25 avr. 2013

Shémoth 4

Shémoth/Exode Chapitre 4


1
ἀπεκρίθη δὲ Μωυσῆς καὶ εἶπεν Ἐὰν οὖν μὴ πιστεύσωσίν μοι μηδὲ εἰσακούσωσιν τῆς φωνῆς μου, ἐροῦσιν γὰρ ὅτι Οὐκ ὦπταί σοι ὁ θεός, τί ἐρῶ πρὸς αὐτούς;
Moïse répondit (à Elohim), disant : Et s'ils ne me croient point, s'ils sont indociles à ma voix (car ils me diront sans doute : Elohim ne t'est point apparu), que leur dirai-je ?
1
2
εἶπεν δὲ αὐτῷ  {יהוה} Τί τοῦτό ἐστιν τὸ ἐν τῇ χειρί σου; ὁ δὲ εἶπεν Ῥάβδος.
Et YHWH lui dit : Qu'as-tu là dans ta main ? Une baguette, répondit-il.
2
3
καὶ εἶπεν Ῥῖψον αὐτὴν ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ ἔρριψεν αὐτὴν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐγένετο ὄφις· καὶ ἔφυγεν Μωυσῆς ἀπ αὐτοῦ.
(Elohim) reprit : Jette-la à terre. Il la jeta à terre et elle devint serpent, et Moïse s'en éloigna bien vite.
3
4
καὶ εἶπεν  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν Ἔκτεινον τὴν χεῖρα καὶ ἐπιλαβοῦ τῆς κέρκου· ἐκτείνας οὖν τὴν χεῖρα ἐπελάβετο τῆς κέρκου, καὶ ἐγένετο ῥάβδος ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ·
YHWH dit ensuite à Moïse : Étends la main et saisis la queue du serpent. Il étendit la main, et il saisit la queue du serpent, qui redevint baguette dans sa main.
4
5
ἵνα πιστεύσωσίν σοι ὅτι ὦπταί σοι κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων αὐτῶν, θεὸς Αβρααμ καὶ θεὸς Ισαακ καὶ θεὸς Ιακωβ.
Tandis qu'Elohim disait : C'est pour qu'ils croient en toi et à cette apparition devant toi de l'Elohim de tes pères, de l'Elohim d'Abraham, de l'Elohim d'Isaac, de l'Elohim de Jacob.
5
6
εἶπεν δὲ αὐτῷ  {יהוה} πάλιν Εἰσένεγκε τὴν χεῖρά σου εἰς τὸν κόλπον σου. καὶ εἰσήνεγκεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὸν κόλπον αὐτοῦ· καὶ ἐξήνεγκεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου αὐτοῦ, καὶ ἐγενήθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ ὡσεὶ χιών.
Puis YHWH ajouta : Mets ta main dans ton sein. Il mit la main dans son sein, et, lorsqu'il la retira, elle était devenue comme de la neige.
6
7
καὶ εἶπεν Πάλιν εἰσένεγκε τὴν χεῖρά σου εἰς τὸν κόλπον σου. καὶ εἰσήνεγκεν τὴν χεῖρα εἰς τὸν κόλπον αὐτοῦ· καὶ ἐξήνεγκεν αὐτὴν ἐκ τοῦ κόλπου αὐτοῦ, καὶ πάλιν ἀπεκατέστη εἰς τὴν χρόαν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ.
(Elohim) dit encore : Remets ta main dans ton sein. Il remit la main dans son sein, et dès qu'il l'eut retirée, elle avait repris la couleur de la chair.
7
8
ἐὰν δὲ μὴ πιστεύσωσίν σοι μηδὲ εἰσακούσωσιν τῆς φωνῆς τοῦ σημείου τοῦ πρώτου, πιστεύσουσίν σοι τῆς φωνῆς τοῦ σημείου τοῦ ἐσχάτου.
Et (Elohim) dit : S'ils ne te croient point et ne se rendent pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du second.
8
9
καὶ ἔσται ἐὰν μὴ πιστεύσωσίν σοι τοῖς δυσὶ σημείοις τούτοις μηδὲ εἰσακούσωσιν τῆς φωνῆς σου, λήμψῃ ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐκχεεῖς ἐπὶ τὸ ξηρόν, καὶ ἔσται τὸ ὕδωρ, ὃ ἐὰν λάβῃς ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, αἷμα ἐπὶ τοῦ ξηροῦ. –
S'ils ne croient pas à ces deux signes, et qu'ils restent indociles à ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la verseras à terre, et cette eau du fleuve que tu auras prise deviendra du sang.
9
10
εἶπεν δὲ Μωυσῆς πρὸς  {יהוה} Δέομαι,  κύριε, οὐχ ἱκανός εἰμι πρὸ τῆς ἐχθὲς οὐδὲ πρὸ τῆς τρίτης ἡμέρας οὐδὲ ἀφ οὗ ἤρξω λαλεῖν τῷ θεράποντί σου· ἰσχνόφωνος καὶ βραδύγλωσσος ἐγώ εἰμι.
Et Moïse dit à YHWH : Je Te conjure, Seigneur, je ne suis point capable ; je ne l'étais ni hier, ni le jour précédent, je ne le suis pas même depuis que Tu as commencé à parler à ton serviteur ; je suis bègue et lent à m'exprimer.
10
11
εἶπεν δὲ  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν Τίς ἔδωκεν στόμα ἀνθρώπῳ, καὶ τίς ἐποίησεν δύσκωφον καὶ κωφόν, βλέποντα καὶ τυφλόν; οὐκ ἐγὼ ὁ θεός;
YHWH répondit à Moïse : Qui a donné une bouche à l'homme, qui l'a fait muet et sourd, qui l'a fait clairvoyant ou aveugle ? N'est-ce point Moi, Elohim ?
11
12
καὶ νῦν πορεύου, καὶ ἐγὼ ἀνοίξω τὸ στόμα σου καὶ συμβιβάσω σε ὃ μέλλεις λαλῆσαι.
Marche donc, et Je t'ouvrirai la bouche, et Je te suggérerai ce que tu auras à dire.
12
13
καὶ εἶπεν Μωυσῆς Δέομαι, κύριε,  προχείρισαι δυνάμενον ἄλλον, ὃν ἀποστελεῖς.
Et Moïse dit : Je Te conjure, Seigneur, choisis un autre tout à fait capable, celui que Tu dois envoyer.
13
14
καὶ θυμωθεὶς ὀργῇ  {יהוה} ἐπὶ Μωυσῆν εἶπεν Οὐκ ἰδοὺ Ααρων ὁ ἀδελφός σου ὁ Λευίτης; ἐπίσταμαι ὅτι λαλῶν λαλήσει αὐτός σοι· καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἐξελεύσεται εἰς συνάντησίν σοι καὶ ἰδών σε χαρήσεται ἐν ἑαυτῷ.
YHWH fut irrité contre Moïse, et il dit : N'as-tu pas Aaron ton frère, le Lévite : Je sais qu'il parlera, lui, pour toi ; il viendra à ta rencontre ; et, après t'avoir vu, il sera rempli de joie.
14
15
καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτὸν καὶ δώσεις τὰ ῥήματά μου εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ· καὶ ἐγὼ ἀνοίξω τὸ στόμα σου καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ συμβιβάσω ὑμᾶς ἃ ποιήσετε.
Tu lui parleras, tu feras passer mes paroles par sa bouche, et J'ouvrirai ta bouche et la sienne, Je vous suggérerai ce que vous aurez à faire.
15
16
καὶ αὐτός σοι προσλαλήσει πρὸς τὸν λαόν, καὶ αὐτὸς ἔσται σου στόμα, σὺ δὲ αὐτῷ ἔσῃ τὰ πρὸς τὸν θεόν.
Il parlera à ta place au peuple, il sera ta bouche, et tu seras pour lui la parole d'Elohim.
16
17
καὶ τὴν ῥάβδον ταύτην τὴν στραφεῖσαν εἰς ὄφιν λήμψῃ ἐν τῇ χειρί σου, ἐν ᾗ ποιήσεις ἐν αὐτῇ τὰ σημεῖα.
Cette même baguette qui a été changée en serpent, tu la prendras dans ta main, et par elle tu feras des prodiges.
17
18
Ἐπορεύθη δὲ Μωυσῆς καὶ ἀπέστρεψεν πρὸς Ιοθορ τὸν γαμβρὸν αὐτοῦ καὶ λέγει Πορεύσομαι καὶ ἀποστρέψω πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ὄψομαι εἰ ἔτι ζῶσιν. καὶ εἶπεν Ιοθορ Μωυσῇ Βάδιζε ὑγιαίνων.
Alors, Moïse s'éloigna, rentra chez Jéthro son beau-père, et dit : Je vais partir et retourner vers mes frères en Égypte ; je verrai s'ils vivent encore. Et Jéthro dit à Moïse : Va et porte-toi bien. Or, après un grand nombre de jours, le roi d'Égypte était mort.
18
19
μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας τὰς πολλὰς ἐκείνας ἐτελεύτησεν ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου. εἶπεν δὲ  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν ἐν Μαδιαμ Βάδιζε ἄπελθε εἰς Αἴγυπτον· τεθνήκασιν γὰρ πάντες οἱ ζητοῦντές σου τὴν ψυχήν.
Or après que les jours nombreux de la personne du roi d'Egypte furent accomplis. YHWH avait dit à Moïse en Madian : Pars, retourne en Égypte, car ceux qui en voulaient à ta vie ne sont plus.
19
20
ἀναλαβὼν δὲ Μωυσῆς τὴν γυναῖκα καὶ τὰ παιδία ἀνεβίβασεν αὐτὰ ἐπὶ τὰ ὑποζύγια καὶ ἐπέστρεψεν εἰς Αἴγυπτον· ἔλαβεν δὲ Μωυσῆς τὴν ῥάβδον τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.
Moïse ayant donc pris sa femme et ses enfants, les fit monter sur des ânes, et retourna en Égypte. Il prit aussi en sa main sa baguette, celle qu'il avait auprès d'Elohim.
20
21
εἶπεν δὲ  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν Πορευομένου σου καὶ ἀποστρέφοντος εἰς Αἴγυπτον ὅρα πάντα τὰ τέρατα, ἃ ἔδωκα ἐν ταῖς χερσίν σου, ποιήσεις αὐτὰ ἐναντίον Φαραω· ἐγὼ δὲ σκληρυνῶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἐξαποστείλῃ τὸν λαόν.
Et YHWH dit à Moïse : Marche, rentre en Égypte, et tu verras les prodiges que J'accomplirai par tes mains ; tu les feras devant le Pharaon, et J'endurcirai son cœur, et il ne congédiera pas le peuple.
21
22
σὺ δὲ ἐρεῖς τῷ Φαραω Τάδε λέγει  {יהוה} Υἱὸς πρωτότοκός μου Ισραηλ·
Et tu diras au Pharaon : Voici ce que dit YHWH : Israël est mon fils premier-né.
22
23
εἶπα δέ σοι Ἐξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα μοι λατρεύσῃ· εἰ μὲν οὖν μὴ βούλει ἐξαποστεῖλαι αὐτούς, ὅρα οὖν ἐγὼ ἀποκτενῶ τὸν υἱόν σου τὸν πρωτότοκον.
Et je te dis : Congédie mon peuple, afin qu'il m'offre un sacrifice ; si tu refuses de le congédier, prends garde, Je ferai périr ton fils premier-né.
23
24
Ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἐν τῷ καταλύματι συνήντησεν αὐτῷ ἄγγελος  {יהוה} καὶ ἐζήτει αὐτὸν ἀποκτεῖναι.
Or, pendant le voyage, à la halte, le Messager de YHWH rencontra Moïse, et il cherchait à le tuer.
24
25
καὶ λαβοῦσα Σεπφωρα ψῆφον περιέτεμεν τὴν ἀκροβυστίαν τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας καὶ εἶπεν Ἔστη τὸ αἷμα τῆς περιτομῆς τοῦ παιδίου μου.
Aussitôt Séphora, ayant pris un caillou, circoncit son fils, et Moïse tomba aux pieds du Messager, disant : Il vient de couler, le sang de la circoncision de mon fils.
25
26
καὶ ἀπῆλθεν ἀπ αὐτοῦ, διότι εἶπεν Ἔστη τὸ αἷμα τῆς περιτομῆς τοῦ παιδίου μου.
Et le Messager le laissa libre parce qu'il avait dit : il vient de couler, le sang de la circoncision de mon fils.
26
27
Εἶπεν δὲ  {יהוה} πρὸς Ααρων Πορεύθητι εἰς συνάντησιν Μωυσεῖ εἰς τὴν ἔρημον· καὶ ἐπορεύθη καὶ συνήντησεν αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει τοῦ θεοῦ, καὶ κατεφίλησαν ἀλλήλους.
Cependant, YHWH dit à Aaron : Va dans le désert à la rencontre de Moïse. Aaron étant parti, rencontra son frère en la montagne d'Elohim (Horeb), et ils s'embrassèrent.
27
28
καὶ ἀνήγγειλεν Μωυσῆς τῷ Ααρων πάντας τοὺς λόγους   {יהוה} οὓς ἀπέστειλεν, καὶ πάντα τὰ σημεῖα, ἃ ἐνετείλατο αὐτῷ.
Moïse redit à son frère toutes les paroles de YHWH au sujet de sa mission, et tous les ordres qu'il lui avait donnés.
28
29
ἐπορεύθη δὲ Μωυσῆς καὶ Ααρων καὶ συνήγαγον τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ισραηλ.
Ensuite, il partit avec Aaron, et ils rassemblèrent les anciens des fils d'Israël.
29
30
καὶ ἐλάλησεν Ααρων πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα, ἃ ἐλάλησεν ὁ θεὸς πρὸς Μωυσῆν, καὶ ἐποίησεν τὰ σημεῖα ἐναντίον τοῦ λαοῦ.
Et Aaron dit toutes les paroles qu'Elohim avait dites à Moïse, et il fit des miracles devant le peuple.
30
31
καὶ ἐπίστευσεν ὁ λαὸς καὶ ἐχάρη, ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ θεὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ, καὶ ὅτι εἶδεν αὐτῶν τὴν θλῖψιν· κύψας δὲ ὁ λαὸς προσεκύνησεν.
Le peuple crut ; il se réjouit de ce qu'Elohim avait visité les fils d'Israël, et vu leur oppression ; et le peuple, s'étant incliné, se prosterna.
31