19 mai 2013

Vayiqra 22

Vayiqra/Lévitique Chapitre 22


1
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
Et YHWH parla à Moïse, 
disant : 
1
2
Εἰπὸν Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ καὶ προσεχέτωσαν ἀπὸ τῶν ἁγίων τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ οὐ βεβηλώσουσιν τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν μου, ὅσα αὐτοὶ ἁγιάζουσίν μοι· ἐγὼ  {יהוה}.
Dis à Aaron et a ses fils qu'ils soient très-attentifs pour les choses saintes ; qu'ils ne profanent mon Saint Nom en aucune des choses qu'ils me consacreront : Je suis YHWH.
2
3
εἰπὸν αὐτοῖς Εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν πᾶς ἄνθρωπος, ὃς ἂν προσέλθῃ ἀπὸ παντὸς τοῦ σπέρματος ὑμῶν πρὸς τὰ ἅγια, ὅσα ἂν ἁγιάζωσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τῷ  {יהוה} καὶ ἡ ἀκαθαρσία αὐτοῦ ἐπ αὐτῷ, ἐξολεθρευθήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἀπ ἐμοῦ· ἐγὼ  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν.
Dis-leur: Dans la suite de vos générations, tout homme de votre famille qui s'approchera des choses saintes ; de celles que les fils d'Israël consacreront à YHWH, et qui aura en lui quelque impureté, sera exterminé par Moi, Je suis YHWH votre Elohim.
3
4
καὶ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ σπέρματος Ααρων τοῦ ἱερέως καὶ οὗτος λεπρᾷ ἢ γονορρυής, τῶν ἁγίων οὐκ ἔδεται, ἕως ἂν καθαρισθῇ· καὶ ὁ ἁπτόμενος πάσης ἀκαθαρσίας ψυχῆς ἢ ἄνθρωπος, ᾧ ἂν ἐξέλθῃ ἐξ αὐτοῦ κοίτη σπέρματος,
L'homme, de la famille du sacrificateur Aaron, atteint de la lèpre ou de la gonorrhée, ne mangera point des choses saintes avant d'avoir été puriflé non plus que celui qui aura touché un animal impur, ou qui aura eu une émission de semence,
4
5
ἢ ὅστις ἂν ἅψηται παντὸς ἑρπετοῦ ἀκαθάρτου, ὃ μιανεῖ αὐτόν, ἢ ἐπ ἀνθρώπῳ, ἐν ᾧ μιανεῖ αὐτὸν κατὰ πᾶσαν ἀκαθαρσίαν αὐτοῦ,
ou qui aura touché un reptile impur qui l'ait souillé, ou un autre homme qui l'aura souillé par une impureté quelconque.
5
6
ψυχή, ἥτις ἂν ἅψηται αὐτῶν, ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας· οὐκ ἔδεται ἀπὸ τῶν ἁγίων, ἐὰν μὴ λούσηται τὸ σῶμα αὐτοῦ ὕδατι·
L'homme ainsi souillé par attouchement, sera impur jusqu'au soir ; il ne mangera des choses saintes qu'après s'être lavé le corps avec de l'eau.
6
7
καὶ δύῃ ὁ ἥλιος, καὶ καθαρὸς ἔσται καὶ τότε φάγεται τῶν ἁγίων, ὅτι ἄρτος ἐστὶν αὐτοῦ.
Apres le coucher du soleil, il sera pur et mangera des choses saintes, puisque c'est sa nourriture.
7
8
θνησιμαῖον καὶ θηριάλωτον οὐ φάγεται μιανθῆναι αὐτὸν ἐν αὐτοῖς· ἐγὼ  {יהוה}.
Il ne mangera ni corps mort ni proie enlevée par une bête fauve, il en serait souillé : Je suis YHWH.
8
9
καὶ φυλάξονται τὰ φυλάγματά μου, ἵνα μὴ λάβωσιν δι αὐτὰ ἁμαρτίαν καὶ ἀποθάνωσιν δι αὐτά, ἐὰν βεβηλώσωσιν αὐτά· ἐγὼ  {יהוה} ὁ θεὸς ὁ ἁγιάζων αὐτούς. –
Ils observeront mes préceptes, afin de ne point porter de péché en les violant, et de ne pas mourir pour les avoir profanés : Je suis YHWH qui les sanctifie.
9
10
καὶ πᾶς ἀλλογενὴς οὐ φάγεται ἅγια· πάροικος ἱερέως ἢ μισθωτὸς οὐ φάγεται ἅγια.
Nul, d'une autre famille, ne mangera des choses saintes ; ni l'hôte du sacrificateur, ni son journalier, ne mangeront des choses saintes.
10
11
ἐὰν δὲ ἱερεὺς κτήσηται ψυχὴν ἔγκτητον ἀργυρίου, οὗτος φάγεται ἐκ τῶν ἄρτων αὐτοῦ· καὶ οἱ οἰκογενεῖς αὐτοῦ, καὶ οὗτοι φάγονται τῶν ἄρτων αὐτοῦ.
Mais, si le sacrificateur, à prix d'argent, a acquis un esclave, celui-ci mangera de ses aliments ; les serviteurs nés en sa maison, pareillement, en pourront manger.
11
12
καὶ θυγάτηρ ἀνθρώπου ἱερέως ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἀλλογενεῖ, αὐτὴ τῶν ἀπαρχῶν τῶν ἁγίων οὐ φάγεται.
La fille du sacrificateur, si elle s'unit a un homme d'une autre famille, ne mangera pas des prémices du sanctuaire.
12
13
καὶ θυγάτηρ ἱερέως ἐὰν γένηται χήρα ἢ ἐκβεβλημένη, σπέρμα δὲ μὴ ἦν αὐτῇ, ἐπαναστρέψει ἐπὶ τὸν οἶκον τὸν πατρικὸν κατὰ τὴν νεότητα αὐτῆς· ἀπὸ τῶν ἄρτων τοῦ πατρὸς αὐτῆς φάγεται. καὶ πᾶς ἀλλογενὴς οὐ φάγεται ἀπ αὐτῶν.
Si la fille du sacrificateur devient veuve, ou si elle est repudiée, pourvu qu'elle n'ait pas d'enfants, elle retournera en sa demeure paternelle, sur le même pied que durant sa jeunesse, et elle mangera des aliments de son 
père ; mais nul étranger à la famille n'en pourra manger.
13
14
καὶ ἄνθρωπος, ὃς ἂν φάγῃ ἅγια κατὰ ἄγνοιαν, καὶ προσθήσει τὸ ἐπίπεμπτον αὐτοῦ ἐπ αὐτὸ καὶ δώσει τῷ ἱερεῖ τὸ ἅγιον.
Tout homme qui par ignorance, aura mangé des choses saintes, fera une restitution équivalente, y ajoutera un cinquieme en sus, et donnera le tout au sacrificateur, comme chose sainte.
14
15
καὶ οὐ βεβηλώσουσιν τὰ ἅγια τῶν υἱῶν Ισραηλ, ἃ αὐτοὶ ἀφαιροῦσιν τῷ  {יהוה},
Et l'on ne profanera pas les choses saintes des fils d'Israël, qu'ils ont destinés à YHWH.
15
16
καὶ ἐπάξουσιν ἐφ ἑαυτοὺς ἀνομίαν πλημμελείας ἐν τῷ ἐσθίειν αὐτοὺς τὰ ἅγια αὐτῶν· ὅτι ἐγὼ  {יהוה} ὁ ἁγιάζων αὐτούς.
On se rendrait coupable d'un délit en mangeant de ces choses saintes ; car Je suis YHWH qui ai sanctifé les sacrificateurs.
16
17
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
Et YHWH parla à Moïse, disant :
17
18
Λάλησον Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ καὶ πάσῃ συναγωγῇ Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἄνθρωπος ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἢ τῶν υἱῶν τῶν προσηλύτων τῶν προσκειμένων πρὸς αὐτοὺς ἐν Ισραηλ, ὃς ἂν προσενέγκῃ τὰ δῶρα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν ὁμολογίαν αὐτῶν ἢ κατὰ πᾶσαν αἵρεσιν αὐτῶν, ὅσα ἂν προσενέγκωσιν τῷ θεῷ εἰς ὁλοκαύτωμα,
Parle à Aaron et à ses fils, et à toute l'assemblée des fils d'Israël, et dis-leur : Tout homme, des fils d'Israël ou des prosélytes (immigrants), demeurant parmi eux en Israël, qui apportera des victimes apres une confession, ou par une élection quelconque, pour être offertes en holocaustes à Elohim,
18
19
δεκτὰ ὑμῖν ἄμωμα ἄρσενα ἐκ τῶν βουκολίων καὶ ἐκ τῶν προβάτων καὶ ἐκ τῶν αἰγῶν.
présentera des bêtes mâles et sans tache, acceptables par vous, prises parmi les boeufs, les brebis ou les chèvres.
19
20
πάντα, ὅσα ἂν ἔχῃ μῶμον ἐν αὐτῷ, οὐ προσάξουσιν  {יהוה} διότι οὐ δεκτὸν ἔσται ὑμῖν.
Tout ce qui aura quelque tache ne sera point présenté à YHWH, puisqu'il ne serait point acceptable par vous-memes.
20
21
καὶ ἄνθρωπος, ὃς ἂν προσενέγκῃ θυσίαν σωτηρίου τῷ  {יהוה} διαστείλας εὐχὴν κατὰ αἵρεσιν ἢ ἐν ταῖς ἑορταῖς ὑμῶν ἐκ τῶν βουκολίων ἢ ἐκ τῶν προβάτων, ἄμωμον ἔσται εἰς δεκτόν, πᾶς μῶμος οὐκ ἔσται ἐν αὐτῷ.
Tout homme qui offrira à YHWH une offrande de paix, soit par voeu, soit par élection, soit a 1'occasion de l'une de vos fêtes, prendra, parmi les boeufs ou les brebis, une victime sans tache, acceptable, n'ayant aucune difformité.
21
22
τυφλὸν ἢ συντετριμμένον ἢ γλωσσότμητον ἢ μυρμηκιῶντα ἢ ψωραγριῶντα ἢ λιχῆνας ἔχοντα, οὐ προσάξουσιν ταῦτα τῷ  {יהוה} καὶ εἰς κάρπωσιν οὐ δώσετε ἀπ αὐτῶν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῷ  {יהוה}.
Nulle bête, aveugle, ou ayant soit une fracture, soit la langue coupée, soit la peau couverte de boutons, la gale, ou une dartre vive, ne sera presentée à YHWH, vous n'en ferez point une offrande sur l'autel de YHWH.
22
23
καὶ μόσχον ἢ πρόβατον ὠτότμητον ἢ κολοβόκερκον, σφάγια ποιήσεις αὐτὰ σεαυτῷ, εἰς δὲ εὐχήν σου οὐ δεχθήσεται.
Tu immoleras pour toi-même le veau ou la brebis qui aura les oreilles ou la queue coupées ; mais il ne sera pas reçu pour l'accomplissement de ton voeu.
23
24
θλαδίαν καὶ ἐκτεθλιμμένον καὶ ἐκτομίαν καὶ ἀπεσπασμένον, οὐ προσάξεις αὐτὰ τῷ  {יהוה} καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ὑμῶν οὐ ποιήσετε.
Tu ne présenteras pas à YHWH de bête chatrée par compression, ou par amputation, ou par arrachement ; vous n'en sacrifierez point en votre terre.
24
25
καὶ ἐκ χειρὸς ἀλλογενοῦς οὐ προσοίσετε τὰ δῶρα τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἀπὸ πάντων τούτων, ὅτι φθάρματά ἐστιν ἐν αὐτοῖς, μῶμος ἐν αὐτοῖς, οὐ δεχθήσεται ταῦτα ὑμῖν.
Vous ne recevrez pas non plus, de la main de l'étranger, aucune de ces choses pour les offrir en don a votre Elohim, parce qu'il y a un vice et une tache en elles ; vous ne les recevrez pas.
25
26
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
Et YHWH parla à Moïse, disant :
26
27
Μόσχον ἢ πρόβατον ἢ αἶγα, ὡς ἂν τεχθῇ, καὶ ἔσται ἑπτὰ ἡμέρας ὑπὸ τὴν μητέρα, τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ καὶ ἐπέκεινα δεχθήσεται εἰς δῶρα, κάρπωμα  {יהוה}.
Le veau, ou l'agneau, ou le chevreau nouveau-né, restera sept jours sous sa mère, et à partir du huitième jour, il pourra être choisi comme victime et offrande à YHWH.
27
28
καὶ μόσχον ἢ πρόβατον, αὐτὴν καὶ τὰ παιδία αὐτῆς οὐ σφάξεις ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ.
Vous ne sacrifierez pas le même jour la vache, la brebis et leurs rejetons.
28
29
ἐὰν δὲ θύσῃς θυσίαν εὐχὴν χαρμοσύνης  {יהוה} εἰς δεκτὸν ὑμῖν θύσετε αὐτό·
Lorsque vous sacrifierez une victime d'action de grâces à YHWH, qu'elle soit acceptable par vous.
29
30
αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ βρωθήσεται, οὐκ ἀπολείψετε ἀπὸ τῶν κρεῶν εἰς τὸ πρωί· ἐγώ εἰμι  {יהוה}.
Elle sera mangée le jour même du sacrifice ; vous ne laisserez point de sa chair pour le lendemain : Je suis YHWH.
30
31
Καὶ φυλάξετε τὰς ἐντολάς μου καὶ ποιήσετε αὐτάς.
Ainsi, vous observerez mes commandements et vous les exécuterez.
31
32
καὶ οὐ βεβηλώσετε τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου, καὶ ἁγιασθήσομαι ἐν μέσῳ τῶν υἱῶν Ισραηλ· ἐγὼ  {יהוה} ὁ ἁγιάζων ὑμᾶς
Et vous ne profanerez pas le Nom du Saint, et Je serai sanctifié au milieu des fils d'Israël : Je suis YHWH qui vous sanctifie,
32
33
ὁ ἐξαγαγὼν ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ὥστε εἶναι ὑμῶν θεός, ἐγὼ  {יהוה}.
Et qui vous ai tirés de la terre d'Egypte pour être votre Elohim : Je suis YHWH.
33