19 mai 2013

Vayiqra 19

Vayiqra/Lévitique Chapitre 19


1
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
Et YHWH parla à Moïse, disant :
1
2
Λάλησον τῇ συναγωγῇ τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος,  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν.
Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël, dis-lui : Soyez saints, parce que Je suis saint, moi, YHWH votre Elohim.
2
3
ἕκαστος πατέρα αὐτοῦ καὶ μητέρα αὐτοῦ φοβείσθω, καὶ τὰ σάββατά μου φυλάξεσθε· ἐγὼ  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν.
Que chacun craigne son père et sa mère ; observez mes sabbats: Je suis YHWH votre Elohim.
3
4
οὐκ ἐπακολουθήσετε εἰδώλοις καὶ θεοὺς χωνευτοὺς οὐ ποιήσετε ὑμῖν· ἐγὼ  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν. –
Vous ne vous attacherez point aux idoles, vous ne vous ferez pas des elohim de métal fondu : Je suis YHWH votre Elohim.
4
5
καὶ ἐὰν θύσητε θυσίαν σωτηρίου τῷ  {יהוה}, δεκτὴν ὑμῶν θύσετε.
Lorsque vous offrirez à YHWH une offrande de paix, c'est de votre meilleur que vous sacrifierez.
5
6
ᾗ ἂν ἡμέρᾳ θύσητε, βρωθήσεται καὶ τῇ αὔριον· καὶ ἐὰν καταλειφθῇ ἕως ἡμέρας τρίτης, ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται.
L'offrande sera mangée le jour où vous l'offrirez et le lendemain ; s'il en reste le troisième jour, consumez-là par le feu.
6
7
ἐὰν δὲ βρώσει βρωθῇ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, ἄθυτόν ἐστιν, οὐ δεχθήσεται·
Si l'on en mange le troisième jour, le sacrifice est nul et ne sera pas accepté.
7
8
ὁ δὲ ἔσθων αὐτὸ ἁμαρτίαν λήμψεται, ὅτι τὰ ἅγια  {יהוה} ἐβεβήλωσεν· καὶ ἐξολεθρευθήσονται αἱ ψυχαὶ αἱ ἔσθουσαι ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῶν.
Celui qui en mangera se rendra coupable de péché, parce qu'il aura profané les choses saintes de YHWH ; et les âmes qui en auront mangé, seront exterminées parmi le peuple.
8
9
Καὶ ἐκθεριζόντων ὑμῶν τὸν θερισμὸν τῆς γῆς ὑμῶν οὐ συντελέσετε τὸν θερισμὸν ὑμῶν τοῦ ἀγροῦ ἐκθερίσαι καὶ τὰ ἀποπίπτοντα τοῦ θερισμοῦ σου οὐ συλλέξεις
Lorsque vous moissonnerez en votre terre, vous n'acheverez pas strictement votre moisson, vous ne recueillerez point les épis tombés ça et là.
9
10
καὶ τὸν ἀμπελῶνά σου οὐκ ἐπανατρυγήσεις οὐδὲ τοὺς ῥῶγας τοῦ ἀμπελῶνός σου συλλέξεις· τῷ πτωχῷ καὶ τῷ προσηλύτῳ καταλείψεις αὐτά· ἐγώ εἰμι  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν.
Vous ne revendangerez point vos vignes, vous ne recueillerez pas les grains tombés, vous les laisserez pour le pauvre et pour l'étranger : Je suis YHWH votre Elohim.
10
11
Οὐ κλέψετε. οὐ ψεύσεσθε. οὐ συκοφαντήσει ἕκαστος τὸν πλησίον.
Vous ne volerez point, vous ne mentirez point, nul ne calomniera son prochain.
11
12
καὶ οὐκ ὀμεῖσθε τῷ ὀνόματί μου ἐπ ἀδίκῳ καὶ οὐ βεβηλώσετε τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ ὑμῶν· ἐγώ εἰμι  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν.
Vous ne jurerez pas injustement par mon Nom, vous ne souillerez pas le Nom Saint de votre Elohim : Je suis YHWH votre Elohim.
12
13
οὐκ ἀδικήσεις τὸν πλησίον καὶ οὐχ ἁρπάσεις, καὶ οὐ μὴ κοιμηθήσεται ὁ μισθὸς τοῦ μισθωτοῦ παρὰ σοὶ ἕως πρωί.
Tu ne feras point tort à ton prochain, tu ne voleras point ; le salaire du journalier ne demeurera pas chez toi jusqu'au lendemain matin.
13
14
οὐ κακῶς ἐρεῖς κωφὸν καὶ ἀπέναντι τυφλοῦ οὐ προσθήσεις σκάνδαλον καὶ φοβηθήσῃ  {יהוה} τὸν θεόν σου· ἐγώ εἰμι  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν.
Tu ne maudiras point le sourd et ne mettras point de pierre d'achoppement devant l'aveugle, et tu craindras YHWH ton Elohim : Je suis YHWH votre Elohim.
14
15
Οὐ ποιήσετε ἄδικον ἐν κρίσει· οὐ λήμψῃ πρόσωπον πτωχοῦ οὐδὲ θαυμάσεις πρόσωπον δυνάστου, ἐν δικαιοσύνῃ κρινεῖς τὸν πλησίον σου.
Vous ne commettrez point d'injustice dans le jugement ; tu ne feras point acception de personne en faveur du mendiant ; tu ne craindras pas la face du puissant ; tu jugeras ton prochain selon la justice.
15
16
οὐ πορεύσῃ δόλῳ ἐν τῷ ἔθνει σου, οὐκ ἐπισυστήσῃ ἐφ αἷμα τοῦ πλησίον σου· ἐγώ εἰμι  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν.
Tu ne marcheras point dans la ruse au milieu de ton peuple ; tu ne machineras point contre le sang de ton prochain : Je suis YHWH ton Elohim.
16
17
οὐ μισήσεις τὸν ἀδελφόν σου τῇ διανοίᾳ σου, ἐλεγμῷ ἐλέγξεις τὸν πλησίον σου καὶ οὐ λήμψῃ δι αὐτὸν ἁμαρτίαν.
Tu ne haïras point ton frère au fond du coeur ; tu réprimanderas ton prochain, et tu ne te rendras point, à cause de lui, coupable de péché.
17
18
καὶ οὐκ ἐκδικᾶταί σου ἡ χείρ, καὶ οὐ μηνιεῖς τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ σου καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν· ἐγώ εἰμι  {יהוה}.
Ta main n'exercera pas la vengeance ; tu ne t'irriteras point contre les enfants de ton peuple ; tu aimeras ton prochain comme toi-même : Je suis YHWH.
18
19
Τὸν νόμον μου φυλάξεσθε· τὰ κτήνη σου οὐ κατοχεύσεις ἑτεροζύγῳ καὶ τὸν ἀμπελῶνά σου οὐ κατασπερεῖς διάφορον καὶ ἱμάτιον ἐκ δύο ὑφασμένον κίβδηλον οὐκ ἐπιβαλεῖς σεαυτῷ.
Vous observerez ma loi ; tu ne feras pas saillir tes bêtes par des bestiaux d'une autre espèce ; tu ne sèmeras pas diverses graines dans ta vigne ; tu ne porteras pas de vêtements tissés de deux fils disparates.
19
20
Καὶ ἐάν τις κοιμηθῇ μετὰ γυναικὸς κοίτην σπέρματος καὶ αὐτὴ οἰκέτις διαπεφυλαγμένη ἀνθρώπῳ καὶ αὐτὴ λύτροις οὐ λελύτρωται ἢ ἐλευθερία οὐκ ἐδόθη αὐτῇ, ἐπισκοπὴ ἔσται αὐτοῖς· οὐκ ἀποθανοῦνται, ὅτι οὐκ ἀπηλευθερώθη.
Si un homme a commerce avec une femme, et que cette femme soit une servante réservée à un homme ; si elle n'est ni rachetée ni affranchie, ils seront visités et punis ; mais ils ne seront point mis a mort, parce que la femme n'a pas été affranchie.
20
21
καὶ προσάξει τῆς πλημμελείας αὐτοῦ τῷ  {יהוה} παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου κριὸν πλημμελείας·
L'homme amènera à YHWH, pour son délit, un bélier devant la porte du tabernacle du témoignage.
21
22
καὶ ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς ἐν τῷ κριῷ τῆς πλημμελείας ἔναντι  {יהוה} περὶ τῆς ἁμαρτίας, ἧς ἥμαρτεν, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ ἡ ἁμαρτία, ἣν ἥμαρτεν.
Et le sacrificateur priera devant YHWH en sacrifiant le bélier du péché, pour le péché que l'homme a commis, et son péché lui sera remis.
22
23
Ὅταν δὲ εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν, ἣν  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν, καὶ καταφυτεύσετε πᾶν ξύλον βρώσιμον καὶ περικαθαριεῖτε τὴν ἀκαθαρσίαν αὐτοῦ· ὁ καρπὸς αὐτοῦ τρία ἔτη ἔσται ὑμῖν ἀπερικάθαρτος, οὐ βρωθήσεται·
Lorsque vous serez entrés en la terre que YHWH votre Elohim vous donne, et que vous y aurez plantés toutes sortes d'arbres fruitiers, et que vous les aurez émondés tout autour, leurs fruits pendant trois ans seront impurs pour vous ; on ne les mangera point.
23
24
καὶ τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ ἔσται πᾶς ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἅγιος αἰνετὸς τῷ  {יהוה}·
Et, en la quatrième année, tous les fruits seront saints ; ils seront fruits d'actions de grâces et appartiendront à YHWH.
24
25
ἐν δὲ τῷ ἔτει τῷ πέμπτῳ φάγεσθε τὸν καρπόν, πρόσθεμα ὑμῖν τὰ γενήματα αὐτοῦ· ἐγώ εἰμι  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν.
Et, en la cinquième année, vous mangerez des fruits ; tout ce que l'arbre produira sera à vous : Je suis YHWH votre Elohim.
25
26
Μὴ ἔσθετε ἐπὶ τῶν ὀρέων καὶ οὐκ οἰωνιεῖσθε οὐδὲ ὀρνιθοσκοπήσεσθε.
Vous ne mangerez pas sur les hauts 
lieux ; vous n'userez ni des augures ni des auspices.
26
27
οὐ ποιήσετε σισόην ἐκ τῆς κόμης τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐδὲ φθερεῖτε τὴν ὄψιν τοῦ πώγωνος ὑμῶν.
Vous ne ferez pas de rouleaux à partir des cheveux de votre tête, vous ne détruirez pas votre barbe.
27
28
καὶ ἐντομίδας ἐπὶ ψυχῇ οὐ ποιήσετε ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ γράμματα στικτὰ οὐ ποιήσετε ἐν ὑμῖν· ἐγώ εἰμι  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν.
Vous ne ferez point d'incisions sur votre corps à l'occasion d'un mort, vous ne pointillerez point de caractères sur votre peau (tatouages) : Je suis YHWH votre Elohim.
28
29
οὐ βεβηλώσεις τὴν θυγατέρα σου ἐκπορνεῦσαι αὐτήν, καὶ οὐκ ἐκπορνεύσει ἡ γῆ καὶ ἡ γῆ πλησθήσεται ἀνομίας.
Tu ne profaneras point ta fille par la prostitution, et la terre ne sera point souillée, autrement elle serait remplie de dérèglements.
29
30
Τὰ σάββατά μου φυλάξεσθε καὶ ἀπὸ τῶν ἁγίων μου φοβηθήσεσθε· ἐγώ εἰμι  {יהוה}.
Vous observerez mes sabbats, vous révèrerez mon sanctuaire : Je suis YHWH.
30
31
οὐκ ἐπακολουθήσετε ἐγγαστριμύθοις καὶ τοῖς ἐπαοιδοῖς οὐ προσκολληθήσεσθε ἐκμιανθῆναι ἐν αὐτοῖς· ἐγώ εἰμι  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν.
Vous ne suivrez ni ceux qui font parler les esprits, ni enchanteurs, vous seriez souilles par eux : Je suis YHWH votre Elohim.
31
32
ἀπὸ προσώπου πολιοῦ ἐξαναστήσῃ καὶ τιμήσεις πρόσωπον πρεσβυτέρου καὶ φοβηθήσῃ τὸν θεόν σου· ἐγώ εἰμι  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν.
Tu te lèveras devant les cheveux blancs, tu honoreras le vieillard, et tu craindras ton Elohim : Je suis YHWH votre Elohim.
32
33
Ἐὰν δέ τις προσέλθῃ προσήλυτος ὑμῖν ἐν τῇ γῇ ὑμῶν, οὐ θλίψετε αὐτόν·
Si quelque étranger vient s'établir dans votre terre, vous ne l'opprimerez point.
33
34
ὡς ὁ αὐτόχθων ἐν ὑμῖν ἔσται ὁ προσήλυτος ὁ προσπορευόμενος πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἀγαπήσεις αὐτὸν ὡς σεαυτόν, ὅτι προσήλυτοι ἐγενήθητε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ· ἐγώ εἰμι  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν.
L'étranger qui viendra parmi vous sera comme un indigène ; et tu l'aimeras comme toi-même, car tu as été étranger en la terre d'Egypte : Je suis YHWH votre Elohim.
34
35
οὐ ποιήσετε ἄδικον ἐν κρίσει ἐν μέτροις καὶ ἐν σταθμίοις καὶ ἐν ζυγοῖς·
Tu ne feras pas d'injustice dans tes jugements, dans tes mesures, tes poids et tes balances.
35
36
ζυγὰ δίκαια καὶ στάθμια δίκαια καὶ χοῦς δίκαιος ἔσται ὑμῖν· ἐγώ εἰμι  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν ὁ ἐξαγαγὼν ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
Vous aurez des balances et des poids justes, et d'équitables mesures : Je suis YHWH votre Elohim qui vous ai tirés de la terre d'Egypte.
36
37
Καὶ φυλάξεσθε πάντα τὸν νόμον μου καὶ πάντα τὰ προστάγματά μου καὶ ποιήσετε αὐτά· ἐγώ εἰμι  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν.
Et vous observerez toutes mes lois et tous mes préceptes, vous les exécuterez,  Je suis YHWH votre Elohim.
37