26 avr. 2013

Shémoth 20

Shémoth/Exode Chapitre 20


1
Καὶ ἐλάλησεν  {יהוה} πάντας τοὺς λόγους τούτους λέγων
Alors, YHWH prononça tous les discours qui suivent, et Il dit :
1
2
Ἐγώ εἰμι  {יהוה} ὁ θεός σου, ὅστις ἐξήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας.
Je suis YHWH ton Elohim, qui t'ai tiré de la terre d'Égypte, de la maison de servitude.
2
3
οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ. –
Tu n'auras point d'autres elohim que Moi.
3
4
οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς.
Tu ne te feras pas d'idoles en aucune manière ressemblant à aucune chose existant au ciel, sur la terre, sous la terre et dans les eaux.
4
5
οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς οὐδὲ μὴ λατρεύσῃς αὐτοῖς· ἐγὼ γάρ εἰμι  {יהוה} ὁ θεός σου, θεὸς ζηλωτὴς ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα ἕως τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς τοῖς μισοῦσίν με
Tu ne te prosterneras point à eux, tu ne les serviras pas ; car Je suis YHWH ton Elohim, Elohim jaloux, vengeant sur les enfants les péchés des pères, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent,
5
6
καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας τοῖς ἀγαπῶσίν με καὶ τοῖς φυλάσσουσιν τὰ προστάγματά μου. –
et faisant miséricorde, pendant des milliers de générations, à ceux qui m'aiment et qui observent mes commandements.
6
7
οὐ λήμψῃ τὸ ὄνομα  {יהוה} τοῦ θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ· οὐ γὰρ μὴ καθαρίσῃ  {יהוה} τὸν λαμβάνοντα τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ ματαίῳ. –
Tu ne prendras pas en vain le Nom de YHWH ton Elohim ; car YHWH, ton Elohim, ne regardera point comme pur celui qui aura pris son Nom en vain.
7
8
μνήσθητι τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν.
Souviens-toi de sanctifier le jour du sabbat (repos ou cessation).
8
9
ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου·
Pendant six jours travaille et fais tous tes ouvrages.
9
10
τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα  {יהוה} τῷ θεῷ σου· οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον, σὺ καὶ ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου, ὁ βοῦς σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου καὶ πᾶν κτῆνός σου καὶ ὁ προσήλυτος ὁ παροικῶν ἐν σοί.
Mais le septième jour est le sabbat  de YHWH ton Elohim ; tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là : ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni le prosélyte (immigrant) demeurant avec toi.
10
11
ἐν γὰρ ἓξ ἡμέραις ἐποίησεν  {יהוה} τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς καὶ κατέπαυσεν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ· διὰ τοῦτο εὐλόγησεν  {יהוה} τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν. –
Car, en six jours, YHWH a créé le ciel, et la terre, et la mer, et tout ce qu'ils contiennent, et Il s'est reposé le septième jour ; c'est pourquoi YHWH a béni le septième jour, et l’a sanctifié.
11
12
τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα, ἵνα εὖ σοι γένηται, καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἧς  {יהוה} ὁ θεός σου δίδωσίν σοι. –
Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre fortunée que te donnera YHWH ton Elohim.
12
13
οὐ μοιχεύσεις. –
Tu ne seras point adultère.
13
14
οὐ κλέψεις. –
Tu ne voleras point.
14
15
οὐ φονεύσεις. –
Tu n'assassineras point.
15
16
οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ. –
Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.
16
17
οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου. οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν οἰκίαν τοῦ πλησίον σου οὔτε τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ οὔτε τὸν παῖδα αὐτοῦ οὔτε τὴν παιδίσκην αὐτοῦ οὔτε τοῦ βοὸς αὐτοῦ οὔτε τοῦ ὑποζυγίου αὐτοῦ οὔτε παντὸς κτήνους αὐτοῦ οὔτε ὅσα τῷ πλησίον σού ἐστιν.
Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain ; tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni une seule de ses bêtes, ni rien de ce qui est à ton prochain.
17
18
Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἑώρα τὴν φωνὴν καὶ τὰς λαμπάδας καὶ τὴν φωνὴν τῆς σάλπιγγος καὶ τὸ ὄρος τὸ καπνίζον· φοβηθέντες δὲ πᾶς ὁ λαὸς ἔστησαν μακρόθεν.
Tout le peuple entendait la voix et le son des trompettes, il voyait les lueurs et la montagne fumante ; et, frappé de terreur, tout le peuple se tenait au loin.
18
19
καὶ εἶπαν πρὸς Μωυσῆν Λάλησον σὺ ἡμῖν, καὶ μὴ λαλείτω πρὸς ἡμᾶς ὁ θεός, μήποτε ἀποθάνωμεν.
Et ils dirent à Moise, parle-nous, 
toi ; qu'Elohim cesse de nous parler, de peur que nous ne mourions.
19
20
καὶ λέγει αὐτοῖς Μωυσῆς Θαρσεῖτε· ἕνεκεν γὰρ τοῦ πειράσαι ὑμᾶς παρεγενήθη ὁ θεὸς πρὸς ὑμᾶς, ὅπως ἂν γένηται ὁ φόβος αὐτοῦ ἐν ὑμῖν, ἵνα μὴ ἁμαρτάνητε.
Et Moïse leur répondit : Rassurez-vous ; c'est pour vous éprouver qu'Elohim est venu, afin que la crainte (d'Elohim) soit en vous, et que vous ne péchiez pas.
20
21
εἱστήκει δὲ ὁ λαὸς μακρόθεν, Μωυσῆς δὲ εἰσῆλθεν εἰς τὸν γνόφον, οὗ ἦν ὁ θεός.
Tandis que le peuple d'Israël se tenait au loin, Moïse entra dans la nuée sombre où était Elohim.
21
22
Εἶπεν δὲ  {יהוה} πρὸς Μωυσῆν Τάδε ἐρεῖς τῷ οἴκῳ Ιακωβ καὶ ἀναγγελεῖς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ Ὑμεῖς ἑωράκατε ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λελάληκα πρὸς ὑμᾶς·
Et YHWH dit à Moïse : Voici ce que tu diras à la maison de Jacob, ce que tu déclareras aux fils 
d'Israël : Vous avez vu vous-mêmes que du ciel Je vous ai parlé.
22
23
οὐ ποιήσετε ἑαυτοῖς θεοὺς ἀργυροῦς καὶ θεοὺς χρυσοῦς οὐ ποιήσετε ὑμῖν αὐτοῖς.
Vous ne vous ferez pas d'elohim d'argent, vous ne ferez point pour vous d'elohim d'or.
23
24
θυσιαστήριον ἐκ γῆς ποιήσετέ μοι καὶ θύσετε ἐπ αὐτοῦ τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ σωτήρια ὑμῶν, τὰ πρόβατα καὶ τοὺς μόσχους ὑμῶν ἐν παντὶ τόπῳ, οὗ ἐὰν ἐπονομάσω τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ, καὶ ἥξω πρὸς σὲ καὶ εὐλογήσω σε.
Vous me ferez un autel de terre, et vous y sacrifierez vos holocaustes et vos (offrandes) de paix, brebis ou génisses, en tout lieu où J'imposerai mon Nom ; et Je viendrai vers toi, et Je te bénirai.
24
25
ἐὰν δὲ θυσιαστήριον ἐκ λίθων ποιῇς μοι, οὐκ οἰκοδομήσεις αὐτοὺς τμητούς· τὸ γὰρ ἐγχειρίδιόν σου ἐπιβέβληκας ἐπ αὐτούς, καὶ μεμίανται.
Et, si tu me bâtis un autel en pierres, tu les emploieras sans les tailler, car tu les profanerais en portant le ciseau sur elles.
25
26
οὐκ ἀναβήσῃ ἐν ἀναβαθμίσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν μου, ὅπως ἂν μὴ ἀποκαλύψῃς τὴν ἀσχημοσύνην σου ἐπ αὐτοῦ.
Tu ne monteras pas par des degrés à mon autel, de peur qu'après de l'autel tu ne sois découvert indécemment.
26