30 mai 2013

Bamidbar 14

Bamidbar/Nombres Chapitre 14Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36

1
Καὶ ἀναλαβοῦσα πᾶσα ἡ συναγωγὴ ἔδωκεν φωνήν, καὶ ἔκλαιεν ὁ λαὸς ὅλην τὴν νύκτα ἐκείνην.
Et toute l'assemblée, élevant la voix, jeta les hauts cris ; toute cette nuit, le peuple pleura.
1
2
καὶ διεγόγγυζον ἐπὶ Μωυσῆν καὶ Ααρων πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ, καὶ εἶπαν πρὸς αὐτοὺς πᾶσα ἡ συναγωγή Ὄφελον ἀπεθάνομεν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, ἢ ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ εἰ ἀπεθάνομεν·
Bientôt, tous les fils d'Israël murmurèrent contre Aaron et Moise, et toute l'assemblée leur dit :
2
3
καὶ ἵνα τί  {יהוה} εἰσάγει ἡμᾶς εἰς τὴν γῆν ταύτην πεσεῖν ἐν πολέμῳ; αἱ γυναῖκες ἡμῶν καὶ τὰ παιδία ἔσονται εἰς διαρπαγήν· νῦν οὖν βέλτιον ἡμῖν ἐστιν ἀποστραφῆναι εἰς Αἴγυπτον.
Que ne sommes-nous morts en la terre d'Egypte ! Que ne sommes-rnous morts dans ce désert ! Pourquoi YHWH nous conduit-Il contre un pays où nous périrons en combattant? Nos femmes, nos enfants seront la proie des vainqueurs ; maintenant donc il vaut mieux retourner en Egypte.
3
4
καὶ εἶπαν ἕτερος τῷ ἑτέρῳ Δῶμεν ἀρχηγὸν καὶ ἀποστρέψωμεν εἰς Αἴγυπτον.
Et ils se disaient l'un à l'autre : Donnons-nous un chef et retournons en Egypte.
4
5
καὶ ἔπεσεν Μωυσῆς καὶ Ααρων ἐπὶ πρόσωπον ἐναντίον πάσης συναγωγῆς υἱῶν Ισραηλ.
Alors, Moïse et Aaron tombèrent la face contre terre devant toute l'assemblée des fils d'Israël.
5
6
Ἰησοῦς δὲ ὁ τοῦ Ναυη καὶ Χαλεβ ὁ τοῦ Ιεφοννη τῶν κατασκεψαμένων τὴν γῆν διέρρηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν
Et parmi ceux qui avaient exploré cette terre, Josué,
fils de Noun, et Caleb, fils de Jephoné, déchirèrent leurs vêtements.
6
7
καὶ εἶπαν πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ λέγοντες Ἡ γῆ, ἣν κατεσκεψάμεθα αὐτήν, ἀγαθή ἐστιν σφόδρα σφόδρα·
Et ils dirent à toute l'assemblée des fils d'Israël : La terre que nous avons explorée est extrêmement fertile.
7
8
εἰ αἱρετίζει ἡμᾶς {יהוה} εἰσάξει ἡμᾶς εἰς τὴν γῆν ταύτην καὶ δώσει αὐτὴν ἡμῖν, γῆ ἥτις ἐστὶν ῥέουσα γάλα καὶ μέλι.
Puisque YHWH nous a choisis, Il nous conduira en cette terre et Il nous la donnera ; c'est une terre où coulent le lait et le miel.
8
9
ἀλλὰ ἀπὸ τοῦ  {יהוה} μὴ ἀποστάται γίνεσθε· ὑμεῖς δὲ μὴ φοβηθῆτε τὸν λαὸν τῆς γῆς, ὅτι κατάβρωμα ἡμῖν ἐστιν· ἀφέστηκεν γὰρ ὁ καιρὸς ἀπ αὐτῶν, ὁ δὲ  {יהוה} ἐν ἡμῖν· μὴ φοβηθῆτε αὐτούς.
Ne soyez donc point rebelles à YHWH, n'ayez aucune crainte de ces peuples, ils seront notre pâture ; leur fortune les abandonne, ne les redoutez pas, YHWH est avec nous.
9
10
καὶ εἶπεν πᾶσα ἡ συναγωγὴ καταλιθοβολῆσαι αὐτοὺς ἐν λίθοις. καὶ ἡ δόξα  {יהוה} ὤφθη ἐν νεφέλῃ ἐπὶ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐν πᾶσι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ.
Et toute l'assemblée s'écria : Lapidons-les. Mais la gloire de YHWH apparut dans la nuée aux yeux de tous les fils d'Israël devant la porte du tabernacle du témoignage.
10
11
καὶ εἶπεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν Ἕως τίνος παροξύνει με ὁ λαὸς οὗτος καὶ ἕως τίνος οὐ πιστεύουσίν μοι ἐν πᾶσιν τοῖς σημείοις, οἷς ἐποίησα ἐν αὐτοῖς;
Et YHWH dit à Moïse : Jusqu'à quand ce peuple m'irritera-t-il? Jusqu'à quand refusera-t-il de croire en Moi, malgré tous les prodiges que J'ai faits pour lui?
11
12
πατάξω αὐτοὺς θανάτῳ καὶ ἀπολῶ αὐτοὺς καὶ ποιήσω σὲ καὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου εἰς ἔθνος μέγα καὶ πολὺ μᾶλλον ἢ τοῦτο.
Je les frapperai à mort ; Je les exterminerai ; et Je ferai de toi et de la maison de ton père une nation grande et beaucoup plus nombreuse que celle-ci.
12
13
καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς  {יהוה} Καὶ ἀκούσεται Αἴγυπτος ὅτι ἀνήγαγες τῇ ἰσχύι σου τὸν λαὸν τοῦτον ἐξ αὐτῶν,
Moïse répondit à YHWH : L'Egypte saura toujours que Tu as fait sortir ce peuple par ta puissance.
13
14
ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς ταύτης ἀκηκόασιν ὅτι σὺ εἶ  {יהוה} ἐν τῷ λαῷ τούτῳ, ὅστις ὀφθαλμοῖς κατ ὀφθαλμοὺς ὀπτάζῃ,  {יהוה} καὶ ἡ νεφέλη σου ἐφέστηκεν ἐπ αὐτῶν, καὶ ἐν στύλῳ νεφέλης σὺ πορεύῃ πρότερος αὐτῶν τὴν ἡμέραν καὶ ἐν στύλῳ πυρὸς τὴν νύκτα.
Les nations de cette terre ont déjà meme appris que Tu es YHWH au milieu de ce peuple, que Tu t'es montré à découvert à leurs yeux, YHWH, que ta nuée s'est arrêtée sur eux, et que Tu les précédas, le jour, en une colonne de nuée ; la nuit, en une colonne de feu.
14
15
καὶ ἐκτρίψεις τὸν λαὸν τοῦτον ὡσεὶ ἄνθρωπον ἕνα, καὶ ἐροῦσιν τὰ ἔθνη, ὅσοι ἀκηκόασιν τὸ ὄνομά σου, λέγοντες
Et Tu broierais ce peuple comme un seul homme ! Mais alors les peuples qui connaissent ton Nom, diraient :
15
16
Παρὰ τὸ μὴ δύνασθαι  {יהוה} εἰσαγαγεῖν τὸν λαὸν τοῦτον εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσεν αὐτοῖς, κατέστρωσεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ.
C'est pour n'avoir pas fait entrer le peuple en la terre qu'Il leur avait promise, que YHWH les a 
exterminés dans le désert.
16
17
καὶ νῦν ὑψωθήτω ἡ ἰσχύς σου,  {יהוה} ὃν τρόπον εἶπας λέγων
YHWH, que ta puissance éclate donc de la manière que Tu as annoncée, quand Tu as dit :
17
18
 {יהוה} μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ ἀληθινός, ἀφαιρῶν ἀνομίας καὶ ἀδικίας καὶ ἁμαρτίας, καὶ καθαρισμῷ οὐ καθαριεῖ τὸν ἔνοχον ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα ἕως τρίτης καὶ τετάρτης.
YHWH est patient, miséricordieux et véridique ; Il remet dérèglements, iniquités et péchés ; Il ne purifie pas le coupable, et il punit les fautes des pères sur les enfants jusqu'à la troisième ou à la quatrième génération.
18
19
ἄφες τὴν ἁμαρτίαν τῷ λαῷ τούτῳ κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καθάπερ ἵλεως αὐτοῖς ἐγένου ἀπ Αἰγύπτου ἕως τοῦ νῦν.
Selon ta grande miséricorde, remets-lui son péché ; sois-lui favorable comme Tu l'as dit depuis l'Egypte jusqu'ici.
19
20
καὶ εἶπεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν Ἵλεως αὐτοῖς εἰμι κατὰ τὸ ῥῆμά σου·
Et YHWH dit à Moïse : Je leur suis favorable comme tu le demandes ;
20
21
ἀλλὰ ζῶ ἐγὼ καὶ ζῶν τὸ ὄνομά μου καὶ ἐμπλήσει ἡ δόξα  {יהוה} πᾶσαν τὴν γῆν,
Mais J'en jure par ma vie et par mon Nom qui est vivant, par la gloire de YHWH qui remplira toute la terre,
21
22
ὅτι πάντες οἱ ἄνδρες οἱ ὁρῶντες τὴν δόξαν μου καὶ τὰ σημεῖα, ἃ ἐποίησα ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ, καὶ ἐπείρασάν με τοῦτο δέκατον καὶ οὐκ εἰσήκουσάν μου τῆς φωνῆς,
nul de ces hommes qui, ayant vu ma gloire et les prodiges que J'ai faits en Egypte et dans le désert, qui viennent
ainsi de me tenter pour la dixième fois, et sont encore indociles à ma voix,
22
23
ἦ μὴν οὐκ ὄψονται τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν αὐτῶν, ἀλλ ἢ τὰ τέκνα αὐτῶν, ἅ ἐστιν μετ ἐμοῦ ὧδε, ὅσοι οὐκ οἴδασιν ἀγαθὸν οὐδὲ κακόν, πᾶς νεώτερος ἄπειρος, τούτοις δώσω τὴν γῆν, πάντες δὲ οἱ παροξύναντές με οὐκ ὄψονται αὐτήν.
ne verra la terre que J'ai promise à leurs pères ; Je la donne à leurs enfants qui sont ici avec Moi, qui ne
connaissent ni le bien ni le mal, jeunes encore et sans experience ; aucun de ceux qui m'ont irrité ne la verra.
23
24
ὁ δὲ παῖς μου Χαλεβ, ὅτι ἐγενήθη πνεῦμα ἕτερον ἐν αὐτῷ καὶ ἐπηκολούθησέν μοι, εἰσάξω αὐτὸν εἰς τὴν γῆν, εἰς ἣν εἰσῆλθεν ἐκεῖ, καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ κληρονομήσει αὐτήν.
Quant à mon serviteur Caleb, qui a un autre souffle, et qui m'a été docile, Je le conduirai en cette terre où il est entré, et sa race y aura une part 
d'héritage.
24
25
ὁ δὲ Αμαληκ καὶ ὁ Χαναναῖος κατοικοῦσιν ἐν τῇ κοιλάδι· αὔριον ἐπιστράφητε ὑμεῖς καὶ ἀπάρατε εἰς τὴν ἔρημον ὁδὸν θάλασσαν ἐρυθράν.
Or, Amalec et le Cananeen demeurent dans le vallon, au delà de la colline ; demain donc, reprenez le chemin de la mer Rouge, et reportez vos tentes dans le désert.
25
26
Καὶ εἶπεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων
Et YHWH parla à Moïse et à Aaron, disant :
26
27
Ἕως τίνος τὴν συναγωγὴν τὴν πονηρὰν ταύτην; ἃ αὐτοὶ γογγύζουσιν ἐναντίον ἐμοῦ, τὴν γόγγυσιν τῶν υἱῶν Ισραηλ, ἣν ἐγόγγυσαν περὶ ὑμῶν, ἀκήκοα.
Jusqu'à quand supporterai-Je cette méchante assemblée? Leur murmure contre Moi, le murmure des fils d'Israël contre vous, Je l'ai entendu.
27
28
εἰπὸν αὐτοῖς Ζῶ ἐγώ, λέγει  {יהוה} ἦ μὴν ὃν τρόπον λελαλήκατε εἰς τὰ ὦτά μου, οὕτως ποιήσω ὑμῖν·
Dites-leur donc : J'en jure par ma vie, dit YHWH, Je vous traiterai selon ce que vous dites a mes
oreilles.
28
29
ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ πεσεῖται τὰ κῶλα ὑμῶν καὶ πᾶσα ἡ ἐπισκοπὴ ὑμῶν καὶ οἱ κατηριθμημένοι ὑμῶν ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, ὅσοι ἐγόγγυσαν ἐπ ἐμοί·
Vos cadavres tomberont dans le désert ; personne de toute cette multitude, nul de ceux qui parmi vous ont vingt ans et au-dessus, qui ont éte recensés et qui ont murmuré contre Moi,
29
30
εἰ ὑμεῖς εἰσελεύσεσθε εἰς τὴν γῆν, ἐφ ἣν ἐξέτεινα τὴν χεῖρά μου κατασκηνῶσαι ὑμᾶς ἐπ αὐτῆς, ἀλλ ἢ Χαλεβ υἱὸς Ιεφοννη καὶ Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυη.
n'entrera en la terre sur laquelle J'avais etendu la main pour que vous y vinssiez dresser vos tentes, hormis
Caleb, fils de Jephoné, et Josué, fils de Noun.
30
31
καὶ τὰ παιδία, ἃ εἴπατε ἐν διαρπαγῇ ἔσεσθαι, εἰσάξω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν, καὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν, ἣν ὑμεῖς ἀπέστητε ἀπ αὐτῆς.
Ce sont ces enfants dont vous avez dit : Ils seront la proie des vainqueurs, que J'introduirai en la terre que vous avez dédaignée ; elle sera leur heritage.
31
32
καὶ τὰ κῶλα ὑμῶν πεσεῖται ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ,
Tandis que vos cadavres tomberont dans le désert,
32
33
οἱ δὲ υἱοὶ ὑμῶν ἔσονται νεμόμενοι ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη καὶ ἀνοίσουσιν τὴν πορνείαν ὑμῶν, ἕως ἂν ἀναλωθῇ τὰ κῶλα ὑμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
vos enfants demeureront quarante ans dans le désert, ils porteront la peine de votre prevarication, jusqu'à ce que vos cadavres soient consumés dans le désert.
33
34
κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν, ὅσας κατεσκέψασθε τὴν γῆν, τεσσαράκοντα ἡμέρας, ἡμέραν τοῦ ἐνιαυτοῦ, λήμψεσθε τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν τεσσαράκοντα ἔτη καὶ γνώσεσθε τὸν θυμὸν τῆς ὀργῆς μου.
Autant de jours vous avez employés à explorer cette terre, autant d'années vous porterez la peine de
votre prevarication ; vous la porterez quarante ans, et vous connaitrez ce que peut mon courroux.
34
35
ἐγὼ  {יהוה} ἐλάλησα· ἦ μὴν οὕτως ποιήσω τῇ συναγωγῇ τῇ πονηρᾷ ταύτῃ τῇ ἐπισυνεσταμένῃ ἐπ ἐμέ· ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ ἐξαναλωθήσονται καὶ ἐκεῖ ἀποθανοῦνται.
Je suis YHWH, et J'ai dit : C'est ainsi que Je traiterai cette méchante assemblée qui s'est soulevée contre Moi ; ils se consumeront dans le désert, et ils y mourront.
35
36
καὶ οἱ ἄνθρωποι, οὓς ἀπέστειλεν Μωυσῆς κατασκέψασθαι τὴν γῆν καὶ παραγενηθέντες διεγόγγυσαν κατ αὐτῆς πρὸς τὴν συναγωγὴν ἐξενέγκαι ῥήματα πονηρὰ περὶ τῆς γῆς,
Et les hommes que Moïse avait envoyés pour reconnaitre la terre promise, et qui à leur retour, à cause de cela, avaient murmuré devant l'assemblée, en rapportant de méchants discours contre cette terre,
36
37
καὶ ἀπέθανον οἱ ἄνθρωποι οἱ κατείπαντες κατὰ τῆς γῆς πονηρὰ ἐν τῇ πληγῇ ἔναντι  {יהוה}·
ces hommes moururent, frappés devant YHWH, pour avoir mal parlé de cette terre.
37
38
καὶ Ἰησοῦς υἱὸς Ναυη καὶ Χαλεβ υἱὸς Ιεφοννη ἔζησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων τῶν πεπορευμένων κατασκέψασθαι τὴν γῆν.
Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Jéphoné, seuls, survécurent parmi ces hommes qui avaient exploré cette terre.
38
39
Καὶ ἐλάλησεν Μωυσῆς τὰ ῥήματα ταῦτα πρὸς πάντας υἱοὺς Ισραηλ, καὶ ἐπένθησεν ὁ λαὸς σφόδρα.
Moïse fit connaitre ces choses à tous les fils d'Israël, et le peuple s'affligea vivement.
39
40
καὶ ὀρθρίσαντες τὸ πρωὶ ἀνέβησαν εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους λέγοντες Ἰδοὺ οἵδε ἡμεῖς ἀναβησόμεθα εἰς τὸν τόπον, ὃν εἶπεν  {יהוה}, ὅτι ἡμάρτομεν.
Et, s'étant levés de grand matin, ils montèrent au sommet de la colline, et ils dirent : Nous montons au lieu qu'a indiqué YHWH, parce que nous avons péché.
40
41
καὶ εἶπεν Μωυσῆς Ἵνα τί ὑμεῖς παραβαίνετε τὸ ῥῆμα  {יהוה} οὐκ εὔοδα ἔσται ὑμῖν.
Moïse leur dit : Pourquoi transgressez-vous encore l'ordre de YHWH? Vous ne réussirez pas.
41
42
μὴ ἀναβαίνετε· οὐ γάρ ἐστιν  {יהוה} μεθ ὑμῶν, καὶ πεσεῖσθε πρὸ προσώπου τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν.
Ne montez pas, car YHWH n'est point avec vous, et vous tomberez devant vos ennemis.
42
43
ὅτι ὁ Αμαληκ καὶ ὁ Χαναναῖος ἐκεῖ ἔμπροσθεν ὑμῶν, καὶ πεσεῖσθε μαχαίρᾳ· οὗ εἵνεκεν ἀπεστράφητε ἀπειθοῦντες  {יהוה} καὶ οὐκ ἔσται  {יהוה} ἐν ὑμῖν.
Amalec et le Cananéen sont la devant vous, et vous périrez par le glaive, car vous marchez contre l'ordre de YHWH, et YHWH n'est pas avec vous.
43
44
καὶ διαβιασάμενοι ἀνέβησαν ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους· ἡ δὲ κιβωτὸς τῆς διαθήκης κυρίου καὶ Μωυσῆς οὐκ ἐκινήθησαν ἐκ τῆς παρεμβολῆς.
Malgré cela, ils montèrent sur le sommet de la colline, et ni l'arche de l'alliance ni Moïse ne bougèrent du camp.
44
45
καὶ κατέβη ὁ Αμαληκ καὶ ὁ Χαναναῖος ὁ ἐγκαθήμενος ἐν τῷ ὄρει ἐκείνῳ καὶ ἐτρέψαντο αὐτοὺς καὶ κατέκοψαν αὐτοὺς ἕως Ερμαν· καὶ ἀπεστράφησαν εἰς τὴν παρεμβολήν.
Or, Amalec et le Cananéen demeuraient au dela de la colline ; ils descendirent au-devant d'Israël, le mirent en fuite, et le taillèrent en pièces jusqu'a Herman ; et le peuple rentra sous ses tentes.
45Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36