28 avr. 2013

Shémoth 34

Shémoth/Exode Chapitre 34


1
Καὶ εἶπεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν Λάξευσον σεαυτῷ δύο πλάκας λιθίνας καθὼς καὶ αἱ πρῶται καὶ ἀνάβηθι πρός με εἰς τὸ ὄρος, καὶ γράψω ἐπὶ τῶν πλακῶν τὰ ῥήματα, ἃ ἦν ἐν ταῖς πλαξὶν ταῖς πρώταις, αἷς συνέτριψας.
YHWH dit encore à Moïse : Taille-toi deux tables de pierre semblables aux premières, et monte près de Moi sur la montage ; Je graverai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières, que tu as brisées.
1
2
καὶ γίνου ἕτοιμος εἰς τὸ πρωὶ καὶ ἀναβήσῃ ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Σινα καὶ στήσῃ μοι ἐκεῖ ἐπ ἄκρου τοῦ ὄρους.
Sois prêt dès l'aurore, et viens sur le mont Sina, tu te tiendras là auprès de Moi, sur la cime de la montagne.
2
3
καὶ μηδεὶς ἀναβήτω μετὰ σοῦ μηδὲ ὀφθήτω ἐν παντὶ τῷ ὄρει· καὶ τὰ πρόβατα καὶ αἱ βόες μὴ νεμέσθωσαν πλησίον τοῦ ὄρους ἐκείνου.
Que personne ne monte avec toi et ne se montre sur aucun lieu de la montagne, que ni bœufs ni brebis ne paissent auprès d'elle.
3
4
καὶ ἐλάξευσεν δύο πλάκας λιθίνας καθάπερ καὶ αἱ πρῶται· καὶ ὀρθρίσας Μωυσῆς ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος τὸ Σινα, καθότι συνέταξεν αὐτῷ  {יהוה} καὶ ἔλαβεν Μωυσῆς τὰς δύο πλάκας τὰς λιθίνας.
Et Moïse tailla deux tables de pierre semblables aux premières, et s'étant levé de grand matin, il alla, comme lui avait dit YHWH, sur le mont Sina, tenant les deux tables de pierre.
4
5
καὶ κατέβη  {יהוה} ἐν νεφέλῃ καὶ παρέστη αὐτῷ ἐκεῖ· καὶ ἐκάλεσεν τῷ ὀνόματι  {יהוה}.
YHWH descendit alors en une nuée ; Moïse s'approcha de Lui, et il invoqua le Nom de YHWH.
5
6
καὶ παρῆλθεν  {יהוה} πρὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἐκάλεσεν  {יהוה} ὁ θεὸς οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ ἀληθινὸς
Et YHWH passa devant sa face, et Moïse l'invoqua, disant : YHWH Elohim, plein de clémence, patient, abondant en miséricorde, véritable,
6
7
καὶ δικαιοσύνην διατηρῶν καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας, ἀφαιρῶν ἀνομίας καὶ ἀδικίας καὶ ἁμαρτίας, καὶ οὐ καθαριεῖ τὸν ἔνοχον ἐπάγων ἀνομίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἐπὶ τέκνα τέκνων ἐπὶ τρίτην καὶ τετάρτην γενεάν.
fidèle à garder la justice et la compassion envers des milliers ; ôtant l'iniquité, la faute, le péché, ne disculpant jamais le coupable, punissant les crimes des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu’à la troisième ou quatrième génération !
7
8
καὶ σπεύσας Μωυσῆς κύψας ἐπὶ τὴν γῆν προσεκύνησεν
Moïse se, hâta de se prosterner la face contre terre,
8
9
καὶ εἶπεν Εἰ εὕρηκα χάριν ἐνώπιόν σου, συμπορευθήτω ὁ κύριός μου μεθ ἡμῶν· ὁ λαὸς γὰρ σκληροτράχηλός ἐστιν, καὶ ἀφελεῖς σὺ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ τὰς ἀνομίας ἡμῶν, καὶ ἐσόμεθα σοί.
et il dit : Si j'ai trouvé devant mon Seigneur, qu'Il marche, avec nous ; le peuple est revêche, mais Tu ôteras nos péchés et nos dérèglements, et nous serons ton peuple.
9
10
καὶ εἶπεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν Ἰδοὺ ἐγὼ τίθημί σοι διαθήκην· ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ σου ποιήσω ἔνδοξα, ἃ οὐ γέγονεν ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ ἐν παντὶ ἔθνει, καὶ ὄψεται πᾶς ὁ λαός, ἐν οἷς εἶ σύ, τὰ ἔργα  {יהוה} ὅτι θαυμαστά ἐστιν ἃ ἐγὼ ποιήσω σοι.
Et YHWH dit à Moïse : J'établis mon alliance avec toi devant tout ton peuple ; Je ferai des choses glorieuses, que l'on n'a jamais vues sur la terre ni chez aucune nation. Et tout le peuple que tu conduis verra les œuvres de YHWH, les merveilles que Je ferai pour toi.
10
11
πρόσεχε σὺ πάντα, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι. ἰδοὺ ἐγὼ ἐκβάλλω πρὸ προσώπου ὑμῶν τὸν Αμορραῖον καὶ Χαναναῖον καὶ Χετταῖον καὶ Φερεζαῖον καὶ Ευαῖον καὶ Γεργεσαῖον καὶ Ιεβουσαῖον·
Sois attentif à tout ce que Je te 
prescris : Je vais chasser devant votre face l'Amorrhéen, le Cananéen, le Phérézéen, l’Hettéen, l'Évéen, le Gergéséen et le Jébuséen.
11
12
πρόσεχε σεαυτῷ, μήποτε θῇς διαθήκην τοῖς ἐγκαθημένοις ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς ἣν εἰσπορεύῃ εἰς αὐτήν, μή σοι γένηται πρόσκομμα ἐν ὑμῖν.
Garde-foi de jamais faire d'alliance avec ceux qui sont établis sur cette terre en laquelle tu vas entrer, de peur qu'ils ne soient pour vous un sujet de chute.
12
13
τοὺς βωμοὺς αὐτῶν καθελεῖτε καὶ τὰς στήλας αὐτῶν συντρίψετε καὶ τὰ ἄλση αὐτῶν ἐκκόψετε καὶ τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν κατακαύσετε ἐν πυρί.
Démolissez leurs autels, brisez leurs colonnes, arrachez leurs bois sacrés ; quant aux images de leurs elohim, consumez-les dans la flamme.
13
14
οὐ γὰρ μὴ προσκυνήσητε θεῷ ἑτέρῳ· ὁ γὰρ  {יהוה} ὁ θεὸς ζηλωτὸν ὄνομα, θεὸς ζηλωτής ἐστιν.
Ne vous prosternez point à des elohim étrangers, car YHWH Elohim est nommé zélateur ; c'est un Elohim jaloux.
14
15
μήποτε θῇς διαθήκην τοῖς ἐγκαθημένοις πρὸς ἀλλοφύλους ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐκπορνεύσωσιν ὀπίσω τῶν θεῶν αὐτῶν καὶ θύσωσι τοῖς θεοῖς αὐτῶν καὶ καλέσωσίν σε καὶ φάγῃς τῶν θυμάτων αὐτῶν,
Ne fais jamais alliance avec ceux qui sont établis sur cette terre, de peur que les tiens ne se prostituent à leurs elohim, et ne leur offrent des sacrifices ; que les habitants ne t'invitent et que tu n'en manges avec eux ;
15
16
καὶ λάβῃς τῶν θυγατέρων αὐτῶν τοῖς υἱοῖς σου καὶ τῶν θυγατέρων σου δῷς τοῖς υἱοῖς αὐτῶν, καὶ ἐκπορνεύσωσιν αἱ θυγατέρες σου ὀπίσω τῶν θεῶν αὐτῶν καὶ ἐκπορνεύσωσιν τοὺς υἱούς σου ὀπίσω τῶν θεῶν αὐτῶν.
de peur aussi que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, ou que tu ne donnes de tes filles à leurs fils, et que tes filles ne se prostituent à leurs elohim, et que tes fils ne se prostituent à leurs elohim.
16
17
καὶ θεοὺς χωνευτοὺς οὐ ποιήσεις σεαυτῷ.
Tu ne te feras pas d'elohim jetés en fonte.
17
18
καὶ τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων φυλάξῃ· ἑπτὰ ἡμέρας φάγῃ ἄζυμα, καθάπερ ἐντέταλμαί σοι, εἰς τὸν καιρὸν ἐν μηνὶ τῶν νέων· ἐν γὰρ μηνὶ τῶν νέων ἐξῆλθες ἐξ Αἰγύπτου.
Tu observeras la fête des sans levain. Pendant sept jours, tu mangeras des sans levain, comme Je te l’ai ordonné, dans la saison et durant le mois du jeune grain (aviv), car c'est dans le mois du jeune grain (aviv) que tu es sorti de l'Égypte.
18
19
πᾶν διανοῖγον μήτραν ἐμοί, τὰ ἀρσενικά, πρωτότοκον μόσχου καὶ πρωτότοκον προβάτου.
Tout mâle, ayant ouvert des entrailles, sera à Moi ; le premier-né de la génisse, le premier-né de la brebis,
19
20
καὶ πρωτότοκον ὑποζυγίου λυτρώσῃ προβάτῳ· ἐὰν δὲ μὴ λυτρώσῃ αὐτό, τιμὴν δώσεις. πᾶν πρωτότοκον τῶν υἱῶν σου λυτρώσῃ. οὐκ ὀφθήσῃ ἐνώπιόν μου κενός.
et le premier-né de l'ânesse, tu les rachèteras moyennant une brebis, et, si tu ne les rachètes, tu en paieras la valeur. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils ; tu ne te présenteras point devant Moi les mains vides.
20
21
ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ, τῇ δὲ ἑβδόμῃ καταπαύσεις· τῷ σπόρῳ καὶ τῷ ἀμήτῳ καταπαύσεις.
Tu travailleras six jours, mais le septième est le repos ; il y aura repos pour la semence, repos pour la moisson.
21
22
καὶ ἑορτὴν ἑβδομάδων ποιήσεις μοι ἀρχὴν θερισμοῦ πυρῶν καὶ ἑορτὴν συναγωγῆς μεσοῦντος τοῦ ἐνιαυτοῦ.
Tu me feras la fête des semaines, au commencement de la moisson des froments, et la fête de la récolte au milieu de l'année.
22
23
τρεῖς καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ὀφθήσεται πᾶν ἀρσενικόν σου ἐνώπιον  {יהוה} τοῦ θεοῦ Ισραηλ·
Trois fois par an, que tout mâle parmi vous se présente devant YHWH l'Elohim d'Israël.
23
24
ὅταν γὰρ ἐκβάλω τὰ ἔθνη πρὸ προσώπου σου καὶ πλατύνω τὰ ὅριά σου, οὐκ ἐπιθυμήσει οὐδεὶς τῆς γῆς σου, ἡνίκα ἂν ἀναβαίνῃς ὀφθῆναι ἐναντίον  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου τρεῖς καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ.
Car, lorsque J'aurai chassé devant toi les nations, et dilaté tes limites, nul ne convoitera ta terre, si tu montes pour te présenter devant YHWH ton Elohim, à trois époques de l'année.
24
25
οὐ σφάξεις ἐπὶ ζύμῃ αἷμα θυμιαμάτων μου. καὶ οὐ κοιμηθήσεται εἰς τὸ πρωὶ θύματα τῆς ἑορτῆς τοῦ πασχα.
Tu n'immoleras pas sur du pain fermenté (levé) les victimes que tu feras brûler pour moi ; et tu ne garderas rien, jusqu'au matin suivant, des victimes de la pâque.
25
26
τὰ πρωτογενήματα τῆς γῆς σου θήσεις εἰς τὸν οἶκον  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου. οὐ προσοίσεις ἄρνα ἐν γάλακτι μητρὸς αὐτοῦ.
Tu déposeras en la maison de YHWH ton Elohim les prémices de ta terre ; tu ne feras point cuire d'agneau au lait de sa mère.
26
27
Καὶ εἶπεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν Γράψον σεαυτῷ τὰ ῥήματα ταῦτα· ἐπὶ γὰρ τῶν λόγων τούτων τέθειμαί σοι διαθήκην καὶ τῷ Ισραηλ.
YHWH dit encore à Moïse : Écris toi-même ces paroles ; car c'est sur ces paroles que Je fonde mon alliance avec toi et avec Israël.
27
28
καὶ ἦν ἐκεῖ Μωυσῆς ἐναντίον  {יהוה} τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας· ἄρτον οὐκ ἔφαγεν καὶ ὕδωρ οὐκ ἔπιεν· καὶ ἔγραψεν τὰ ῥήματα ταῦτα ἐπὶ τῶν πλακῶν τῆς διαθήκης, τοὺς δέκα λόγους. –
Et Moïse était là devant YHWH quarante jours et quarante nuits ; il ne mangea pas de pain, il ne but point d'eau ; et il grava sur les tables les commandements de l'alliance : le Décalogue. (Les Dix Paroles)
28
29
ὡς δὲ κατέβαινεν Μωυσῆς ἐκ τοῦ ὄρους, καὶ αἱ δύο πλάκες ἐπὶ τῶν χειρῶν Μωυσῆ· καταβαίνοντος δὲ αὐτοῦ ἐκ τοῦ ὄρους Μωυσῆς οὐκ ᾔδει ὅτι δεδόξασται ἡ ὄψις τοῦ χρώματος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἐν τῷ λαλεῖν αὐτὸν αὐτῷ.
Et lorsque Moïse descendit de la montagne, il tenait en ses mains les deux tables ; mais, tout en descendant de la montagne, Moïse ignorait que son visage était devenu glorieux, par la conversation (d'Elohim).
29
30
καὶ εἶδεν Ααρων καὶ πάντες οἱ πρεσβύτεροι Ισραηλ τὸν Μωυσῆν καὶ ἦν δεδοξασμένη ἡ ὄψις τοῦ χρώματος τοῦ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν ἐγγίσαι αὐτοῦ.
Cependant, Aaron et tous les anciens d'Israël virent Moïse ; ils virent que son visage était glorieux, et ils craignirent de s'approcher de lui.
30
31
καὶ ἐκάλεσεν αὐτοὺς Μωυσῆς, καὶ ἐπεστράφησαν πρὸς αὐτὸν Ααρων καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς, καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς Μωυσῆς.
Moïse les appela ; Aaron aussitôt se retourna vers lui avec tous les chefs du peuple, et Moïse leur parla.
31
32
καὶ μετὰ ταῦτα προσῆλθον πρὸς αὐτὸν πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ, καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς πάντα, ὅσα ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ὄρει Σινα.
Ensuite, tous les fils d'Israël l'abordèrent, et il leur prescrivit tout ce que YHWH lui avait prescrit à lui-même sur le mont Sina.
32
33
καὶ ἐπειδὴ κατέπαυσεν λαλῶν πρὸς αὐτούς, ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ κάλυμμα.
Et, lorsqu'il eut cessé de parler, il étendit un voile devant son visage.
33
34
ἡνίκα δ ἂν εἰσεπορεύετο Μωυσῆς ἔναντι  {יהוה} λαλεῖν αὐτῷ, περιῃρεῖτο τὸ κάλυμμα ἕως τοῦ ἐκπορεύεσθαι. καὶ ἐξελθὼν ἐλάλει πᾶσιν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ὅσα ἐνετείλατο αὐτῷ  {יהוה},
Lorsque Moïse ensuite allait parler à YHWH, il ôtait son voile jusqu'à ce qu'il revînt répéter aux fils d'Israël tout ce que lui avait prescrit YHWH.
34
35
καὶ εἶδον οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ πρόσωπον Μωυσῆ ὅτι δεδόξασται, καὶ περιέθηκεν Μωυσῆς κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον ἑαυτοῦ, ἕως ἂν εἰσέλθῃ συλλαλεῖν αὐτῷ.
Et les fils d'Israël voyaient que le visage de Moïse était glorieux, et Moïse étendait un voile sur son visage jusqu'à ce qu'il s'en allât parler (à Elohim).
35