3 mai 2013

Vayiqra 7

Vayiqra/Lévitique Chapitre 7


1
Καὶ οὗτος ὁ νόμος τοῦ κριοῦ τοῦ περὶ τῆς πλημμελείας· ἅγια ἁγίων ἐστίν.
Voici la règle du sacrifice d'un bélier pour toute espèce de faute. La victime est chose Très Sainte.
1
2
ἐν τόπῳ, οὗ σφάζουσιν τὸ ὁλοκαύτωμα, σφάξουσιν τὸν κριὸν τῆς πλημμελείας ἔναντι κυρίου, καὶ τὸ αἷμα προσχεεῖ ἐπὶ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου κύκλῳ.
C'est dans le lieu où l'on immole les holocaustes que l'on immolera le bélier pour la faute, et l'on répandra son sang sur la base de l'autel, tout alentour.
2
3
καὶ πᾶν τὸ στέαρ αὐτοῦ προσοίσει ἀπ αὐτοῦ, καὶ τὴν ὀσφὺν καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ κατακαλύπτον τὰ ἐνδόσθια καὶ πᾶν τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τῶν ἐνδοσθίων
Et l'on offrira du bélier, toute la graisse et les reins, et toute la graisse qui enveloppe les entrailles, et toute la graisse qui est dans les entrailles ;
3
4
καὶ τοὺς δύο νεφροὺς καὶ τὸ στέαρ τὸ ἐπ αὐτῶν τὸ ἐπὶ τῶν μηρίων καὶ τὸν λοβὸν τὸν ἐπὶ τοῦ ἥπατος [σὺν τοῖς νεφροῖς περιελεῖ αὐτά],
on enlèvera les deux rognons avec la graisse qui les entoure, celle des cuisse et le lobe du foie,
4
5
καὶ ἀνοίσει αὐτὰ ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κάρπωμα τῷ  {יהוה} περὶ πλημμελείας ἐστίν.
et le sacrificateur les portera sur l'autel, c'est l'offrande à YHWH pour la faute.
5
6
πᾶς ἄρσην ἐκ τῶν ἱερέων ἔδεται αὐτά, ἐν τόπῳ ἁγίῳ ἔδονται αὐτά· ἅγια ἁγίων ἐστίν.
Tout mâle parmi les sacrificateurs les mangera, il les mangera en lieu saint, elles seront choses Très Saintes.
6
7
ὥσπερ τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας, οὕτω καὶ τὸ τῆς πλημμελείας, νόμος εἷς αὐτῶν· ὁ ἱερεύς, ὅστις ἐξιλάσεται ἐν αὐτῷ, αὐτῷ ἔσται.
Semblable au sacrifice pour le péché, est le sacrifice pour la faute, le loi est une pour l'un et pour l'autre, c'est au sacrificateur qui aura intercédé par ce sacrifice que l'offrande restera.
7
8
καὶ ὁ ἱερεὺς ὁ προσάγων ὁλοκαύτωμα ἀνθρώπου, τὸ δέρμα τῆς ὁλοκαυτώσεως, ἧς αὐτὸς προσφέρει, αὐτῷ ἔσται.
Le sacrificateur qui aura immolé l'holocauste offert par un homme après avoir immoler la victime en aura la peau.
8
9
καὶ πᾶσα θυσία, ἥτις ποιηθήσεται ἐν τῷ κλιβάνῳ, καὶ πᾶσα, ἥτις ποιηθήσεται ἐπ ἐσχάρας ἢ ἐπὶ τηγάνου, τοῦ ἱερέως τοῦ προσφέροντος αὐτήν, αὐτῷ ἔσται.
En tout sacrifice de fleur de farine cuite au four, ou sur le grill, ou à la poèle à frire, l'offrande restera au sacrificateur qui l'aura faite.
9
10
καὶ πᾶσα θυσία ἀναπεποιημένη ἐν ἐλαίῳ καὶ μὴ ἀναπεποιημένη πᾶσι τοῖς υἱοῖς Ααρων ἔσται, ἑκάστῳ τὸ ἴσον.
En tout sacrifice de farine, pétrie ou non pétrie dans l'huile, l'offrande sera partagée également entre les fils d'Aaron.
10
11
Οὗτος ὁ νόμος θυσίας σωτηρίου, ἣν προσοίσουσιν  {יהוה}.
Voici la loi de l'offrande de paix que l'on offrira à YHWH.
11
12
ἐὰν μὲν περὶ αἰνέσεως προσφέρῃ αὐτήν, καὶ προσοίσει ἐπὶ τῆς θυσίας τῆς αἰνέσεως ἄρτους ἐκ σεμιδάλεως ἀναπεποιημένους ἐν ἐλαίῳ, λάγανα ἄζυμα διακεχρισμένα ἐν ἐλαίῳ καὶ σεμίδαλιν πεφυραμένην ἐν ἐλαίῳ·
Si elle est offerte comme louange (à Elohim), l'homme offrira aussi avec l'offrande de louange, des pains de fleur de farine pétris dans l'huile, et des gâteaux sans levain arrosés d'huile et de la fleur de farine pétrie dans l'huile.
12
13
ἐπ ἄρτοις ζυμίταις προσοίσει τὰ δῶρα αὐτοῦ ἐπὶ θυσίᾳ αἰνέσεως σωτηρίου.
Il offrira ses dons avec des pains levés, et avec l'offrande de paix de louange (à Elohim).
13
14
καὶ προσάξει ἓν ἀπὸ πάντων τῶν δώρων αὐτοῦ ἀφαίρεμα  {יהוה} τῷ ἱερεῖ τῷ προσχέοντι τὸ αἷμα τοῦ σωτηρίου, αὐτῷ ἔσται.
On prendra un de ces présents pour l'offrir en oblation à YHWH. Le reste appartiendra au sacrificateur qui répandra le sang de l'offrande de paix.
14
15
καὶ τὰ κρέα θυσίας αἰνέσεως σωτηρίου αὐτῷ ἔσται καὶ ἐν ᾗ ἡμέρᾳ δωρεῖται, βρωθήσεται· οὐ καταλείψουσιν ἀπ αὐτοῦ εἰς τὸ πρωί.
Et les chairs de l'offrande de paix de louange seront à lui, elle sera mangée le jour même où elle aura été offerte, on n'en conservera rien pour le lendemain.
15
16
κἂν εὐχή, ἢ ἑκούσιον θυσιάζῃ τὸ δῶρον αὐτοῦ, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ προσαγάγῃ τὴν θυσίαν αὐτοῦ, βρωθήσεται καὶ τῇ αὔριον·
Si l'offrande est un voeu ou un sacrifice volontaire, l'offrande sera mangée le jour même où on l'aura conduite, et le jour suivant.
16
17
καὶ τὸ καταλειφθὲν ἀπὸ τῶν κρεῶν τῆς θυσίας ἕως ἡμέρας τρίτης ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται.
Ce qui le troisième jour, resterait de ses chairs, sera consumé par le feu.
17
18
ἐὰν δὲ φαγὼν φάγῃ ἀπὸ τῶν κρεῶν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, οὐ δεχθήσεται αὐτῷ τῷ προσφέροντι αὐτό, οὐ λογισθήσεται αὐτῷ, μίασμά ἐστιν· ἡ δὲ ψυχή, ἥτις ἐὰν φάγῃ ἀπ αὐτοῦ, τὴν ἁμαρτίαν λήμψεται.
Si l'on vient à en manger le troisième jour, elle cessera d'être favorable à celui qui l'aura 
offerte ; elle ne lui sera point comptée : C'est une souillure. L'âme qui en aura mangé se rendra coupable de péché.
18
19
καὶ κρέα, ὅσα ἂν ἅψηται παντὸς ἀκαθάρτου, οὐ βρωθήσεται, ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται. πᾶς καθαρὸς φάγεται κρέα.
Nulle chair qui aura touché une chose impure ne sera mangée ; elle sera consumée par le feu. Tout homme pur pourra manger de la chair.
19
20
ἡ δὲ ψυχή, ἥτις ἐὰν φάγῃ ἀπὸ τῶν κρεῶν τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου, ὅ ἐστιν  {יהוה} καὶ ἡ ἀκαθαρσία αὐτοῦ ἐπ αὐτοῦ, ἀπολεῖται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.
Mais l'âme qui aura mangé des chairs de l'offrande de paix qui sont à YHWH, ayant quelque impureté sur elle, cette âme périra parmi son peuple.
20
21
καὶ ψυχή, ἣ ἂν ἅψηται παντὸς πράγματος ἀκαθάρτου ἢ ἀπὸ ἀκαθαρσίας ἀνθρώπου ἢ τῶν τετραπόδων τῶν ἀκαθάρτων ἢ παντὸς βδελύγματος ἀκαθάρτου καὶ φάγῃ ἀπὸ τῶν κρεῶν τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου, ὅ ἐστιν  {יהוה} ἀπολεῖται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.
L'âme qui aura touché quoi que ce soit d'impur, soit de l'impureté de l'homme, soit des quadrupèdes impurs, soit de quelque impureté abominable, et mangera des offrandes de paix qui sont à YHWH, périra parmi
son peuple.
21
22
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
Et YHWH parla à Moise, 
disant :
22
23
Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων Πᾶν στέαρ βοῶν καὶ προβάτων καὶ αἰγῶν οὐκ ἔδεσθε.
Parle aux fils d'Israël ; dis-leur : Vous ne mangerez point de la graisse des boeufs, ni des brebis, ni des chèvres.
23
24
καὶ στέαρ θνησιμαίων καὶ θηριάλωτον ποιηθήσεται εἰς πᾶν ἔργον καὶ εἰς βρῶσιν οὐ βρωθήσεται.
Faites n'importe quoi de la graisse des cadavres ou des têtes de betail enlevées par des bêtes fauves, mais n'en mangez pas.
24
25
πᾶς ὁ ἔσθων στέαρ ἀπὸ τῶν κτηνῶν, ὧν προσάξει αὐτῶν κάρπωμα  {יהוה}  ἀπολεῖται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἀπὸ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.
Quiconque aura mangé de la graisse des bestiaux qu'il aura conduits, comme offrande à YHWH, périra parmi son peuple.
25
26
πᾶν αἷμα οὐκ ἔδεσθε ἐν πάσῃ τῇ κατοικίᾳ ὑμῶν ἀπό τε τῶν πετεινῶν καὶ ἀπὸ τῶν κτηνῶν.
Vous ne mangerez point de sang des bestiaux ni des oiseaux, en aucune de vos demeures.
26
27
πᾶσα ψυχή, ἣ ἄν φάγῃ αἷμα, ἀπολεῖται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἀπὸ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.
Toute âme qui mangera du sang , périra parmi son peuple.
27
28
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
Et YHWH parla à Moise, 
disant :
28
29
Καὶ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λαλήσεις λέγων Ὁ προσφέρων θυσίαν σωτηρίου κυρίῳ οἴσει τὸ δῶρον αὐτοῦ  {יהוה} ἀπὸ τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου.
Parle encore aux fils d'Israël, et dis-leur : Celui qui offrira une offrande de paix, fera aussi à YHWH présent d'une part de 
l'offrande.
29
30
αἱ χεῖρες αὐτοῦ προσοίσουσιν τὰ καρπώματα  {יהוה} τὸ στέαρ τὸ ἐπὶ τοῦ στηθυνίου καὶ τὸν λοβὸν τοῦ ἥπατος, προσοίσει αὐτὰ ὥστε ἐπιθεῖναι δόμα ἔναντι  {יהוה}.
Ses mains porteront les offrandes à YHWHsavoir : La graisse de la poitrine et le lobe du foie ; il les portera afin de les déposer comme dons devant YHWH.
30
31
καὶ ἀνοίσει ὁ ἱερεὺς τὸ στέαρ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ἔσται τὸ στηθύνιον Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ.
Le sacrificateur offrira la graisse sur l'autel, et la poitrine sera pour Aaron et ses fils.
31
32
καὶ τὸν βραχίονα τὸν δεξιὸν δώσετε ἀφαίρεμα τῷ ἱερεῖ ἀπὸ τῶν θυσιῶν τοῦ σωτηρίου ὑμῶν·
De vos offrandes de paix, vous donnerez l'épaule droite, qui est réservé au sacrificateur.
32
33
ὁ προσφέρων τὸ αἷμα τοῦ σωτηρίου καὶ τὸ στέαρ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ααρων, αὐτῷ ἔσται ὁ βραχίων ὁ δεξιὸς ἐν μερίδι.
Celui des fils d'Aaron qui offrira du sang et de la graisse de l'offrande de paix, aura, pour sa part, l'épaule droite.
33
34
τὸ γὰρ στηθύνιον τοῦ ἐπιθέματος καὶ τὸν βραχίονα τοῦ ἀφαιρέματος εἴληφα παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἀπὸ τῶν θυσιῶν τοῦ σωτηρίου ὑμῶν καὶ ἔδωκα αὐτὰ Ααρων τῷ ἱερεῖ καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ νόμιμον αἰώνιον παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Car J'ai pris, sur les offrandes de paix des fils d'Israel, la poitrine, mise a part, et l'épaule réservée,
pour les donner à Aaron et à ses fils ; c'est la loi perpétuelle des sacrifices des fils d'Israël.
34
35
Αὕτη ἡ χρῖσις Ααρων καὶ ἡ χρῖσις τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρπωμάτων  {יהוה} ἐν ᾗ ἡμέρᾳ προσηγάγετο αὐτοὺς τοῦ ἱερατεύειν τῷ  {יהוה},
Telle est, des sacrifices à YHWH, la part acquise par l'onction d'Aaron et par l'onction de ses fils, du jour où cette onction leur a attribué l'exercice du sacerdoce de YHWH.
35
36
καθὰ ἐνετείλατο  {יהוה} δοῦναι αὐτοῖς ᾗ ἡμέρᾳ ἔχρισεν αὐτούς, παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ· νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν.
C'est ce que YHWH a prescrit de leur donner le jour où Il les a oints parmi les fils d'Israël ; c'est une loi perpétuelle pour vos générations.
36
37
οὗτος ὁ νόμος τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυσίας καὶ περὶ ἁμαρτίας καὶ τῆς πλημμελείας καὶ τῆς τελειώσεως καὶ τῆς θυσίας τοῦ σωτηρίου,
Telle est la loi des holocaustes et des sacrifices pour le péché, pour la faute, pour la consécration et pour les offrandes de paix.
37
38
ὃν τρόπον ἐνετείλατο  {יהוה} τῷ Μωυσῇ ἐν τῷ ὄρει Σινα ᾗ ἡμέρᾳ ἐνετείλατο τοῖς υἱοῖς Ισραηλ προσφέρειν τὰ δῶρα αὐτῶν ἔναντι  {יהוה} ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινα.
Comme YHWH l'a prescrit a Moise, sur le mont Sina, le jour où, dans le desert de Sina, Il a prescrit aux fils d'Israel de faire les sacrifices à YHWH.
38