26 avr. 2013

Shémoth 17

Shémoth/Exode Chapitre 17


1
Καὶ ἀπῆρεν πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν Ισραηλ ἐκ τῆς ἐρήμου Σιν κατὰ παρεμβολὰς αὐτῶν διὰ ῥήματος  {יהוה} καὶ παρενεβάλοσαν ἐν Ραφιδιν· οὐκ ἦν δὲ ὕδωρ τῷ λαῷ πιεῖν.
Après avoir quitté le désert de Sin, l'assemblée des fils d'Israël établit ses campements comme le prescrivit YHWH et campa en Rhaphidin, où il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple.
1
2
καὶ ἐλοιδορεῖτο ὁ λαὸς πρὸς Μωυσῆν λέγοντες Δὸς ἡμῖν ὕδωρ, ἵνα πίωμεν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μωυσῆς Τί λοιδορεῖσθέ μοι, καὶ τί πειράζετε  {יהוה} ;
Alors, le peuple injuria Moïse, disant : Donne-nous de l'eau, afin que nous buvions ; et Moïse leur dit : Pourquoi m'injuriez-vous ? Pourquoi tentez-vous YHWH ?
2
3
ἐδίψησεν δὲ ἐκεῖ ὁ λαὸς ὕδατι, καὶ ἐγόγγυζεν ἐκεῖ ὁ λαὸς πρὸς Μωυσῆν λέγοντες Ἵνα τί τοῦτο ἀνεβίβασας ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου ἀποκτεῖναι ἡμᾶς καὶ τὰ τέκνα ἡμῶν καὶ τὰ κτήνη τῷ δίψει;
En ce lieu, le peuple souffrit de la soif, et le peuple murmura contre Moïse, disant : Qu'as-tu fait ? Nous as-tu tirés de l'Égypte pour nous faire mourir de soif, nous, et nos enfants et notre bétail ?
3
4
ἐβόησεν δὲ Μωυσῆς πρὸς  {יהוה} λέγων Τί ποιήσω τῷ λαῷ τούτῳ; ἔτι μικρὸν καὶ καταλιθοβολήσουσίν με.
Moïse aussitôt cria à YHWH, disant : Que ferai-je à ce peuple ! Encore un peu, et ils me lapideront.
4
5
καὶ εἶπεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν Προπορεύου τοῦ λαοῦ τούτου, λαβὲ δὲ μετὰ σεαυτοῦ ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ· καὶ τὴν ῥάβδον, ἐν ᾗ ἐπάταξας τὸν ποταμόν, λαβὲ ἐν τῇ χειρί σου καὶ πορεύσῃ.
Et YHWH dit à Moïse : Avance-toi en face de ce peuple, prends avec toi quelques-uns des anciens du peuple, prends à la main la baguette avec laquelle tu as frappé le fleuve, et pars.
5
6
ὅδε ἐγὼ ἕστηκα πρὸ τοῦ σὲ ἐκεῖ ἐπὶ τῆς πέτρας ἐν Χωρηβ· καὶ πατάξεις τὴν πέτραν, καὶ ἐξελεύσεται ἐξ αὐτῆς ὕδωρ, καὶ πίεται ὁ λαός μου. ἐποίησεν δὲ Μωυσῆς οὕτως ἐναντίον τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Et moi je me tiens, avant que tu y arrives, sur les rochers d'Horeb ; là tu frapperas la pierre ; il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Ainsi fit Moïse devant les fils d'Israël.
6
7
καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Πειρασμὸς καὶ Λοιδόρησις διὰ τὴν λοιδορίαν τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ διὰ τὸ πειράζειν  {יהוה} λέγοντας Εἰ ἔστιν  {יהוה} ἐν ἡμῖν ἢ οὔ;
Et il nomma ce lieu : Tentation et Outrage, à cause des injures des fils d'Israël, et parce qu'ils avaient tenté YHWH, disant : YHWH est-il avec nous, oui ou non ?
7
8
Ἦλθεν δὲ Αμαληκ καὶ ἐπολέμει Ισραηλ ἐν Ραφιδιν.
Peu après, Amalec vint apporté la guerre à Israël en Rhaphidin.
8
9
εἶπεν δὲ Μωυσῆς τῷ Ἰησοῦ Ἐπίλεξον σεαυτῷ ἄνδρας δυνατοὺς καὶ ἐξελθὼν παράταξαι τῷ Αμαληκ αὔριον, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἕστηκα ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ βουνοῦ, καὶ ἡ ῥάβδος τοῦ θεοῦ ἐν τῇ χειρί μου.
Et Moïse dit à Josué : Choisis avec toi les hommes forts ; sors à leur tête demain matin, et range-les en bataille devant Amalec ; cependant, je me tiendrai sur la cime du mont, la baguette d'Elohim à la main.
9
10
καὶ ἐποίησεν Ἰησοῦς καθάπερ εἶπεν αὐτῷ Μωυσῆς, καὶ ἐξελθὼν παρετάξατο τῷ Αμαληκ· καὶ Μωυσῆς καὶ Ααρων καὶ Ωρ ἀνέβησαν ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ βουνοῦ.
Josué fit ce que lui avait prescrit Moïse ; il sortit, se rangea en bataille devant Amalec, et Moïse, avec Aaron et Hur, monta sur la cime du mont.
10
11
καὶ ἐγίνετο ὅταν ἐπῆρεν Μωυσῆς τὰς χεῖρας, κατίσχυεν Ισραηλ· ὅταν δὲ καθῆκεν τὰς χεῖρας, κατίσχυεν Αμαληκ.
Or, il advint que, lorsque Moïse levait les bras, Israël l'emportait ; mais quand il les baissait, Amalec triomphait.
11
12
αἱ δὲ χεῖρες Μωυσῆ βαρεῖαι· καὶ λαβόντες λίθον ὑπέθηκαν ὑπ αὐτόν, καὶ ἐκάθητο ἐπ αὐτοῦ, καὶ Ααρων καὶ Ωρ ἐστήριζον τὰς χεῖρας αὐτοῦ, ἐντεῦθεν εἷς καὶ ἐντεῦθεν εἷς· καὶ ἐγένοντο αἱ χεῖρες Μωυσῆ ἐστηριγμέναι ἕως δυσμῶν ἡλίου.
Comme ses bras se fatiguaient, Hur et Aaron placèrent sous lui une pierre, sur laquelle il s'assit ; puis, Aaron et Hur soutinrent ses bras l'un d'un côté, l'autre de l'autre ; et les bras de Moïse furent soutenus jusqu'au coucher du soleil.
12
13
καὶ ἐτρέψατο Ἰησοῦς τὸν Αμαληκ καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν φόνῳ μαχαίρας.
Josué mit en fuite Amalec, et il passa tout son peuple au fil de l'épée.
13
14
εἶπεν δὲ  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν Κατάγραψον τοῦτο εἰς μνημόσυνον ἐν βιβλίῳ καὶ δὸς εἰς τὰ ὦτα Ἰησοῖ ὅτι Ἀλοιφῇ ἐξαλείψω τὸ μνημόσυνον Αμαληκ ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανόν.
Et YHWH dit à Moïse : Écris cela sur un livre, que ce soit un mémorial ; ensuite dis à Josué cette parole : J'effacerai de la terre le souvenir d'Amalec.
14
15
καὶ ᾠκοδόμησεν Μωυσῆς θυσιαστήριον  {יהוה} καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ  {יהוה} μου καταφυγή·
Et Moïse bâtit à YHWH un autel, qu'il nomma : YHWH est mon refuge.
15
16
ὅτι ἐν χειρὶ κρυφαίᾳ πολεμεῖ  {יהוה} ἐπὶ Αμαληκ ἀπὸ γενεῶν εἰς γενεάς.
Car, dit-il, YHWH, d'une main inflexible, combattra contre Amalec de génération en génération.
16