30 mai 2013

Bamidbar 6

Bamdibar/Nombres Chapitre 6Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36

1
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
Et YHWH parla à Moïse, disant :
1
2
Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἀνὴρ ἢ γυνή, ὃς ἐὰν μεγάλως εὔξηται εὐχὴν ἀφαγνίσασθαι ἁγνείαν  {יהוה}
Parle aux fils d'lsraël, et dis-leur : La femme ou l'homme qui aura fait généreusement le voeu de se consacrer à YHWH et de rester pur,
2
3
ἀπὸ οἴνου καὶ σικερα, ἁγνισθήσεται ἀπὸ οἴνου καὶ ὄξος ἐξ οἴνου καὶ ὄξος ἐκ σικερα οὐ πίεται καὶ ὅσα κατεργάζεται ἐκ σταφυλῆς οὐ πίεται καὶ σταφυλὴν πρόσφατον καὶ σταφίδα οὐ φάγεται.
s'abstiendra de vin et de boisson fermentée ; ne boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre de boisson fermentée ; ne boira rien de ce qui se fait avec le raisin ; ne mangera pas de raisin, soit frais cueilli, soit séché au soleil.
3
4
πάσας τὰς ἡμέρας τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἀπὸ πάντων, ὅσα γίνεται ἐξ ἀμπέλου, οἶνον ἀπὸ στεμφύλων ἕως γιγάρτου οὐ φάγεται.
Durant tous les jours du voeu ; la personne vouée ne mangera rien de ce qui provient de la vigne ou du raisin, depuis le pépin jusqu'a la peau.
4
5
πάσας τὰς ἡμέρας τῆς εὐχῆς τοῦ ἁγνισμοῦ ξυρὸν οὐκ ἐπελεύσεται ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ· ἕως ἂν πληρωθῶσιν αἱ ἡμέραι, ὅσας ηὔξατο  {יהוה} ἅγιος ἔσται τρέφων κόμην τρίχα κεφαλῆς.
Durant tous les jours de la purification,  elle ne se passera point le rasoir sur la tête jusqu'a la fin des jours qu'elle aura voués à YHWH ; elle sera sainte en laissant croitre la chevelure de sa tête.
5
6
πάσας τὰς ἡμέρας τῆς εὐχῆς  {יהוה} ἐπὶ πάσῃ ψυχῇ τετελευτηκυίᾳ οὐκ εἰσελεύσεται·
Durant tous les jours du voeu à YHWH ; elle ne s'approchera d'aucune créature morte.
6
7
ἐπὶ πατρὶ καὶ ἐπὶ μητρὶ καὶ ἐπ ἀδελφῷ καὶ ἐπ ἀδελφῇ, οὐ μιανθήσεται ἐπ αὐτοῖς ἀποθανόντων αὐτῶν, ὅτι εὐχὴ θεοῦ αὐτοῦ ἐπ αὐτῷ ἐπὶ κεφαλῆς αὐτοῦ·
Elle ne se souillera point à cause d'un père mort, ni d'une mère, ni d'un frère, ni d'une soeur, parce qu'elle aura sur soi-même et sur la tête le voeu à Elohim.
7
8
πάσας τὰς ἡμέρας τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἅγιος ἔσται  {יהוה}. –
Durant tous les jours du voeu, elle sera sainte, consacrée à YHWH.
8
9
ἐὰν δέ τις ἀποθάνῃ ἐξάπινα ἐπ αὐτῷ, παραχρῆμα μιανθήσεται ἡ κεφαλὴ εὐχῆς αὐτοῦ, καὶ ξυρήσεται τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ καθαρισθῇ· τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ξυρηθήσεται.
Si quelqu'un tombe mort subitement auprès de la personne qui s'est vouée, son voeu en sera souillé, et elle se rasera la tête le jour même de sa purification ; elle se rasera une seconde fois la tête le septième jour.
9
10
καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ οἴσει δύο τρυγόνας ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν πρὸς τὸν ἱερέα ἐπὶ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου,
Et le huitième, elle portera au sacrificateur deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, devant la porte du 
tabernacle du témoignage,
10
11
καὶ ποιήσει ὁ ἱερεὺς μίαν περὶ ἁμαρτίας καὶ μίαν εἰς ὁλοκαύτωμα, καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς περὶ ὧν ἥμαρτεν περὶ τῆς ψυχῆς καὶ ἁγιάσει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ,
et le sacrificateur en offrira un pour le péché, et l'autre pour l'holocausle ; le sacrificateur intercèdera pour elle au sujet de la souillure que lui aura causée le mort, et il consacrera sa tête en ce jour
11
12
ᾗ ἡγιάσθη  {יהוה} τὰς ἡμέρας τῆς εὐχῆς, καὶ προσάξει ἀμνὸν ἐνιαύσιον εἰς πλημμέλειαν, καὶ αἱ ἡμέραι αἱ πρότεραι ἄλογοι ἔσονται, ὅτι ἐμιάνθη κεφαλὴ εὐχῆς αὐτοῦ.
à YHWH pour toute la durée du voeu et 1a personne offrira un agneau d'un an pour le delit ; et les jours qui auront précédé ne lui seront pas comptés,
parce que son voeu aura été souillé.
12
13
Καὶ οὗτος ὁ νόμος τοῦ εὐξαμένου· ᾗ ἂν ἡμέρᾳ πληρώσῃ ἡμέρας εὐχῆς αὐτοῦ, προσοίσει αὐτὸς παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
Telle est la loi des voeux ; lorsque les jours du voeu seront accomplis, la personne présentera elle-même ses dons, devant la porte du tabernacle du témoignage ;
13
14
καὶ προσάξει τὸ δῶρον αὐτοῦ  {יהוה} ἀμνὸν ἐνιαύσιον ἄμωμον ἕνα εἰς ὁλοκαύτωσιν καὶ ἀμνάδα ἐνιαυσίαν ἄμωμον μίαν εἰς ἁμαρτίαν καὶ κριὸν ἕνα ἄμωμον εἰς σωτήριον
elle offrira à YHWH un agneau d'un an sans tache pour l'holocauste, une brebis d'un an sans tache pour le péché, un bélier d'un an sans tache comme offrande de paix,
14
15
καὶ κανοῦν ἀζύμων σεμιδάλεως ἄρτους ἀναπεποιημένους ἐν ἐλαίῳ καὶ λάγανα ἄζυμα κεχρισμένα ἐν ἐλαίῳ καὶ θυσία αὐτῶν καὶ σπονδὴ αὐτῶν.
une corbeille de sans levain de fleur de farine, pétris dans l'huile, et des gâteaux sans levain arrosés d'huile, avec leur oblation et leur libation.
15
16
καὶ προσοίσει ὁ ἱερεὺς ἔναντι  {יהוה} καὶ ποιήσει τὸ περὶ ἁμαρτίας αὐτοῦ καὶ τὸ ὁλοκαύτωμα αὐτοῦ
Le sacrificateur offrira ces dons à YHWH, et il sacrifiera les viclimes pour le péché et pour 1'holocauste.
16
17
καὶ τὸν κριὸν ποιήσει θυσίαν σωτηρίου  {יהוה} ἐπὶ τῷ κανῷ τῶν ἀζύμων, καὶ ποιήσει ὁ ἱερεὺς τὴν θυσίαν αὐτοῦ καὶ τὴν σπονδὴν αὐτοῦ.
Il offrira le bélier, comme offrande de paix à YHWH, outre la corbeille de sans levain. Et le sacrificateur fera l'oblation et la libation.
17
18
καὶ ξυρήσεται ὁ ηὐγμένος παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου τὴν κεφαλὴν τῆς εὐχῆς αὐτοῦ καὶ ἐπιθήσει τὰς τρίχας ἐπὶ τὸ πῦρ, ὅ ἐστιν ὑπὸ τὴν θυσίαν τοῦ σωτηρίου.
Alors, la personne vouée rasera, devant la porte du tabernacle du témoignage, sa tête vouée, et elle jettera sa chevelure dans le feu allumé sous l'offrande de paix.
18
19
καὶ λήμψεται ὁ ἱερεὺς τὸν βραχίονα ἑφθὸν ἀπὸ τοῦ κριοῦ καὶ ἄρτον ἕνα ἄζυμον ἀπὸ τοῦ κανοῦ καὶ λάγανον ἄζυμον ἓν καὶ ἐπιθήσει ἐπὶ τὰς χεῖρας τοῦ ηὐγμένου μετὰ τὸ ξυρήσασθαι αὐτὸν τὴν εὐχὴν αὐτοῦ·
Et le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, avec un pain sans levain de la corbeille, et un gâteau sans levain ; il les mettra dans la main de la personne vouée, apres qu'elle aura rasé sa tête vouée.
19
20
καὶ προσοίσει αὐτὰ ὁ ἱερεὺς ἐπίθεμα ἔναντι  {יהוה} ἅγιον ἔσται τῷ ἱερεῖ ἐπὶ τοῦ στηθυνίου τοῦ ἐπιθέματος καὶ ἐπὶ τοῦ βραχίονος τοῦ ἀφαιρέματος· καὶ μετὰ ταῦτα πίεται ὁ ηὐγμένος οἶνον. –
Puis, le sacrificateur les déposera sur l'autel, comme part de YHWH, et ce sera chose sainte, ce sera la poitrine mise à part, l'épaule réservée, appartenant au sacrificateur après cela, la personne vouée pourra boire du vin.
20
21
οὗτος ὁ νόμος τοῦ εὐξαμένου, ὃς ἂν εὔξηται  {יהוה} δῶρον αὐτοῦ κυρίῳ περὶ τῆς εὐχῆς, χωρὶς ὧν ἂν εὕρῃ ἡ χεὶρ αὐτοῦ κατὰ δύναμιν τῆς εὐχῆς αὐτοῦ, ἣν ἂν εὔξηται κατὰ νόμον ἁγνείας.
Telle est la lot de la personne qui fait un voeu et du présent qu'elle doit offrir à YHWH à cette occasion, sans parler des dons que ses facultés lui permettent de faire, selon l'extension de son voeu, et conformément à la loi de consécration.
21
22
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
Et YHWH parla à Moïse, disant :
22
23
Λάλησον Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ λέγων Οὕτως εὐλογήσετε τοὺς υἱοὺς Ισραηλ λέγοντες αὐτοῖς [καὶ ἐπιθήσουσιν τὸ ὄνομά μου ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ, καὶ ἐγὼ κύριος εὐλογήσω αὐτούς]
Parle à Aaron et à ses fils ; dis-leur : Voici comment vous bénirez les fils d'lsraël ; vous leur direz :
23
24
Εὐλογήσαι σε  {יהוה} καὶ φυλάξαι σε,
Que YHWH te benisse et te garde,
24
25
ἐπιφάναι  {יהוה} τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ σὲ καὶ ἐλεήσαι σε,
que YHWH fasse luire sur toi son visage, et qu'Il ait pitie de toi,
25
26
ἐπάραι  {יהוה} τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ σὲ καὶ δῴη σοι εἰρήνην.
que YHWH lève sur toi sa face, et qu'Il t'accorde la paix. Et ils feront descendre mon Nom sur les fils d'lsraël, et Moi, Je les benirai.
26Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36