25 avr. 2013

Shémoth 15

Shémoth/Exode Chapitre 15


1
Τότε ᾖσεν Μωυσῆς καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὴν ᾠδὴν ταύτην τῷ θεῷ καὶ εἶπαν λέγοντες Ἄισωμεν τῷ  {יהוה} ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται· ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς θάλασσαν.
Alors, Moïse chanta, avec les fils d'Israël, ce cantique à Elohim ; ils dirent : Chantons à YHWH, car Il s'est glorifié avec éclat, et Il a précipité dans la mer le cheval et le cavalier.
1
2
βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν· οὗτός μου θεός, καὶ δοξάσω αὐτόν, θεὸς τοῦ πατρός μου, καὶ ὑψώσω αὐτόν.
Il m'a sauvé, Il a été mon secours et mon protecteur ; c'est mon Elohim, et je le glorifierai ; c'est l'Elohim de mon père, et je l'exalterai ;
2
3
 {יהוה} συντρίβων πολέμους,  {יהוה} ὄνομα αὐτῷ.
C'est YHWH qui broie les armées, YHWH est son Nom.
3
4
ἅρματα Φαραω καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἔρριψεν εἰς θάλασσαν, ἐπιλέκτους ἀναβάτας τριστάτας κατεπόντισεν ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ.
Il a précipité dans la mer les chars du Pharaon et son armée, et les grands de son royaume montés sur des chars ; la mer Rouge les a engloutis.
4
5
πόντῳ ἐκάλυψεν αὐτούς, κατέδυσαν εἰς βυθὸν ὡσεὶ λίθος.
Il les a cachés sous les flots ; ils se sont enfoncés dans l'abîme comme une pierre.
5
6
ἡ δεξιά σου,  {יהוה} δεδόξασται ἐν ἰσχύι· ἡ δεξιά σου χείρ,  {יהוה} ἔθραυσεν ἐχθρούς.
Ta droite, YHWH, a été glorifiée en sa force ; ta main droite, YHWH, a brisé les ennemis.
6
7
καὶ τῷ πλήθει τῆς δόξης σου συνέτριψας τοὺς ὑπεναντίους· ἀπέστειλας τὴν ὀργήν σου, καὶ κατέφαγεν αὐτοὺς ὡς καλάμην.
À la plénitude de ta gloire, Tu as exterminé nos persécuteurs, Tu as déchaîné ta colère ; elle les a dévorés comme de la paille.
7
8
καὶ διὰ πνεύματος τοῦ θυμοῦ σου διέστη τὸ ὕδωρ· ἐπάγη ὡσεὶ τεῖχος τὰ ὕδατα, ἐπάγη τὰ κύματα ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης.
Au Souffle de ta colère, l'eau s'est séparée, les eaux se sont dressées comme un tour ; les flots se sont affermis au milieu de la mer.
8
9
εἶπεν ὁ ἐχθρός Διώξας καταλήμψομαι, μεριῶ σκῦλα, ἐμπλήσω ψυχήν μου, ἀνελῶ τῇ μαχαίρῃ μου, κυριεύσει ἡ χείρ μου.
L'ennemi a dit : Je poursuivrai, je saisirai, je partagerai les dépouilles ; je rassasierai mon âme, je tuerai à coups de glaive ; ma main prévaudra.
9
10
ἀπέστειλας τὸ πνεῦμά σου, ἐκάλυψεν αὐτοὺς θάλασσα· ἔδυσαν ὡσεὶ μόλιβος ἐν ὕδατι σφοδρῷ.
Tu as envoyé ton Souffle : La mer les a cachés ; ils ont été submergés, comme du plomb, sous les ondes impétueuses.
10
11
τίς ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς,  {יהוה} ; τίς ὅμοιός σοι, δεδοξασμένος ἐν ἁγίοις, θαυμαστὸς ἐν δόξαις, ποιῶν τέρατα;
Qui donc est semblable à Toi parmi les elohim, ô YHWH ? Qui donc est semblable à Toi, (Elohim), glorifié au milieu des saints, admirable en gloire, fécond en prodiges ?
11
12
ἐξέτεινας τὴν δεξιάν σου, κατέπιεν αὐτοὺς γῆ.
Tu as étendu Ta droite, la terre les a engloutis.
12
13
ὡδήγησας τῇ δικαιοσύνῃ σου τὸν λαόν σου τοῦτον, ὃν ἐλυτρώσω, παρεκάλεσας τῇ ἰσχύι σου εἰς κατάλυμα ἅγιόν σου.
Dans Ta justice Tu as guidé ton peuple que Tu as racheté, Tu l'as consolé par Ta force, pour le conduire au séjour saint de Ton repos.
13
14
ἤκουσαν ἔθνη καὶ ὠργίσθησαν· ὠδῖνες ἔλαβον κατοικοῦντας Φυλιστιιμ.
Les nations ont entendu et se sont irritées ; les douleurs de la femme qui enfante ont saisi le peuple Philistin.
14
15
τότε ἔσπευσαν ἡγεμόνες Εδωμ, καὶ ἄρχοντες Μωαβιτῶν, ἔλαβεν αὐτοὺς τρόμος, ἐτάκησαν πάντες οἱ κατοικοῦντες Χανααν.
Les chefs d'Edom et les princes des Moabites se sont hâtés, la crainte les a frappés ; tous ceux de Canaan se sont consumés.
15
16
ἐπιπέσοι ἐπ αὐτοὺς φόβος καὶ τρόμος, μεγέθει βραχίονός σου ἀπολιθωθήτωσαν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ λαός σου,  {יהוה} ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ λαός σου οὗτος, ὃν ἐκτήσω.
Que la terreur et l'épouvantement les assaillent ; qu'ils soient pétrifiés par la grandeur de ton bras, jusqu'à ce que soit passé ton peuple, ô YHWH, jusqu'à ce que soit passé ce peuple que Tu as acquis.
16
17
εἰσαγαγὼν καταφύτευσον αὐτοὺς εἰς ὄρος κληρονομίας σου, εἰς ἕτοιμον κατοικητήριόν σου, ὃ κατειργάσω, κύριε, ἁγίασμα,  {יהוה} ὃ ἡτοίμασαν αἱ χεῖρές σου.
Conduis ce peuple, établis-le en la montagne de ton héritage, en la demeure digne de Toi que Tu t'es  préparée, YHWH, en ce lieu consacré qu'ont préparé tes mains.
17
18
 {יהוה} βασιλεύων τὸν αἰῶνα καὶ ἐπ αἰῶνα καὶ ἔτι.
YHWH règne sur les siècles, sur les siècles et au delà.
18
19
Ὅτι εἰσῆλθεν ἵππος Φαραω σὺν ἅρμασιν καὶ ἀναβάταις εἰς θάλασσαν, καὶ ἐπήγαγεν ἐπ αὐτοὺς  {יהוה} τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης· οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ἐπορεύθησαν διὰ ξηρᾶς ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης.
Les chevaux du Pharaon, ses chars et leurs écuyers, sont entrés dans la mer ; et YHWH a ramené sur eux les flots, et les fils d'Israël ont marché à pied sec au fond de la mer.
19
20
Λαβοῦσα δὲ Μαριαμ ἡ προφῆτις ἡ ἀδελφὴ Ααρων τὸ τύμπανον ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς, καὶ ἐξήλθοσαν πᾶσαι αἱ γυναῖκες ὀπίσω αὐτῆς μετὰ τυμπάνων καὶ χορῶν,
Alors, Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en ses mains un tambour, et toutes les femmes sortirent à sa suite, en dansant et en frappant leurs tambours.
20
21
ἐξῆρχεν δὲ αὐτῶν Μαριαμ λέγουσα Ἄισωμεν τῷ  {יהוה} ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται· ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς θάλασσαν.
Et Myriam entonna le chœur, 
disant : Chantons à YHWH, car Il s'est glorifié avec éclat ; Il a précipité dans la mer le cheval et le cavalier.
21
22
Ἐξῆρεν δὲ Μωυσῆς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἀπὸ θαλάσσης ἐρυθρᾶς καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἔρημον Σουρ· καὶ ἐπορεύοντο τρεῖς ἡμέρας ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ οὐχ ηὕρισκον ὕδωρ ὥστε πιεῖν.
Après cela, Moïse fit quitter aux fils d'Israël les bords de la mer Rouge, et Il les conduisit dans le désert de Sur. Ils firent trois journées de marche dans le désert, et ils ne trouvèrent point d'eau à boire.
22
23
ἦλθον δὲ εἰς Μερρα καὶ οὐκ ἠδύναντο πιεῖν ἐκ Μερρας, πικρὸν γὰρ ἦν· διὰ τοῦτο ἐπωνομάσθη τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Πικρία.
Arrivés à Mara, ils ne purent boire l'eau qui s'y trouvait, parce qu'elle était amère ; c'est pourquoi ils appelèrent ce lieu Amertume (Mara).
23
24
καὶ διεγόγγυζεν ὁ λαὸς ἐπὶ Μωυσῆν λέγοντες Τί πιόμεθα;
Et le peuple murmura contre Moïse, disant : Que boirons-nous ?
24
25
ἐβόησεν δὲ Μωυσῆς πρὸς  {יהוה} καὶ ἔδειξεν αὐτῷ  {יהוה} ξύλον, καὶ ἐνέβαλεν αὐτὸ εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ ἐγλυκάνθη τὸ ὕδωρ. ἐκεῖ ἔθετο αὐτῷ δικαιώματα καὶ κρίσεις καὶ ἐκεῖ ἐπείρασεν αὐτὸν
Moïse aussitôt cria à YHWH, et YHWH lui montra un arbre dont il jeta le bois dans l'eau; et l'eau devint douce. Là, (Elohim) lui proposa sa loi et sa justice, après l'avoir éprouvé.
25
26
καὶ εἶπεν Ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσῃς τῆς φωνῆς  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐναντίον αὐτοῦ ποιήσῃς καὶ ἐνωτίσῃ ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ καὶ φυλάξῃς πάντα τὰ δικαιώματα αὐτοῦ, πᾶσαν νόσον, ἣν ἐπήγαγον τοῖς Αἰγυπτίοις, οὐκ ἐπάξω ἐπὶ σέ· ἐγὼ γάρ εἰμι  {יהוה} ὁ ἰώμενός σε.
Et (Elohim) lui dit : Si tu écoutes la voix de YHWH ton Elohim et fais ce qui lui est agréable, si tu observes ses commandements et restes docile à sa justice, Je ne te frapperai d'aucune des plaies dont J'ai frappé l'Égypte, car Je suis YHWH qui te guéris.
26
27
Καὶ ἤλθοσαν εἰς Αιλιμ, καὶ ἦσαν ἐκεῖ δώδεκα πηγαὶ ὑδάτων καὶ ἑβδομήκοντα στελέχη φοινίκων· παρενέβαλον δὲ ἐκεῖ παρὰ τὰ ὕδατα.
De là, ils vinrent à Elim, où il y avait douze sources d'eau vive et soixante-dix palmiers; et ils campèrent au bord des eaux.
27