2 mai 2013

Vayiqra 6

Vayiqra/Lévitique Chapitre 6


Chapitres 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-271
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
Et YHWH parla à Moise, disant :
1
2
Ἔντειλαι Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ λέγων Οὗτος ὁ νόμος τῆς ὁλοκαυτώσεως· αὐτὴ ἡ ὁλοκαύτωσις ἐπὶ τῆς καύσεως αὐτῆς ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ὅλην τὴν νύκτα ἕως τὸ πρωί, καὶ τὸ πῦρ τοῦ θυσιαστηρίου καυθήσεται ἐπ αὐτοῦ, οὐ σβεσθήσεται.

Donne ces ordres à Aaron et à ses fils ; dis-leur : Voici la règle des holocaustes ; voici comment on les brûlera : On les brûlera sur l'autel toute la nuit jusqu'au point du
jour, et le feu brûlera toujours sur l'autel, et il ne sera pas éteint.
2
3
καὶ ἐνδύσεται ὁ ἱερεὺς χιτῶνα λινοῦν καὶ περισκελὲς λινοῦν ἐνδύσεται περὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ ἀφελεῖ τὴν κατακάρπωσιν, ἣν ἂν καταναλώσῃ τὸ πῦρ τὴν ὁλοκαύτωσιν, ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ παραθήσει αὐτὸ ἐχόμενον τοῦ θυσιαστηρίου.

Le sacrificateur ensuite revêtira une tunique de lin, et il passera autour de son corps des caleçons de lin, et il enlèvera de l'autel les restes de l'offrande que le feu aura consumée, les restes de l'holocauste, et il les déposera contre l'autel.
3
4
καὶ ἐκδύσεται τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἐνδύσεται στολὴν ἄλλην καὶ ἐξοίσει τὴν κατακάρπωσιν ἔξω τῆς παρεμβολῆς εἰς τόπον καθαρόν.

Puis, il quittera sa tunique pour un autre vêtement, et il emportera le résidu de l'holocauste hors du
camp, dans un lieu pur.
4
5
καὶ πῦρ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καυθήσεται ἀπ αὐτοῦ καὶ οὐ σβεσθήσεται, καὶ καύσει ὁ ἱερεὺς ἐπ αὐτὸ ξύλα τὸ πρωὶ καὶ στοιβάσει ἐπ αὐτοῦ τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ ἐπιθήσει ἐπ αὐτὸ τὸ στέαρ τοῦ σωτηρίου·

Le feu brûlera sur l'autel, il ne sera pas éteint, et le sacrificateur y fera brûler du bois de grand matin, et il y
entassera les holocaustes, sur lesquels il posera la graisse des offrandes de paix.
5
6
καὶ πῦρ διὰ παντὸς καυθήσεται ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, οὐ σβεσθήσεται.
Le feu brûlera toujours sur l'autel, et il ne sera pas éteint.
6
7
Οὗτος ὁ νόμος τῆς θυσίας, ἣν προσάξουσιν αὐτὴν οἱ υἱοὶ Ααρων ἔναντι  {יהוה} ἀπέναντι τοῦ θυσιαστηρίου·
Voici la règle du sacrifice que les fils d'Aaron feront devant YHWH, en face de l'autel :
7
8
καὶ ἀφελεῖ ἀπ αὐτοῦ τῇ δρακὶ ἀπὸ τῆς σεμιδάλεως τῆς θυσίας σὺν τῷ ἐλαίῳ αὐτῆς καὶ σὺν τῷ λιβάνῳ αὐτῆς τὰ ὄντα ἐπὶ τῆς θυσίας καὶ ἀνοίσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κάρπωμα· ὀσμὴ εὐωδίας, τὸ μνημόσυνον αὐτῆς τῷ  {יהוה}.

Le sacrificateur enlèvera una pleine poignée de la fleur de farine du sacrifice, avec l'huile et tout l'encens qui sont sur le sacrifice, et il portera cette part sur l'autel ; ce sera le sacrifice, l'odeur de suavité (agréable), le mémorial pour YHWH.
8
9
τὸ δὲ καταλειφθὲν ἀπ αὐτῆς ἔδεται Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ· ἄζυμα βρωθήσεται ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ἐν αὐλῇ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἔδονται αὐτήν.

Aaron et ses fils mangeront le reste du sacrifice ; ce sera un sans levain mangé en lieu saint ; ils le mangeront
dans le parvis du tabernacle du témoignage.
9
10
οὐ πεφθήσεται ἐζυμωμένη· μερίδα αὐτὴν ἔδωκα αὐτοῖς ἀπὸ τῶν καρπωμάτων  {יהוה} ἅγια ἁγίων ὥσπερ τὸ τῆς ἁμαρτίας καὶ ὥσπερ τὸ τῆς πλημμελείας.
On n'y mettra pas de levain ; c'est la part des sacrifices à YHWH que je leur ai donnée ; elle est très sainte, comme celle du sacrifice pour le péché et celle du sacrifice pour le délit.
10
11
πᾶν ἀρσενικὸν τῶν ἱερέων ἔδονται αὐτήν· νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν ἀπὸ τῶν καρπωμάτων κυρίου. πᾶς, ὃς ἐὰν ἅψηται αὐτῶν, ἁγιασθήσεται.

Tout mâle parmi les sacrificateurs, la mangera ; c'est la loi perpétuelle des sacrifices pour toutes vos générationsquiconque en aura mangé sera sanctifié.
11
12
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
Et YHWH parla à Moïse disant:
12
13
Τοῦτο τὸ δῶρον Ααρων καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ, ὃ προσοίσουσιν  {יהוה} ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἂν χρίσῃς αὐτόν· τὸ δέκατον τοῦ οιφι σεμιδάλεως εἰς θυσίαν διὰ παντός, τὸ ἥμισυ αὐτῆς τὸ πρωὶ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῆς τὸ δειλινόν.

Voici l'oblation qu'Aaron et ses fils feront à YHWH, à partir du jour où tu les oindras ; Le dixième d'un
ephi de fleur de farine en sacrifice, moitié le matin et moitié le soir.
13
14
ἐπὶ τηγάνου ἐν ἐλαίῳ ποιηθήσεται, πεφυραμένην οἴσει αὐτήν, ἑλικτά, θυσίαν ἐκ κλασμάτων, θυσίαν ὀσμὴν εὐωδίας  {יהוה}.
On le fera frire dans l'huile à la poèle, on l'offrira en rouleau et brisé par fragments ; c'est le sacrifice d'odeur de suavité (agréable) pour YHWH.
14
15
ὁ ἱερεὺς ὁ χριστὸς ἀντ αὐτοῦ ἐκ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ποιήσει αὐτήν· νόμος αἰώνιος, ἅπαν ἐπιτελεσθήσεται.
L'oint (messie), le sacrificateur, celui des fils d'Aaron qui lui succèdera, fera le sacrifice ; c'est une loi 
éternelle ; tout sera consumé.
15
16
καὶ πᾶσα θυσία ἱερέως ὁλόκαυτος ἔσται καὶ οὐ βρωθήσεται.
Car, tout sacrifice de sacrificateur sera un holocauste ; on n'en mangera rien.
16
17
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
YHWH parla encore à Moise, 
disant :
17
18
Λάλησον Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ λέγων Οὗτος ὁ νόμος τῆς ἁμαρτίας· ἐν τόπῳ, οὗ σφάζουσιν τὸ ὁλοκαύτωμα, σφάξουσιν τὰ περὶ τῆς ἁμαρτίας ἔναντι  {יהוה}· ἅγια ἁγίων ἐστίν.
Parle à Aaron et à ses fils ; dis-leur : Voici la loi des sacrifices pour le péché : C'est dans le lieu où l'on immole les holocaustes que l'on immolera devant YHWH les victimes pour le péché. Elles seront choses Très Saintes.
18
19
ὁ ἱερεὺς ὁ ἀναφέρων αὐτὴν ἔδεται αὐτήν· ἐν τόπῳ ἁγίῳ βρωθήσεται, ἐν αὐλῇ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Le sacrificateur qui les offrira, les mangera il les mangera en lieu saint, dans le parvis du tabernacle du témoignage.
19
20
πᾶς ὁ ἁπτόμενος τῶν κρεῶν αὐτῆς ἁγιασθήσεται· καὶ ᾧ ἐὰν ἐπιρραντισθῇ ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτῆς ἐπὶ τὸ ἱμάτιον, ὃ ἐὰν ῥαντισθῇ ἐπ αὐτὸ πλυθήσεται ἐν τόπῳ ἁγίῳ.
Quiconque aura touché les chairs d'une victime, sera sanctifié ; et quiconque aura eu son manteau aspergé de sang, ou aura éte aspergé lui-même, sera lavé en lieu saint.
20
21
καὶ σκεῦος ὀστράκινον, οὗ ἐὰν ἑψηθῇ ἐν αὐτῷ, συντριβήσεται· ἐὰν δὲ ἐν σκεύει χαλκῷ ἑψηθῇ, ἐκτρίψει αὐτὸ καὶ ἐκκλύσει ὕδατι.
Le vase de poterie dans lequel on aura fait cuire les chairs sera brisé et si on les a fait cuire en un vase d'airain, on le nettoiera et on le lavera avec de l'eau.
21
22
πᾶς ἄρσην ἐν τοῖς ἱερεῦσιν φάγεται αὐτά· ἅγια ἁγίων ἐστὶν  {יהוה}.
Tout mâle, parmi les sacrificateurs, les mangera ; elles sont choses très saintes devant YHWH.
22
23
καὶ πάντα τὰ περὶ τῆς ἁμαρτίας, ὧν ἐὰν εἰσενεχθῇ ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτῶν εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου ἐξιλάσασθαι ἐν τῷ ἁγίῳ, οὐ βρωθήσεται· ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται.
Toute victime, pour le péché, dont on aura introduit du sang dans le tabernacle du témoignage, pour intercéder dans le Saint, ne sera pas mangée, mais consumée par le feu.
23