29 avr. 2013

Shémoth 35

Shémoth/Exode Chapitre 35


1
Καὶ συνήθροισεν Μωυσῆς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Οὗτοι οἱ λόγοι, οὓς εἶπεν  {יהוה} ποιῆσαι αὐτούς.
Moïse ensuite rassembla toute l'assemblée d'Israël, et il dit : Voici les commandements que YHWH veut que vous observiez :
1
2
ἓξ ἡμέρας ποιήσεις ἔργα, τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ κατάπαυσις, ἅγιον, σάββατα, ἀνάπαυσις  {יהוה} πᾶς ὁ ποιῶν ἔργον ἐν αὐτῇ τελευτάτω.
Tu travailleras pendant six jours ; mais le septième jour, repos, sabbat saint, repos de YHWH ; périsse quiconque fera œuvre en ce jour.
2
3
οὐ καύσετε πῦρ ἐν πάσῃ κατοικίᾳ ὑμῶν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων· ἐγὼ  {יהוה}.
N'allumez point de feu en vos demeures le jour du sabbat ; Je suis YHWH.
3
4
Καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ λέγων Τοῦτο τὸ ῥῆμα, ὃ συνέταξεν  {יהוה} λέγων
Et Moïse parla à toute l'assemblée d'Israël, disant : Voici l'ordre qu'a imposé YHWH, disant :
4
5
Λάβετε παρ ὑμῶν αὐτῶν ἀφαίρεμα  {יהוה} πᾶς ὁ καταδεχόμενος τῇ καρδίᾳ οἴσουσιν τὰς ἀπαρχὰς  {יהוה} χρυσίον, ἀργύριον, χαλκόν,
Prenez, parmi vos biens, l'offrande de YHWH que quiconque s'y soumet de bon cœur, apporte à YHWH des prémices : De l'or, de l'argent, de l'airain,
5
6
ὑάκινθον, πορφύραν, κόκκινον διπλοῦν διανενησμένον καὶ βύσσον κεκλωσμένην καὶ τρίχας αἰγείας
de l'hyacinthe, de la pourpre, de l'écarlate double filé, du lin filé et des poils de chèvre,
6
7
καὶ δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα καὶ δέρματα ὑακίνθινα καὶ ξύλα ἄσηπτα
et des toisons de béliers teintes en rouge, et des toisons bleues, et des bois incorruptibles ;
7
9
καὶ λίθους σαρδίου καὶ λίθους εἰς τὴν γλυφὴν εἰς τὴν ἐπωμίδα καὶ τὸν ποδήρη.
et des cornalines, des pierres à graver pour l'éphod et pour la robe traînante.
9
10
καὶ πᾶς σοφὸς τῇ καρδίᾳ ἐν ὑμῖν ἐλθὼν ἐργαζέσθω πάντα, ὅσα συνέταξεν  {יהוה}·
Qu'ensuite, tout homme sage, parmi vous, vienne, et façonne tout ce que YHWH a prescrit.
10
11
τὴν σκηνὴν καὶ τὰ παραρρύματα καὶ τὰ καλύμματα καὶ τὰ διατόνια καὶ τοὺς μοχλοὺς καὶ τοὺς στύλους
Le tabernacle, avec les attaches, les voiles, les agrafes, les leviers et les colonnes ;
11
12
καὶ τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου καὶ τοὺς ἀναφορεῖς αὐτῆς καὶ τὸ ἱλαστήριον αὐτῆς καὶ τὸ καταπέτασμα
L'arche du témoignage, avec ses leviers, son propitiatoire ; les voiles,
12
12
a καὶ τὰ ἱστία τῆς αὐλῆς καὶ τοὺς στύλους αὐτῆς καὶ τοὺς λίθους τῆς σμαράγδου καὶ τὸ θυμίαμα καὶ τὸ ἔλαιον τοῦ χρίσματος
et les tentures du parvis, avec ses colonnes ; les pierres d'émeraude, l'encens et l'huile de l'onction ; 

12
13
καὶ τὴν τράπεζαν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς
la table et tous ses accessoires ;
13
14
καὶ τὴν λυχνίαν τοῦ φωτὸς καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς
le chandelier (ménorah) et tous ses accessoires ;
14
16
καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ
l'autel et tous ses accessoires ;
16
19
καὶ τὰς στολὰς τὰς ἁγίας Ααρων τοῦ ἱερέως καὶ τὰς στολάς, ἐν αἷς λειτουργήσουσιν ἐν αὐταῖς, καὶ τοὺς χιτῶνας τοῖς υἱοῖς Ααρων τῆς ἱερατείας καὶ τὸ ἔλαιον τοῦ χρίσματος καὶ τὸ θυμίαμα τῆς συνθέσεως. –
les vêtements saints du sacrificateur Aaron, et les vêtements sacerdotaux, les tuniques sacerdotales de ses fils, l'huile de l'onction et l'encens composé.
19
20
καὶ ἐξῆλθεν πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν Ισραηλ ἀπὸ Μωυσῆ
Et l'assemblée entière des fils d'Israël s'éloigna de Moïse.
20
21
καὶ ἤνεγκαν ἕκαστος ὧν ἔφερεν αὐτῶν ἡ καρδία, καὶ ὅσοις ἔδοξεν τῇ ψυχῇ αὐτῶν, ἤνεγκαν ἀφαίρεμα  {יהוה} εἰς πάντα τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ εἰς πάντα τὰ κάτεργα αὐτῆς καὶ εἰς πάσας τὰς στολὰς τοῦ ἁγίου.
Bientôt ils revinrent, apportant, chacun au gré de son cœur, en oblation à YHWH, des dons pour tous les travaux du tabernacle du témoignage, pour ses accessoires et les vêtements saints.
21
22
καὶ ἤνεγκαν οἱ ἄνδρες παρὰ τῶν γυναικῶν· πᾶς, ᾧ ἔδοξεν τῇ διανοίᾳ, ἤνεγκαν σφραγῖδας καὶ ἐνώτια καὶ δακτυλίους καὶ ἐμπλόκια καὶ περιδέξια, πᾶν σκεῦος χρυσοῦν, καὶ πάντες, ὅσοι ἤνεγκαν ἀφαιρέματα χρυσίου  {יהוה}.
Et les hommes apportèrent, chacun au gré de son cœur, des joyaux d'or de leurs femmes: des cachets, des boucles d'oreilles, des anneaux, des attaches de tresse et des bracelets. Et tous ceux qui avaient de l'or en apportèrent comme oblation à YHWH ;
22
23
καὶ παρ ᾧ εὑρέθη βύσσος καὶ δέρματα ὑακίνθινα καὶ δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα, ἤνεγκαν.
Ceux qui avaient du lin, des toisons bleues, des toisons de béliers teintes en rouge, en apportèrent aussi.
23
24
καὶ πᾶς ὁ ἀφαιρῶν ἀφαίρεμα ἀργύριον καὶ χαλκὸν ἤνεγκαν τὰ ἀφαιρέματα  {יהוה} καὶ παρ οἷς εὑρέθη ξύλα ἄσηπτα εἰς πάντα τὰ ἔργα τῆς κατασκευῆς, ἤνεγκαν.
Parmi ceux qui faisaient ainsi leurs offrandes, d'autres apportèrent de l'argent on de l'airain, comme oblation à YHWH ; ceux qui avaient des bois incorruptibles, et ce qu'il fallait pour les travaux auxquels on se préparait, en apportèrent.
24
25
καὶ πᾶσα γυνὴ σοφὴ τῇ διανοίᾳ ταῖς χερσὶν νήθειν ἤνεγκαν νενησμένα, τὴν ὑάκινθον καὶ τὴν πορφύραν καὶ τὸ κόκκινον καὶ τὴν βύσσον·
Toute femme adroite et intelligente, habile à filer, apporta des fils d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate 
et de lin.
25
26
καὶ πᾶσαι αἱ γυναῖκες, αἷς ἔδοξεν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν ἐν σοφίᾳ, ἔνησαν τὰς τρίχας τὰς αἰγείας.
Et toutes les femmes, inspirées par de sages pensées, filèrent les poils de chèvre.
26
27
καὶ οἱ ἄρχοντες ἤνεγκαν τοὺς λίθους τῆς σμαράγδου καὶ τοὺς λίθους τῆς πληρώσεως εἰς τὴν ἐπωμίδα καὶ εἰς τὸ λογεῖον
Les princes apportèrent les pierres d'émeraude, et les pierres qui devaient couvrir l'éphod et le rational,(étoffe)
27
28
καὶ τὰς συνθέσεις καὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως καὶ τὴν σύνθεσιν τοῦ θυμιάματος.
ainsi que tous les parfums nécessaires à l'huile de l'onction et à l'encens 
composé.
28
29
καὶ πᾶς ἀνὴρ καὶ γυνή, ὧν ἔφερεν ἡ διάνοια αὐτῶν εἰσελθόντας ποιεῖν πάντα τὰ ἔργα, ὅσα συνέταξεν  {יהוה} ποιῆσαι αὐτὰ διὰ Μωυσῆ, ἤνεγκαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀφαίρεμα  {יהוה}.
Tout homme et toute femme, dont le cœur les y portait, se réunirent pour faire les travaux que YHWH avait prescrits par la voix de Moïse ; les fils d'Israël apportèrent ainsi leurs oblations à YHWH.
29
30
Καὶ εἶπεν Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ Ἰδοὺ ἀνακέκληκεν ὁ θεὸς ἐξ ὀνόματος τὸν Βεσελεηλ τὸν τοῦ Ουριου τὸν Ωρ ἐκ φυλῆς Ιουδα
Moïse dit alors aux fils d'Israël : Elohim a appelé par son nom Beseléel, fils d'Urias, fils d'Ur, de la tribu de Juda,
30
31
καὶ ἐνέπλησεν αὐτὸν πνεῦμα θεῖον σοφίας καὶ συνέσεως καὶ ἐπιστήμης πάντων
et il l'a rempli d'un Divin Souffle de sagesse, d'intelligence et de science en toutes choses,
31
32
ἀρχιτεκτονεῖν κατὰ πάντα τὰ ἔργα τῆς ἀρχιτεκτονίας ποιεῖν τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὸν χαλκὸν
pour qu'il dirige tous les travaux de construction, et qu'il façonne l'or, l'argent et l'airain,
32
33
καὶ λιθουργῆσαι τὸν λίθον καὶ κατεργάζεσθαι τὰ ξύλα καὶ ποιεῖν ἐν παντὶ ἔργῳ σοφίας·
pour qu'il taille les pierres, pour qu'il mette en œuvre les bois, pour qu'il fasse tous les ouvrages de sagesse.
33
34
καὶ προβιβάσαι γε ἔδωκεν αὐτῷ ἐν τῇ διανοίᾳ, αὐτῷ τε καὶ Ελιαβ τῷ τοῦ Αχισαμακ ἐκ φυλῆς Δαν·
(Elohim) lui a donné, à lui et à Oliab, fils d'Achisamach, de la tribu de Dan, de progresser en habileté de souffle.
34
35
ἐνέπλησεν αὐτοὺς σοφίας καὶ συνέσεως διανοίας πάντα συνιέναι ποιῆσαι τὰ ἔργα τοῦ ἁγίου καὶ τὰ ὑφαντὰ καὶ ποικιλτὰ ὑφᾶναι τῷ κοκκίνῳ καὶ τῇ βύσσῳ ποιεῖν πᾶν ἔργον ἀρχιτεκτονίας ποικιλίας.
Il a rempli l'un et l'autre de sagesse, d'intelligence, de Souffle, pour qu'ils sachent faire tous les ouvrages du sanctuaire, les tissus et les broderies, pour qu'ils tissent l'écarlate et le lin, pour qu'ils achèvent toute œuvre d'art et de broderie.
35