25 avr. 2013

Shémoth 12

Shémoth/Exode Chapitre 12


1
Εἶπεν δὲ  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων ἐν γῇ Αἰγύπτου λέγων
Et YHWH parla à Moïse et à son frère, en la terre d'Égypte, disant :
1
2
Ὁ μὴν οὗτος ὑμῖν ἀρχὴ μηνῶν, πρῶτός ἐστιν ὑμῖν ἐν τοῖς μησὶν τοῦ ἐνιαυτοῦ.
Ce mois est pour vous le commencement des mois, le premier des mois de l'année.
2
3
λάλησον πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υἱῶν Ισραηλ λέγων Τῇ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς τούτου λαβέτωσαν ἕκαστος πρόβατον κατ οἴκους πατριῶν, ἕκαστος πρόβατον κατ οἰκίαν.
Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël, disant : Que le dixième jour de ce mois chacun de vous prenne une tête de son bétail dans sa maison paternelle ; chacun une victime par maison.
3
4
ἐὰν δὲ ὀλιγοστοὶ ὦσιν οἱ ἐν τῇ οἰκίᾳ ὥστε μὴ ἱκανοὺς εἶναι εἰς πρόβατον, συλλήμψεται μεθ ἑαυτοῦ τὸν γείτονα τὸν πλησίον αὐτοῦ κατὰ ἀριθμὸν ψυχῶν· ἕκαστος τὸ ἀρκοῦν αὐτῷ συναριθμήσεται εἰς πρόβατον.
Que ceux qui sont en leurs maisons trop peu nombreux pour consommer une victime, s'associent à leurs plus proches voisins, selon le nombre des âmes, afin de compléter le nombre nécessaire.
4
5
πρόβατον τέλειον ἄρσεν ἐνιαύσιον ἔσται ὑμῖν· ἀπὸ τῶν ἀρνῶν καὶ τῶν ἐρίφων λήμψεσθε.
La victime sera sans tache, mâle et d'un an ; vous la prendrez parmi les agneaux et les chevreaux.
5
6
καὶ ἔσται ὑμῖν διατετηρημένον ἕως τῆς τεσσαρεσκαιδεκάτης τοῦ μηνὸς τούτου, καὶ σφάξουσιν αὐτὸ πᾶν τὸ πλῆθος συναγωγῆς υἱῶν Ισραηλ πρὸς ἑσπέραν.
Vous la garderez jusqu'au quatorzième jour du mois, et sur le soir, chez tout le peuple des fils d'Israël, on l'égorgera.
6
7
καὶ λήμψονται ἀπὸ τοῦ αἵματος καὶ θήσουσιν ἐπὶ τῶν δύο σταθμῶν καὶ ἐπὶ τὴν φλιὰν ἐν τοῖς οἴκοις, ἐν οἷς ἐὰν φάγωσιν αὐτὰ ἐν αὐτοῖς.
Chacun prendra de son sang, et en mettra sur les deux montants de la porte et sur le seuil de la maison en laquelle il l'aura mangée.
7
8
καὶ φάγονται τὰ κρέα τῇ νυκτὶ ταύτῃ· ὀπτὰ πυρὶ καὶ ἄζυμα ἐπὶ πικρίδων ἔδονται.
Cette nuit-là on mangera les chairs rôties au feu ; l'on mangera aussi des sans levain avec des laitues amères.
8
9
οὐκ ἔδεσθε ἀπ αὐτῶν ὠμὸν οὐδὲ ἡψημένον ἐν ὕδατι, ἀλλ ἢ ὀπτὰ πυρί, κεφαλὴν σὺν τοῖς ποσὶν καὶ τοῖς ἐνδοσθίοις.
Vous ne mangerez les chairs ni crues ni bouillies dans l'eau, mais seulement rôties au feu ; vous mangerez la tête, les pieds et les viscères.
9
10
οὐκ ἀπολείψετε ἀπ αὐτοῦ ἕως πρωὶ καὶ ὀστοῦν οὐ συντρίψετε ἀπ αὐτοῦ· τὰ δὲ καταλειπόμενα ἀπ αὐτοῦ ἕως πρωὶ ἐν πυρὶ κατακαύσετε.
Que rien n'en reste au matin ; vous ne broierez pas non plus les os ; et ce qui resterait au matin, vous le consumerez par le feu.
10
11
οὕτως δὲ φάγεσθε αὐτό· αἱ ὀσφύες ὑμῶν περιεζωσμέναι, καὶ τὰ ὑποδήματα ἐν τοῖς ποσὶν ὑμῶν, καὶ αἱ βακτηρίαι ἐν ταῖς χερσὶν ὑμῶν· καὶ ἔδεσθε αὐτὸ μετὰ σπουδῆς· πασχα ἐστὶν  {יהוה}.
Vous mangerez ainsi : Les reins ceints, les sandales aux pieds, le bâton à la main, et vous mangerez à la hâte : c'est la pâque de YHWH.
11
12
καὶ διελεύσομαι ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ καὶ πατάξω πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἐν πᾶσι τοῖς θεοῖς τῶν Αἰγυπτίων ποιήσω τὴν ἐκδίκησιν· ἐγὼ  {יהוה}.
En cette nuit-là, Je traverserai toute l'Égypte, Je frapperai tout premier-né en la terre d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bestiaux, et j'exercerai ma justice sur tous les elohim des Égyptiens, moi YHWH.
12
13
καὶ ἔσται τὸ αἷμα ὑμῖν ἐν σημείῳ ἐπὶ τῶν οἰκιῶν, ἐν αἷς ὑμεῖς ἐστε ἐκεῖ, καὶ ὄψομαι τὸ αἷμα καὶ σκεπάσω ὑμᾶς, καὶ οὐκ ἔσται ἐν ὑμῖν πληγὴ τοῦ ἐκτριβῆναι, ὅταν παίω ἐν γῇ Αἰγύπτῳ.
Alors, le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous demeurez ; Je verrai ce sang, et Je vous sauverai, et il n'y aura point parmi vous de plaie qui broie, lorsque Je frapperai la terre d'Égypte.
13
14
καὶ ἔσται ἡ ἡμέρα ὑμῖν αὕτη μνημόσυνον, καὶ ἑορτάσετε αὐτὴν ἑορτὴν  {יהוה} εἰς πάσας τὰς γενεὰς ὑμῶν· νόμιμον αἰώνιον ἑορτάσετε αὐτήν.
Ce jour-là vous sera en souvenir, et vous le fêterez comme la fête (Rendez-vous) de YHWH en toutes vos générations ; vous le fêterez, c'est une loi éternelle.
14
15
ἑπτὰ ἡμέρας ἄζυμα ἔδεσθε, ἀπὸ δὲ τῆς ἡμέρας τῆς πρώτης ἀφανιεῖτε ζύμην ἐκ τῶν οἰκιῶν ὑμῶν· πᾶς, ὃς ἂν φάγῃ ζύμην, ἐξολεθρευθήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐξ Ισραηλ ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς πρώτης ἕως τῆς ἡμέρας τῆς ἑβδόμης.
Pendant sept jours vous mangerez des sans levain, et à partir du premier, vous ferez disparaître le levain de vos demeures, quiconque mangera du levain, du premier au septième jour, cette âme sera retranchée d'Israël.
15
16
καὶ ἡ ἡμέρα ἡ πρώτη κληθήσεται ἁγία, καὶ ἡ ἡμέρα ἡ ἑβδόμη κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν· πᾶν ἔργον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε ἐν αὐταῖς, πλὴν ὅσα ποιηθήσεται πάσῃ ψυχῇ, τοῦτο μόνον ποιηθήσεται ὑμῖν.
Et le premier jour sera appelé saint, le septième jour aussi sera appelé saint par vous ; vous ne ferez en ces deux jours aucune œuvre servile ; vous ne ferez rien que ce qui se fait pour toute âme.
16
17
καὶ φυλάξεσθε τὴν ἐντολὴν ταύτην· ἐν γὰρ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἐξάξω τὴν δύναμιν ὑμῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου, καὶ ποιήσετε τὴν ἡμέραν ταύτην εἰς γενεὰς ὑμῶν νόμιμον αἰώνιον.
Et vous observerez ce précepte ; car, en ce jour-là, Je conduirai toute votre armée hors de Ia terre d'Égypte, et vous consacrerez ce jour-là, en toutes vos générations c'est une loi éternelle.
17
18
ἐναρχομένου τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου ἀφ ἑσπέρας ἔδεσθε ἄζυμα ἕως ἡμέρας μιᾶς καὶ εἰκάδος τοῦ μηνὸς ἕως ἑσπέρας.
À partir du soir du quatorzième jour du premier mois, vous mangerez des sans levain jusqu'au soir du vingt-unième jour du mois.
18
19
ἑπτὰ ἡμέρας ζύμη οὐχ εὑρεθήσεται ἐν ταῖς οἰκίαις ὑμῶν· πᾶς, ὃς ἂν φάγῃ ζυμωτόν, ἐξολεθρευθήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ συναγωγῆς Ισραηλ ἔν τε τοῖς γειώραις καὶ αὐτόχθοσιν τῆς γῆς·
Pendant sept jours qu'il ne se trouve pas de levain en vos demeures ; quiconque mangera du pain levé, qu'il soit né dans le peuple ou étranger, cette âme sera retranchée du peuple d'Israël.
19
20
πᾶν ζυμωτὸν οὐκ ἔδεσθε, ἐν παντὶ δὲ κατοικητηρίῳ ὑμῶν ἔδεσθε ἄζυμα.
Vous ne mangerez pas de pain levé ; dans toutes vos demeures, vous mangerez des sans levain.
20
21
Ἐκάλεσεν δὲ Μωυσῆς πᾶσαν γερουσίαν υἱῶν Ισραηλ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἀπελθόντες λάβετε ὑμῖν ἑαυτοῖς πρόβατον κατὰ συγγενείας ὑμῶν καὶ θύσατε τὸ πασχα.
Et Moïse appela les anciens des fils d'Israël, et il leur dit : Séparez-vous, prenez chacun une tête de menu bétail par famille, et immolez (sacrifiez) la pâque.
21
22
λήμψεσθε δὲ δεσμὴν ὑσσώπου καὶ βάψαντες ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ παρὰ τὴν θύραν καθίξετε τῆς φλιᾶς καὶ ἐπ ἀμφοτέρων τῶν σταθμῶν ἀπὸ τοῦ αἵματος, ὅ ἐστιν παρὰ τὴν θύραν· ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐξελεύσεσθε ἕκαστος τὴν θύραν τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἕως πρωί.
Vous prendrez une branche d'hysope, vous la baignerez dans le sang laissé près de la porte, et avec le sang vous en effleurerez le linteau et les deux montants. Chacun de vous se gardera jusqu'à l'aurore de franchir le seuil de sa maison.
22
23
καὶ παρελεύσεται  {יהוה} πατάξαι τοὺς Αἰγυπτίους καὶ ὄψεται τὸ αἷμα ἐπὶ τῆς φλιᾶς καὶ ἐπ ἀμφοτέρων τῶν σταθμῶν, καὶ παρελεύσεται  {יהוה}  τὴν θύραν καὶ οὐκ ἀφήσει τὸν ὀλεθρεύοντα εἰσελθεῖν εἰς τὰς οἰκίας ὑμῶν πατάξαι.
Alors, YHWH viendra frapper les Égyptiens ; il verra le sang sur le linteau et les montants des portes, et YHWH passera outre ; il ne permettra pas à l'exterminateur d'entrer en vos maisons pour vous frapper.
23
24
καὶ φυλάξεσθε τὸ ῥῆμα τοῦτο νόμιμον σεαυτῷ καὶ τοῖς υἱοῖς σου ἕως αἰῶνος.
Ce que Je viens de vous dire, vous le garderez comme loi éternelle pour vous-mêmes et pour vos descendants.
24
25
ἐὰν δὲ εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν, ἣν ἂν δῷ  {יהוה}  ὑμῖν, καθότι ἐλάλησεν, φυλάξεσθε τὴν λατρείαν ταύτην.
Lorsque vous serez entrés en la terre que vous donnera YHWH selon sa promesse, vous conserverez ce rite sacré.
25
26
καὶ ἔσται, ἐὰν λέγωσιν πρὸς ὑμᾶς οἱ υἱοὶ ὑμῶν Τίς ἡ λατρεία αὕτη;
Et quand vos fils vous diront : Quel est ce sacrifice ?
26
27
καὶ ἐρεῖτε αὐτοῖς Θυσία τὸ πασχα τοῦτο  {יהוה} ὡς ἐσκέπασεν τοὺς οἴκους τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐν Αἰγύπτῳ, ἡνίκα ἐπάταξεν τοὺς Αἰγυπτίους, τοὺς δὲ οἴκους ἡμῶν ἐρρύσατο. καὶ κύψας ὁ λαὸς προσεκύνησεν.
Vous répondrez : C'est le sacrifice de la pâque de YHWH, parce que lorsqu'en Égypte Il a frappé les Égyptiens, Il a protégé les maisons des fils d'Israël et sauvé leurs demeures. À ces mots le peuple, s'étant incliné, se prosterna.
27
28
καὶ ἀπελθόντες ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καθὰ ἐνετείλατο  {יהוה}  τῷ Μωυσῇ καὶ Ααρων, οὕτως ἐποίησαν.
Et les fils d'Israël se séparèrent pour faire ce que YHWH avait prescrit à Aaron et à Moïse.
28
29
Ἐγενήθη δὲ μεσούσης τῆς νυκτὸς καὶ  {יהוה} ἐπάταξεν πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἀπὸ πρωτοτόκου Φαραω τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου ἕως πρωτοτόκου τῆς αἰχμαλωτίδος τῆς ἐν τῷ λάκκῳ καὶ ἕως πρωτοτόκου παντὸς κτήνους.
Et, le milieu de la nuit étant venu, YHWH frappa tout premier-né en la terre d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon assis sur le trône, jusqu’au premier-né de la captive dans sa prison, et jusqu'au première des bestiaux.
29
30
καὶ ἀναστὰς Φαραω νυκτὸς καὶ πάντες οἱ θεράποντες αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ Αἰγύπτιοι καὶ ἐγενήθη κραυγὴ μεγάλη ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτῳ· οὐ γὰρ ἦν οἰκία, ἐν ᾗ οὐκ ἦν ἐν αὐτῇ τεθνηκώς.
Le Pharaon se leva durant la nuit, ainsi que tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens ; il y eut un long cri en la terre d'Égypte, car il n'était pas de maison où il n'y eût un mort.
30
31
καὶ ἐκάλεσεν Φαραω Μωυσῆν καὶ Ααρων νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἀνάστητε καὶ ἐξέλθατε ἐκ τοῦ λαοῦ μου καὶ ὑμεῖς καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ· βαδίζετε καὶ λατρεύσατε  {יהוה}  τῷ θεῷ ὑμῶν, καθὰ λέγετε·
Et le Pharaon appela, durant la nuit, Moïse et son frère, et il leur dit : Levez-vous, sortez de mon royaume avec les fils d'Israël ; allez et sacrifiez à YHWH votre Elohim, comme vous l'avez demandé.
31
32
καὶ τὰ πρόβατα καὶ τοὺς βόας ὑμῶν ἀναλαβόντες πορεύεσθε, εὐλογήσατε δὲ κἀμέ.
Emmenez vos brebis et vos bœufs, partez et bénissez-moi.
32
33
καὶ κατεβιάζοντο οἱ Αἰγύπτιοι τὸν λαὸν σπουδῇ ἐκβαλεῖν αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς· εἶπαν γὰρ ὅτι Πάντες ἡμεῖς ἀποθνῄσκομεν.
Et les Égyptiens en toute hâte contraignaient le peuple pour le faire sortir de la contrée : Car, disaient-ils, nous allons tous périr.
33
34
ἀνέλαβεν δὲ ὁ λαὸς τὸ σταῖς πρὸ τοῦ ζυμωθῆναι, τὰ φυράματα αὐτῶν ἐνδεδεμένα ἐν τοῖς ἱματίοις αὐτῶν ἐπὶ τῶν ὤμων.
Aussitôt, le peuple prit sur ses épaules sa farine en pâte non encore levée, et ses pains enveloppés dans des vêtements.
34
35
οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ἐποίησαν καθὰ συνέταξεν αὐτοῖς Μωυσῆς, καὶ ᾔτησαν παρὰ τῶν Αἰγυπτίων σκεύη ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ καὶ ἱματισμόν·
Or, les fils d'Israël avaient exécuté l'ordre de Moïse ; ils avaient demandé aux Égyptiens des vases d'argent et d’or, des vêtements.
35
36
καὶ  {יהוה} ἔδωκεν τὴν χάριν τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐναντίον τῶν Αἰγυπτίων, καὶ ἔχρησαν αὐτοῖς· καὶ ἐσκύλευσαν τοὺς Αἰγυπτίους.
YHWH avait fait trouver grâce au peuple devant les Égyptiens qui leur avaient tout prêté ; et ainsi le peuple dépouilla les Égyptiens.
36
37
Ἀπάραντες δὲ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐκ Ραμεσση εἰς Σοκχωθα εἰς ἑξακοσίας χιλιάδας πεζῶν οἱ ἄνδρες πλὴν τῆς ἀποσκευῆς,
Et les fils d'Israël partirent de Rhamessès pour Soccoth au nombre de six cent mille hommes de pied, outre les bagages.
37
38
καὶ ἐπίμικτος πολὺς συνανέβη αὐτοῖς καὶ πρόβατα καὶ βόες καὶ κτήνη πολλὰ σφόδρα.
Et avec eux une innombrable foule mêlée, et des brebis, des bœufs et des bêtes de somme.
38
39
καὶ ἔπεψαν τὸ σταῖς, ὃ ἐξήνεγκαν ἐξ Αἰγύπτου, ἐγκρυφίας ἀζύμους· οὐ γὰρ ἐζυμώθη· ἐξέβαλον γὰρ αὐτοὺς οἱ Αἰγύπτιοι, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν ἐπιμεῖναι οὐδὲ ἐπισιτισμὸν ἐποίησαν ἑαυτοῖς εἰς τὴν ὁδόν.
Et ils firent cuire la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte ; ils en firent des sans levain cuits sous la cendre ; car elle n'était pas levée, tant les Égyptiens les avaient pressés de partir ; ils n'avaient donc pu différer, et ils n'avaient point préparé, de vivres pour la route.
39
40
ἡ δὲ κατοίκησις τῶν υἱῶν Ισραηλ, ἣν κατῴκησαν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐν γῇ Χανααν, ἔτη τετρακόσια τριάκοντα,
Or, le séjour que les fils d'Israël avaient fait tant dans la terre d'Égypte que dans celle de Canaan, avait duré quatre cent trente ans.
40
41
καὶ ἐγένετο μετὰ τὰ τετρακόσια τριάκοντα ἔτη ἐξῆλθεν πᾶσα ἡ δύναμις  {יהוה}  ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
Et, après ces quatre cent trente ans, il advint que toute l'armée de YHWH sortit de la terre d'Égypte pendant la nuit.
41
42
νυκτὸς προφυλακή ἐστιν τῷ  {יהוה} ὥστε ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου· ἐκείνη ἡ νὺξ αὕτη προφυλακὴ  {יהוה}  ὥστε πᾶσι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ εἶναι εἰς γενεὰς αὐτῶν.
Cette nuit doit être consacrée à YHWH, comme lorsqu'Il les a tirés de la terre d'Égypte ; cette même nuit est à garder pour YHWH durant toutes les générations des fils d'Israël.
42
43
Εἶπεν δὲ  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων Οὗτος ὁ νόμος τοῦ πασχα· πᾶς ἀλλογενὴς οὐκ ἔδεται ἀπ αὐτοῦ·
YHWH dit ensuite à Moïse et à son frère : Voici la loi de la pâque (sacrifice) : Nul étranger n'en mangera.
43
44
καὶ πᾶν οἰκέτην τινὸς ἢ ἀργυρώνητον περιτεμεῖς αὐτόν, καὶ τότε φάγεται ἀπ αὐτοῦ·
Tout serviteur né dans la famille, tout esclave acheté à prix d'argent sera circoncis par vous ; alors il y participera.
44
45
πάροικος ἢ μισθωτὸς οὐκ ἔδεται ἀπ αὐτοῦ.
Le passager et le mercenaire n'y prendront point part.
45
46
ἐν οἰκίᾳ μιᾷ βρωθήσεται, καὶ οὐκ ἐξοίσετε ἐκ τῆς οἰκίας τῶν κρεῶν ἔξω· καὶ ὀστοῦν οὐ συντρίψετε ἀπ αὐτοῦ.
La pâque (sacrifice) sera mangée dans les maisons, et vous ne porterez hors de la maison aucune part des chairs, et vous ne broierez pas un seul os.
46
47
πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν Ισραηλ ποιήσει αὐτό.
Toute l'assemblée d'Israël fera ainsi.
47
48
ἐὰν δέ τις προσέλθῃ πρὸς ὑμᾶς προσήλυτος ποιῆσαι τὸ πασχα  {יהוה}  περιτεμεῖς αὐτοῦ πᾶν ἀρσενικόν, καὶ τότε προσελεύσεται ποιῆσαι αὐτὸ καὶ ἔσται ὥσπερ καὶ ὁ αὐτόχθων τῆς γῆς· πᾶς ἀπερίτμητος οὐκ ἔδεται ἀπ αὐτοῦ.
Et si quelqu'un est venu vers vous comme prosélyte (immigré), pour faire la pâque (sacrifice) de YHWH, circoncisez tout mâle dans sa famille ; alors il sera admis à la faire, et il sera comme celui qui est né dans le pays ; nul incirconcis n'en mangera.
48
49
νόμος εἷς ἔσται τῷ ἐγχωρίῳ καὶ τῷ προσελθόντι προσηλύτῳ ἐν ὑμῖν.
Il n'y aura qu'une loi, tant pour l'indigène, que pour celui qui arrivera comme prosélyte (immigrant) parmi vous.
49
50
καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καθὰ ἐνετείλατο  {יהוה} τῷ Μωυσῇ καὶ Ααρων πρὸς αὐτούς, οὕτως ἐποίησαν. –
Et les fils d'Israël firent ce que YHWH avait prescrit pour eux à Aaron et à Moïse ; ils le firent ;
50
51
καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξήγαγεν  {יהוה} τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου σὺν δυνάμει αὐτῶν.
Et en ce jour-là, YHWH conduisit hors de la terre d'Égypte les fils d'Israël avec toute leur armée.
51