1 juil. 2013

Bamidbar 25

Bamidbar/Nombres Chapitre 25Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36

1
Καὶ κατέλυσεν Ισραηλ ἐν Σαττιν· καὶ ἐβεβηλώθη ὁ λαὸς ἐκπορνεῦσαι εἰς τὰς θυγατέρας Μωαβ.
Le peuple demeura en Settim, et il se souilla par la prostitution des filles de Moab.
1
2
καὶ ἐκάλεσαν αὐτοὺς ἐπὶ ταῖς θυσίαις τῶν εἰδώλων αὐτῶν, καὶ ἔφαγεν ὁ λαὸς τῶν θυσιῶν αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν.
Elles le convièrent aux sacrifices de leurs idoles ; il mangea de leurs victimes, et il adora leurs elohim.
2
3
καὶ ἐτελέσθη Ισραηλ τῷ Βεελφεγωρ· καὶ ὠργίσθη θυμῷ  {יהוה} τῷ Ισραηλ.
Israël fut consacré à Belphégor, et, en son coeur, YHWH s'irrita contre lui.
3
4
καὶ εἶπεν  {יהוה} τῷ Μωυσῇ Λαβὲ πάντας τοὺς ἀρχηγοὺς τοῦ λαοῦ καὶ παραδειγμάτισον αὐτοὺς  {יהוה} ἀπέναντι τοῦ ἡλίου, καὶ ἀποστραφήσεται ὀργὴ θυμοῦ  {יהוה} ἀπὸ Ισραηλ.
YHWH dit à Moise : Prends tous les chefs du peuple, et à la lumiere du soleil, fais un exemple devant
YHWH ; alors, la colore de YHWH se détournera d'Israël.
4
5
καὶ εἶπεν Μωυσῆς ταῖς φυλαῖς Ισραηλ Ἀποκτείνατε ἕκαστος τὸν οἰκεῖον αὐτοῦ τὸν τετελεσμένον τῷ Βεελφεγωρ.
Moïse dit donc aux tribus d'Israël : Tuez ceux de vos frères qui sont consacrés a Belphégor.
5
6
Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐλθὼν προσήγαγεν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ πρὸς τὴν Μαδιανῖτιν ἐναντίον Μωυσῆ καὶ ἔναντι πάσης συναγωγῆς υἱῶν Ισραηλ, αὐτοὶ δὲ ἔκλαιον παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Or, l'un des fils d'Israël survint, et entraina son frère chez une Madianite, devant Moïse et devant toute l'assemblée des fils d'Israël, et ceux-ci se prirent à pleurer devant la porte du tabernacle du témoignage.
6
7
καὶ ἰδὼν Φινεες υἱὸς Ελεαζαρ υἱοῦ Ααρων τοῦ ἱερέως ἐξανέστη ἐκ μέσου τῆς συναγωγῆς καὶ λαβὼν σειρομάστην ἐν τῇ χειρὶ
Ce que voyant Phinéès, fils d'Eléazar, fils du grand sacrificateur Aaron, il se leva du milieu de l'assemblée et prit à la main une javeline,
7
8
εἰσῆλθεν ὀπίσω τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Ισραηλίτου εἰς τὴν κάμινον καὶ ἀπεκέντησεν ἀμφοτέρους, τόν τε ἄνθρωπον τὸν Ισραηλίτην καὶ τὴν γυναῖκα διὰ τῆς μήτρας αὐτῆς· καὶ ἐπαύσατο ἡ πληγὴ ἀπὸ υἱῶν Ισραηλ.
et il entra dans la chambre sur les pas de l'Israélite, et il perça l'homme et la femme, et celle-ci eut les entrailles déchirées ; et la plaie qui affligeait Israël cessa.
8
9
καὶ ἐγένοντο οἱ τεθνηκότες ἐν τῇ πληγῇ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.
Cette plaie avait fait périr vingt-quatre mille âmes.
9
10
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
YHWH parla ensuite à Moïse, 
disant :
10
11
Φινεες υἱὸς Ελεαζαρ υἱοῦ Ααρων τοῦ ἱερέως κατέπαυσεν τὸν θυμόν μου ἀπὸ υἱῶν Ισραηλ ἐν τῷ ζηλῶσαί μου τὸν ζῆλον ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἐξανήλωσα τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐν τῷ ζήλῳ μου.
Phinéès, fils d'Eléazar, fils du grand sacrificateur Aaron, vient d'apaiser ma colère et de la détourner des fils d'lsraël, contre lesquels Je suis plein de jalousie ; Je n'ai pas exterminé les fils d'Israël, quoique Je fusse jaloux.
11
12
οὕτως εἰπόν Ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι αὐτῷ διαθήκην εἰρήνης,
Répète ceci : J'accorde à Phinéès une alliance de paix.
12
13
καὶ ἔσται αὐτῷ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ αὐτὸν διαθήκη ἱερατείας αἰωνία, ἀνθ ὧν ἐζήλωσεν τῷ θεῷ αὐτοῦ καὶ ἐξιλάσατο περὶ τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Cette alliance sacerdotale sera perpétuelle pour lui et sa postérité, parce qu'il a été zélé pour son Elohim, et qu'il l'a apaisé en faveur des fils d'Israël.
13
14
τὸ δὲ ὄνομα τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Ισραηλίτου τοῦ πεπληγότος, ὃς ἐπλήγη μετὰ τῆς Μαδιανίτιδος, Ζαμβρι υἱὸς Σαλω ἄρχων οἴκου πατριᾶς τῶν Συμεων·
L'Israélite, frappé avec la Madianite, se nommait Zambri ; il était fils de Salmon, l'un des chefs de famille de la tribu de Siméon.
14
15
καὶ ὄνομα τῇ γυναικὶ τῇ Μαδιανίτιδι τῇ πεπληγυίᾳ Χασβι θυγάτηρ Σουρ ἄρχοντος ἔθνους Ομμωθ, οἴκου πατριᾶς ἐστιν τῶν Μαδιαν.
Et la Madianite s'appelait Cozbi ; elle était fille de Sur, chef de la nation d'Ommoth, qui est une famille
issue de Madian.
15
16
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων
Et YHWH parla à Moïse, disant : Parle aux fils d'Israël, dis-leur :
16
17
Ἐχθραίνετε τοῖς Μαδιηναίοις καὶ πατάξατε αὐτούς,
Soyez ennemis des Madianites; frappez-les,
17
18
ὅτι ἐχθραίνουσιν αὐτοὶ ὑμῖν ἐν δολιότητι, ὅσα δολιοῦσιν ὑμᾶς διὰ Φογωρ καὶ διὰ Χασβι θυγατέρα ἄρχοντος Μαδιαν ἀδελφὴν αὐτῶν τὴν πεπληγυῖαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς πληγῆς διὰ Φογωρ.
parce qu'avec leurs ruses ils sont vos ennemis ; ils vous ont trompés par le moyen de Phégor et de Coabi,
fille d'un chef de Madian, leur soeur, celle qui a été frappée le jour de la plaie que vous avait attirée Phégor.
18Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36