28 avr. 2013

Shémoth 30

Shémoth/Exode Chapitre 30


1
Καὶ ποιήσεις θυσιαστήριον θυμιάματος ἐκ ξύλων ἀσήπτων· καὶ ποιήσεις αὐτὸ
Tu feras l'autel de l'encens en bois incorruptible.
1
2
πήχεος τὸ μῆκος καὶ πήχεος τὸ εὖροσ – τετράγωνον ἔσται – καὶ δύο πήχεων τὸ ὕψος· ἐξ αὐτοῦ ἔσται τὰ κέρατα αὐτοῦ.
Tu lui donneras une coudée de long sur une coudée de large ; il sera quadrangulaire et haut de deux coudées; il aura des cornes en salllie.
2
3
καὶ καταχρυσώσεις αὐτὰ χρυσίῳ καθαρῷ, τὴν ἐσχάραν αὐτοῦ καὶ τοὺς τοίχους αὐτοῦ κύκλῳ καὶ τὰ κέρατα αὐτοῦ, καὶ ποιήσεις αὐτῷ στρεπτὴν στεφάνην χρυσῆν κύκλῳ.
Tu revêtiras d'or pur sa grille et ses panneaux tout autour, et ses cornes, et tu lui feras tout autour une couronne d'or en torsade.
3
4
καὶ δύο δακτυλίους χρυσοῦς καθαροὺς ποιήσεις ὑπὸ τὴν στρεπτὴν στεφάνην αὐτοῦ, εἰς τὰ δύο κλίτη ποιήσεις ἐν τοῖς δυσὶ πλευροῖς· καὶ ἔσονται ψαλίδες ταῖς σκυτάλαις ὥστε αἴρειν αὐτὸ ἐν αὐταῖς.
Et sous sa couronne en torsade tu feras deux anneaux d'or pur, un de chaque côté ; ils serviront d'anses aux leviers pour l'enlever.
4
5
καὶ ποιήσεις σκυτάλας ἐκ ξύλων ἀσήπτων καὶ καταχρυσώσεις αὐτὰς χρυσίῳ.
Ceux-ci seront de bois incorruptible, et tu les revêtiras d'airain.
5
6
καὶ θήσεις αὐτὸ ἀπέναντι τοῦ καταπετάσματος τοῦ ὄντος ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ τῶν μαρτυρίων, ἐν οἷς γνωσθήσομαί σοι ἐκεῖθεν.
Tu placeras l’autel devant le voile qui couvre l'arche du témoignage, où Je me manifesterai à toi.
6
7
καὶ θυμιάσει ἐπ αὐτοῦ Ααρων θυμίαμα σύνθετον λεπτόν· τὸ πρωὶ πρωί, ὅταν ἐπισκευάζῃ τοὺς λύχνους, θυμιάσει ἐπ αὐτοῦ,
Et tous les matins, sur cet autel, Aaron fera brûler le parfum composé et précieux ; pendant qu'il nettoiera les lampes, il brûlera de l’encens sur l'autel.
7
8
καὶ ὅταν ἐξάπτῃ Ααρων τοὺς λύχνους ὀψέ, θυμιάσει ἐπ αὐτοῦ· θυμίαμα ἐνδελεχισμοῦ διὰ παντὸς ἔναντι  {יהוה} εἰς γενεὰς αὐτῶν.
Le soir aussi, lorsque Aaron allumera les lampes, il brûlera de l’encens sur l'autel ; l'encens fumera toujours, toujours devant YHWH jusqu'à vos dernières générations.
8
9
καὶ οὐκ ἀνοίσεις ἐπ αὐτοῦ θυμίαμα ἕτερον, κάρπωμα, θυσίαν· καὶ σπονδὴν οὐ σπείσεις ἐπ αὐτοῦ.
Tu n'apporteras point d'autre parfum sur l’autel, tu n'y déposeras ni fruit, ni offrande ; tu ne répandras pas de libations.
9
10
καὶ ἐξιλάσεται ἐπ αὐτὸ Ααρων ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ· ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ καθαρισμοῦ τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ ἐξιλασμοῦ ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ καθαριεῖ αὐτὸ εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν· ἅγιον τῶν ἁγίων ἐστὶν  {יהוה}
Une fois par an, Aaron priera sur l’autel et les cornes de l'autel pour apaiser (Elohim) ; il purifiera l’autel avec le sang de la purification, jusqu’à vos dernières générations ; car il est très Saint pour YHWH.
10
11
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
YHWH parla encore à Moïse, 
et Il dit :
11
12
Ἐὰν λάβῃς τὸν συλλογισμὸν τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐν τῇ ἐπισκοπῇ αὐτῶν, καὶ δώσουσιν ἕκαστος λύτρα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τῷ  {יהוה} καὶ οὐκ ἔσται ἐν αὐτοῖς πτῶσις ἐν τῇ ἐπισκοπῇ αὐτῶν.
Si tu fais le dénombrement des fils d'Israël, en les inspectant, chacun donnera à YHWH la rançon de sa vie, et il n'y aura point chez eux de désastre pendant qu'ils seront inspectés.
12
13
καὶ τοῦτό ἐστιν ὃ δώσουσιν ὅσοι ἂν παραπορεύωνται τὴν ἐπίσκεψιν· τὸ ἥμισυ τοῦ διδράχμου, ὅ ἐστιν κατὰ τὸ δίδραχμον τὸ ἅγιον· εἴκοσι ὀβολοὶ τὸ δίδραχμον, τὸ δὲ ἥμισυ τοῦ διδράχμου εἰσφορὰ  {יהוה}.
Et voici ce qu'ils donneront, à mesure qu'ils se présenteront devant toi pour être visités, une drachme conforme à la double drachme consacrée ayant vingt oboles ; cette drachme offerte par eux sera pour YHWH.
13
14
πᾶς ὁ παραπορευόμενος εἰς τὴν ἐπίσκεψιν ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω δώσουσιν τὴν εἰσφορὰν  {יהוה}.
Quiconque passera à la visite, âgé de vingt-trois ans et au-dessus, fera cette offrande à YHWH.
14
15
ὁ πλουτῶν οὐ προσθήσει καὶ ὁ πενόμενος οὐκ ἐλαττονήσει ἀπὸ τοῦ ἡμίσους τοῦ διδράχμου ἐν τῷ διδόναι τὴν εἰσφορὰν  {יהוה} ἐξιλάσασθαι περὶ τῶν ψυχῶν ὑμῶν.
Le riche n'ajoutera rien, le pauvre ne retranchera rien à cette drachme donnée en offrande à YHWH pour le rendre propice à vos âmes.
15
16
καὶ λήμψῃ τὸ ἀργύριον τῆς εἰσφορᾶς παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ δώσεις αὐτὸ εἰς κάτεργον τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἔσται τοῖς υἱοῖς Ισραηλ μνημόσυνον ἔναντι  {יהוה} ξιλάσασθαι περὶ τῶν ψυχῶν ὑμῶν.
Tu prendras l'argent de l'offrande des fils d'Israël et tu l’emploieras à l'œuvre du tabernacle du témoignage, afin que YHWH, se souvienne d'eux et soit propice aux âmes des fils d'Israël.
16
17
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
YHWH continua de parler à Moïse, et Il dit :
17
18
Ποίησον λουτῆρα χαλκοῦν καὶ βάσιν αὐτῷ χαλκῆν ὥστε νίπτεσθαι· καὶ θήσεις αὐτὸν ἀνὰ μέσον τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἐκχεεῖς εἰς αὐτὸν ὕδωρ,
Fais un réservoir d'airain à base d'airain, pour qu'on s'y lave ; tu le placeras entre le tabernacle du témoignage et l'autel, à l'entrée du tabernacle du témoignage, et tu y verseras de l’eau.
18
19
καὶ νίψεται Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας ὕδατι.
Et Aaron et ses fils avec cette eau se laveront les pieds et les mains.
19
20
ὅταν εἰσπορεύωνται εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, νίψονται ὕδατι καὶ οὐ μὴ ἀποθάνωσιν· ἢ ὅταν προσπορεύωνται πρὸς τὸ θυσιαστήριον λειτουργεῖν καὶ ἀναφέρειν τὰ ὁλοκαυτώματα  {יהוה},
Ils se laveront avec de l’eau, avant d'entrer dans le tabernacle du témoignage , afin de ne point mourir lorsqu'ils s'approcheront de l'autel, pour exercer le sacerdoce et offrir les holocaustes à YHWH.
20
21
νίψονται τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας ὕδατι· ὅταν εἰσπορεύωνται εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, νίψονται ὕδατι, ἵνα μὴ ἀποθάνωσιν· καὶ ἔσται αὐτοῖς νόμιμον αἰώνιον, αὐτῷ καὶ ταῖς γενεαῖς αὐτοῦ μετ αὐτόν.
Ils se laveront avec de l'eau les pieds et les mains, avant d'entrer dans le tabernacle du témoignage ; ils se laveront avec de l'eau, afin qu'ils ne meurent pas : Loi perpétuelle pour Aaron et ses générations après lui.
21
22
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
YHWH parla encore à Moïse, 
et Il dit :
22
23
Καὶ σὺ λαβὲ ἡδύσματα, τὸ ἄνθος σμύρνης ἐκλεκτῆς πεντακοσίους σίκλους καὶ κινναμώμου εὐώδους τὸ ἥμισυ τούτου διακοσίους πεντήκοντα καὶ καλάμου εὐώδους διακοσίους πεντήκοντα
Prends des parfums, de la fleur de myrrhe choisie, prends-en cinq cents sicles ; prends deux cent cinquante sicles de cinnamome, odoriférant ; prends autant de canne aromatique,
23
24
καὶ ἴρεως πεντακοσίους σίκλους τοῦ ἁγίου καὶ ἔλαιον ἐξ ἐλαίων ιν
avec cinq cents sicles d'iris, au poids du sicle consacré, et un hin d'huile d'olive,
24
25
καὶ ποιήσεις αὐτὸ ἔλαιον χρῖσμα ἅγιον, μύρον μυρεψικὸν τέχνῃ μυρεψοῦ· ἔλαιον χρῖσμα ἅγιον ἔσται.
et fais-en de l’huile parfumée, un chrême saint, le baume par excellence, produit de l'art du parfumeur ; ce sera une huile sainte pour les onctions.
25
26
καὶ χρίσεις ἐξ αὐτοῦ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου
Et tu en oindras le tabernacle du témoignage, l'arche du tabernacle du témoignage,
26
27
καὶ τὴν λυχνίαν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ θυμιάματος
avec tout son ameublement, et le chandelier (ménorah), et tous ses ustensiles, et l'autel de l'encens ;
27
28
καὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ πάντα αὐτοῦ τὰ σκεύη καὶ τὴν τράπεζαν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὸν λουτῆρα καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ
l'autel des holocaustes, la table avec tous ses ustensiles et le lavoir ;
28
29
καὶ ἁγιάσεις αὐτά, καὶ ἔσται ἅγια τῶν ἁγίων· πᾶς ὁ ἁπτόμενος αὐτῶν ἁγιασθήσεται.
tu les sanctifieras, et ces choses seront saintes quiconque les touchera sera sanctifié.
29
30
καὶ Ααρων καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ χρίσεις καὶ ἁγιάσεις αὐτοὺς ἱερατεύειν μοι.
Tu oindras aussi Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras, pour qu'ils exercent mon sacerdoce.
30
31
καὶ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λαλήσεις λέγων Ἔλαιον ἄλειμμα χρίσεως ἅγιον ἔσται τοῦτο ὑμῖν εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν.
Tu parleras ensuite aux fils d'Israël, et tu leur diras : Cette huile parfumée, chrême de l'onction, sera sainte pour vous et pour vos générations.
31
32
ἐπὶ σάρκα ἀνθρώπου οὐ χρισθήσεται, καὶ κατὰ τὴν σύνθεσιν ταύτην οὐ ποιήσετε ὑμῖν ἑαυτοῖς ὡσαύτως· ἅγιόν ἐστιν καὶ ἁγίασμα ἔσται ὑμῖν.
Nulle chair n'en sera ointe ; on n'en fera point de pareille ; c'est chose sainte, elle sera sacrée pour vous.
32
33
ὃς ἂν ποιήσῃ ὡσαύτως, καὶ ὃς ἂν δῷ ἀπ αὐτοῦ ἀλλογενεῖ, ἐξολεθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. –
Celui qui en fera de pareille, celui qui en donnera à un étranger, sera exterminé parmi le peuple.
33
34
καὶ εἶπεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν Λαβὲ σεαυτῷ ἡδύσματα, στακτήν, ὄνυχα, χαλβάνην ἡδυσμοῦ καὶ λίβανον διαφανῆ, ἴσον ἴσῳ ἔσται·
Et YHWH, dit à Moïse : Prends en égale quantité de l’huile de myrrhe, de l'onyx, du galbanum odoriférant, et de l'encens diaphane.
34
35
καὶ ποιήσουσιν ἐν αὐτῷ θυμίαμα, μυρεψικὸν ἔργον μυρεψοῦ, μεμιγμένον, καθαρόν, ἔργον ἅγιον.
Et que l'on en compose un encens odoriférant, produit de l'art du parfumeur, œuvre pure et sainte.
35
36
καὶ συγκόψεις ἐκ τούτων λεπτὸν καὶ θήσεις ἀπέναντι τῶν μαρτυρίων ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου, ὅθεν γνωσθήσομαί σοι ἐκεῖθεν· ἅγιον τῶν ἁγίων ἔσται ὑμῖν.
Tu le couperas en petites parcelles , et tu en brûleras devant les témoignages, dans le tabernacle du témoignage, d’où je me manifesterai à toi ; cet encens sera pour vous très Saint.
36
37
θυμίαμα κατὰ τὴν σύνθεσιν ταύτην οὐ ποιήσετε ὑμῖν αὐτοῖς· ἁγίασμα ἔσται ὑμῖν  {יהוה}·
Et vous n’en ferez point de pareil pour vous-mêmes ; il sera par vous consacré à YHWH.
37
38
ὃς ἂν ποιήσῃ ὡσαύτως ὥστε ὀσφραίνεσθαι ἐν αὐτῷ, ἀπολεῖται ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ.
Celui qui en fera de pareil pour jouir de son parfum, périra parmi le peuple.
38