3 juil. 2013

Bamidbar 27

Bamidbar/Nombres Chapitre 27Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36

1
Καὶ προσελθοῦσαι αἱ θυγατέρες Σαλπααδ υἱοῦ Οφερ υἱοῦ Γαλααδ υἱοῦ Μαχιρ τοῦ δήμου Μανασση τῶν υἱῶν Ιωσηφ [καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν· Μαλα καὶ Νουα καὶ Εγλα καὶ Μελχα καὶ Θερσα]
Alors, les filles de Salphaad, fils d'Opher, fils de Galaad, fils de Machir, de la tribu de Manassé, des fils de Joseph, se présentèrent, et voici leurs noms, Maala, Noa, Egla, Melcha et Thersa.
1
2
καὶ στᾶσαι ἔναντι Μωυσῆ καὶ ἔναντι Ελεαζαρ τοῦ ἱερέως καὶ ἔναντι τῶν ἀρχόντων καὶ ἔναντι πάσης συναγωγῆς ἐπὶ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου λέγουσιν
Et, se tenant devant Moïse, ainsi que devant Eléazar le sacrificateur, devant les chefs et toute l'assemblée, vers la porte du tabernacle du témoignage, elles dirent :
2
3
Ὁ πατὴρ ἡμῶν ἀπέθανεν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ αὐτὸς οὐκ ἦν ἐν μέσῳ τῆς συναγωγῆς τῆς ἐπισυστάσης ἔναντι  {יהוה} ἐν τῇ συναγωγῇ Κορε, ὅτι διὰ ἁμαρτίαν αὐτοῦ ἀπέθανεν, καὶ υἱοὶ οὐκ ἐγένοντο αὐτῷ·
Notre père est mort dans le désert, et il n'était point de l'attroupement de Coré soulevé contre YHWH ; il est mort à cause de son propre péché et il n'avait pas de fils. 
3
4
μὴ ἐξαλειφθήτω τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς ἡμῶν ἐκ μέσου τοῦ δήμου αὐτοῦ, ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ υἱός· δότε ἡμῖν κατάσχεσιν ἐν μέσῳ ἀδελφῶν πατρὸς ἡμῶν.
Que le nom de notre pere ne soit pas effacé du milieu de sa tribu, parce qu'il n'a point laissé de fils ; donnes- nous une possession parmi les frères de notre père.
4
5
καὶ προσήγαγεν Μωυσῆς τὴν κρίσιν αὐτῶν ἔναντι  {יהוה}.
Moïse porta leur demande devant YHWH.
5
6
καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
Et YHWH parla à Moïse, 
disant :
6
7
Ὀρθῶς θυγατέρες Σαλπααδ λελαλήκασιν· δόμα δώσεις αὐταῖς κατάσχεσιν κληρονομίας ἐν μέσῳ ἀδελφῶν πατρὸς αὐτῶν καὶ περιθήσεις τὸν κλῆρον τοῦ πατρὸς αὐτῶν αὐταῖς.
Les filles de Salphaad ont parlé selon la justice ; tu leur donneras un héritage parmi les frères de leur père, tu leur attribueras le lot qu'aurait eu leur père.
7
8
καὶ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λαλήσεις λέγων Ἄνθρωπος ἐὰν ἀποθάνῃ καὶ υἱὸς μὴ ᾖ αὐτῷ, περιθήσετε τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ·
Tu parleras ensuite aux fils d'lsraël, et tu leur diras :
8
9
ἐὰν δὲ μὴ ᾖ θυγάτηρ αὐτῷ, δώσετε τὴν κληρονομίαν τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ·
Si un bomme meurt, et qu'il n'ait point de fils, vous donnerez son héritage à ses filles.
9
10
ἐὰν δὲ μὴ ὦσιν αὐτῷ ἀδελφοί, δώσετε τὴν κληρονομίαν τῷ ἀδελφῷ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ·
S'il n'a pas de filles, vous donnerez son heritage à
son frère.
10
11
ἐὰν δὲ μὴ ὦσιν ἀδελφοὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, δώσετε τὴν κληρονομίαν τῷ οἰκείῳ τῷ ἔγγιστα αὐτοῦ ἐκ τῆς φυλῆς αὐτοῦ, κληρονομήσει τὰ αὐτοῦ. καὶ ἔσται τοῦτο τοῖς υἱοῖς Ισραηλ δικαίωμα κρίσεως, καθὰ συνέταξεν  {יהוה} τῷ Μωυσῇ.
S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage au frère de son père.S'il n'existe point de frère de son père, vous donnerez son héritage à son plus proche parent dans sa tribu, pour que celui-ci possède ce qui lui appartient ; loi inviolable pour les fils d'Israël, selon ce que YHWH a
prescrit à Moïse.
11
12
Καὶ εἶπεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν Ἀνάβηθι εἰς τὸ ὄρος τὸ ἐν τῷ πέραν [τοῦτο ὄρος Ναβαυ] καὶ ἰδὲ τὴν γῆν Χανααν, ἣν ἐγὼ δίδωμι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐν κατασχέσει·
Et YHWH dit à Moïse : Monte sur la hauteur qui borne la vallée du Jourdain : C'est le mont Nébo, et de là, vois la terre de Canaan que Je donne pour héritage aux fils d'Israël.
12
13
καὶ ὄψει αὐτὴν καὶ προστεθήσῃ πρὸς τὸν λαόν σου καὶ σύ, καθὰ προσετέθη Ααρων ὁ ἀδελφός σου ἐν Ωρ τῷ ὄρει,
Tu la verras, et tu iras aussi te réunir a ton peuple, comme s'y est réuni ton frère Aaron sur la montagne de Hor,
13
14
διότι παρέβητε τὸ ῥῆμά μου ἐν τῇ ἐρήμῳ Σιν ἐν τῷ ἀντιπίπτειν τὴν συναγωγὴν ἁγιάσαι με· οὐχ ἡγιάσατέ με ἐπὶ τῷ ὕδατι ἔναντι αὐτῶν [τοῦτό ἐστιν ὕδωρ ἀντιλογίας Καδης ἐν τῇ ἐρήμῳ Σιν].
parce que vous avez méprisé ma parole dans le désert de Sin , lorsque l'assemblée a refusé de me sanctifier ; vous ne m'avez point sanctifié au sujet de l'eau en leur présence ; c'etait l'eau de la contradiction, en Cades, dans le désert de Sin.
14
15
καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς  {יהוה}
Et Moïse dit à YHWH :
15
16
Ἐπισκεψάσθω  {יהוה} ὁ θεὸς τῶν πνευμάτων καὶ πάσης σαρκὸς ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς συναγωγῆς ταύτης,
Que YHWH l'Elohim des souffles et de toute chair discerne et choisisse un homme
16
17
ὅστις ἐξελεύσεται πρὸ προσώπου αὐτῶν καὶ ὅστις εἰσελεύσεται πρὸ προσώπου αὐτῶν καὶ ὅστις ἐξάξει αὐτοὺς καὶ ὅστις εἰσάξει αὐτούς, καὶ οὐκ ἔσται ἡ συναγωγὴ  {יהוה} ὡσεὶ πρόβατα, οἷς οὐκ ἔστιν ποιμήν.
qui entre et sorte à la tête du peuple, et qui le mène et le ramène, afin que l'assemblée de YHWH ne soit pas comme un troupeau qui n'a point de berger.
17
18
καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων Λαβὲ πρὸς σεαυτὸν τὸν Ἰησοῦν υἱὸν Ναυη, ἄνθρωπον, ὃς ἔχει πνεῦμα ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἐπιθήσεις τὰς χεῖράς σου ἐπ αὐτὸν
Et YHWH parla à Moïse, disant : Prends avec toi Josué, fils de Noun ; 1'homme a en lui le Souffle, et tu lui imposeras les mains.
18
19
καὶ στήσεις αὐτὸν ἔναντι Ελεαζαρ τοῦ ἱερέως καὶ ἐντελῇ αὐτῷ ἔναντι πάσης συναγωγῆς καὶ ἐντελῇ περὶ αὐτοῦ ἐναντίον αὐτῶν
Tu le placeras devant Eléazar le sacrificateur, et tu lui donneras mes ordres devant l'assemblée, et tu donneras mes ordres au peuple à son sujet.
19
20
καὶ δώσεις τῆς δόξης σου ἐπ αὐτόν, ὅπως ἂν εἰσακούσωσιν αὐτοῦ οἱ υἱοὶ Ισραηλ.
Tu répandras sur lui ta gloire, afin que les fils d'Israël lui obéissent.
20
21
καὶ ἔναντι Ελεαζαρ τοῦ ἱερέως στήσεται, καὶ ἐπερωτήσουσιν αὐτὸν τὴν κρίσιν τῶν δήλων ἔναντι  {יהוה} ἐπὶ τῷ στόματι αὐτοῦ ἐξελεύσονται καὶ ἐπὶ τῷ στόματι αὐτοῦ εἰσελεύσονται αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ὁμοθυμαδὸν καὶ πᾶσα ἡ συναγωγή.
II se tiendra devant Eléazar le sacrificateur, et on lui demandera le jugement des lumières (Ourim) de YHWH. Au commandement de sa bouche, lui et les fils d'Israël, d'un commun accord, iront et reviendront.
21
22
καὶ ἐποίησεν Μωυσῆς καθὰ ἐνετείλατο αὐτῷ  {יהוה} καὶ λαβὼν τὸν Ἰησοῦν ἔστησεν αὐτὸν ἐναντίον Ελεαζαρ τοῦ ἱερέως καὶ ἔναντι πάσης συναγωγῆς
Moise fit ce qu'avait prescrit YHWH ; il prit Josué et il le plaça devant Eléazar le sacrificateur, et devant tout le peuple
22
23
καὶ ἐπέθηκεν τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπ αὐτὸν καὶ συνέστησεν αὐτόν, καθάπερ συνέταξεν  {יהוה} τῷ Μωυσῇ.
iI lui imposa les mains, et il le constitua chef d'Israël, comme YHWH l'avait prescrit à Moïse.
23Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36