2 juin 2013

Bamidbar 21

Bamidbar/Nombres Chapitre 21Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36

1
Καὶ ἤκουσεν ὁ Χανανις βασιλεὺς Αραδ ὁ κατοικῶν κατὰ τὴν ἔρημον – ἦλθεν γὰρ Ισραηλ ὁδὸν Αθαριν – καὶ ἐπολέμησεν πρὸς Ισραηλ καὶ κατεπρονόμευσαν ἐξ αὐτῶν αἰχμαλωσίαν.
Cependant, le Cananéen roi d'Arad, voisin du désert, apprit qu'Israël s'avançait par le chemin d'Atharin. Aussitôt , il prit les armes contre Israël , et il lui enleva quelques prisonniers.
1
2
καὶ ηὔξατο Ισραηλ εὐχὴν  {יהוה} καὶ εἶπεν Ἐάν μοι παραδῷς τὸν λαὸν τοῦτον ὑποχείριον, ἀναθεματιῶ αὐτὸν καὶ τὰς πόλεις αὐτοῦ.
Israël fit alors un voeu à YHWH, disant : Si Tu me livres ce peuple qui est sous ma main, je l'anathématiserai (condamnerai) lui et ses villes.
2
3
καὶ εἰσήκουσεν  {יהוה} τῆς φωνῆς Ισραηλ καὶ παρέδωκεν τὸν Χανανιν ὑποχείριον αὐτοῦ, καὶ ἀνεθεμάτισεν αὐτὸν καὶ τὰς πόλεις αὐτοῦ· καὶ ἐπεκάλεσαν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Ἀνάθεμα.
YHWH entendit la voix d'Israël, et Il lui livra le Cananéen ; Israël, de son côté, l'anathématisa (condamna) lui et ses villes, et il donna a ce lieu le nom "d'Anathème".
3
4
Καὶ ἀπάραντες ἐξ Ωρ τοῦ ὄρους ὁδὸν ἐπὶ θάλασσαν ἐρυθρὰν περιεκύκλωσαν γῆν Εδωμ· καὶ ὠλιγοψύχησεν ὁ λαὸς ἐν τῇ ὁδῷ.
Ils levèrent ensuite leur camp de la montagne de Hor pour quitter le chemin de la mer Rouge et tourner autour d'Edom ; mais dans ce voyage le peuple défaillit.
4
5
καὶ κατελάλει ὁ λαὸς πρὸς τὸν θεὸν καὶ κατὰ Μωυσῆ λέγοντες Ἵνα τί ἐξήγαγες ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου ἀποκτεῖναι ἡμᾶς ἐν τῇ ἐρήμῳ; ὅτι οὐκ ἔστιν ἄρτος οὐδὲ ὕδωρ, ἡ δὲ ψυχὴ ἡμῶν προσώχθισεν ἐν τῷ ἄρτῳ τῷ διακένῳ.
Il injuria Elohim et Moïse, disant : Qu'allons nous
devenir? Tu nous as tiré de l'Egypte pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau ; notre âme se révolte contre cette maigre manne dont nous sommes nourris.
5
6
καὶ ἀπέστειλεν  {יהוה} εἰς τὸν λαὸν τοὺς ὄφεις τοὺς θανατοῦντας, καὶ ἔδακνον τὸν λαόν, καὶ ἀπέθανεν λαὸς πολὺς τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Alors, YHWH envoya contre le peuple des serpents dont le venin était mortel, et ils mordirent le peuple, et une multitude des fils d'Israël périt.
6
7
καὶ παραγενόμενος ὁ λαὸς πρὸς Μωυσῆν ἔλεγον ὅτι Ἡμάρτομεν ὅτι κατελαλήσαμεν κατὰ τοῦ  {יהוה} καὶ κατὰ σοῦ· εὖξαι οὖν πρὸς  {יהוה} καὶ ἀφελέτω ἀφ ἡμῶν τὸν ὄφιν. καὶ ηὔξατο Μωυσῆς πρὸς κύριον περὶ τοῦ λαοῦ.
Et le peuple alla trouver Moïse, disant : Nous avons péché ; nous avons injurié YHWH et toi ; prie donc YHWH qu'Il éloigne de nous les serpents.
7
8
καὶ εἶπεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν Ποίησον σεαυτῷ ὄφιν καὶ θὲς αὐτὸν ἐπὶ σημείου, καὶ ἔσται ἐὰν δάκῃ ὄφις ἄνθρωπον, πᾶς ὁ δεδηγμένος ἰδὼν αὐτὸν ζήσεται.
Moïse pria YHWH pour le peuple, et Il dit à Moïse : Fais un serpent, et pose-le en haut d'une enseigne ; quand un serpent mordra un homme, quiconque sera mordu et regardera ce signe, vivra.
8
9
καὶ ἐποίησεν Μωυσῆς ὄφιν χαλκοῦν καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ σημείου, καὶ ἐγένετο ὅταν ἔδακνεν ὄφις ἄνθρωπον, καὶ ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὸν ὄφιν τὸν χαλκοῦν καὶ ἔζη.
Moïse fit donc un serpent d'airain qu'il placa en haut d'une enseigne, et quand un serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent d'airain, et il vivait.
9
10
Καὶ ἀπῆραν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ παρενέβαλον ἐν Ωβωθ.
Les fils d'Israël se mirent en marche, et ils s'arrêtèrent en Oboth.
10
11
καὶ ἐξάραντες ἐξ Ωβωθ παρενέβαλον ἐν Αχελγαι ἐκ τοῦ πέραν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἥ ἐστιν κατὰ πρόσωπον Μωαβ κατὰ ἀνατολὰς ἡλίου.
Etant partis d'Oboth, ils campèrent en Achalgé, hors de la région du désert qui regarde Moab du côté du levant.
11
12
ἐκεῖθεν ἀπῆραν καὶ παρενέβαλον εἰς φάραγγα Ζαρετ.
Partis de nouveau, ils campèrent dans le val de Zared.
12
13
καὶ ἐκεῖθεν ἀπάραντες παρενέβαλον εἰς τὸ πέραν Αρνων ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ ἐξέχον ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Αμορραίων· ἔστιν γὰρ Αρνων ὅρια Μωαβ ἀνὰ μέσον Μωαβ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ Αμορραίου.
De ce lieu, ils campèrent sur 
1'Arnon, dans la région du désert qui fait saillie sur les limites des Amorrhéens ; cet Arnon est frontiere de Moab, entre Moab et l'Amorrhéen.
13
14
διὰ τοῦτο λέγεται ἐν βιβλίῳ Πόλεμος τοῦ  {יהוה} τὴν Ζωοβ ἐφλόγισεν καὶ τοὺς χειμάρρους Αρνων,
C'est pourquoi il est écrit en un livre : La guerre de YHWH a embrasé Zoob et les torrents d'Arnon,
14
15
καὶ τοὺς χειμάρρους κατέστησεν κατοικίσαι Ηρ καὶ πρόσκειται τοῖς ὁρίοις Μωαβ.
et il a placé auprès des torrents la demeure de Ar, qui est contiguë aux frontières de Moab.
15
16
καὶ ἐκεῖθεν τὸ φρέαρ· τοῦτό ἐστιν τὸ φρέαρ, ὃ εἶπεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν Συνάγαγε τὸν λαόν, καὶ δώσω αὐτοῖς ὕδωρ πιεῖν.
Or, il y a en ce lieu un puits : C'est le puits au sujet duquel YHWH dit à Moïse : Rassemble le peuple, et Je leur donnerai de l'eau, et ils boiront.
16
17
τότε ᾖσεν Ισραηλ τὸ ᾆσμα τοῦτο ἐπὶ τοῦ φρέατος Ἐξάρχετε αὐτῷ·
Alors, Israël chanta ce cantique autour du puits : Célébrez le puits.
17
18
φρέαρ, ὤρυξαν αὐτὸ ἄρχοντες, ἐξελατόμησαν αὐτὸ βασιλεῖς ἐθνῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτῶν, ἐν τῷ κυριεῦσαι αὐτῶν. καὶ ἀπὸ φρέατος εἰς Μανθαναιν·
Les chefs l'ont creusé ; les rois des nations, durant leur règne, tandis qu'ils étaient les maitres, l'ont revêtu de pierres de taille. Après cela, le peuple d'Israël alla du puits à Manthanaïn.
18
19
καὶ ἀπὸ Μανθαναιν εἰς Νααλιηλ· καὶ ἀπὸ Νααλιηλ εἰς Βαμωθ·
Ensuite, de Manthanaïn à Nahaliel, de Nahaliel a Bamoth.
19
20
καὶ ἀπὸ Βαμωθ εἰς νάπην, ἥ ἐστιν ἐν τῷ πεδίῳ Μωαβ ἀπὸ κορυφῆς τοῦ λελαξευμένου τὸ βλέπον κατὰ πρόσωπον τῆς ἐρήμου.
De Bamoth à Janin, en la plaine de Moab, que l'on vitt de la cime du roc escarpé regardant le désert.
20
21
Καὶ ἀπέστειλεν Μωυσῆς πρέσβεις πρὸς Σηων βασιλέα Αμορραίων λόγοις εἰρηνικοῖς λέγων
Alors, Moise envoya les anciens a Séhon, roi des Amorrhéens, avec des paroles pacifiques, disant :
21
22
Παρελευσόμεθα διὰ τῆς γῆς σου· τῇ ὁδῷ πορευσόμεθα, οὐκ ἐκκλινοῦμεν οὔτε εἰς ἀγρὸν οὔτε εἰς ἀμπελῶνα, οὐ πιόμεθα ὕδωρ ἐκ φρέατός σου· ὁδῷ βασιλικῇ πορευσόμεθα, ἕως παρέλθωμεν τὰ ὅριά σου.
Nous passerons par ton territoire et nous suivrons la route ; nous ne nous écarterons ni dans les champs, ni dans les vignes ; nous ne boirons point d'eau de ton puits ; nous suivrons le grand chemin jusqu'a ce que nous ayons depassé tes limites.
22
23
καὶ οὐκ ἔδωκεν Σηων τῷ Ισραηλ παρελθεῖν διὰ τῶν ὁρίων αὐτοῦ, καὶ συνήγαγεν Σηων πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐξῆλθεν παρατάξασθαι τῷ Ισραηλ εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἦλθεν εἰς Ιασσα καὶ παρετάξατο τῷ Ισραηλ.
Mais Séhon ne permit point à Israël de franchir ses frontières ; il rassembla tout son peuple, et il sortit pour se ranger en bataille devant Israël, dans le désert ; il vint à Jasa, et il se rangea en bataille devant Israël.
23
24
καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν Ισραηλ φόνῳ μαχαίρης καὶ κατεκυρίευσαν τῆς γῆς αὐτοῦ ἀπὸ Αρνων ἕως Ιαβοκ ἕως υἱῶν Αμμαν· ὅτι Ιαζηρ ὅρια υἱῶν Αμμων ἐστίν.
Israël le vainquit avec grand carnage, et se rendit maître de son territoire depuis Arnon jusqu'a Jéboc, sur les frontieres des fils d'Ammon, car Jazer est ville frontière des Ammonites.
24
25
καὶ ἔλαβεν Ισραηλ πάσας τὰς πόλεις ταύτας, καὶ κατῴκησεν Ισραηλ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν τῶν Αμορραίων, ἐν Εσεβων καὶ ἐν πάσαις ταῖς συγκυρούσαις αὐτῇ.
Israël prit toutes ses villes, et Israël habita toutes les villes des Amorrhéens, Esebon et ses dépendances.
25
26
ἔστιν γὰρ Εσεβων πόλις Σηων τοῦ βασιλέως τῶν Αμορραίων, καὶ οὗτος ἐπολέμησεν βασιλέα Μωαβ τὸ πρότερον καὶ ἔλαβον πᾶσαν τὴν γῆν αὐτοῦ ἀπὸ Αροηρ ἕως Αρνων.
Car Esebon était la ville de Séhon, roi des Amorrhéens ; il avait d'abord fait la guerre au roi de Moab, et il avait pris tout son territoire depuis Aroer jusqu'a l'Arnon.
26
27
διὰ τοῦτο ἐροῦσιν οἱ αἰνιγματισταί Ἔλθετε εἰς Εσεβων, ἵνα οἰκοδομηθῇ καὶ κατασκευασθῇ πόλις Σηων.
C'est pourquoi on dit en proverbe : Venez en Esebon, où a eté bâtie et peuplée la ville de Séhon.
27
28
ὅτι πῦρ ἐξῆλθεν ἐξ Εσεβων, φλὸξ ἐκ πόλεως Σηων καὶ κατέφαγεν ἕως Μωαβ καὶ κατέπιεν στήλας Αρνων.
Car le feu est sorti d'Esebon, c'était la flamme de la guerre de Séhon, et elle a devoré jusqu'à Moab, elle a dévoré les colonnes d'Arnon.
28
29
οὐαί σοι, Μωαβ· ἀπώλου, λαὸς Χαμως. ἀπεδόθησαν οἱ υἱοὶ αὐτῶν διασῴζεσθαι καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῶν αἰχμάλωτοι τῷ βασιλεῖ τῶν Αμορραίων Σηων·
Malheur à toi, Moab ; tu as péri, peuple de Chamos ; leurs fils se sont vendus pour vivre, et leurs filles sont captives du roi des Amorrhéens Séhon.
29
30
καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν ἀπολεῖται, Εσεβων ἕως Δαιβων, καὶ αἱ γυναῖκες ἔτι προσεξέκαυσαν πῦρ ἐπὶ Μωαβ.
Leur race est à jamais détruite d'Esebon à Dibon ; et les femmes ont encore allumé le feu dans Moab.
30
31
Κατῴκησεν δὲ Ισραηλ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν τῶν Αμορραίων.
Or, Israël occupa toutes les villes des Amorrhéens.
31
32
καὶ ἀπέστειλεν Μωυσῆς κατασκέψασθαι τὴν Ιαζηρ, καὶ κατελάβοντο αὐτὴν καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ ἐξέβαλον τὸν Αμορραῖον τὸν κατοικοῦντα ἐκεῖ. –
Moïse envoya reconnaître Jazer ; ils la prirent avec ses bourgs, et ils chassèrent les Amorrhéens qui l'habitaient.
32
33
καὶ ἐπιστρέψαντες ἀνέβησαν ὁδὸν τὴν εἰς Βασαν· καὶ ἐξῆλθεν Ωγ βασιλεὺς τῆς Βασαν εἰς συνάντησιν αὐτοῖς καὶ πᾶς ὁ λαὸς αὐτοῦ εἰς πόλεμον εἰς Εδραιν.
A leur retour, ils prirent la route qui conduit a Basan, et Og, roi de Basan, sortit à leur rencontre avec
tout son peuple, pour combattre en Edraï.
33
34
καὶ εἶπεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν Μὴ φοβηθῇς αὐτόν, ὅτι εἰς τὰς χεῖράς σου παραδέδωκα αὐτὸν καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν γῆν αὐτοῦ, καὶ ποιήσεις αὐτῷ καθὼς ἐποίησας τῷ Σηων βασιλεῖ τῶν Αμορραίων, ὃς κατῴκει ἐν Εσεβων.
Mais YHWH dit à Moïse : Ne le crains pas, Je l'ai livré à tes mains, lui, tout son peuple et tout son
territoire ; tu le traiteras comme tu as traité Séhon, roi des Amorrhéens, qui demeurait en Esebon.
34
35
καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ ἕως τοῦ μὴ καταλιπεῖν αὐτοῦ ζωγρείαν· καὶ ἐκληρονόμησαν τὴν γῆν αὐτῶν.
Alors, Moïse vainquit Og et ses fils, et tout son peuple ; nul n'en resta vivant , et il s'empara de son territoire.
35Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36