25 avr. 2013

Shémoth 6

Shémoth/Exode Chapitre 6


1
καὶ εἶπεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν Ἤδη ὄψει ἃ ποιήσω τῷ Φαραω· ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ ἐξαποστελεῖ αὐτοὺς καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ ἐκβαλεῖ αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ.
Et YHWH dit à Moïse : Bientôt tu verras ce que Je vais faire au Pharaon : sous ma main puissante, il congédiera le peuple ; sous mon bras très-haut, il le renverra de sa contrée.
1
2
Ἐλάλησεν δὲ ὁ θεὸς πρὸς Μωυσῆν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἐγὼ  {יהוה}·
Elohim parla encore à Moïse et lui dit : Je suis YHWH.
2
3
καὶ ὤφθην πρὸς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ, θεὸς ὢν αὐτῶν, καὶ τὸ ὄνομά μου  {יהוה} οὐκ ἐδήλωσα αὐτοῖς·
J'ai révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob, que Je suis leur Elohim, mais (sous) mon Nom : YHWH, (Je ne leur suis) pas apparu.
3
4
καὶ ἔστησα τὴν διαθήκην μου πρὸς αὐτοὺς ὥστε δοῦναι αὐτοῖς τὴν γῆν τῶν Χαναναίων, τὴν γῆν, ἣν παρῳκήκασιν, ἐν ᾗ καὶ παρῴκησαν ἐπ αὐτῆς.
J'ai fait alliance avec eux pour leur donner la terre de Canaan, la terre en laquelle ils ont demeuré comme passagers.
4
5
καὶ ἐγὼ εἰσήκουσα τὸν στεναγμὸν τῶν υἱῶν Ισραηλ, ὃν οἱ Αἰγύπτιοι καταδουλοῦνται αὐτούς, καὶ ἐμνήσθην τῆς διαθήκης ὑμῶν.
J'ai entendu les gémissements qu'arrache aux fils d'Israël l'asservissement auquel les Égyptiens les ont réduits, et Je me suis souvenu de mon alliance avec vous.
5
6
βάδιζε εἰπὸν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων Ἐγὼ  {יהוה} καὶ ἐξάξω ὑμᾶς ἀπὸ τῆς δυναστείας τῶν Αἰγυπτίων καὶ ῥύσομαι ὑμᾶς ἐκ τῆς δουλείας καὶ λυτρώσομαι ὑμᾶς ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ κρίσει μεγάλῃ
Va donc et parle aux fils d'Israël ; dis-leur : Je suis YHWH ; Je vous dégagerai de la domination des Égyptiens, Je vous délivrerai de la servitude, Je vous affranchirai par un bras très-haut et un jugement redoutable.
6
7
καὶ λήμψομαι ἐμαυτῷ ὑμᾶς λαὸν ἐμοὶ καὶ ἔσομαι ὑμῶν θεός, καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ  {יהוה} ὁ θεὸς ὑμῶν ὁ ἐξαγαγὼν ὑμᾶς ἐκ τῆς καταδυναστείας τῶν Αἰγυπτίων,
Vous serez mon peuple et Je serai votre Elohim, et vous connaîtrez que c'est Moi YHWH votre Elohim qui vous aurai délivrés de la domination des Égyptiens.
7
8
καὶ εἰσάξω ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν, εἰς ἣν ἐξέτεινα τὴν χεῖρά μου δοῦναι αὐτὴν τῷ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ, καὶ δώσω ὑμῖν αὐτὴν ἐν κλήρῳ· ἐγὼ  {יהוה}.
Je vous conduirai en la terre sur laquelle J'ai étendu la main, pour la donner à Abraham, Isaac et Jacob, et Je vous la donnerai en héritage, moi YHWH.
8
9
ἐλάλησεν δὲ Μωυσῆς οὕτως τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, καὶ οὐκ εἰσήκουσαν Μωυσῇ ἀπὸ τῆς ὀλιγοψυχίας καὶ ἀπὸ τῶν ἔργων τῶν σκληρῶν.
Et Moïse parla, comme il lui était dit, aux fils d'Israël ; mais leur pusillanimité et la dureté de leurs travaux firent qu'ils n'écoutèrent point Moïse.
9
10
Εἶπεν δὲ  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων
YHWH parla alors à Moïse, disant :
10
11
Εἴσελθε λάλησον Φαραω βασιλεῖ Αἰγύπτου, ἵνα ἐξαποστείλῃ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ.
Entre, parle au Pharaon roi d'Égypte, afin qu'il renvoie de sa contrée les fils d’lsraël.
11
12
ἐλάλησεν δὲ Μωυσῆς ἔναντι  {יהוה} λέγων Ἰδοὺ οἱ υἱοὶ Ισραηλ οὐκ εἰσήκουσάν μου, καὶ πῶς εἰσακούσεταί μου Φαραω; ἐγὼ δὲ ἄλογός εἰμι.
Mais Moïse parla à YHWH
disant : Les fils d'Israël ne m'ont pas écouté ; comment le Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui ne sais pas parler.
12
13
εἶπεν δὲ  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ συνέταξεν αὐτοῖς πρὸς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου ὥστε ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
Ainsi YHWH parla à Moïse et à son frère, et leur ordonna d'aller trouver le Pharaon roi d'Égypte, pour qu'il eût à renvoyer de l'Égypte les fils d'Israël.
13
14
Καὶ οὗτοι ἀρχηγοὶ οἴκων πατριῶν αὐτῶν. υἱοὶ Ρουβην πρωτοτόκου Ισραηλ· Ενωχ καὶ Φαλλους, Ασρων καὶ Χαρμι· αὕτη ἡ συγγένεια Ρουβην.
Or, voici les chefs de leurs familles paternelles : Fils de Ruben, premier-né d'Israël : Enoch et Phallu, Hesron et Charmi ; telles sont les familles issues de Ruben.
14
15
καὶ υἱοὶ Συμεων· Ιεμουηλ καὶ Ιαμιν καὶ Αωδ καὶ Ιαχιν καὶ Σααρ καὶ Σαουλ ὁ ἐκ τῆς Φοινίσσης· αὗται αἱ πατριαὶ τῶν υἱῶν Συμεων.
Fils de Siméon : Jamuel, Jamin, Aod, Jachin, Saar et Saül, né de la Phénicienne ; telles sont les familles des fils de Siméon.
15
16
καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Λευι κατὰ συγγενείας αὐτῶν· Γεδσων, Κααθ καὶ Μεραρι· καὶ τὰ ἔτη τῆς ζωῆς Λευι ἑκατὸν τριάκοντα ἑπτά.
Voici les noms des fils de Lévi, par familles : Gerson, Caath et Mérari ; Lévi vécut cent trente-sept ans.
16
17
καὶ οὗτοι υἱοὶ Γεδσων· Λοβενι καὶ Σεμει, οἶκοι πατριᾶς αὐτῶν.
Et voici les fils de Gerson : Lobni et Sémeï, noms que portent leurs familles.
17
18
καὶ υἱοὶ Κααθ· Αμβραμ καὶ Ισσααρ, Χεβρων καὶ Οζιηλ· καὶ τὰ ἔτη τῆς ζωῆς Κααθ ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη.
Fils de Caath : Amram, Isaar, Hébron et Oziel ; Caath vécut cent trente-trois ans.
18
19
καὶ υἱοὶ Μεραρι· Μοολι καὶ Ομουσι. οὗτοι οἶκοι πατριῶν Λευι κατὰ συγγενείας αὐτῶν.
Fils de Mérari : Moholi et Musi ; telles sont les maisons par familles qui eurent pour père Lévi.
19
20
καὶ ἔλαβεν Αμβραμ τὴν Ιωχαβεδ θυγατέρα τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἑαυτῷ εἰς γυναῖκα, καὶ ἐγέννησεν αὐτῷ τόν τε Ααρων καὶ Μωυσῆν καὶ Μαριαμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῶν· τὰ δὲ ἔτη τῆς ζωῆς Αμβραμ ἑκατὸν τριάκοντα δύο ἔτη.
Amram prit pour femme Jochabed, fille du frère de son père, et elle lui enfanta Aaron, Moïse et Myriam, leur sœur ; Amram vécut cent trente-deux ans.
20
21
καὶ υἱοὶ Ισσααρ· Κορε καὶ Ναφεκ καὶ Ζεχρι.
Fils d'Isaar : Coré, Népheg et Zéchri.
21
22
καὶ υἱοὶ Οζιηλ· Ελισαφαν καὶ Σετρι.
Fils d'Oziel : Misaël, Elisaphan et Ségri.
22
23
ἔλαβεν δὲ Ααρων τὴν Ελισαβεθ θυγατέρα Αμιναδαβ ἀδελφὴν Ναασσων αὐτῷ γυναῖκα, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τόν τε Ναδαβ καὶ Αβιουδ καὶ Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ.
Aaron prit pour femme Élisabeth, fille d'Amitiadab, sœur de Nahasson, et elle lui enfanta Nadab, Abiu, Eléazar et Ithamar.
23
24
υἱοὶ δὲ Κορε· Ασιρ καὶ Ελκανα καὶ Αβιασαφ· αὗται αἱ γενέσεις Κορε.
Fils de Coré : Asir, Elcana, 
Abiasar ; tels sont les fils de Coré.
24
25
καὶ Ελεαζαρ ὁ τοῦ Ααρων ἔλαβεν τῶν θυγατέρων Φουτιηλ αὐτῷ γυναῖκα, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Φινεες. αὗται αἱ ἀρχαὶ πατριᾶς Λευιτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν.
Eléazar, fils d'Aaron, prit pour femme l'une des filles de Phutiel, et elle lui enfanta Phinéès ; tels sont, par familles, les chefs issus de Lévi.
25
26
οὗτος Ααρων καὶ Μωυσῆς, οἷς εἶπεν αὐτοῖς ὁ θεὸς ἐξαγαγεῖν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου σὺν δυνάμει αὐτῶν·
Cet Aaron, ce Moïse, sont ceux à qui Elohim dit de faire, sortir de la terre d'Égypte les fils d'Israël et toutes leurs forces.
26
27
οὗτοί εἰσιν οἱ διαλεγόμενοι πρὸς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ ἐξήγαγον τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου· αὐτὸς Ααρων καὶ Μωυσῆς.
Ce sont eux qui parlèrent au Pharaon, roi d'Égypte ; Aaron lui-même et Moïse sont ceux qui conduisirent, hors de la terre d'Égypte, les fils d'Israël,
27
28
Ἧι ἡμέρᾳ ἐλάλησεν  {יהוה} Μωυσῇ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ,
Le jour où YHWH parla à Moïse en la terre d'Égypte.
28
29
καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν λέγων Ἐγὼ  {יהוה} λάλησον πρὸς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου ὅσα ἐγὼ λέγω πρὸς σέ.
YHWH parla ensuite à Moïse, disant : Je suis YHWH ; dis au Pharaon, roi d'Égypte, les choses que Je te dis.
29
30
καὶ εἶπεν Μωυσῆς ἐναντίον  {יהוה} Ἰδοὺ ἐγὼ ἰσχνόφωνός εἰμι, καὶ πῶς εἰσακούσεταί μου Φαραω;
Mais Moïse parla à YHWH
disant : Je suis bègue ; comment le Pharaon m'écoutera-t-il ?
30