καὶ πῦρ ἐξῆλθεν παρὰ  {יהוה} καὶ κατέφαγεν τοὺς πεντήκοντα καὶ διακοσίους ἄνδρας τοὺς προσφέροντας τὸ θυμίαμα.
Et un feu sortit de la gloire de YHWH, et il dévora les deux cent cinquante hommes qui offraient de l'encens.
35Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36