30 mai 2013

Bamidbar 13

Bamidbar/Nombres Chapitre 13Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36

1
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
Et YHWH parla à Moïse, disant :
1
2
Ἀπόστειλον σεαυτῷ ἄνδρας, καὶ κατασκεψάσθωσαν τὴν γῆν τῶν Χαναναίων, ἣν ἐγὼ δίδωμι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ εἰς κατάσχεσιν, ἄνδρα ἕνα κατὰ φυλὴν κατὰ δήμους πατριῶν αὐτῶν ἀποστελεῖς αὐτούς, πάντα ἀρχηγὸν ἐξ αὐτῶν.
Envoie devant toi des hommes ; qu'ils reconnaissent la terre de Canaan que Je donne aux fils d'Israël afin qu'ils s'y établissent ; envoie un homme par tribu, par famille paternelle ; prends-le parmi les princes.
2
3
καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς Μωυσῆς ἐκ τῆς ἐρήμου Φαραν διὰ φωνῆς  {יהוה} πάντες ἄνδρες ἀρχηγοὶ υἱῶν Ισραηλ οὗτοι.
Et, selon 1'ordre de YHWH, Moïse fit partir du désert de Pharan des hommes tous princes des fils d'Israël.
3
4
καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν· τῆς φυλῆς Ρουβην Σαλαμιηλ υἱὸς Ζακχουρ·
Et voici leurs noms : De la tribu de Ruben, Samuel, fils de Zachur.
4
5
τῆς φυλῆς Συμεων Σαφατ υἱὸς Σουρι·
De la tribu de Siméon, Saphat, fils de Suri.
5
6
τῆς φυλῆς Ιουδα Χαλεβ υἱὸς Ιεφοννη·
De la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephoné.
6
7
τῆς φυλῆς Ισσαχαρ Ιγααλ υἱὸς Ιωσηφ·
De la tribu d'Issachar, Ilaal, fils de Joseph.
7
8
τῆς φυλῆς Εφραιμ Αυση υἱὸς Ναυη·
Dela tribu d'Ephrajqa, Osée, fils de Noun.
8
9
τῆς φυλῆς Βενιαμιν Φαλτι υἱὸς Ραφου·
De la tribu de Benjamin, Phalti, fils de Raphu.
9
10
τῆς φυλῆς Ζαβουλων Γουδιηλ υἱὸς Σουδι·
De la tribu de Zabulon, Gudiel, fils de Sudi.
10
11
τῆς φυλῆς Ιωσηφ τῶν υἱῶν Μανασση Γαδδι υἱὸς Σουσι·
De la tribu de Manassé, fils de Joseph, Gaddi, fils de Susi.
11
12
τῆς φυλῆς Δαν Αμιηλ υἱὸς Γαμαλι·
De la tribu de Dan, Amiel, fils de Gamali.
12
13
τῆς φυλῆς Ασηρ Σαθουρ υἱὸς Μιχαηλ·
De la tribu d'Aser, Sathur, fils de Michel.
13
14
τῆς φυλῆς Νεφθαλι Ναβι υἱὸς Ιαβι·
De la tribu de Nephthali, Nabi, fils de Sabi.
14
15
τῆς φυλῆς Γαδ Γουδιηλ υἱὸς Μακχι.
De la tribu de Gad, Gudiel, fils de Machi.
15
16
ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν, οὓς ἀπέστειλεν Μωυσῆς κατασκέψασθαι τὴν γῆν. καὶ ἐπωνόμασεν Μωυσῆς τὸν Αυση υἱὸν Ναυη Ἰησοῦν.
Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya reconnaitre la terre promise ; or, Moïse avait donné à Osée, fils de Noun , le surnom de Josué.
16
17
Καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς Μωυσῆς κατασκέψασθαι τὴν γῆν Χανααν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἀνάβητε ταύτῃ τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀναβήσεσθε εἰς τὸ ὄρος
Moïse les envoya reconnaitre la terre de Canaan, et il leur dit : Traversez ce désert et montez sur la colline ;
17
18
καὶ ὄψεσθε τὴν γῆν, τίς ἐστιν, καὶ τὸν λαὸν τὸν ἐγκαθήμενον ἐπ αὐτῆς, εἰ ἰσχυρότερός ἐστιν ἢ ἀσθενής, εἰ ὀλίγοι εἰσὶν ἢ πολλοί·
vous verrez ce qu'est cette terre ; quel est le peuple qui l'habite, s'il est puissant ou faible, s'ils sont peu ou beaucoup.
18
19
καὶ τίς ἡ γῆ, εἰς ἣν οὗτοι ἐγκάθηνται ἐπ αὐτῆς, εἰ καλή ἐστιν ἢ πονηρά· καὶ τίνες αἱ πόλεις, εἰς ἃς οὗτοι κατοικοῦσιν ἐν αὐταῖς, εἰ ἐν τειχήρεσιν ἢ ἐν ἀτειχίστοις·
Vous verrez aussi ce qu'est la terre en laquelle ils demeurent, si elle est bonne ou mauvaise ; l'état  des villes qu'ils habitent, si elles sont ouvertes ou entourées de remparts ;
19
20
καὶ τίς ἡ γῆ, εἰ πίων ἢ παρειμένη, εἰ ἔστιν ἐν αὐτῇ δένδρα ἢ οὔ· καὶ προσκαρτερήσαντες λήμψεσθε ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς. καὶ αἱ ἡμέραι ἡμέραι ἔαρος, πρόδρομοι σταφυλῆς.
si la terre est grasse ou sterile, si elle produit ou non des arbres ; vous ferez plus, vous rapporterez des fruits de cette terre; or, on était aux jours du printemps qui précèdent la maturité de la grappe.
20
21
καὶ ἀναβάντες κατεσκέψαντο τὴν γῆν ἀπὸ τῆς ἐρήμου Σιν ἕως Ρααβ εἰσπορευομένων Εφααθ.
Et ils marchèrent en explorant la terre depuis le désert de Sin, jusqu'à Rohob à l'entrée d'Emath.
21
22
καὶ ἀνέβησαν κατὰ τὴν ἔρημον καὶ ἦλθον ἕως Χεβρων, καὶ ἐκεῖ Αχιμαν καὶ Σεσσι καὶ Θελαμιν γενεαὶ Εναχ· καὶ Χεβρων ἑπτὰ ἔτεσιν ᾠκοδομήθη πρὸ τοῦ Τάνιν Αἰγύπτου.
Ils montèrent le long du désert, et ils poussèrent jusqu'a Hebron, où résidaient Achiman, Sessi et Thelami, issus d'Enac ; Hebron avait éte fondée sept ans avant Tanis d'Egypte.
22
23
καὶ ἤλθοσαν ἕως Φάραγγος βότρυος καὶ κατεσκέψαντο αὐτήν· καὶ ἔκοψαν ἐκεῖθεν κλῆμα καὶ βότρυν σταφυλῆς ἕνα ἐπ αὐτοῦ καὶ ἦραν αὐτὸν ἐπ ἀναφορεῦσιν καὶ ἀπὸ τῶν ῥοῶν καὶ ἀπὸ τῶν συκῶν.
Arrivés au vallon de la Grappe, ils l'explorèrent ; ils y prirent un rameau avec sa grappe et ils remportèrent sur des leviers ; ils cueillirent aussi des grenades et des figues.
23
24
τὸν τόπον ἐκεῖνον ἐπωνόμασαν Φάραγξ βότρυος διὰ τὸν βότρυν, ὃν ἔκοψαν ἐκεῖθεν οἱ υἱοὶ Ισραηλ.
Et ils nommèrent ce lieu "Vallon de la Grappe", à cause de celle qu'ils y avaient coupée.
24
25
Καὶ ἀπέστρεψαν ἐκεῖθεν κατασκεψάμενοι τὴν γῆν μετὰ τεσσαράκοντα ἡμέρας
Ils revinrent ensuite apres avoir exploré la terre pendant quarante jours.
25
26
καὶ πορευθέντες ἦλθον πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ εἰς τὴν ἔρημον Φαραν Καδης καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτοῖς ῥῆμα καὶ πάσῃ τῇ συναγωγῇ καὶ ἔδειξαν τὸν καρπὸν τῆς γῆς.
Et, ayant marché, ils rejoignirent Aaron et Moïse, et toute l'assemblée des fils d'Israël, dans le désert de Pharan-Cades ; ils rendirent compte de leur voyage à eux et à toute l'assemblée, et ils montrèrent les fruits de la terre promise.
26
27
καὶ διηγήσαντο αὐτῷ καὶ εἶπαν Ἤλθαμεν εἰς τὴν γῆν, εἰς ἣν ἀπέστειλας ἡμᾶς, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, καὶ οὗτος ὁ καρπὸς αὐτῆς·
Et, s'adressant à Moïse, ils dirent: Nous sommes allés en la terre où tu nous as envovés ; c'est une terre où coulent le lait et le miel, et voilà ses fruits.
27
28
ἀλλ ἢ ὅτι θρασὺ τὸ ἔθνος τὸ κατοικοῦν ἐπ αὐτῆς, καὶ αἱ πόλεις ὀχυραὶ τετειχισμέναι καὶ μεγάλαι σφόδρα, καὶ τὴν γενεὰν Εναχ ἑωράκαμεν ἐκεῖ,
Mais que la nation qui l'habite est vaillante ! Combien il y a de villes fortes entourées de superbes remparts ! Nous y avons vu les enfants d'Enac.
28
29
καὶ Αμαληκ κατοικεῖ ἐν τῇ γῇ τῇ πρὸς νότον, καὶ ὁ Χετταῖος καὶ ὁ Ευαῖος καὶ ὁ Ιεβουσαῖος καὶ ὁ Αμορραῖος κατοικεῖ ἐν τῇ ὀρεινῇ, καὶ ὁ Χαναναῖος κατοικεῖ παρὰ θάλασσαν καὶ παρὰ τὸν Ιορδάνην ποταμόν.
Amalec demeure au midi de cette terre ; l'Hettéen, et le Jébuséen, et l'Amorrhéen, habitent la région montagneuse ; le Cananéen occupe les rives de la mer morte et du Jourdain.
29
30
καὶ κατεσιώπησεν Χαλεβ τὸν λαὸν πρὸς Μωυσῆν καὶ εἶπεν αὐτῷ Οὐχί, ἀλλὰ ἀναβάντες ἀναβησόμεθα καὶ κατακληρονομήσομεν αὐτήν, ὅτι δυνατοὶ δυνησόμεθα πρὸς αὐτούς.
Et Caleb fit taire le peuple qui entourait Moïse, et il dit : N'importe, nous marcherons et nous nous partagerons cette terre ; nous sommes assez forts pour prévaloir contre eux.
30
31
καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ συναναβάντες μετ αὐτοῦ εἶπαν Οὐκ ἀναβαίνομεν, ὅτι οὐ μὴ δυνώμεθα ἀναβῆναι πρὸς τὸ ἔθνος, ὅτι ἰσχυρότερόν ἐστιν ἡμῶν μᾶλλον.
Mais ses compagnons disaient : N'y allons pas, nous ne pourrons vaincre ces peuples, ils sont plus puissants que nous.
31
32
καὶ ἐξήνεγκαν ἔκστασιν τῆς γῆς, ἣν κατεσκέψαντο αὐτήν, πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ λέγοντες Τὴν γῆν, ἣν παρήλθομεν αὐτὴν κατασκέψασθαι, γῆ κατέσθουσα τοὺς κατοικοῦντας ἐπ αὐτῆς ἐστιν· πᾶς ὁ λαός, ὃν ἑωράκαμεν ἐν αὐτῇ, ἄνδρες ὑπερμήκεις·
Ainsi ils inspirèrent aux enfants d'Israël la crainte de la terre qu'ils avaient explorée, et ils dirent : La terre où nous avons passé pour la reconnaitre, dévore ceux qui s'y établissent ; le peuple que nous y avons trouvé est d'une très-grande taille.
32
33
καὶ ἐκεῖ ἑωράκαμεν τοὺς γίγαντας καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, ἀλλὰ καὶ οὕτως ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν.
Nous y avons vu des géants, auprès desquels nous étions comme des sauterelles ; voila ce que nous étions auprès d'eux.
33Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36