8 mai 2013

Vayiqra 10

Vayiqra/Lévitique Chapitre 10


1
Καὶ λαβόντες οἱ δύο υἱοὶ Ααρων Ναδαβ καὶ Αβιουδ ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ ἐπέθηκαν ἐπ αὐτὸ πῦρ καὶ ἐπέβαλον ἐπ αὐτὸ θυμίαμα καὶ προσήνεγκαν ἔναντι  {יהוה} πῦρ ἀλλότριον, ὃ οὐ προσέταξεν  {יהוה} αὐτοῖς.
Cependant, deux des fils d'Aaron, Nadab et Abiu, ayant pris chacun leur encensoir, y mirent du feu, sur
lequel ils jetèrent de l'encens ; ils offrirent donc devant YHWH un autre feu que celui que YHWH leur avait prescrit.
1
2
καὶ ἐξῆλθεν πῦρ παρὰ  καὶ κατέφαγεν αὐτούς, καὶ ἀπέθανον ἔναντι  {יהוה}.
Et il descendit de YHWH un feu qui les dévora, et ils moururent devant YHWH.
2
3
καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς Ααρων Τοῦτό ἐστιν, ὃ εἶπεν  {יהוה} λέγων Ἐν τοῖς ἐγγίζουσίν μοι ἁγιασθήσομαι καὶ ἐν πάσῃ τῇ συναγωγῇ δοξασθήσομαι. καὶ κατενύχθη Ααρων.
Moïse dit alors à Aaron : C'est là ce qu' avait dit YHWH : Je serai sanctifié en ceux qui m'approchent, Je serai glorifié devant toute l'assemblée. Et Aaron fut pénétré de componction (regret).
3
4
καὶ ἐκάλεσεν Μωυσῆς τὸν Μισαδαι καὶ τὸν Ελισαφαν υἱοὺς Οζιηλ υἱοὺς τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ πατρὸς Ααρων καὶ εἶπεν αὐτοῖς Προσέλθατε καὶ ἄρατε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν ἐκ προσώπου τῶν ἁγίων ἔξω τῆς παρεμβολῆς.
Moïse appela Misaël et Elisaphan, fils d'Oziel, frère du pere d'Aaron, et il leur dit : Approchez et enlevez vos frères de devant le sanctuaire, portez les hors du camp.
4
5
καὶ προσῆλθον καὶ ἦραν ἐν τοῖς χιτῶσιν αὐτῶν ἔξω τῆς παρεμβολῆς, ὃν τρόπον εἶπεν Μωυσῆς.
Et ils approchèrent, et ils les portèrent hors du camp, dans leurs propres tuniques, comme avait dit Moïse.
5
6
καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς Ααρων καὶ Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ τοὺς καταλελειμμένους Τὴν κεφαλὴν ὑμῶν οὐκ ἀποκιδαρώσετε καὶ τὰ ἱμάτια ὑμῶν οὐ διαρρήξετε, ἵνα μὴ ἀποθάνητε καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν συναγωγὴν ἔσται θυμός· οἱ ἀδελφοὶ ὑμῶν πᾶς ὁ οἶκος Ισραηλ κλαύσονται τὸν ἐμπυρισμόν, ὃν ἐνεπυρίσθησαν ὑπὸ  {יהוה}.
Moise dit à Aaron et aux fils qui lui restaient, Eleazar et Ithamar : N'ôtez point les tiares de vos têtes, ne déchirez pas vos vêtements, si vous ne voulez mourir, et faire tomber sur tout le peuple la colère d'Elohim. Vos frères, toute la maison d'Israel, pleureront l'embrasement dans lequel Nadab et Abiu ont été consumés par YHWH.
6
7
καὶ ἀπὸ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου οὐκ ἐξελεύσεσθε, ἵνα μὴ ἀποθάνητε· τὸ γὰρ ἔλαιον τῆς χρίσεως τὸ παρὰ  {יהוה} ἐφ ὑμῖν. καὶ ἐποίησαν κατὰ τὸ ῥῆμα Μωυσῆ.
Ne franchissez pas pour sortir la porte du tabernacle du témoignage si vous ne voulez mourir, car l'huile de l'onction de YHWH est sur vous. Et ils firent selon la parole de Moïse.
7
8
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} τῷ Ααρων λέγων
Et YHWH parla aussi à Aaron, disant :
8
9
Οἶνον καὶ σικερα οὐ πίεσθε, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ, ἡνίκα ἂν εἰσπορεύησθε εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, ἢ προσπορευομένων ὑμῶν πρὸς τὸ θυσιαστήριον, καὶ οὐ μὴ ἀποθάνητε [νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν]
Ni toi, ni tes fils, ne boirez de vin ou de boisson fermenté lorsque vous entrerez dans le tabernacle du
témoignage, et lorsque vous approcherez de l'autel, afln que vous ne mouriez point ; c'est une loi perpétuelle en toutes vos générations,
9
10
διαστεῖλαι ἀνὰ μέσον τῶν ἁγίων καὶ τῶν βεβήλων καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ἀκαθάρτων καὶ τῶν καθαρῶν.
pour marquer la séparation entre les choses Saintes et les profanes, entre les choses pures et les impures,
10
11
καὶ συμβιβάσεις τοὺς υἱοὺς Ισραηλ πάντα τὰ νόμιμα, ἃ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς αὐτοὺς διὰ χειρὸς Μωυσῆ.
et pour enseigner aux fils d'Israël toutes les lois que leur a dites YHWH, par l'intermédiaire de
Moïse.
11
12
Καὶ εἶπεν Μωυσῆς πρὸς Ααρων καὶ πρὸς Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ τοὺς υἱοὺς Ααρων τοὺς καταλειφθέντας Λάβετε τὴν θυσίαν τὴν καταλειφθεῖσαν ἀπὸ τῶν καρπωμάτων  {יהוה} καὶ φάγεσθε ἄζυμα παρὰ τὸ θυσιαστήριον· ἅγια ἁγίων ἐστίν.
Moïse dit à Aaron et aux fils qui lui restaient, Eleazar et Ithamar : Prenez la part réservée des sacrifices à YHWH, et mangez les sans levain près de l'autel ; c'est la chose Très-Sainte.
12
13
καὶ φάγεσθε αὐτὴν ἐν τόπῳ ἁγίῳ· νόμιμον γάρ σοί ἐστιν καὶ νόμιμον τοῖς υἱοῖς σου τοῦτο ἀπὸ τῶν καρπωμάτων  {יהוה} οὕτω γὰρ ἐντέταλταί μοι.
Et mangez-la en lieu Saint : Car telle est pour toi et pour tes fils la loi des sacrifices à YHWH, c'est ainsi qu'elle m'a été prescrite.
13
14
καὶ τὸ στηθύνιον τοῦ ἀφορίσματος καὶ τὸν βραχίονα τοῦ ἀφαιρέματος φάγεσθε ἐν τόπῳ ἁγίῳ, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ ὁ οἶκός σου μετὰ σοῦ· νόμιμον γὰρ σοὶ καὶ νόμιμον τοῖς υἱοῖς σου ἐδόθη ἀπὸ τῶν θυσιῶν τοῦ σωτηρίου τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Quant à la poitrine mise à part, et à l'épaule réservée, mangez-les en lieu Saint, toi, tes fils et ta maison car, selon la loi des offrandes de paix des fils d'Israël, c'est la part qui a été donné à toi et à tes fils.
14
15
τὸν βραχίονα τοῦ ἀφαιρέματος καὶ τὸ στηθύνιον τοῦ ἀφορίσματος ἐπὶ τῶν καρπωμάτων τῶν στεάτων προσοίσουσιν, ἀφόρισμα ἀφορίσαι ἔναντι  {יהוה} καὶ ἔσται σοὶ καὶ τοῖς υἱοῖς σου καὶ ταῖς θυγατράσιν σου μετὰ σοῦ νόμιμον αἰώνιον, ὃν τρόπον συνέταξεν  {יהוה} τῷ Μωυσῇ.
L'épaule mise à part, et la poitrine réservée, ils les offriront au dessus des holocaustes et de la graisse, et ils les mettront à part devant YHWH, ce sera une loi perpétuelle pour toi, tes fils et tes filles, comme YHWH l'a prescrit à Moïse.
15
16
Καὶ τὸν χίμαρον τὸν περὶ τῆς ἁμαρτίας ζητῶν ἐξεζήτησεν Μωυσῆς, καὶ ὅδε ἐνεπεπύριστο· καὶ ἐθυμώθη Μωυσῆς ἐπὶ Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ τοὺς υἱοὺς Ααρων τοὺς καταλελειμμένους λέγων
Et Moïse chercha de toutes parts le bouc expiatoire du péché, et il avait été brûlé. Et Moïse s'irrita contre les fils qui restaient à Aaron, Eléazar et Ithamar, et il leur dit : 
16
17
Διὰ τί οὐκ ἐφάγετε τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας ἐν τόπῳ ἁγίῳ; ὅτι γὰρ ἅγια ἁγίων ἐστίν, τοῦτο ἔδωκεν ὑμῖν φαγεῖν, ἵνα ἀφέλητε τὴν ἁμαρτίαν τῆς συναγωγῆς καὶ ἐξιλάσησθε περὶ αὐτῶν ἔναντι  {יהוה}·
Pourquoi n'avez-vous pas mangé ce qui était pour le péché dans le lieu Saint? C'est chose Très Sainte ; (Elohim) vous l'a donnée à manger, pour que vous ôtiez le péché du peuple, et que vous priiez YHWH.
17
18
οὐ γὰρ εἰσήχθη τοῦ αἵματος αὐτοῦ εἰς τὸ ἅγιον· κατὰ πρόσωπον ἔσω φάγεσθε αὐτὸ ἐν τόπῳ ἁγίῳ, ὃν τρόπον μοι συνέταξεν  {יהוה}.
Car on n'a point porté de son sang en lieu Saint ; mangez-la donc dans le lieu Saint devant (Elohim) comme l'a commandé YHWH.
18
19
καὶ ἐλάλησεν Ααρων πρὸς Μωυσῆν λέγων Εἰ σήμερον προσαγειόχασιν τὰ περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα αὐτῶν ἔναντι  {יהוה}  καὶ συμβέβηκέν μοι ταῦτα· καὶ φάγομαι τὰ περὶ τῆς ἁμαρτίας σήμερον, μὴ ἀρεστὸν ἔσται  {יהוה};
Et Aaron parla à Moïse disant : Puisqu'on a offert aujourd'hui les victimes pour leurs péchés, et leurs holocaustes devant YHWH, et que ces choses me sont arrivées, puis-je manger aujourd'hui des victimes pour le péché? YHWH l'aura t-il pour agréable?
19
20
καὶ ἤκουσεν Μωυσῆς, καὶ ἤρεσεν αὐτῷ.
Moïse l'entendit, et il l'approuva.
20