19 mai 2013

Vayiqra 23

Vayiqra/Lévitique Chapitre 23


1
Καὶ εἶπεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
Et YHWH parla à Moïse, disant :
1
2
Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Αἱ ἑορταὶ  {יהוה} ἃς καλέσετε αὐτὰς κλητὰς ἁγίας, αὗταί εἰσιν ἑορταί μου. –
Parle aux fils d'Israël , et dis-leur : Les fêtes de YHWH, que vous appellerez saintes et solennelles, ce sont mes fêtes (Rendez-vous).
2
3
ἓξ ἡμέρας ποιήσεις ἔργα, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα ἀνάπαυσις κλητὴ ἁγία τῷ  {יהוה} πᾶν ἔργον οὐ ποιήσεις· σάββατά ἐστιν τῷ  {יהוה} ἐν πάσῃ κατοικίᾳ ὑμῶν.
Pendant six jours, vous ferez vos travaux ; le septième jour est le sabbat, repos saint et solennel consacré à YHWH ; vous ne ferez aucune oeuvre ce jour-là ; c'est le sabbat de YHWH, partout ou vous serez établis.
3
4
Αὗται αἱ ἑορταὶ τῷ κυρίῳ, κληταὶ ἅγιαι, ἃς καλέσετε αὐτὰς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.
Voici les fêtes saintes et solennelles que vous célèbrerez à leurs époques.
4
5
ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς ἀνὰ μέσον τῶν ἑσπερινῶν πάσχα τῷ  {יהוה}.
Au premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les soirs, c'est la pâque de YHWH.
5
6
καὶ ἐν τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τούτου ἑορτὴ τῶν ἀζύμων τῷ  {יהוה} ἑπτὰ ἡμέρας ἄζυμα ἔδεσθε.
Et le quinzième jour de ce mois, c'est la fête des sans levain de YHWH ; pendant sept jours vous mangerez des sans levain.
6
7
καὶ ἡ ἡμέρα ἡ πρώτη κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε·
Le premier jour sera saint et solennel parmi vous ; vous ne ferez aucune oeuvre servile.
7
8
καὶ προσάξετε ὁλοκαυτώματα τῷ  {יהוה} ἑπτὰ ἡμέρας· καὶ ἡ ἑβδόμη ἡμέρα κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε.
Pendant sept jours vous présenterez des holocaustes à YHWH, et le septième jour sera parmi vous saint et solennel ; vous ne ferez aucune oeuvre servile.
8
9
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
Et YHWH parla à Moïse, disant :
9
10
Εἰπὸν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ὅταν εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν, ἣν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν, καὶ θερίζητε τὸν θερισμὸν αὐτῆς, καὶ οἴσετε δράγμα ἀπαρχὴν τοῦ θερισμοῦ ὑμῶν πρὸς τὸν ἱερέα·
Parle aux fils d'Israël, et dis-leur : Lorsque vous serez entrés en la terre que Je vous donne, et que vous ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une poignée, comme prémices de votre moisson.
10
11
καὶ ἀνοίσει τὸ δράγμα ἔναντι  {יהוה} δεκτὸν ὑμῖν, τῇ ἐπαύριον τῆς πρώτης ἀνοίσει αὐτὸ ὁ ἱερεύς.
Et il présentera la poignée à YHWH, afin qu'Il l'accepte pour vous ; le sacrificateur la presentera dès le lendemain de la première (semaine).
11
12
καὶ ποιήσετε ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ἐν ᾗ ἂν φέρητε τὸ δράγμα, πρόβατον ἄμωμον ἐνιαύσιον εἰς ὁλοκαύτωμα τῷ  {יהוה}
Et, le jour meme où vous apporterez la poignée, vous immolerez une brebis d'un an et sans tache, en holocauste à YHWH.
12
13
καὶ τὴν θυσίαν αὐτοῦ δύο δέκατα σεμιδάλεως ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ – θυσία τῷ  {יהוה} ὀσμὴ εὐωδίας  {יהוה} – καὶ σπονδὴν αὐτοῦ τὸ τέταρτον τοῦ ιν οἴνου.
Et pour son oblation vous offrirez deux dixièmes de fleur de farine pétris dans l'huile ; c'est le sacrifice à YHWH, l'odeur de suavité (agréable) pour YHWH, et ses libations seront faites avec le quart d'une mesure de vin.
13
14
καὶ ἄρτον καὶ πεφρυγμένα χίδρα νέα οὐ φάγεσθε ἕως εἰς αὐτὴν τὴν ἡμέραν ταύτην, ἕως ἂν προσενέγκητε ὑμεῖς τὰ δῶρα τῷ θεῷ ὑμῶν· νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν ἐν πάσῃ κατοικίᾳ ὑμῶν.
Vous ne mangerez ni pain ni grains grillés de la nouvelle récolte, avant ce jour, avant d'avoir offert vos oblations à votre Elohim. C'est une loi  perpétuelle pour toutes vos générations, partout où vous demeurerez.
14
15
Καὶ ἀριθμήσετε ὑμεῖς ἀπὸ τῆς ἐπαύριον τῶν σαββάτων, ἀπὸ τῆς ἡμέρας, ἧς ἂν προσενέγκητε τὸ δράγμα τοῦ ἐπιθέματος, ἑπτὰ ἑβδομάδας ὁλοκλήρους·
Et, à partir du lendemain du shabbat, jour ou vous présenterez la poignée de prémices, vous compterez sept semaines complètes.
15
16
ἕως τῆς ἐπαύριον τῆς ἐσχάτης ἑβδομάδος ἀριθμήσετε πεντήκοντα ἡμέρας καὶ προσοίσετε θυσίαν νέαν τῷ  {יהוה}.
Jusqu'au lendemain de la dernière semaine, vous aurez compté cinquante jours ; et vous offrirez à YHWH un sacrifice nouveau.
16
17
ἀπὸ τῆς κατοικίας ὑμῶν προσοίσετε ἄρτους ἐπίθεμα, δύο ἄρτους· ἐκ δύο δεκάτων σεμιδάλεως ἔσονται, ἐζυμωμένοι πεφθήσονται πρωτογενημάτων τῷ  {יהוה}.
Vous apporterez de vos demeures des pains de prémices ; ce seront deux pains faits avec deux dixièmes de fleur de farine, les premiers pains levés faits des prémices à YHWH.
17
18
καὶ προσάξετε μετὰ τῶν ἄρτων ἑπτὰ ἀμνοὺς ἀμώμους ἐνιαυσίους καὶ μόσχον ἕνα ἐκ βουκολίου καὶ κριοὺς δύο ἀμώμουσ – ἔσονται ὁλοκαύτωμα τῷ  {יהוה} – καὶ αἱ θυσίαι αὐτῶν καὶ αἱ σπονδαὶ αὐτῶν, θυσίαν ὀσμὴν εὐωδίας τῷ  {יהוה}.
Et avec les pains vous présenterez sept agneaux d'un an sans tache, un veau pris parmi les boeufs, et deux béliers sans tache, en holocauste à YHWH, avec leurs oblations et libations ; ce sera le sacrifice d'odeur de suavité (agréable) pour YHWH.
18
19
καὶ ποιήσουσιν χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας καὶ δύο ἀμνοὺς ἐνιαυσίους εἰς θυσίαν σωτηρίου μετὰ τῶν ἄρτων τοῦ πρωτογενήματος·
Après cela, on immolera, pour le péché, un bouc pris parmi les chèvres, et deux agneaux d'un an, comme offrandes de paix offertes avec les pains de prémices.
19
20
καὶ ἐπιθήσει αὐτὰ ὁ ἱερεὺς μετὰ τῶν ἄρτων τοῦ πρωτογενήματος ἐπίθεμα ἔναντι  {יהוה} μετὰ τῶν δύο ἀμνῶν· ἅγια ἔσονται τῷ  {יהוה} τῷ ἱερεῖ τῷ προσφέροντι αὐτὰ αὐτῷ ἔσται.
Et le sacrificateur placera la victime, pour le péché, devant YHWH, avec le morceau des pains de prémices, et avec les deux agneaux offerts comme offrandes de paix ; ils seront consacrés à YHWH, et appartiendront au sacrificateur qui en aura fait l'offrande.
20
21
καὶ καλέσετε ταύτην τὴν ἡμέραν κλητήν· ἁγία ἔσται ὑμῖν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε ἐν αὐτῇ· νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν ἐν πάσῃ τῇ κατοικίᾳ ὑμῶν. –
Vous appellerez ce jour-la solennel et il sera saint pour vous, vous ne ferez en ce jour aucune oeuvre servile ; 
c'est une loi perpétuelle en toutes vos générations, partout où vous demeurerez.
21
22
καὶ ὅταν θερίζητε τὸν θερισμὸν τῆς γῆς ὑμῶν, οὐ συντελέσετε τὸ λοιπὸν τοῦ θερισμοῦ τοῦ ἀγροῦ σου ἐν τῷ θερίζειν σε καὶ τὰ ἀποπίπτοντα τοῦ θερισμοῦ σου οὐ συλλέξεις, τῷ πτωχῷ καὶ τῷ προσηλύτῳ ὑπολείψῃ αὐτά· ἐγὼ  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν.
Lorsque vous moissonnerez en votre terre, vous n'achèverez pas strictement votre moisson, vous ne recueillerez pas les épis de blé tombés ça et là, vous les laisserez pour le pauvre et pour l'étranger : Je suis YHWH votre Elohim.
22
23
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
Et YHWH parla à Moïse, disant :
23
24
Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων Τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου μιᾷ τοῦ μηνὸς ἔσται ὑμῖν ἀνάπαυσις, μνημόσυνον σαλπίγγων, κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν·
Parle aux fils d'Israël, dis-leur : Lors du septième mois, le premier jour du mois sera pour vous un jour de repos, en souvenir des trompettes ; ce jour sera parmi vous saint et solennel.
24
25
πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε καὶ προσάξετε ὁλοκαύτωμα  {יהוה}.
Vous ne ferez aucune oeuvre servile, et vous présenterez un holocauste à YHWH.
25
26
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
Et YHWH parla à Moïse, disant :
26
27
Καὶ τῇ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου τούτου ἡμέρα ἐξιλασμοῦ, κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν, καὶ ταπεινώσετε τὰς ψυχὰς ὑμῶν καὶ προσάξετε ὁλοκαύτωμα τῷ  {יהוה}.
Le dixième jour du septième mois, c'est le jour de 1'expiation, qui sera parmi vous saint et solennel, et vous humilierez vos âmes, et vous offrirez un holocauste à YHWH.
27
28
πᾶν ἔργον οὐ ποιήσετε ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ· ἔστιν γὰρ ἡμέρα ἐξιλασμοῦ αὕτη ὑμῖν ἐξιλάσασθαι περὶ ὑμῶν ἔναντι  {יהוה} τοῦ θεοῦ ὑμῶν.
Vous ne ferez ce jour-la aucune oeuvre servile, car c'est le jour de 1'expiation destiné à effacer vos fautes devant YHWH votre Elohim.
28
29
πᾶσα ψυχή, ἥτις μὴ ταπεινωθήσεται ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἐξολεθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.
Toute âme qui ne s'humiliera point en elle-même ce jour-là, sera exterminée parmi son peuple.
29
30
καὶ πᾶσα ψυχή, ἥτις ποιήσει ἔργον ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἀπολεῖται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.
Et toute âme qui, en ce jour-là, fera quelque oeuvre servile, périra parmi son peuple.
30
31
πᾶν ἔργον οὐ ποιήσετε· νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν ἐν πάσαις κατοικίαις ὑμῶν.
Vous ne ferez aucune oeuvre ; c'est une loi perpétuelle pour toutes vos générations, dans tous vos séjours.
31
32
σάββατα σαββάτων ἔσται ὑμῖν, καὶ ταπεινώσετε τὰς ψυχὰς ὑμῶν· ἀπὸ ἐνάτης τοῦ μηνὸς ἀπὸ ἑσπέρας ἕως ἑσπέρας σαββατιεῖτε τὰ σάββατα ὑμῶν.
Ce sera pour vous le sabbat des sabbats, et vous humilierez vos âmes ; le neuvième jour, d'un soir à 1'autre, vous célèbrerez ce sabbat.
32
33
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
Et YHWH parla à Moïse, disant :
33
34
Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων Τῇ πεντεκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου τούτου ἑορτὴ σκηνῶν ἑπτὰ ἡμέρας τῷ  {יהוה}.
Parle aux fils d'Israël, et dis-leur : Le quinzième jour de ce septième mois, c'est la solennité des tabernacles (huttes) ; elle durera sept jours consacrés à YHWH.
34
35
καὶ ἡ ἡμέρα ἡ πρώτη κλητὴ ἁγία, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε.
Le premier jour sera saint et solennel ; vous ne ferez aucune oeuvre servile.
35
36
ἑπτὰ ἡμέρας προσάξετε ὁλοκαυτώματα τῷ  {יהוה} καὶ ἡ ἡμέρα ἡ ὀγδόη κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν, καὶ προσάξετε ὁλοκαυτώματα τῷ  {יהוה} ἐξόδιόν ἐστιν, πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε.
Pendant sept jours, vous offrirez des holocaustes à YHWH, et le huitième jour sera parmi vous saint et solennel, et vous offrirez des holocaustes à YHWH, c'est la fin, vous ne ferez aucune oeuvre servile.
36
37
Αὗται αἱ ἑορταὶ  {יהוה} ἃς καλέσετε κλητὰς ἁγίας ὥστε προσενέγκαι καρπώματα τῷ  {יהוה} ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας αὐτῶν καὶ σπονδὰς αὐτῶν τὸ καθ ἡμέραν εἰς ἡμέραν
Telles sont les fêtes de YHWH, que vous appellerez saintes et solennelles, et dans lesquelles vous offrirez à YHWH des offrandes, des holocaustes, avec leurs oblations et leurs libations, chaque jour de fête (Rendez-vous).
37
38
πλὴν τῶν σαββάτων  {יהוה} καὶ πλὴν τῶν δομάτων ὑμῶν καὶ πλὴν πασῶν τῶν εὐχῶν ὑμῶν καὶ πλὴν τῶν ἑκουσίων ὑμῶν, ἃ ἂν δῶτε τῷ  {יהוה}.
Ce sera en outre des sabbats de YHWH, et de vos dons ordinaires, et en outre de tous vos voeux et des
offrandes volontaires que vous ferez à YHWH.
38
39
Καὶ ἐν τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου τούτου, ὅταν συντελέσητε τὰ γενήματα τῆς γῆς, ἑορτάσετε τῷ  {יהוה} ἑπτὰ ἡμέρας· τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ ἀνάπαυσις, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἀνάπαυσις.
Ainsi, à commencer par le quinzième jour de ce septième mois, lorsque vous aurez recueilli tous les produits de la terre, vous célèbrerez, pendant sept jours, la fête de YHWH ; le premier jour, il y aura repos ; le huitième jour, repos.
39
40
καὶ λήμψεσθε τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ καρπὸν ξύλου ὡραῖον καὶ κάλλυνθρα φοινίκων καὶ κλάδους ξύλου δασεῖς καὶ ἰτέας καὶ ἄγνου κλάδους ἐκ χειμάρρου εὐφρανθῆναι ἔναντι  {יהוה} τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἑπτὰ ἡμέρας
Et, le premier jour, vous prendrez des plus beaux fruits de vos arbres, des palmes de palmier, des rameaux
d'arbres touffus, des branches de saule et des branches du gattilier qui borde les torrents, pour vous réjouir, devant YHWH votre Elohim, ces sept jours de l'année.
40
41
τοῦ ἐνιαυτοῦ· νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν· ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ ἑορτάσετε αὐτήν.
C'est une loi perpétuelle en toutes vos génerations; le septième mois vous célèbrerez cette fête.
41
42
ἐν σκηναῖς κατοικήσετε ἑπτὰ ἡμέρας, πᾶς ὁ αὐτόχθων ἐν Ισραηλ κατοικήσει ἐν σκηναῖς,
Pendant sept jours vous demeurerez sous des tentes (huttes) ; tout enfant d'Israël demeurera sous la tente (hutte) 
42
43
ὅπως ἴδωσιν αἱ γενεαὶ ὑμῶν ὅτι ἐν σκηναῖς κατῴκισα τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν με αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου· ἐγὼ  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν.
afin que vos descendants sachent que J'ai fait demeurer sous des tentes (huttes) les fils d'lsraël, lorsque Je les ai
tirés de la terre d'Egypte: Je suis YHWH votre Elohim.
43
44
Καὶ ἐλάλησεν Μωυσῆς τὰς ἑορτὰς  {יהוה} τοῖς υἱοῖς Ισραηλ.
Ainsi, Moïse apprit aux fils d'lsraël les fêtes de YHWH.
44