30 avr. 2013

Vayiqra 5

Vayiqra/Lévitique Chapitre 5


1
Ἐὰν δὲ ψυχὴ ἁμάρτῃ καὶ ἀκούσῃ φωνὴν ὁρκισμοῦ καὶ οὗτος μάρτυς [ἢ ἑώρακεν ἢ σύνοιδεν], ἐὰν μὴ ἀπαγγείλῃ, λήμψεται τὴν ἁμαρτίαν·
Si une âme pèche et entend quelqu'un faisant un serment, si elle a été témoin de la chose, et qu'elle ne découvre pas ce qu'elle a vu et connu elle-même ? Elle se rendra coupable d'un délit.
1
2
ἢ ψυχή, ἥτις ἐὰν ἅψηται παντὸς πράγματος ἀκαθάρτου, ἢ θνησιμαίου ἢ θηριαλώτου ἀκαθάρτου ἢ τῶν θνησιμαίων ἢ τῶν βδελυγμάτων τῶν ἀκαθάρτων ἢ τῶν θνησιμαίων κτηνῶν τῶν ἀκαθάρτων,
Si une âme touche une chose impure : cadavre, proie impure de bête fauve, cadavre impur et abominable, cadavre de bétail impur,
2
3
ἢ ἅψηται ἀπὸ ἀκαθαρσίας ἀνθρώπου, ἀπὸ πάσης ἀκαθαρσίας αὐτοῦ, ἧς ἂν ἁψάμενος μιανθῇ, καὶ ἔλαθεν αὐτόν, μετὰ τοῦτο δὲ γνῷ καὶ πλημμελήσῃ,
ou l'une des impuretés de l'homme, l'une de ces impuretés qui souillent quand on les a touchées ; si l'ignorant d'abord, elle vient à le savoir, elle se trouve coupable d'un délit.
3
4
ἢ ψυχή, ἡ ἂν ὀμόσῃ διαστέλλουσα τοῖς χείλεσιν κακοποιῆσαι ἢ καλῶς ποιῆσαι κατὰ πάντα, ὅσα ἐὰν διαστείλῃ ὁ ἄνθρωπος μεθ ὅρκου, καὶ λάθῃ αὐτὸν πρὸ ὀφθαλμῶν, καὶ οὗτος γνῷ καὶ ἁμάρτῃ ἕν τι τούτων,
L'âme injuste qui, ayant de ses lèvres promis de faire, bien ou mal, l'une de ces choses que l'homme promet sous serment, la perd de vue, si elle vient à s'en souvenir et manque à quelque chose de ce qu'elle a promis,
4
5
καὶ ἐξαγορεύσει τὴν ἁμαρτίαν περὶ ὧν ἡμάρτηκεν κατ αὐτῆς,
cette âme confessera son délit, et les choses en quoi elle a péché.
5
6
καὶ οἴσει περὶ ὧν ἐπλημμέλησεν  {יהוה} περὶ τῆς ἁμαρτίας, ἧς ἥμαρτεν, θῆλυ ἀπὸ τῶν προβάτων, ἀμνάδα ἢ χίμαιραν ἐξ αἰγῶν, περὶ ἁμαρτίας· καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτεν, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ ἡ ἁμαρτία.
Et à cause de son offense à YHWH, à cause de son délit, elle prendra dans ses menus troupeaux, une femelle, brebis ou chevrette, pour le péché ; et le sacrificateur priera (Elohim) pour elle au sujet du délit qu'elle aura commis, et son délit lui sera remis.
6
7
Ἐὰν δὲ μὴ ἰσχύσῃ ἡ χεὶρ αὐτοῦ τὸ ἱκανὸν εἰς τὸ πρόβατον, οἴσει περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτεν, δύο τρυγόνας ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν  {יהוה} ἕνα περὶ ἁμαρτίας καὶ ἕνα εἰς ὁλοκαύτωμα.
Si ses facultés sont insuffisantes pour donner une brebis, l'homme offrira pour son péché à YHWH, deux tourterelles ou deux pigeonneaux, l'un pour le délit, l'autre pour l'holocauste.
7
8
καὶ οἴσει αὐτὰ πρὸς τὸν ἱερέα, καὶ προσάξει ὁ ἱερεὺς τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας πρότερον· καὶ ἀποκνίσει ὁ ἱερεὺς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ σφονδύλου καὶ οὐ διελεῖ·
Il les portera au sacrificateur et le sacrificateur apportera le premier à l'autel pour le délit, il repliera la tête du côté de la seconde vertèbre, mais il ne l'enlèvera pas.
8
9
καὶ ῥανεῖ ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ περὶ τῆς ἁμαρτίας ἐπὶ τὸν τοῖχον τοῦ θυσιαστηρίου, τὸ δὲ κατάλοιπον τοῦ αἵματος καταστραγγιεῖ ἐπὶ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου· ἁμαρτίας γάρ ἐστιν.
Il aspergera du sang du délit les côtés de l'autel et il fera couler le sang goutte à goutte au pied de l'autel car c'est le délit.
9
10
καὶ τὸ δεύτερον ποιήσει ὁλοκαύτωμα, ὡς καθήκει. καὶ ἐξιλάσεται ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτεν, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ. –
Il fera du second oiseau un holocauste, comme il convient, et le sacrificateur priera (Elohim) pour l'homme au sujet du délit qu'il aura commis, et son délit lui sera remis.
10
11
ἐὰν δὲ μὴ εὑρίσκῃ αὐτοῦ ἡ χεὶρ ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν, καὶ οἴσει τὸ δῶρον αὐτοῦ περὶ οὗ ἥμαρτεν, τὸ δέκατον τοῦ οιφι σεμίδαλιν περὶ ἁμαρτίας· οὐκ ἐπιχεεῖ ἐπ αὐτὸ ἔλαιον οὐδὲ ἐπιθήσει ἐπ αὐτὸ λίβανον, ὅτι περὶ ἁμαρτίας ἐστίν·
Si ses facultés sont insuffisantes pour qu'il apporte un couple de tourterelles ou deux pigeonneaux, il apportera en don pour son péché, un dixième d'éphi de fine fleur de farine. Il ne versera point l'huile sur la farine, et sur elle il ne mettra pas d'encens, parce qu'elle est offerte à cause d'un délit.
11
12
καὶ οἴσει αὐτὸ πρὸς τὸν ἱερέα. καὶ δραξάμενος ὁ ἱερεὺς ἀπ αὐτῆς πλήρη τὴν δράκα, τὸ μνημόσυνον αὐτῆς ἐπιθήσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων κυρίῳ· ἁμαρτία ἐστίν.
L'homme portera au sacrificateur le dixième d'éphi, et le sacrificateur ayant pris une pleine poignée de farine, la mettra sur l'autel des holocaustes comme mémorial de l'oblation : C'est le délit.
12
13
καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτεν, ἐφ ἑνὸς τούτων, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ. τὸ δὲ καταλειφθὲν ἔσται τῷ ἱερεῖ ὡς ἡ θυσία τῆς σεμιδάλεως.
Et le sacrificateur priera (Elohim) pour l'homme au sujet du délit qu'il aura commis en une de ces choses, et son délit lui sera remis. Le reste de l'oblation sera pour le sacrificateur comme sacrifice de fleur de farine.
13
14
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
YHWH parla encore à Moïse et lui dit:
14
15
Ψυχὴ ἐὰν λάθῃ αὐτὸν λήθη καὶ ἁμάρτῃ ἀκουσίως ἀπὸ τῶν ἁγίων  {יהוה} καὶ οἴσει τῆς πλημμελείας αὐτοῦ τῷ  {יהוה} κριὸν ἄμωμον ἐκ τῶν προβάτων τιμῆς ἀργυρίου σίκλων, τῷ σίκλῳ τῶν ἁγίων, περὶ οὗ ἐπλημμέλησεν.
L'âme qui aura eu un oubli et péché involontairement contre une des choses saintes de YHWH, apportera pour son délit à YHWH, un bélier sans tache du troupeau de brebis, évalué en sicles d'argent, au poids du sicle du sanctuaire, ce sera pour le manquement qu'elle aura commis.

15
16
καὶ ὃ ἥμαρτεν ἀπὸ τῶν ἁγίων, ἀποτείσαι αὐτὸ καὶ τὸ ἐπίπεμπτον προσθήσει ἐπ αὐτὸ καὶ δώσει αὐτὸ τῷ ἱερεῖ· καὶ ὁ ἱερεὺς ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ἐν τῷ  {יהוה} τῆς πλημμελείας, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ.
Et ce qui a fait défaut dans les choses saintes, elle le rendra, elle ajoutera même un cinquième de sa valeur qu'elle donnera au sacrificateur et le sacrificateur au moyen de son bélier lui rendra YHWH propice au sujet de son péché, et son péché lui sera remis.
16
17
Καὶ ἡ ψυχή, ἣ ἂν ἁμάρτῃ καὶ ποιήσῃ μίαν ἀπὸ πασῶν τῶν ἐντολῶν  {יהוה} ὧν οὐ δεῖ ποιεῖν, καὶ οὐκ ἔγνω καὶ πλημμελήσῃ καὶ λάβῃ τὴν ἁμαρτίαν,
L'âme qui sans s'en apercevoir aura péché, et fait au sujet d'un quelconque des commandements de YHWH, quelque chose que l'on ne doit point faire aura commis ainsi un délit et contracté un péché,
17
18
καὶ οἴσει κριὸν ἄμωμον ἐκ τῶν προβάτων τιμῆς ἀργυρίου εἰς πλημμέλειαν πρὸς τὸν ἱερέα· καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἀγνοίας αὐτοῦ, ἧς ἠγνόησεν καὶ αὐτὸς οὐκ ᾔδει, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ·
présentera au sacrificateur un bélier sans tache de son troupeau de brebis, d'un prix en argent proportionné à son 
péché ; et le sacrificateur priera (Elohim) pour elle à cause de son ignorance et parce qu'elle ne savait pas qu'elle avait péché, et son péché lui sera remis.
18
19
ἐπλημμέλησεν γὰρ πλημμέλησιν ἔναντι  {יהוה}.
Car cette âme a commis un délit devant YHWH.
19
20
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
Et YHWH parla à Moise, et Il lui dit :
20
21
Ψυχὴ ἐὰν ἁμάρτῃ καὶ παριδὼν παρίδῃ τὰς ἐντολὰς  {יהוה} καὶ ψεύσηται τὰ πρὸς τὸν πλησίον ἐν παραθήκῃ ἢ περὶ κοινωνίας ἢ περὶ ἁρπαγῆς ἢ ἠδίκησέν τι τὸν πλησίον
L'âme qui aura péché, qui aura méprisé et méprise les commandements de YHWH, et qui aura frauduleusement agi envers son prochain,au sujet d'un dépot ou d'une association, ou en le volant, enfin, qui aura commis quelque injustice envers son prochain,
21
22
ἢ εὗρεν ἀπώλειαν καὶ ψεύσηται περὶ αὐτῆς καὶ ὀμόσῃ ἀδίκως περὶ ἑνὸς ἀπὸ πάντων, ὧν ἐὰν ποιήσῃ ὁ ἄνθρωπος ὥστε ἁμαρτεῖν ἐν τούτοις,
ou qui aura trouvé une chose perdue, et au sujet de cette chose, aura menti ou qui aura fait un faux serment concernant l'une des affaires que font les hommes, de telle sorte que par l'un de ces moyens, elle ait péché ;
22
23
καὶ ἔσται ἡνίκα ἐὰν ἁμάρτῃ καὶ πλημμελήσῃ, καὶ ἀποδῷ τὸ ἅρπαγμα, ὃ ἥρπασεν, ἢ τὸ ἀδίκημα, ὃ ἠδίκησεν, ἢ τὴν παραθήκην, ἥτις παρετέθη αὐτῷ, ἢ τὴν ἀπώλειαν, ἣν εὗρεν,
que cette âme, qui aura commis l'un de ces délits, rende le bien dont elle s'est emparée, qu'elle répare le tort qu'elle aura fait, qu'elle rende le dépot qui lui aura été confié ou la chose qu'elle aura trouvée,
23
24
ἀπὸ παντὸς πράγματος, οὗ ὤμοσεν περὶ αὐτοῦ ἀδίκως, καὶ ἀποτείσει αὐτὸ τὸ κεφάλαιον καὶ τὸ πέμπτον προσθήσει ἐπ αὐτό· τίνος ἐστίν, αὐτῷ ἀποδώσει ᾗ ἡμέρᾳ ἐλεγχθῇ.
quelle que soit la chose au sujet de laquelle elle aura prêté un faux serment, elle la rendra tout entiere, en y
ajoutant un cinquieme en sus ; elle la rendra au maître, le jour même où elle aura été convaincue.
24
25
καὶ τῆς πλημμελείας αὐτοῦ οἴσει τῷ  {יהוה} κριὸν ἀπὸ τῶν προβάτων ἄμωμον τιμῆς εἰς ὃ ἐπλημμέλησεν αὐτῷ.
Pour son délit, qu'elle présente en outre à YHWH un bélier sans tache de son troupeau de brebis, d'un prix proportionné à son péché.
25
26
καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς ἔναντι  {יהוה} καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ περὶ ἑνὸς ἀπὸ πάντων, ὧν ἐποίησεν καὶ ἐπλημμέλησεν αὐτῷ.
Et le sacrificateur priera YHWH pour elle, et son péché lui sera remis en chacune des choses en quoi elle aura failli.
26