25 avr. 2013

Shémoth 16

Shémoth/Exode Chapitre 16


1
Ἀπῆραν δὲ ἐξ Αιλιμ καὶ ἤλθοσαν πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν Ισραηλ εἰς τὴν ἔρημον Σιν, ὅ ἐστιν ἀνὰ μέσον Αιλιμ καὶ ἀνὰ μέσον Σινα. τῇ δὲ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ ἐξεληλυθότων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου
Partie d'Elim, toute l'assemblée des fils d'Israël arriva au désert de Sin, qui est entre Elim et Sina ; et le quinzième jour du second mois, après la sortie d'Égypte.
1
2
διεγόγγυζεν πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν Ισραηλ ἐπὶ Μωυσῆν καὶ Ααρων,
Tout le peuple d'Israël murmura contre Aaron et Moïse.
2
3
καὶ εἶπαν πρὸς αὐτοὺς οἱ υἱοὶ Ισραηλ Ὄφελον ἀπεθάνομεν πληγέντες ὑπὸ  {יהוה} ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, ὅταν ἐκαθίσαμεν ἐπὶ τῶν λεβήτων τῶν κρεῶν καὶ ἠσθίομεν ἄρτους εἰς πλησμονήν· ὅτι ἐξηγάγετε ἡμᾶς εἰς τὴν ἔρημον ταύτην ἀποκτεῖναι πᾶσαν τὴν συναγωγὴν ταύτην ἐν λιμῷ.
Plût à (Elohim), leur dirent les fils d'Israël, que nous eussions péri frappés par YHWH en la terre d'Égypte, lorsque nous étions assis devant des marmites pleines de viande, et que nous mangions du pain à satiété ; puisque vous nous avez conduits en ce désert pour faire mourir de faim tout le peuple.
3
4
εἶπεν δὲ  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν Ἰδοὺ ἐγὼ ὕω ὑμῖν ἄρτους ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐξελεύσεται ὁ λαὸς καὶ συλλέξουσιν τὸ τῆς ἡμέρας εἰς ἡμέραν, ὅπως πειράσω αὐτοὺς εἰ πορεύσονται τῷ νόμῳ μου ἢ οὔ·
Et YHWH dit à Moïse : Voilà que je vais faire tomber des pains du ciel ; le peuple sortira de ses tentes, et il les recueillera pour chaque jour, afin que je l'éprouve, et que Je sache s'il marchera selon ma loi ou non.
4
5
καὶ ἔσται τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ καὶ ἑτοιμάσουσιν ὃ ἐὰν εἰσενέγκωσιν, καὶ ἔσται διπλοῦν ὃ ἐὰν συναγάγωσιν τὸ καθ ἡμέραν εἰς ἡμέραν.
Le sixième jour chacun préparera ce qu'il aura rapporté, et ce sera le double de ce qu'on recueillera chaque jour.
5
6
καὶ εἶπεν Μωυσῆς καὶ Ααρων πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ Ἑσπέρας γνώσεσθε ὅτι  {יהוה} ἐξήγαγεν ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου,
Et Moïse et Aaron dirent à toute l'assemblée des fils d'Israël : Ce soir vous reconnaîtrez que c'est YHWH qui vous a tirés de la terre d'Égypte.
6
7
καὶ πρωὶ ὄψεσθε τὴν δόξαν  {יהוה} ἐν τῷ εἰσακοῦσαι τὸν γογγυσμὸν ὑμῶν ἐπὶ τῷ θεῷ· ἡμεῖς δὲ τί ἐσμεν ὅτι διαγογγύζετε καθ ἡμῶν;
Et, à l'aurore, vous verrez la gloire de YHWH, qui a entendu vos murmures contre Elohim ; car, que sommes-nous, pour que vous murmuriez contre nous ?
7
8
καὶ εἶπεν Μωυσῆς Ἐν τῷ διδόναι  {יהוה} ὑμῖν ἑσπέρας κρέα φαγεῖν καὶ ἄρτους τὸ πρωὶ εἰς πλησμονὴν διὰ τὸ εἰσακοῦσαι κύριον τὸν γογγυσμὸν ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς διαγογγύζετε καθ ἡμῶν· ἡμεῖς δὲ τί ἐσμεν; οὐ γὰρ καθ ἡμῶν ὁ γογγυσμὸς ὑμῶν ἐστιν, ἀλλ ἢ κατὰ τοῦ θεοῦ.
Moïse dit encore : YHWH montrera sa gloire en vous donnant le soir des chairs à manger, et le matin des pains à satiété ; car Il a entendu vos murmures contre nous, et que sommes-nous ? Ce n'est point contre nous que sont vos murmures, mais contre Elohim.
8
9
εἶπεν δὲ Μωυσῆς πρὸς Ααρων Εἰπὸν πάσῃ συναγωγῇ υἱῶν Ισραηλ Προσέλθατε ἐναντίον τοῦ θεοῦ· εἰσακήκοεν γὰρ ὑμῶν τὸν γογγυσμόν.
Ensuite Moïse dit à Aaron : Dis à toute l'assemblée des fils d'Israël : Allez devant Elohim, Il a entendu vos murmures.
9
10
ἡνίκα δὲ ἐλάλει Ααρων πάσῃ συναγωγῇ υἱῶν Ισραηλ, καὶ ἐπεστράφησαν εἰς τὴν ἔρημον, καὶ ἡ δόξα  {יהוה} ὤφθη ἐν νεφέλῃ.
Dès qu'Aaron eut parlé à toute l'assemblée des fils d'Israël, et qu'ils se furent retournés du côté du désert, la gloire de YHWH leur apparut en une nuée.
10
11
καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
Et YHWH parla à Moïse, disant :
11
12
Εἰσακήκοα τὸν γογγυσμὸν τῶν υἱῶν Ισραηλ· λάλησον πρὸς αὐτοὺς λέγων Τὸ πρὸς ἑσπέραν ἔδεσθε κρέα καὶ τὸ πρωὶ πλησθήσεσθε ἄρτων· καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν.
J'ai entendu le murmure des fils d'Israël, dis-leur : Sur le soir vous mangerez de la chair, et à l'aurore vous vous rassasierez de pain, et vous connaîtrez que Je suis YHWH votre Elohim.
12
13
ἐγένετο δὲ ἑσπέρα, καὶ ἀνέβη ὀρτυγομήτρα καὶ ἐκάλυψεν τὴν παρεμβολήν· τὸ πρωὶ ἐγένετο καταπαυομένης τῆς δρόσου κύκλῳ τῆς παρεμβολῆς
Sur le soir, il vint, en effet, des cailles qui couvrirent tout le camp ; le matin, une rosée tomba autour du camp.
13
14
καὶ ἰδοὺ ἐπὶ πρόσωπον τῆς ἐρήμου λεπτὸν ὡσεὶ κόριον λευκὸν ὡσεὶ πάγος ἐπὶ τῆς γῆς.
Et voilà que, sur la face du désert, il y eut une chose légère, semblable à de la coriandre blanche, semblable à du givre sur la terre.
14
15
ἰδόντες δὲ αὐτὸ οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἶπαν ἕτερος τῷ ἑτέρῳ Τί ἐστιν τοῦτο; οὐ γὰρ ᾔδεισαν, τί ἦν. εἶπεν δὲ Μωυσῆς πρὸς αὐτούς Οὗτος ὁ ἄρτος, ὃν ἔδωκεν  {יהוה} ὑμῖν φαγεῖν·
Mais quand ils le virent, les fils d'Israël se dirent entre eux : Qu'est-ce que 
cela ? Car ils ne savaient ce que 
c'était ; et Moïse leur dit : C'est le pain que YHWH vous donne à manger.
15
16
τοῦτο τὸ ῥῆμα, ὃ συνέταξεν  {יהוה} Συναγάγετε ἀπ αὐτοῦ ἕκαστος εἰς τοὺς καθήκοντας, γομορ κατὰ κεφαλὴν κατὰ ἀριθμὸν ψυχῶν ὑμῶν ἕκαστος σὺν τοῖς συσκηνίοις ὑμῶν συλλέξατε.
Voici le commandement de YHWH : Recueillez-en chacun pour votre famille un gomer par tête, selon le nombre de vos âmes ; que chacun de vous en recueille avec ceux qui demeurent sous sa tente.
16
17
ἐποίησαν δὲ οὕτως οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ συνέλεξαν, ὁ τὸ πολὺ καὶ ὁ τὸ ἔλαττον.
Ainsi firent les fils d'Israël ; ils en ramassèrent : l'un beaucoup, l'autre moins.
17
18
καὶ μετρήσαντες τῷ γομορ οὐκ ἐπλεόνασεν ὁ τὸ πολύ, καὶ ὁ τὸ ἔλαττον οὐκ ἠλαττόνησεν· ἕκαστος εἰς τοὺς καθήκοντας παρ ἑαυτῷ συνέλεξαν.
Puis, ils mesurèrent au gomer, selon le nombre de têtes ; et ceux qui eurent le plus, n’eurent point trop et ceux qui eurent le moins, eurent assez ; chacun en ramassa autant qu'il lui en fallait pour les siens.
18
19
εἶπεν δὲ Μωυσῆς πρὸς αὐτούς Μηδεὶς καταλιπέτω ἀπ αὐτοῦ εἰς τὸ πρωί.
Et Moïse leur dit : N'en laissez rien pour demain.
19
20
καὶ οὐκ εἰσήκουσαν Μωυσῆ, ἀλλὰ κατέλιπόν τινες ἀπ αὐτοῦ εἰς τὸ πρωί· καὶ ἐξέζεσεν σκώληκας καὶ ἐπώζεσεν· καὶ ἐπικράνθη ἐπ αὐτοῖς Μωυσῆς.
Mais tous n'obéirent pas à Moïse ; quelques-uns en gardèrent pour le lendemain, et il en sortit des vers ; une mauvaise odeur s'en exhala, et Moïse s'irrita contre eux.
20
21
καὶ συνέλεξαν αὐτὸ πρωὶ πρωί, ἕκαστος τὸ καθῆκον αὐτῷ· ἡνίκα δὲ διεθέρμαινεν ὁ ἥλιος, ἐτήκετο.
Ils en recueillirent ainsi tous les matins, chacun selon ses besoins, et, quand le soleil répandait sa chaleur, le reste fondait.
21
22
ἐγένετο δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ συνέλεξαν τὰ δέοντα διπλᾶ, δύο γομορ τῷ ἑνί· εἰσήλθοσαν δὲ πάντες οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς καὶ ἀνήγγειλαν Μωυσεῖ.
Le sixième jour vint, et ils en recueillirent le double, deux gomers par tête, et tous les princes de l'assemblée vinrent en faire le rapport à Moïse.
22
23
εἶπεν δὲ Μωυσῆς πρὸς αὐτούς Τοῦτο τὸ ῥῆμά ἐστιν, ὃ ἐλάλησεν  {יהוה}  σάββατα ἀνάπαυσις ἁγία τῷ  {יהוה} αὔριον· ὅσα ἐὰν πέσσητε, πέσσετε, καὶ ὅσα ἐὰν ἕψητε, ἕψετε· καὶ πᾶν τὸ πλεονάζον καταλίπετε αὐτὸ εἰς ἀποθήκην εἰς τὸ πρωί.
Moïse leur dit : N'est-ce point là le commandement de YHWH ? Demain est le jour du sabbat, le saint repos de YHWH : Tout ce que vous avez à cuire, cuisez-le ; tout ce que vous avez à préparer, préparez-le ; et tout le superflu vous le laisserez pour demain en réserve dans vos tentes.
23
24
καὶ κατελίποσαν ἀπ αὐτοῦ εἰς τὸ πρωί, καθάπερ συνέταξεν αὐτοῖς Μωυσῆς· καὶ οὐκ ἐπώζεσεν, οὐδὲ σκώληξ ἐγένετο ἐν αὐτῷ.
Ils en conservèrent jusqu'au lendemain, comme le leur avait ordonné Moïse, et il n'y eut point de mauvaise odeur, et il ne s'y trouva pas de vers.
24
25
εἶπεν δὲ Μωυσῆς Φάγετε σήμερον· ἔστιν γὰρ σάββατα σήμερον τῷ  {יהוה} οὐχ εὑρεθήσεται ἐν τῷ πεδίῳ.
Alors, Moïse dit : Mangez cela aujourd'hui, car c’est aujourd'hui le sabbat de YHWH ; et vous ne trouverez rien dans la plaine.
25
26
ἓξ ἡμέρας συλλέξετε· τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα, ὅτι οὐκ ἔσται ἐν αὐτῇ.
Vous recueillerez six jours ; mais le septième, le jour du sabbat, il n'y aura rien.
26
27
ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἐξήλθοσάν τινες ἐκ τοῦ λαοῦ συλλέξαι καὶ οὐχ εὗρον.
Or, le septième jour, quelques-uns sortirent pour ramasser de ces vivres, et ils ne trouvèrent rien.
27
28
εἶπεν δὲ  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν Ἕως τίνος οὐ βούλεσθε εἰσακούειν τὰς ἐντολάς μου καὶ τὸν νόμον μου;
Et YHWH dit à Moïse : Jusqu'à quand refuserez-vous d'obéir à mes commandements et à ma loi ?
28
29
ἴδετε, ὁ γὰρ  {יהוה} ἔδωκεν ὑμῖν τὴν ἡμέραν ταύτην τὰ σάββατα· διὰ τοῦτο αὐτὸς ἔδωκεν ὑμῖν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ ἄρτους δύο ἡμερῶν· καθήσεσθε ἕκαστος εἰς τοὺς οἴκους ὑμῶν, μηδεὶς ἐκπορευέσθω ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ.
Voyez, ce jour-ci est le sabbat prescrit par YHWH ; c'est pourquoi, le sixième jour, Il vous a donné les vivres de deux jours. Que chacun reste en repos sous sa tente, que nul ne sorte le septième jour.
29
30
καὶ ἐσαββάτισεν ὁ λαὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ.
Et, le septième jour, le peuple observa le sabbat.
30
31
καὶ ἐπωνόμασαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸ ὄνομα αὐτοῦ μαν· ἦν δὲ ὡς σπέρμα κορίου λευκόν, τὸ δὲ γεῦμα αὐτοῦ ὡς ἐγκρὶς ἐν μέλιτι.
Quant à cet aliment, les fils d'Israël lui donnèrent le nom de manne ; il ressemblait à la graine de coriandre blanche, et il avait le goût de la fleur de farine, mêlée avec le miel.
31
32
εἶπεν δὲ Μωυσῆς Τοῦτο τὸ ῥῆμα, ὃ συνέταξεν  {יהוה} Πλήσατε τὸ γομορ τοῦ μαν εἰς ἀποθήκην εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν, ἵνα ἴδωσιν τὸν ἄρτον, ὃν ἐφάγετε ὑμεῖς ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὡς ἐξήγαγεν ὑμᾶς  {יהוה} ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
Et Moïse dit : Voici le commandement de YHWH : Remplissez de manne un gomer pour le conserver à votre postérité ; qu'elle voie le pain que vous avez mangé dans le désert, quand YHWH vous eut fait sortir de la terre d'Égypte.
32
33
καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς Ααρων Λαβὲ στάμνον χρυσοῦν ἕνα καὶ ἔμβαλε εἰς αὐτὸν πλῆρες τὸ γομορ τοῦ μαν καὶ ἀποθήσεις αὐτὸ ἐναντίον τοῦ θεοῦ εἰς διατήρησιν εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν.
Moïse dit aussi à Aaron : Prends un vase d'or, verses-y le gomer de manne, et dépose-le devant Elohim pour le conserver à votre postérité,
33
34
ὃν τρόπον συνέταξεν  {יהוה} τῷ Μωυσῇ, καὶ ἀπέθετο Ααρων ἐναντίον τοῦ μαρτυρίου εἰς διατήρησιν.
Comme YHWH l'a prescrit à Moïse. Et, Aaron déposa le vase devant le témoignage pour le conserver.
34
35
οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ἔφαγον τὸ μαν ἔτη τεσσαράκοντα, ἕως ἦλθον εἰς γῆν οἰκουμένην· τὸ μαν ἐφάγοσαν, ἕως παρεγένοντο εἰς μέρος τῆς Φοινίκης.
Les fils d'Israël mangèrent de la manne jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés en leur demeure ; ils s'en nourrirent jusqu'à ce qu'ils eussent atteint la frontière de la Phénicie.
35
36
τὸ δὲ γομορ τὸ δέκατον τῶν τριῶν μέτρων ἦν.
Le gomer était le dixième de trois mesures.
36