23 avr. 2013

Béréshith 18

Béréshith/Genèse Chapitre 18


1
Ὤφθη δὲ αὐτῷ ὁ θεὸς πρὸς τῇ δρυὶ τῇ Μαμβρη καθημένου αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ μεσημβρίας.
Et Elohim lui apparut près du chêne de Membré, tandis qu'il était assis sur la porte de sa tente à midi.
1
2
ἀναβλέψας δὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ εἶδεν, καὶ ἰδοὺ τρεῖς ἄνδρες εἱστήκεισαν ἐπάνω αὐτοῦ· καὶ ἰδὼν προσέδραμεν εἰς συνάντησιν αὐτοῖς ἀπὸ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν
Comme il levait les yeux, il aperçut trois hommes placés au-dessus de lui ; et les ayant vus, il courut de la porte de sa tente à leur rencontre, et il se prosterna jusqu'à terre,
2
3
καὶ εἶπεν Κύριε εἰ ἄρα εὗρον χάριν ἐναντίον σου, μὴ παρέλθῃς τὸν παῖδά σου·
En disant : Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant vous, ne passez point outre devant votre serviteur.
3
4
λημφθήτω δὴ ὕδωρ, καὶ νιψάτωσαν τοὺς πόδας ὑμῶν, καὶ καταψύξατε ὑπὸ τὸ δένδρον·
Que l'on prépare l'eau, que mes serviteurs vous lavent les pieds et rafraîchissez-vous sous le chêne.
4
5
καὶ λήμψομαι ἄρτον, καὶ φάγεσθε, καὶ μετὰ τοῦτο παρελεύσεσθε εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν, οὗ εἵνεκεν ἐξεκλίνατε πρὸς τὸν παῖδα ὑμῶν. καὶ εἶπαν Οὕτως ποίησον, καθὼς εἴρηκας.
Pour moi, j'apporterai du pain, et vous mangerez ; puis, vous poursuivrez votre voyage : c'est pour cela que vous êtes venus vers votre serviteur. Et ils dirent: Qu'il soit fait comme tu le demandes.
5
6
καὶ ἔσπευσεν Αβρααμ ἐπὶ τὴν σκηνὴν πρὸς Σαρραν καὶ εἶπεν αὐτῇ Σπεῦσον καὶ φύρασον τρία μέτρα σεμιδάλεως καὶ ποίησον ἐγκρυφίας.
Abraham se hâta donc d'entrer sous sa tente vers Sarra, et il lui dit : Dépêche-toi, pétris trois mesures de fleur de farine, et fais-nous cuire des pains sous la cendre.
6
7
καὶ εἰς τὰς βόας ἔδραμεν Αβρααμ καὶ ἔλαβεν μοσχάριον ἁπαλὸν καὶ καλὸν καὶ ἔδωκεν τῷ παιδί, καὶ ἐτάχυνεν τοῦ ποιῆσαι αὐτό.
Puis, Abraham courut aux bœufs, et prit un beau petit veau bien tendre, qu'il donna au serviteur, en le pressant de l'apprêter.
7
8
ἔλαβεν δὲ βούτυρον καὶ γάλα καὶ τὸ μοσχάριον, ὃ ἐποίησεν, καὶ παρέθηκεν αὐτοῖς, καὶ ἐφάγοσαν· αὐτὸς δὲ παρειστήκει αὐτοῖς ὑπὸ τὸ δένδρον.
De son côté, il prit du beurre et du lait, ainsi que le veau qu'il avait fait préparer, et il plaça le tout devant ses hôtes qui mangèrent. Lui-même cependant se tenait devant eux sous le chêne.
8
9
Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτόν Ποῦ Σαρρα ἡ γυνή σου; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ἰδοὺ ἐν τῇ σκηνῇ.
Il lui dit : Où est Sarra ta femme ? Il répondit : La voici sous la tente.
9
10
εἶπεν δέ Ἐπαναστρέφων ἥξω πρὸς σὲ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον εἰς ὥρας, καὶ ἕξει υἱὸν Σαρρα ἡ γυνή σου. Σαρρα δὲ ἤκουσεν πρὸς τῇ θύρᾳ τῆς σκηνῆς, οὖσα ὄπισθεν αὐτοῦ.
Il dit, Je reviendrai vers toi à pareille époque, et Sarra ta femme aura un fils. Or, Sarra entendit derrière la porte de la tente où elle était.
10
11
Αβρααμ δὲ καὶ Σαρρα πρεσβύτεροι προβεβηκότες ἡμερῶν, ἐξέλιπεν δὲ Σαρρα γίνεσθαι τὰ γυναικεῖα.
Or, Abraham et Sarra étaient vieux, ayant vécu bien des jours ; Sarra avait même cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes.
11
12
ἐγέλασεν δὲ Σαρρα ἐν ἑαυτῇ λέγουσα Οὔπω μέν μοι γέγονεν ἕως τοῦ νῦν, ὁ δὲ κύριός μου πρεσβύτερος.
Sarra rit donc en elle-même, disant : Cela ne m'est point encore arrivé jusqu'ici, et mon seigneur est un vieillard.
12
13
καὶ εἶπεν  {יהוה} πρὸς Αβρααμ Τί ὅτι ἐγέλασεν Σαρρα ἐν ἑαυτῇ λέγουσα Ἆρά γε ἀληθῶς τέξομαι; ἐγὼ δὲ γεγήρακα.
Mais YHWH dit à Abraham : Pourquoi Sarra a-t-elle ri en elle-même, disant : Enfanterai-je véritablement, moi qui suis devenue vieille ?
13
14
μὴ ἀδυνατεῖ παρὰ τῷ θεῷ ῥῆμα; εἰς τὸν καιρὸν τοῦτον ἀναστρέψω πρὸς σὲ εἰς ὥρας, καὶ ἔσται τῇ Σαρρα υἱός.
Est-ce que rien est impossible à Elohim ? Je reviendrai près de toi à pareille époque, et Sarra aura un fils.
14
15
ἠρνήσατο δὲ Σαρρα λέγουσα Οὐκ ἐγέλασα· ἐφοβήθη γάρ. καὶ εἶπεν Οὐχί, ἀλλὰ ἐγέλασας.
Alors Sarra nia, disant : Je n'ai point ri, car elle eut peur ; et Il (Elohim) lui dit : Non, mais tu as ri.
15
16
Ἐξαναστάντες δὲ ἐκεῖθεν οἱ ἄνδρες κατέβλεψαν ἐπὶ πρόσωπον Σοδομων καὶ Γομορρας, Αβρααμ δὲ συνεπορεύετο μετ αὐτῶν συμπροπέμπων αὐτούς.
Et, s'étant levés de ce lieu, les trois hommes regardèrent du côté de Sodome et de Gomorrhe, et Abraham partit avec eux pour les reconduire.
16
17
ὁ δὲ  {יהוה} εἶπεν Μὴ κρύψω ἐγὼ ἀπὸ Αβρααμ τοῦ παιδός μου ἃ ἐγὼ ποιῶ;
Bientôt YHWH dit : Ne dévoilerai-je point les choses que je fais à Abraham, mon serviteur.
17
18
Αβρααμ δὲ γινόμενος ἔσται εἰς ἔθνος μέγα καὶ πολύ, καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν αὐτῷ πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς.
À lui qui doit devenir père d'une nation grande et nombreuse, et en qui seront bénies toutes les nations de la terre ?
18
19
ᾔδειν γὰρ ὅτι συντάξει τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ καὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ μετ αὐτόν, καὶ φυλάξουσιν τὰς ὁδοὺς  {יהוה} ποιεῖν δικαιοσύνην καὶ  {יהוה}  ὅπως ἂν ἐπαγάγῃ κύριος ἐπὶ Αβρααμ πάντα, ὅσα ἐλάλησεν πρὸς αὐτόν.
Car je sais qu'il donnera ses ordres à ses fils et à sa maison après lui ; et ils garderont les voies de YHWH en pratiquant l'équité et la justice, afin que YHWH accomplisse, en faveur d'Abraham, toutes les choses qu'il lui a dites.
19
20
εἶπεν δὲ  {יהוה} Κραυγὴ Σοδομων καὶ Γομορρας πεπλήθυνται, καὶ αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν μεγάλαι σφόδρα·
YHWH ajouta : Le cri de Sodome et de Gomorrhe s'est élevé jusqu'à moi, et leurs péchés sont énormes.
20
21
καταβὰς οὖν ὄψομαι εἰ κατὰ τὴν κραυγὴν αὐτῶν τὴν ἐρχομένην πρός με συντελοῦνται, εἰ δὲ μή, ἵνα γνῶ.
Étant donc descendu, je verrai si leurs actions répondent à ce cri qui m'est parvenu ; et si non, je le saurai...
21
22
καὶ ἀποστρέψαντες ἐκεῖθεν οἱ ἄνδρες ἦλθον εἰς Σοδομα, Αβρααμ δὲ ἦν ἑστηκὼς ἐναντίον  {יהוה}.
S'étant alors éloignés, les hommes s'en allèrent à Sodome, et Abraham resta devant YHWH.
22
23
καὶ ἐγγίσας Αβρααμ εἶπεν Μὴ συναπολέσῃς δίκαιον μετὰ ἀσεβοῦς καὶ ἔσται ὁ δίκαιος ὡς ὁ ἀσεβής;
Abraham s'approcha et dit : Perdras-Tu le juste avec les impies, et le juste sera-t-il comme l'impie ?
23
24
ἐὰν ὦσιν πεντήκοντα δίκαιοι ἐν τῇ πόλει, ἀπολεῖς αὐτούς; οὐκ ἀνήσεις πάντα τὸν τόπον ἕνεκεν τῶν πεντήκοντα δικαίων, ἐὰν ὦσιν ἐν αὐτῇ;
S'il y a cinquante justes dans la ville, les perdras-Tu ? Ne feras-Tu point grâce à toute la contrée, à cause des cinquante justes, s'ils sont dans
 la ville ?
24
25
μηδαμῶς σὺ ποιήσεις ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο, τοῦ ἀποκτεῖναι δίκαιον μετὰ ἀσεβοῦς, καὶ ἔσται ὁ δίκαιος ὡς ὁ ἀσεβής. μηδαμῶς· ὁ κρίνων πᾶσαν τὴν γῆν οὐ ποιήσεις κρίσιν;
Non, Tu ne feras point cette action de tuer le juste avec les impies, car le juste serait comme l'impie ; il n'en sera point ainsi ; Toi qui juge toute la terre, Tu ne rendrais point justice !
25
26
εἶπεν δὲ  {יהוה} Ἐὰν εὕρω ἐν Σοδομοις πεντήκοντα δικαίους ἐν τῇ πόλει, ἀφήσω πάντα τὸν τόπον δι αὐτούς.
YHWH repartit : S'il y a cinquante justes en la ville de Sodome, J'épargnerai, à cause d'eux, toute la ville et la contrée entière.
26
27
καὶ ἀποκριθεὶς Αβρααμ εἶπεν Νῦν ἠρξάμην λαλῆσαι πρὸς τὸν  {יהוה}  ἐγὼ δέ εἰμι γῆ καὶ σποδός·
Et Abraham répondant : Maintenant, dit-il, j'ai commencé à parler à YHWH, moi, terre et poussière !
27
28
ἐὰν δὲ ἐλαττονωθῶσιν οἱ πεντήκοντα δίκαιοι πέντε, ἀπολεῖς ἕνεκεν τῶν πέντε πᾶσαν τὴν πόλιν; καὶ εἶπεν Οὐ μὴ ἀπολέσω, ἐὰν εὕρω ἐκεῖ τεσσαράκοντα πέντε.
Si les cinquante justes se réduisent à quarante-cinq, détruiras-Tu toute la ville à cause des cinq ? Et Il (Elohim) dit : S'il s'y trouve quarante-cinq justes, Je ne la détruirai pas.
28
29
καὶ προσέθηκεν ἔτι λαλῆσαι πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν Ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ τεσσαράκοντα; καὶ εἶπεν Οὐ μὴ ἀπολέσω ἕνεκεν τῶν τεσσαράκοντα.
Et Abraham, continuant de lui parler, dit : S'il s'en trouve quarante ? Et Il (Elohim) reprit : En faveur des quarante, Je ne la détruirai pas.
29
30
καὶ εἶπεν Μή τι,  {יהוה}  ἐὰν λαλήσω· ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ τριάκοντα; καὶ εἶπεν Οὐ μὴ ἀπολέσω, ἐὰν εὕρω ἐκεῖ τριάκοντα.
Abraham dit ensuite : Qu'en sera-t-il, YHWH, si je parle encore ? S'il s'en trouve trente ? Et Il (Elohim) dit : En faveur des trente, Je ne la détruirai pas.
30
31
καὶ εἶπεν Ἐπειδὴ ἔχω λαλῆσαι πρὸς τὸν  {יהוה} ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ εἴκοσι; καὶ εἶπεν Οὐ μὴ ἀπολέσω ἕνεκεν τῶν εἴκοσι.
Abraham ajouta : Puisqu'il m'est donné de parler à YHWH, s'il s'en trouve vingt ? Et Il (Elohim) répondit : Si J'en trouve vingt, Je ne la détruirai pas.
31
32
καὶ εἶπεν Μή τι,  {יהוה} ἐὰν λαλήσω ἔτι ἅπαξ· ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ δέκα; καὶ εἶπεν Οὐ μὴ ἀπολέσω ἕνεκεν τῶν δέκα.
Et Abraham dit : YHWH, parlerai-je encore une seule fois ? S'il s'en trouve dix ? Et Il (Elohim) dit : En faveur des dix, Je ne la détruirai pas.
32
33
ἀπῆλθεν δὲ  {יהוה} ὡς ἐπαύσατο λαλῶν τῷ Αβρααμ, καὶ Αβρααμ ἀπέστρεψεν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ.
Lorsqu'il eut cessé de parler à Abraham, YHWH partit, et celui-ci retourna au lieu qu'il habitait.
33