28 juin 2013

Bamidbar 23

Bamidbar/Nombres Chapitre 23Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36

1
καὶ εἶπεν Βαλααμ τῷ Βαλακ Οἰκοδόμησόν μοι ἐνταῦθα ἑπτὰ βωμοὺς καὶ ἑτοίμασόν μοι ἐνταῦθα ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ κριούς.
Balaam dit à Balac : Elève-moi ici sept autels, et prépare ici sept boeufs et sept béliers.
1
2
καὶ ἐποίησεν Βαλακ ὃν τρόπον εἶπεν αὐτῷ Βαλααμ, καὶ ἀνήνεγκεν μόσχον καὶ κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν.
Balac fit comme avait dit Balaam, et il sacrifia un
boeuf et un bélier par autel.
2
3
καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ Παράστηθι ἐπὶ τῆς θυσίας σου, καὶ πορεύσομαι, εἴ μοι φανεῖται ὁ θεὸς ἐν συναντήσει, καὶ ῥῆμα, ὃ ἐάν μοι δείξῃ, ἀναγγελῶ σοι. καὶ παρέστη Βαλακ ἐπὶ τῆς θυσίας αὐτοῦ, καὶ Βαλααμ ἐπορεύθη ἐπερωτῆσαι τὸν θεὸν καὶ ἐπορεύθη εὐθεῖαν.
Balaam dit encore à Balac : Reste auprès de tes victimes, et j'irai voir si Elohim se manifeste à moi ; ce qu'Il m'apprendra, je te le répèterai. Et Balac resta près des victimes.
3
4
καὶ ἐφάνη ὁ θεὸς τῷ Βαλααμ, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Βαλααμ Τοὺς ἑπτὰ βωμοὺς ἡτοίμασα καὶ ἀνεβίβασα μόσχον καὶ κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν.
Balaam alla donc interroger Elohim ; il marcha droit devant lui, et (Elohim) lui apparut ; Balaam dit à (Elohim) : J'ai preparé sept autels, et j'ai placé sur chaque autel un boeuf et un bélier.
4
5
καὶ ἐνέβαλεν ὁ θεὸς ῥῆμα εἰς τὸ στόμα Βαλααμ καὶ εἶπεν Ἐπιστραφεὶς πρὸς Βαλακ οὕτως λαλήσεις.
Alors, Elohim mit sa parole en la bouche de Balaam,
et Il lui dit : Quand tu seras de retour auprès de Balac, Voici ce que tu lui diras.
5
6
καὶ ἀπεστράφη πρὸς αὐτόν, καὶ ὅδε ἐφειστήκει ἐπὶ τῶν ὁλοκαυτωμάτων αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες Μωαβ μετ αὐτοῦ.
Balaam retourna ensuite vers Balac ; or, celui-ci se tenait auprès de ses holocaustes, avec tous les princes de Moab ; et le Souffle (d'Elohim) vint en Balaam.
6
7
καὶ ἐγενήθη πνεῦμα θεοῦ ἐπ αὐτῷ, καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν Ἐκ Μεσοποταμίας μετεπέμψατό με Βαλακ, βασιλεὺς Μωαβ ἐξ ὀρέων ἀπ ἀνατολῶν λέγων Δεῦρο ἄρασαί μοι τὸν Ιακωβ καὶ δεῦρο ἐπικατάρασαί μοι τὸν Ισραηλ.
Et Balaam, commençant son discours prophétique, dit : Balac, roi de Moab, m'a fait venir de la Mésopotamie et des montagnes de l'orient, et il m'a dit : Viens, fais des imprécations contre Jacob ; maudis Israël.
7
8
τί ἀράσωμαι ὃν μὴ καταρᾶται  {יהוה} ἢ τί καταράσωμαι ὃν μὴ καταρᾶται ὁ θεός;
Pourquoi ferais-je des imprécations contre celui a
qui YHWH ne veut point de mal? Pourquoi maudirais-je celui qu'Elohim ne maudit point?
8
9
ὅτι ἀπὸ κορυφῆς ὀρέων ὄψομαι αὐτὸν καὶ ἀπὸ βουνῶν προσνοήσω αὐτόν. ἰδοὺ λαὸς μόνος κατοικήσει καὶ ἐν ἔθνεσιν οὐ συλλογισθήσεται.
Je le vois de ces montagnes, je l'aperçois du haut de ces collines : Voici un peuple qui demeurera isolé, il ne sera point compté parmi les nations.
9
10
τίς ἐξηκριβάσατο τὸ σπέρμα Ιακωβ, καὶ τίς ἐξαριθμήσεται δήμους Ισραηλ; ἀποθάνοι ἡ ψυχή μου ἐν ψυχαῖς δικαίων, καὶ γένοιτο τὸ σπέρμα μου ὡς τὸ σπέρμα τούτων.
Qui connaitra la race de Jacob, et qui énumèrera les tribus d'Israel? Puisse mon âme mourir avec les âmes justes ; puisse ma race être comme celle-la!
10
11
καὶ εἶπεν Βαλακ πρὸς Βαλααμ Τί πεποίηκάς μοι; εἰς κατάρασιν ἐχθρῶν μου κέκληκά σε, καὶ ἰδοὺ εὐλόγηκας εὐλογίαν.
Balac dit alors a Balaam : Qu'as-tu fait? Je t'ai appelé pour que tu maudisses mes ennemis, et voila que tu les bénis!
11
12
καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ Οὐχὶ ὅσα ἐὰν ἐμβάλῃ ὁ θεὸς εἰς τὸ στόμα μου, τοῦτο φυλάξω λαλῆσαι;
Balaam repondit à Balac : Ne dois-je pas fidèlement répéter les paroles qu'Elohim a mises dans ma bouche ?
12
13
Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Βαλακ Δεῦρο ἔτι μετ ἐμοῦ εἰς τόπον ἄλλον, ἐξ ὧν οὐκ ὄψῃ αὐτὸν ἐκεῖθεν, ἀλλ ἢ μέρος τι αὐτοῦ ὄψῃ, πάντας δὲ οὐ μὴ ἴδῃς, καὶ κατάρασαί μοι αὐτὸν ἐκεῖθεν.
Balac repartit : Viens avec moi en un autre lieu d'où tu ne pourras voir tout ce peuple ; tu en verras une part sans le voir tout entier ; maudis-le de cet endroit.
13
14
καὶ παρέλαβεν αὐτὸν εἰς ἀγροῦ σκοπιὰν ἐπὶ κορυφὴν λελαξευμένου καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ ἑπτὰ βωμοὺς καὶ ἀνεβίβασεν μόσχον καὶ κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν.
Et il l'emmena au plus haut du champ, sur le plateau d'un rocher, et il y éleva sept autels, et il plaça sur chaque autel un boeuf et un bélier.
14
15
καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ Παράστηθι ἐπὶ τῆς θυσίας σου, ἐγὼ δὲ πορεύσομαι ἐπερωτῆσαι τὸν θεόν.
Balaam dit à Balac : Reste auprès de tes victimes, je vais interroger Elohim.
15
16
καὶ συνήντησεν ὁ θεὸς τῷ Βαλααμ καὶ ἐνέβαλεν ῥῆμα εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ εἶπεν Ἀποστράφητι πρὸς Βαλακ καὶ τάδε λαλήσεις.
Et Elohim vint à la rencontre de Balaam ; Il lui mit sa parole dans la bouche, et Il lui dit : Retourne auprès de Balac ; voici ce que tu lui diras.
16
17
καὶ ἀπεστράφη πρὸς αὐτόν, καὶ ὅδε ἐφειστήκει ἐπὶ τῆς ὁλοκαυτώσεως αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες Μωαβ μετ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Βαλακ Τί ἐλάλησεν  {יהוה};
Et Balaam retourna vers Balac, qui se tenait pres de ses holocaustes, avec tous les princes de Moab. Balac lui
dit : Que t'a dit YHWH?
17
18
καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ εἶπεν Ἀνάστηθι, Βαλακ, καὶ ἄκουε· ἐνώτισαι μάρτυς, υἱὸς Σεπφωρ.
Et Balaam, commençant son discours prophétique, dit : Lève-toi, Balac, et écoute ; écoute comme témoin, fils de Séphor.
18
19
οὐχ ὡς ἄνθρωπος ὁ θεὸς διαρτηθῆναι οὐδὲ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἀπειληθῆναι· αὐτὸς εἴπας οὐχὶ ποιήσει; λαλήσει, καὶ οὐχὶ ἐμμενεῖ;
On ne tient pas Elohim en suspens comme l'homme ;
on ne le menace pas comme les fils de l'homme ; Lui qui a dit, ne fera-t-il pas? II parlera : Sa parole ne subsisterat-elle pas?
19
20
ἰδοὺ εὐλογεῖν παρείλημμαι· εὐλογήσω καὶ οὐ μὴ ἀποστρέψω.
Quant à moi, il m'a choisi pour bénir, et je bénirai ; rien ne m'en détournera.
20
21
οὐκ ἔσται μόχθος ἐν Ιακωβ, οὐδὲ ὀφθήσεται πόνος ἐν Ισραηλ·  {יהוה} ὁ θεὸς αὐτοῦ μετ αὐτοῦ, τὰ ἔνδοξα ἀρχόντων ἐν αὐτῷ.
Il n'y aura point de souffrance en Jacob, on ne verra point de douleur en Israël. YHWH son Elohim est avec lui, la gloire de ses princes est en lui.
21
22
θεὸς ὁ ἐξαγαγὼν αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου· ὡς δόξα μονοκέρωτος αὐτῷ.
C'est Elohim qui l'a tiré 
d'Egypte ;  sa gloire est comme celle de la licorne (seule corne).
22
23
οὐ γάρ ἐστιν οἰωνισμὸς ἐν Ιακωβ οὐδὲ μαντεία ἐν Ισραηλ· κατὰ καιρὸν ῥηθήσεται Ιακωβ καὶ τῷ Ισραηλ, τί ἐπιτελέσει ὁ θεός.
II n'y a point d'augures en Jacob, il n'y a point d'art divinatoire en Israël ; au temps voulu Jacob entendra la parole, Israël entendra ce qu'Elohim doit accomplir.
23
24
ἰδοὺ λαὸς ὡς σκύμνος ἀναστήσεται καὶ ὡς λέων γαυριωθήσεται· οὐ κοιμηθήσεται, ἕως φάγῃ θήραν, καὶ αἷμα τραυματιῶν πίεται.
Son peuple se lèvera comme un lionceau ; il s'exaltera comme un lion ; il ne dormira point qu'il n'ait dévoré sa proie et bu le sang du carnage.
24
25
καὶ εἶπεν Βαλακ πρὸς Βαλααμ Οὔτε κατάραις καταράσῃ μοι αὐτὸν οὔτε εὐλογῶν μὴ εὐλογήσῃς αὐτόν.
Et Balac dit à Balaam : Si tu n'as pu les maudire, du moins ne les bénis pas.
25
26
καὶ ἀποκριθεὶς Βαλααμ εἶπεν τῷ Βαλακ Οὐκ ἐλάλησά σοι λέγων Τὸ ῥῆμα, ὃ ἐὰν λαλήσῃ ὁ θεός, τοῦτο ποιήσω;
Balaam répondit à Balac : Ne t'ai-je point dit : La parole que me dira Elohim, je la répèterai?
26
27
Καὶ εἶπεν Βαλακ πρὸς Βαλααμ Δεῦρο παραλάβω σε εἰς τόπον ἄλλον, εἰ ἀρέσει τῷ θεῷ καὶ καταρᾶσαί μοι αὐτὸν ἐκεῖθεν.
Et Balac dit à Balaam : Viens, je vais t'emmener ailleurs, pour voir si là du moins il plaira à Elohim que tu les maudisses.
27
28
καὶ παρέλαβεν Βαλακ τὸν Βαλααμ ἐπὶ κορυφὴν τοῦ Φογωρ τὸ παρατεῖνον εἰς τὴν ἔρημον.
Balac emmena Balaam sur la cime de Phégor, qui s'étend vers le désert.
28
29
καὶ εἶπεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ Οἰκοδόμησόν μοι ὧδε ἑπτὰ βωμοὺς καὶ ἑτοίμασόν μοι ὧδε ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ κριούς.
Et Balaam dit à Balac : Elève-moi ici sept autels, et prépare-moi sept boeufs et sept béliers.
29
30
καὶ ἐποίησεν Βαλακ καθάπερ εἶπεν αὐτῷ Βαλααμ, καὶ ἀνήνεγκεν μόσχον καὶ κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν.
Balac fit comme avait dit Balaam, et il sacrifia un
boeuf et un bélier par autel.
30Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36