25 avr. 2013

Shémoth 13

Shémoth/Exode Chapitre 13


1
Εἶπεν δὲ  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
Et YHWH parla à Moïse, disant :
1
2
Ἁγίασόν μοι πᾶν πρωτότοκον πρωτογενὲς διανοῖγον πᾶσαν μήτραν ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους· ἐμοί ἐστιν.
Consacre-moi tout premier-né, tout être qui aura ouvert des entrailles maternelles parmi les fils de mon peuple, depuis l'homme jusqu'aux bestiaux ; il est à Moi.
2
3
Εἶπεν δὲ Μωυσῆς πρὸς τὸν λαόν Μνημονεύετε τὴν ἡμέραν ταύτην, ἐν ᾗ ἐξήλθατε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας· ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγεν ὑμᾶς  {יהוה} ἐντεῦθεν· καὶ οὐ βρωθήσεται ζύμη.
Moïse dit donc au peuple : Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis de la terre d'Égypte et de la maison de servitude, d'où YHWH nous a tirés par sa main puissante : Ce jour-là vous ne mangerez pas de levain
3
4
ἐν γὰρ τῇ σήμερον ὑμεῖς ἐκπορεύεσθε ἐν μηνὶ τῶν νέων.
Vous partez aujourd'hui dans le mois du jeune grain (aviv).
4
5
καὶ ἔσται ἡνίκα ἐὰν εἰσαγάγῃ σε  {יהוה} ὁ θεός σου εἰς τὴν γῆν τῶν Χαναναίων καὶ Χετταίων καὶ Ευαίων καὶ Γεργεσαίων καὶ Αμορραίων καὶ Φερεζαίων καὶ Ιεβουσαίων, ἣν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν σου δοῦναί σοι, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, καὶ ποιήσεις τὴν λατρείαν ταύτην ἐν τῷ μηνὶ τούτῳ.
Et lorsque YHWH vous aura conduits en la terre des Cananéens, des Hettéens, des Amorrhéens, des Évéens, des Jébuséens, des Gergéséens et des Phérézéens, terre qu'Il a promis à vos pères de vous donner, terre où coulent le lait et le miel, vous observerez en ce mois cette loi religieuse.
5
6
ἓξ ἡμέρας ἔδεσθε ἄζυμα, τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἑορτὴ  {יהוה}·
Pendant six jours vous mangerez des sans levain ; le septième jour, c'est la fête (Rendez-vous) de YHWH.
6
7
ἄζυμα ἔδεσθε τὰς ἑπτὰ ἡμέρας, οὐκ ὀφθήσεταί σοι ζυμωτόν, οὐδὲ ἔσται σοι ζύμη ἐν πᾶσιν τοῖς ὁρίοις σου.
Vous mangerez des sans levain sept jours ; on ne verra pas de pain levé, vous n'aurez pas de levain en tout votre territoire.
7
8
καὶ ἀναγγελεῖς τῷ υἱῷ σου ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγων Διὰ τοῦτο ἐποίησεν  {יהוה} ὁ θεός μοι, ὡς ἐξεπορευόμην ἐξ Αἰγύπτου.
En ce jour-là, tu instruiras ton fils, 
disant : C'est à cause de ce qu'a fait pour moi YHWH lorsque nous sommes sortis d'Égypte.
8
9
καὶ ἔσται σοι σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρός σου καὶ μνημόσυνον πρὸ ὀφθαλμῶν σου, ὅπως ἂν γένηται ὁ νόμος  {יהוה} ἐν τῷ στόματί σου· ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγέν σε  {יהוה} ὁ θεὸς ἐξ Αἰγύπτου.
Et ce sera pour toi un signe, attaché à ta main, un mémorial devant tes yeux, afin que la loi de YHWH soit sur tes lèvres ; car c'est par une main puissante que YHWH Elohim t'a tiré de l'Égypte.
9
10
καὶ φυλάξεσθε τὸν νόμον τοῦτον κατὰ καιροὺς ὡρῶν ἀφ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας.
Et, dans la suite des jours, vous observerez cette loi au temps marqué.
10
11
καὶ ἔσται ὡς ἂν εἰσαγάγῃ σε  {יהוה} ὁ θεός σου εἰς τὴν γῆν τῶν Χαναναίων, ὃν τρόπον ὤμοσεν τοῖς πατράσιν σου, καὶ δώσει σοι αὐτήν,
Lorsque YHWH ton Elohim t'aura introduit en la terre des Cananéens, qu'Il a promise à tes pères, et qu'Il te donnera,
11
12
καὶ ἀφελεῖς πᾶν διανοῖγον μήτραν, τὰ ἀρσενικά, τῷ  {יהוה}  πᾶν διανοῖγον μήτραν ἐκ τῶν βουκολίων ἢ ἐν τοῖς κτήνεσίν σου, ὅσα ἐὰν γένηταί σοι, τὰ ἀρσενικά, ἁγιάσεις τῷ  {יהוה}.
tu mettras à part, pour YHWH, tout mâle ayant ouvert les entrailles de sa mère ; tu consacreras (à Elohim), parmi le bétail et parmi les menus troupeaux, tout mâle qui aura ouvert les entrailles de sa mère, parmi tout ce qui naîtra, tu consacreras ainsi les mâles à YHWH.
12
13
πᾶν διανοῖγον μήτραν ὄνου ἀλλάξεις προβάτῳ· ἐὰν δὲ μὴ ἀλλάξῃς, λυτρώσῃ αὐτό. πᾶν πρωτότοκον ἀνθρώπου τῶν υἱῶν σου λυτρώσῃ.
En échange de tout ânon, ayant ouvert les entrailles de l'ânesse, tu pourras donner une brebis ; si tu ne l'échanges, tu en paieras la rançon ; tu paieras la rançon de tout premier-né de tes fils.
13
14
ἐὰν δὲ ἐρωτήσῃ σε ὁ υἱός σου μετὰ ταῦτα λέγων Τί τοῦτο; καὶ ἐρεῖς αὐτῷ ὅτι Ἐν χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγεν ἡμᾶς  {יהוה} ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας·
Et lorsque ton fils t'interrogera sur ces choses, disant : Pourquoi cela ? Dis-lui : Parce que YHWH, par sa main puissante, nous a tirés de la terre d'Égypte et de la maison de servitude.
14
15
ἡνίκα δὲ ἐσκλήρυνεν Φαραω ἐξαποστεῖλαι ἡμᾶς, ἀπέκτεινεν πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἀπὸ πρωτοτόκων ἀνθρώπων ἕως πρωτοτόκων κτηνῶν· διὰ τοῦτο ἐγὼ θύω τῷ  {יהוה} πᾶν διανοῖγον μήτραν, τὰ ἀρσενικά, καὶ πᾶν πρωτότοκον τῶν υἱῶν μου λυτρώσομαι.
Et que, quand le Pharaon s'est endurci à ne point nous congédier, il a fait périr tout premier-né en la terre d'Égypte, depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des bestiaux. Voilà pourquoi je sacrifie à YHWH toute tête de bétail qui a ouvert les entrailles de sa mère ; et pourquoi je rachèterai tout premier-né de mes fils.
15
16
καὶ ἔσται εἰς σημεῖον ἐπὶ τῆς χειρός σου καὶ ἀσάλευτον πρὸ ὀφθαλμῶν σου· ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγέν σε  {יהוה} ἐξ Αἰγύπτου.
Ce sera là un signe attaché à ta main, et un mémorial devant tes yeux ; car c'est par une main puissante que YHWH t'a tiré de l'Égypte.
16
17
Ὡς δὲ ἐξαπέστειλεν Φαραω τὸν λαόν, οὐχ ὡδήγησεν αὐτοὺς ὁ θεὸς ὁδὸν γῆς Φυλιστιιμ, ὅτι ἐγγὺς ἦν· εἶπεν γὰρ ὁ θεός Μήποτε μεταμελήσῃ τῷ λαῷ ἰδόντι πόλεμον, καὶ ἀποστρέψῃ εἰς Αἴγυπτον.
Or, lorsque le Pharaon eut congédié le peuple, Elohim ne montra pas aux fils d'Israël la route qui passe par la terre des Philistins, quoique ce fût la plus courte. Car, dit Elohim, prenons garde que le peuple ne se repente, en prévoyant des combats, et qu'il ne retourne en Égypte.
17
18
καὶ ἐκύκλωσεν ὁ θεὸς τὸν λαὸν ὁδὸν τὴν εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν. πέμπτη δὲ γενεὰ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
Elohim lui fit faire un détour par le chemin qui traverse le désert jusqu'à la mer Rouge. Ce fut la cinquième génération des fils d'Israël qui sortit de la terre d'Égypte.
18
19
καὶ ἔλαβεν Μωυσῆς τὰ ὀστᾶ Ιωσηφ μεθ ἑαυτοῦ· ὅρκῳ γὰρ ὥρκισεν Ιωσηφ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ λέγων Ἐπισκοπῇ ἐπισκέψεται ὑμᾶς  {יהוה}  καὶ συνανοίσετέ μου τὰ ὀστᾶ ἐντεῦθεν μεθ ὑμῶν.
Moïse prit avec lui les ossements de Joseph : Car celui-ci avait adjuré sous serment les fils d'Israël, et il avait dit : YHWH vous visitera, et vous emporterez d'ici mes ossements avec vous.
19
20
ἐξάραντες δὲ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐκ Σοκχωθ ἐστρατοπέδευσαν ἐν Οθομ παρὰ τὴν ἔρημον.
Les fils d'Israël allèrent de Souccoth camper à Othom vers le désert.
20
21
ὁ δὲ θεὸς ἡγεῖτο αὐτῶν, ἡμέρας μὲν ἐν στύλῳ νεφέλης δεῖξαι αὐτοῖς τὴν ὁδόν, τὴν δὲ νύκτα ἐν στύλῳ πυρός·
Elohim les guidait, le jour, par une colonne de nuée pour leur montrer la route ; la nuit, par une colonne de feu.
21
22
οὐκ ἐξέλιπεν ὁ στῦλος τῆς νεφέλης ἡμέρας καὶ ὁ στῦλος τοῦ πυρὸς νυκτὸς ἐναντίον παντὸς τοῦ λαοῦ.
Jamais, devant le peuple entier, la colonne de nuée ne manqua pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit.
22