9 juil. 2013

Bamidbar 32

Bamidbar/Nombres Chapitre 32Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36

1
Καὶ κτήνη πλῆθος ἦν τοῖς υἱοῖς Ρουβην καὶ τοῖς υἱοῖς Γαδ, πλῆθος σφόδρα· καὶ εἶδον τὴν χώραν Ιαζηρ καὶ τὴν χώραν Γαλααδ, καὶ ἦν ὁ τόπος τόπος κτήνεσιν.
Or, les fils de Ruben et les fils de Gad étaient fort riches en bétail, et ils virent que la contrée de Jazer et la contrée de Galaad étaient excellentes pour les troupeaux.
1
2
καὶ προσελθόντες οἱ υἱοὶ Ρουβην καὶ οἱ υἱοὶ Γαδ εἶπαν πρὸς Μωυσῆν καὶ πρὸς Ελεαζαρ τὸν ἱερέα καὶ πρὸς τοὺς ἄρχοντας τῆς συναγωγῆς λέγοντες
Et les fils de Ruben avec les fils de Gad s'étant approchés, parlèrent à Moïse, à Eléazar le sacrificateur, et à tous les princes du peuple, et ils leur dirent :
2
3
Αταρωθ καὶ Δαιβων καὶ Ιαζηρ καὶ Ναμβρα καὶ Εσεβων καὶ Ελεαλη καὶ Σεβαμα καὶ Ναβαυ καὶ Βαιαν,
Ataroth, et Dibon, et Jazer, et Namra, et Esebon, et Eléalé, et Sébama, et Nébo, et Béon,
3
4
τὴν γῆν, ἣν παρέδωκεν  {יהוה} ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ισραηλ, γῆ κτηνοτρόφος ἐστίν, καὶ τοῖς παισίν σου κτήνη ὑπάρχει.
et la terre que YHWH vient de donner aux fils d'Israël, sont une contrée nourricière de bestiaux, et tes serviteurs ont des bestiaux.
4
5
καὶ ἔλεγον Εἰ εὕρομεν χάριν ἐνώπιόν σου, δοθήτω ἡ γῆ αὕτη τοῖς οἰκέταις σου ἐν κατασχέσει, καὶ μὴ διαβιβάσῃς ἡμᾶς τὸν Ιορδάνην.
Ils ajoutèrent : Si nous avons trouvé grâce devant toi , que cette terre soit donnée pour héritage, à tes serviteurs, et ne nous conduis pas au delà du Jourdain.
5
6
καὶ εἶπεν Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς Γαδ καὶ τοῖς υἱοῖς Ρουβην Οἱ ἀδελφοὶ ὑμῶν πορεύονται εἰς πόλεμον, καὶ ὑμεῖς καθήσεσθε αὐτοῦ;
Moïse répondit aux fils de Ruben et au fils de Gad : Vos frères vont au combat, et vous, resterez-vous ici?
6
7
καὶ ἵνα τί διαστρέφετε τὰς διανοίας τῶν υἱῶν Ισραηλ μὴ διαβῆναι εἰς τὴν γῆν, ἣν  {יהוה} δίδωσιν αὐτοῖς;
Pourquoi detournez-vous les pensées des fils d'lsraël qui ne voudront plus entrer dans la terre que YHWH leur a donnée?
7
8
οὐχ οὕτως ἐποίησαν οἱ πατέρες ὑμῶν, ὅτε ἀπέστειλα αὐτοὺς ἐκ Καδης Βαρνη κατανοῆσαι τὴν γῆν;
N'est-ce point ce qu'ont fait vos pères, lorsque, de Cadès-Barné, je les ai envoyés reconnaître ce territoire?
8
9
καὶ ἀνέβησαν Φάραγγα βότρυος καὶ κατενόησαν τὴν γῆν καὶ ἀπέστησαν τὴν καρδίαν τῶν υἱῶν Ισραηλ, ὅπως μὴ εἰσέλθωσιν εἰς τὴν γῆν, ἣν ἔδωκεν  {יהוה} αὐτοῖς.
Ils sont allés jusqu'à la vallée de la Grappe, ils ont reconnu le pays, et ils ont détourné le coeur des fils d'lsraël pour les empêcher d'entrer en la terre que YHWH leur avait donnée.
9
10
καὶ ὠργίσθη θυμῷ  {יהוה} ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ὤμοσεν λέγων
Alors, YHWH s'irrita, et Il dit avec serment :
10
11
Εἰ ὄψονται οἱ ἄνθρωποι οὗτοι οἱ ἀναβάντες ἐξ Αἰγύπτου ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω οἱ ἐπιστάμενοι τὸ κακὸν καὶ τὸ ἀγαθὸν τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τῷ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ, οὐ γὰρ συνεπηκολούθησαν ὀπίσω μου,
Jamais ces hommes qui sont sortis d'Egypte, ceux de vingt ans et au-dessus, discernant le bien et le mal, ne verront la terre que J'ai promise à Abraham, à Isaac et à Jacob ; car ils n'ont point voulu me suivre,
11
12
πλὴν Χαλεβ υἱὸς Ιεφοννη ὁ διακεχωρισμένος καὶ Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυη, ὅτι συνεπηκολούθησεν ὀπίσω κυρίου.
hormis Caleb, fils de Jéphoné, et Josué, fils de Noun qui s'est séparé des autres envoyés, parce que ceux là n'ont pas hésité a me suivre.
12
13
καὶ ὠργίσθη θυμῷ  {יהוה} ἐπὶ τὸν Ισραηλ καὶ κατερρόμβευσεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη, ἕως ἐξανηλώθη πᾶσα ἡ γενεὰ οἱ ποιοῦντες τὰ πονηρὰ ἔναντι  {יהוה}.
Et YHWH s'étant irrité contre les fils d'lsraël, les a fait tourner sur eux-mêmes dans le désert, durant quarante années, jusqu'à ce qu'ait peri toute cette génération qui avait fait le mal devant YHWH.
13
14
ἰδοὺ ἀνέστητε ἀντὶ τῶν πατέρων ὑμῶν σύστρεμμα ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν προσθεῖναι ἔτι ἐπὶ τὸν θυμὸν τῆς ὀργῆς  {יהוה} ἐπὶ Ισραηλ,
Et vous, race d'hommes coupables, voilà que vous vous soulevez comme vos pères, pour augmenter encore le courroux de YHWH contre Israël,
14
15
ὅτι ἀποστραφήσεσθε ἀπ αὐτοῦ προσθεῖναι ἔτι καταλιπεῖν αὐτὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀνομήσετε εἰς ὅλην τὴν συναγωγὴν ταύτην.
vous voulez vous séparer de lui, et encore une fois l'abandonner dans le désert ; mais vous pècherez contre toute cette assemblée!
15
16
καὶ προσῆλθον αὐτῷ καὶ ἔλεγον Ἐπαύλεις προβάτων οἰκοδομήσωμεν ὧδε τοῖς κτήνεσιν ἡμῶν καὶ πόλεις ταῖς ἀποσκευαῖς ἡμῶν,
Et ils s'approchèrent de Moïse, et ils dirent : Nous bâtirons ici des étables pour nos brebis et nos grands troupeaux ; nous bâtirons des villes pour nos familles.
16
17
καὶ ἡμεῖς ἐνοπλισάμενοι προφυλακὴ πρότεροι τῶν υἱῶν Ισραηλ, ἕως ἂν ἀγάγωμεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἑαυτῶν τόπον· καὶ κατοικήσει ἡ ἀποσκευὴ ἡμῶν ἐν πόλεσιν τετειχισμέναις διὰ τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν.
Quant à nous, armés de pied en cap, nous marcherons au premier rang des fils d'Israël, jusqu'à ce que nous les ayons conduits où ils doivent résider, pendant que nos familles demeureront dans les villes que nous aurons fortifiées contre les habitants de cette terre.
17
18
οὐ μὴ ἀποστραφῶμεν εἰς τὰς οἰκίας ἡμῶν, ἕως ἂν καταμερισθῶσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἕκαστος εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ·
Nous ne retournerons pas les rejoindre, que les fils d'Israël ne se soient partagés leurs héritages respectifs.
18
19
καὶ οὐκέτι κληρονομήσωμεν ἐν αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ πέραν τοῦ Ιορδάνου καὶ ἐπέκεινα, ὅτι ἀπέχομεν τοὺς κλήρους ἡμῶν ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐν ἀνατολαῖς.
Et nous n'aurons point de part sur l'autre rive du Jourdain, parce que nous prenons pour notre héritage
la rive orientale du fleuve.
19
20
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Μωυσῆς Ἐὰν ποιήσητε κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο, ἐὰν ἐξοπλίσησθε ἔναντι  {יהוה} εἰς πόλεμον
Moïse leur repondit : Si vous agissez selon cette promesse, si devant YHWH vous vous armez pour la guerre,
20
21
καὶ παρελεύσεται ὑμῶν πᾶς ὁπλίτης τὸν Ιορδάνην ἔναντι  {יהוה} ἕως ἂν ἐκτριβῇ ὁ ἐχθρὸς αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ
si les combattants de vos tribus marchent au delà du Jourdain, devant YHWH, jusqu'à ce que ses ennemis soient broyés en sa présence,
21
22
καὶ κατακυριευθῇ ἡ γῆ ἔναντι κυρίου, καὶ μετὰ ταῦτα ἀποστραφήσεσθε, καὶ ἔσεσθε ἀθῷοι ἔναντι  {יהוה} καὶ ἀπὸ Ισραηλ, καὶ ἔσται ἡ γῆ αὕτη ὑμῖν ἐν κατασχέσει ἔναντι  {יהוה}.
et qu'en sa présence la terre soit conquise, vous pourrez partir, et vous serez innocents aux yeux de YHWH et aux yeux d'Israël ; et la terre que vous demandez vous appartiendra devant YHWH.
22
23
ἐὰν δὲ μὴ ποιήσητε οὕτως, ἁμαρτήσεσθε ἔναντι  {יהוה} καὶ γνώσεσθε τὴν ἁμαρτίαν ὑμῶν, ὅταν ὑμᾶς καταλάβῃ τὰ κακά.
Mais si vous faites autrement, vous serez coupables devant YHWH ; et vous connaitrez votre péché quand
des plaies vous seront infligées.
23
24
καὶ οἰκοδομήσετε ὑμῖν αὐτοῖς πόλεις τῇ ἀποσκευῇ ὑμῶν καὶ ἐπαύλεις τοῖς κτήνεσιν ὑμῶν καὶ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν ποιήσετε.
Bâtissez donc des villes pour vos familles, et des étables pour vos troupeaux ; exécutez tout ce qui est sorti de votre bouche.
24
25
καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ρουβην καὶ οἱ υἱοὶ Γαδ πρὸς Μωυσῆν λέγοντες Οἱ παῖδές σου ποιήσουσιν καθὰ ὁ κύριος ἡμῶν ἐντέλλεται·
Les fils de Ruben et les fils de Gad dirent alors à Moïse : Tes serviteurs feront ce que notre maître nous
ordonne.
25
26
ἡ ἀποσκευὴ ἡμῶν καὶ αἱ γυναῖκες ἡμῶν καὶ πάντα τὰ κτήνη ἡμῶν ἔσονται ἐν ταῖς πόλεσιν Γαλααδ,
Nos serviteurs, et nos femmes, et tout notre bétail, demeureront dans les villes de Galaad.
26
27
οἱ δὲ παῖδές σου παρελεύσονται πάντες ἐνωπλισμένοι καὶ ἐκτεταγμένοι ἔναντι  {יהוה} εἰς τὸν πόλεμον, ὃν τρόπον ὁ κύριος λέγει.
Et tes serviteurs marcheront en ordre et armés, en présence du Seigneur, pour combattre, comme YHWH l'a dit.
27
28
καὶ συνέστησεν αὐτοῖς Μωυσῆς Ελεαζαρ τὸν ἱερέα καὶ Ἰησοῦν υἱὸν Ναυη καὶ τοὺς ἄρχοντας πατριῶν τῶν φυλῶν Ισραηλ,
Moïse réunit aupres d'eux Eléazar le sacrificateur, et Josué, fils de Noun, et les princes des tribus d'lsraël,
28
29
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Μωυσῆς Ἐὰν διαβῶσιν οἱ υἱοὶ Ρουβην καὶ οἱ υἱοὶ Γαδ μεθ ὑμῶν τὸν Ιορδάνην, πᾶς ἐνωπλισμένος εἰς πόλεμον ἔναντι  {יהוה} καὶ κατακυριεύσητε τῆς γῆς ἀπέναντι ὑμῶν, καὶ δώσετε αὐτοῖς τὴν γῆν Γαλααδ ἐν κατασχέσει·
et Moïse dit à ces derniers : Si les fils de Ruben et les fils de Gad passent avec vous le Jourdain, tous armés pour la guerre, devant YHWH ; si vous soumettez la terre au delà du fleuve, vous leur donnerez en héritage la terre de Galaad.
29
30
ἐὰν δὲ μὴ διαβῶσιν ἐνωπλισμένοι μεθ ὑμῶν εἰς τὸν πόλεμον ἔναντι  {יהוה} καὶ διαβιβάσετε τὴν ἀποσκευὴν αὐτῶν καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν πρότερα ὑμῶν εἰς γῆν Χανααν, καὶ συγκατακληρονομηθήσονται ἐν ὑμῖν ἐν τῇ γῇ Χανααν.
Mais, s'ils ne marchent pas avec vous, armés pour la guerre, devant YHWH, faites passer avant vous, dans la terre de Canaan, leurs serviteurs, leurs femmes et leur bétail, et donnez-leur une part de la terre de Canaan.
30
31
καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ υἱοὶ Ρουβην καὶ οἱ υἱοὶ Γαδ λέγοντες Ὅσα ὁ κύριος λέγει τοῖς θεράπουσιν αὐτοῦ, οὕτως ποιήσομεν·
Les fils de Ruben et les fils de Gad répondirent : Ce que le maître dit à ses serviteurs, nous le ferons.
31
32
ἡμεῖς διαβησόμεθα ἐνωπλισμένοι ἔναντι  {יהוה} εἰς γῆν Χανααν, καὶ δώσετε τὴν κατάσχεσιν ἡμῖν ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου.
Nous entrerons en armes, devant YHWH, dans la terre de Canaan, et vous nous donnerez notre part, sur la rive gauche du Jourdain.
32
33
καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς Μωυσῆς, τοῖς υἱοῖς Γαδ καὶ τοῖς υἱοῖς Ρουβην καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασση υἱῶν Ιωσηφ, τὴν βασιλείαν Σηων βασιλέως Αμορραίων καὶ τὴν βασιλείαν Ωγ βασιλέως τῆς Βασαν, τὴν γῆν καὶ τὰς πόλεις σὺν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς, πόλεις τῆς γῆς κύκλῳ.
Moïse, donna donc aux fils de Gad, et aux fils de Ruben, et à la moitié de la tribu de Manassé le royaume de Séhon, roi des Amorrhéens, et le royaume d'Og, roi de Basan , terre et villes, villes et banlieues.
33
34
Καὶ ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ Γαδ τὴν Δαιβων καὶ τὴν Αταρωθ καὶ τὴν Αροηρ
Et les fils de Gad bâtirent Dibon, Ataroth, Aroer,
34
35
καὶ τὴν Σωφαρ καὶ τὴν Ιαζηρ καὶ ὕψωσαν αὐτὰς
Sophar et Jazer, et ils les fortifièrent.
35
36
καὶ τὴν Ναμβραν καὶ τὴν Βαιθαραν, πόλεις ὀχυρὰς καὶ ἐπαύλεις προβάτων. –
ils bâtirent aussi Namram et Bétharam, villes fortes, avec des étables pour les troupeaux.
36
37
καὶ οἱ υἱοὶ Ρουβην ᾠκοδόμησαν τὴν Εσεβων καὶ Ελεαλη καὶ Καριαθαιμ
Les fils de Ruben bâtirent Esebon, Eléalé, Cariathim,
37
38
καὶ τὴν Βεελμεων, περικεκυκλωμένας, καὶ τὴν Σεβαμα καὶ ἐπωνόμασαν κατὰ τὰ ὀνόματα αὐτῶν τὰ ὀνόματα τῶν πόλεων, ἃς ᾠκοδόμησαν. –
et Beelméon, villes entourées de murs, ainsi que Sabana ; et ils donnèrent leurs propres noms aux villes qu'ils élevèrent.
38
39
καὶ ἐπορεύθη υἱὸς Μαχιρ υἱοῦ Μανασση εἰς Γαλααδ καὶ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ ἀπώλεσεν τὸν Αμορραῖον τὸν κατοικοῦντα ἐν αὐτῇ.
Et le fils de Machir, fils de Manassé alla a Galaad ; il la prit, et détruisit l'Amorrhéen qui l'habitait.
39
40
καὶ ἔδωκεν Μωυσῆς τὴν Γαλααδ τῷ Μαχιρ υἱῷ Μανασση, καὶ κατῴκησεν ἐκεῖ.
Moise donna Galaad à Machir, fils de Manassé, qui y demeura.
40
41
καὶ Ιαιρ ὁ τοῦ Μανασση ἐπορεύθη καὶ ἔλαβεν τὰς ἐπαύλεις αὐτῶν καὶ ἐπωνόμασεν αὐτὰς Ἐπαύλεις Ιαιρ.
Et Jaïr, fils de Manassé, marcha, et il prit les villages des Amorrhéens, et il les appela : Villages de Jaïr.
41
42
καὶ Ναβαυ ἐπορεύθη καὶ ἔλαβεν τὴν Κανααθ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ ἐπωνόμασεν αὐτὰς Ναβωθ ἐκ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.
Et Nébo marcha, prit Caath et ses bourgs, et leur donna son nom ; il les appela Nébo.
42Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36