28 avr. 2013

Shémoth 33

Shémoth/Exode Chapitre 33


1
Καὶ εἶπεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν Πορεύου ἀνάβηθι ἐντεῦθεν σὺ καὶ ὁ λαός σου, οὓς ἐξήγαγες ἐκ γῆς Αἰγύπτου, εἰς τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τῷ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ λέγων Τῷ σπέρματι ὑμῶν δώσω αὐτήν.
YHWH dit alors là Moïse : Pars, quitte ce lieu, toi et ton peuple que tu as tiré de la terre d'Égypte ; va jusqu'à la terre que J'ai promise â Abraham, à Isaac, à Jacob, quand Je leur ai dit : Je la donnerai à votre race.
1
2
καὶ συναποστελῶ τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, καὶ ἐκβαλεῖ τὸν Αμορραῖον καὶ Χετταῖον καὶ Φερεζαῖον καὶ Γεργεσαῖον καὶ Ευαῖον καὶ Ιεβουσαῖον.
J'enverrai mon Messager devant ta face, et Il chassera l’Amorrhéen, le Hettéen, le Phérézéen, le Gergéséen, l'Évéen, le Jébuséen et le Cananéen.
2
3
καὶ εἰσάξω σε εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι· οὐ γὰρ μὴ συναναβῶ μετὰ σοῦ διὰ τὸ λαὸν σκληροτράχηλόν σε εἶναι, ἵνα μὴ ἐξαναλώσω σε ἐν τῇ ὁδῷ.
Je t'introduirai dans la terre où coulent le lait et le miel, mais Je ne marcherai point avec toi ; parce que tu as un peuple revêche et que Je craindrais de te faire périr sur la route.
3
4
καὶ ἀκούσας ὁ λαὸς τὸ ῥῆμα τὸ πονηρὸν τοῦτο κατεπένθησαν ἐν πενθικοῖς.
Le peuple, ayant entendu cette parole menaçante, pleura amèrement.
4
5
καὶ εἶπεν  {יהוה} τοῖς υἱοῖς Ισραηλ Ὑμεῖς λαὸς σκληροτράχηλος· ὁρᾶτε μὴ πληγὴν ἄλλην ἐπάξω ἐγὼ ἐφ ὑμᾶς καὶ ἐξαναλώσω ὑμᾶς· νῦν οὖν ἀφέλεσθε τὰς στολὰς τῶν δοξῶν ὑμῶν καὶ τὸν κόσμον, καὶ δείξω σοι ἃ ποιήσω σοι.
Et YHWH dit aux fils d’Israël : Vous êtes un peuple revêche, prenez garde que Je ne laisse tomber sur vous une nouvelle plaie et que Je ne vous extermine ; quittez donc vos vêtements de gloire et votre parure, et Je vous montrerai ce que Je veux faire pour vous.
5
6
καὶ περιείλαντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸν κόσμον αὐτῶν καὶ τὴν περιστολὴν ἀπὸ τοῦ ὄρους τοῦ Χωρηβ.
Les fils d'Israël ôtèrent leurs robes ainsi que leurs parures, en s'éloignant du mont Horeb.
6
7
Καὶ λαβὼν Μωυσῆς τὴν σκηνὴν αὐτοῦ ἔπηξεν ἔξω τῆς παρεμβολῆς μακρὰν ἀπὸ τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἐκλήθη σκηνὴ μαρτυρίου· καὶ ἐγένετο πᾶς ὁ ζητῶν  {יהוה} ἐξεπορεύετο εἰς τὴν σκηνὴν ἔξω τῆς παρεμβολῆς.
Moïse prit à part son tabernacle, et il le dressa hors du camp, à une grande distance, et il fut nommé tabernacle du témoignage ; et quiconque cherchait YHWH sortait et venait auprès du tabernacle, hors du camp.
7
8
ἡνίκα δ ἂν εἰσεπορεύετο Μωυσῆς εἰς τὴν σκηνὴν ἔξω τῆς παρεμβολῆς, εἱστήκει πᾶς ὁ λαὸς σκοπεύοντες ἕκαστος παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ καὶ κατενοοῦσαν ἀπιόντος Μωυσῆ ἕως τοῦ εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς τὴν σκηνήν.
Lorsque Moïse entrait dans le tabernacle, hors du camp, tout le peuple se tenait chacun devant la porte de sa tente, les yeux fixés sur Moïse, jusqu'à ce qu'il fût entré dans le tabernacle.
8
9
ὡς δ ἂν εἰσῆλθεν Μωυσῆς εἰς τὴν σκηνήν, κατέβαινεν ὁ στῦλος τῆς νεφέλης καὶ ἵστατο ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς, καὶ ἐλάλει Μωυσῇ·
Or, dès que Moïse était entré dans le tabernacle, une colonne de nuée descendait et s'arrêtait vers la porte, et elle parlait à Moïse.
9
10
καὶ ἑώρα πᾶς ὁ λαὸς τὸν στῦλον τῆς νεφέλης ἑστῶτα ἐπὶ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς, καὶ στάντες πᾶς ὁ λαὸς προσεκύνησαν ἕκαστος ἀπὸ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ.
Tout le peuple voyait la colonne de nuée devant la porte du tabernacle, et tout le peuple debout se prosternait, chacun de la porte de sa tente.
10
11
καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν ἐνώπιος ἐνωπίῳ, ὡς εἴ τις λαλήσει πρὸς τὸν ἑαυτοῦ φίλον. καὶ ἀπελύετο εἰς τὴν παρεμβολήν, ὁ δὲ θεράπων Ἰησοῦς υἱὸς Ναυη νέος οὐκ ἐξεπορεύετο ἐκ τῆς σκηνῆς.
Et YHWH parlait à Moïse face à face, comme, on parle à son propre ami. Moïse revenait ensuite au camp ; et son serviteur Josué, jeune homme, fils de Nau, ne sortait pas du tabernacle.
11
12
Καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς  {יהוה} Ἰδοὺ σύ μοι λέγεις Ἀνάγαγε τὸν λαὸν τοῦτον· σὺ δὲ οὐκ ἐδήλωσάς μοι ὃν συναποστελεῖς μετ ἐμοῦ· σὺ δέ μοι εἶπας Οἶδά σε παρὰ πάντας, καὶ χάριν ἔχεις παρ ἐμοί.
Moïse dit à YHWH : Tu m'as dit : Conduis ce peuple, et Tu ne m'as point montré Celui que Tu m’enverrais pour m'accompagner, mais Tu m'as dit : Je te connais avant tous les autres, et tu as trouvé grâce, devant Moi.
12
13
εἰ οὖν εὕρηκα χάριν ἐναντίον σου, ἐμφάνισόν μοι σεαυτόν· γνωστῶς ἴδω σε, ὅπως ἂν ὦ εὑρηκὼς χάριν ἐναντίον σου, καὶ ἵνα γνῶ ὅτι λαός σου τὸ ἔθνος τὸ μέγα τοῦτο.
Si donc j'ai trouvé grâce devant Toi, montre-Toi à moi ; que je te voie véritablement, afin que réellement je trouve grâce devant Toi, et que je sois assuré que Tu as choisi pour ton peuple cette grande nation.
13
14
καὶ λέγει Αὐτὸς προπορεύσομαί σου καὶ καταπαύσω σε.
Et (Elohim) répondit : Moi-Même Je marcherai devant toi et Je te ferai trouver le repos.
14
15
καὶ λέγει πρὸς αὐτόν Εἰ μὴ αὐτὸς σὺ πορεύῃ, μή με ἀναγάγῃς ἐντεῦθεν·
Moïse reprit : Si Toi-Même ne marches point avec moi, ne me fais pas partir d'ici.
15
16
καὶ πῶς γνωστὸν ἔσται ἀληθῶς ὅτι εὕρηκα χάριν παρὰ σοί, ἐγώ τε καὶ ὁ λαός σου, ἀλλ ἢ συμπορευομένου σου μεθ ἡμῶν; καὶ ἐνδοξασθήσομαι ἐγώ τε καὶ ὁ λαός σου παρὰ πάντα τὰ ἔθνη, ὅσα ἐπὶ τῆς γῆς ἐστιν.
Comment, en effet, sera-t-il manifeste que moi et le peuple, avons trouvé grâce devant Toi, si Tu ne marches pas avec nous ? Mais si Tu m'accompagnes moi et ton peuple, nous serons glorifiés aux yeux de toutes les nations qui sont sur la terre.
16
17
καὶ εἶπεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν Καὶ τοῦτόν σοι τὸν λόγον, ὃν εἴρηκας, ποιήσω· εὕρηκας γὰρ χάριν ἐνώπιόν μου, καὶ οἶδά σε παρὰ πάντας.
YHWH dit alors à Moïse : Je ferai ce que tu demandes ; car tu as trouvé grâce devant Moi, et Je te connais avant tous.
17
18
καὶ λέγει Δεῖξόν μοι τὴν σεαυτοῦ δόξαν.
Moïse ajouta : montre-Toi donc Toi-Même à moi.
18
19
καὶ εἶπεν Ἐγὼ παρελεύσομαι πρότερός σου τῇ δόξῃ μου καὶ καλέσω ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου  {יהוה} ἐναντίον σου· καὶ ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτίρω.
Et (Elohim) reprit : Je passerai devant toi dans ma gloire, et Je prononcerai mon Nom : YHWH, devant toi, J'aurai pitié de qui J'aurai pitié, et Je ferai miséricorde à qui Je ferai miséricorde.
19
20
καὶ εἶπεν Οὐ δυνήσῃ ἰδεῖν μου τὸ πρόσωπον· οὐ γὰρ μὴ ἴδῃ ἄνθρωπος τὸ πρόσωπόν μου καὶ ζήσεται.
Et (Elohim) ajouta : Tu ne peux voir mon visage ; car nul homme, en voyant mon visage, ne vivra.
20
21
καὶ εἶπεν  {יהוה} Ἰδοὺ τόπος παρ ἐμοί, στήσῃ ἐπὶ τῆς πέτρας·
Et YHWH dit : Vois ce lieu, près de Moi, tu te tiendras sur cette pierre.
21
22
ἡνίκα δ ἂν παρέλθῃ μου ἡ δόξα, καὶ θήσω σε εἰς ὀπὴν τῆς πέτρας καὶ σκεπάσω τῇ χειρί μου ἐπὶ σέ, ἕως ἂν παρέλθω·
Lorsque passera ma gloire, Je te mettrai dans l'enfoncement du rocher, et Je t'ombragerai de ma main jusqu’à ce que J'aie passé.
22
23
καὶ ἀφελῶ τὴν χεῖρα, καὶ τότε ὄψῃ τὰ ὀπίσω μου, τὸ δὲ πρόσωπόν μου οὐκ ὀφθήσεταί σοι.
Puis, J'ôterai ma main, et alors tu me verras par derrière ; mais mon visage ne sera pas vu par toi.
23