23 avr. 2013

Béréshith 15

Béréshith/Genèse Chapitre 15


1
Μετὰ δὲ τὰ ῥήματα ταῦτα ἐγενήθη ῥῆμα  {יהוה} πρὸς Αβραμ ἐν ὁράματι λέγων Μὴ φοβοῦ, Αβραμ· ἐγὼ ὑπερασπίζω σου· ὁ μισθός σου πολὺς ἔσται σφόδρα.
Après ces choses, Abram dans une vision entendit la parole de YHWH qui lui disait : Sois sans crainte, Abram, Je te couvre de ma protection ; ta récompense sera immense.
1
2
λέγει δὲ Αβραμ Δέσποτα, τί μοι δώσεις; ἐγὼ δὲ ἀπολύομαι ἄτεκνος· ὁ δὲ υἱὸς Μασεκ τῆς οἰκογενοῦς μου, οὗτος Δαμασκὸς Ελιεζερ.
Abram répondit : O Adonaï (Seigneur), que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfants ; mais j'ai le fils de Masec, ma servante née chez moi ; c'est Damas-Eliézer.
2
3
καὶ εἶπεν Αβραμ Ἐπειδὴ ἐμοὶ οὐκ ἔδωκας σπέρμα, ὁ δὲ οἰκογενής μου κληρονομήσει με.
Abram ajouta : Puisque Tu ne m'as point accordé de postérité, mon serviteur né chez moi recueillera mon héritage !
3
4
καὶ εὐθὺς φωνὴ  {יהוה} ἐγένετο πρὸς αὐτὸν λέγων Οὐ κληρονομήσει σε οὗτος, ἀλλ ὃς ἐξελεύσεται ἐκ σοῦ, οὗτος κληρονομήσει σε.
Et soudain la voix de YHWH se fit entendre et lui dit : Ce n'est pas lui qui sera ton héritier ; il naîtra de toi celui qui aura ton héritage.
4
5
ἐξήγαγεν δὲ αὐτὸν ἔξω καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀνάβλεψον δὴ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἀρίθμησον τοὺς ἀστέρας, εἰ δυνήσῃ ἐξαριθμῆσαι αὐτούς. καὶ εἶπεν Οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου.
Ensuite Il (Elohim) l'emmena dehors ; et lui dit : Regarde le ciel, compte les étoiles si tu le peux : telle , ajouta-t-il, sera ta postérité.
5
6
καὶ ἐπίστευσεν Αβραμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.
Abram crut en Elohim, et sa foi, lui fut imputée à justice.
6
7
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτόν Ἐγὼ ὁ θεὸς ὁ ἐξαγαγών σε ἐκ χώρας Χαλδαίων ὥστε δοῦναί σοι τὴν γῆν ταύτην κληρονομῆσαι.
Et Il (Elohim) lui dit : Je suis l'Elohim qui t'ai amené de la terre des Chaldéens pour te donner en héritage cette terre.
7
8
εἶπεν δέ Δέσποτα  {יהוה} κατὰ τί γνώσομαι ὅτι κληρονομήσω αὐτήν;
Il répondit : O Adonaï YHWH, à quoi reconnaîtrai-je que j'en 
hériterai ?
8
9
εἶπεν δὲ αὐτῷ Λαβέ μοι δάμαλιν τριετίζουσαν καὶ αἶγα τριετίζουσαν καὶ κριὸν τριετίζοντα καὶ τρυγόνα καὶ περιστεράν.
Et Il (Elohim) lui dit : Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, un pigeon et une colombe.
9
10
ἔλαβεν δὲ αὐτῷ πάντα ταῦτα καὶ διεῖλεν αὐτὰ μέσα καὶ ἔθηκεν αὐτὰ ἀντιπρόσωπα ἀλλήλοις, τὰ δὲ ὄρνεα οὐ διεῖλεν.
Abram prit les victimes, les coupa par moitiés, et plaça les moitiés vis-à-vis les unes des autres ; mais il ne divisa pas les volatiles.
10
11
κατέβη δὲ ὄρνεα ἐπὶ τὰ σώματα, τὰ διχοτομήματα αὐτῶν, καὶ συνεκάθισεν αὐτοῖς Αβραμ.
Et des oiseaux descendirent sur les corps, sur les moitiés de corps, et Abram s'assit à côté.
11
12
περὶ δὲ ἡλίου δυσμὰς ἔκστασις ἐπέπεσεν τῷ Αβραμ, καὶ ἰδοὺ φόβος σκοτεινὸς μέγας ἐπιπίπτει αὐτῷ.
Vers le coucher du soleil, Abram tomba en extase ; une terreur profonde pleine de ténèbres s'empara de lui.
12
13
καὶ ἐρρέθη πρὸς Αβραμ Γινώσκων γνώσῃ ὅτι πάροικον ἔσται τὸ σπέρμα σου ἐν γῇ οὐκ ἰδίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτοὺς καὶ κακώσουσιν αὐτοὺς καὶ ταπεινώσουσιν αὐτοὺς τετρακόσια ἔτη.
Et il fut dit à Abram : Apprends que ta postérité habitera une terre étrangère ; on les réduira en servitude, on les opprimera, et on les humiliera pendant quatre cens ans.
13
14
τὸ δὲ ἔθνος, ᾧ ἐὰν δουλεύσωσιν, κρινῶ ἐγώ· μετὰ δὲ ταῦτα ἐξελεύσονται ὧδε μετὰ ἀποσκευῆς πολλῆς.
Mais la nation à laquelle ils seront soumis, Je la jugerai ; ensuite ils en sortiront pour venir ici avec de grandes richesses.
14
15
σὺ δὲ ἀπελεύσῃ πρὸς τοὺς πατέρας σου μετ εἰρήνης, ταφεὶς ἐν γήρει καλῷ.
Quant à toi, tu t'en iras en paix vers tes pères, après avoir joui d'une heureuse vieillesse.
15
16
τετάρτη δὲ γενεὰ ἀποστραφήσονται ὧδε· οὔπω γὰρ ἀναπεπλήρωνται αἱ ἁμαρτίαι τῶν Αμορραίων ἕως τοῦ νῦν.
Et, à la quatrième génération, ta race reviendra ici ; car jusqu'à présent les crimes des Amorrhéens n'ont pas encore comblé la mesure.
16
17
ἐπεὶ δὲ ἐγίνετο ὁ ἥλιος πρὸς δυσμαῖς, φλὸξ ἐγένετο, καὶ ἰδοὺ κλίβανος καπνιζόμενος καὶ λαμπάδες πυρός, αἳ διῆλθον ἀνὰ μέσον τῶν διχοτομημάτων τούτων.
Après le coucher du soleil, une flamme s'éleva, l'on vit un foyer lançant de la fumée, et des lampes de feu qui passaient entre les moitiés coupées.
17
18
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ διέθετο  {יהוה} τῷ Αβραμ διαθήκην λέγων Τῷ σπέρματί σου δώσω τὴν γῆν ταύτην ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Αἰγύπτου ἕως τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου, ποταμοῦ Εὐφράτου,
En ce jour-là, YHWH établit une alliance avec Abram, disant : Je donnerai cette terre à ta race depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate.
18
19
τοὺς Καιναίους καὶ τοὺς Κενεζαίους καὶ τοὺς Κεδμωναίους
Je lui donnerai : les Généens, les Cénézéens, et les Cedmonéens,
19
20
καὶ τοὺς Χετταίους καὶ τοὺς Φερεζαίους καὶ τοὺς Ραφαιν
Et les Hettéens. ; les Phérézéens, et les Raphaïms,
20
21
καὶ τοὺς Αμορραίους καὶ τοὺς Χαναναίους καὶ τοὺς Ευαίους καὶ τοὺς Γεργεσαίους καὶ τοὺς Ιεβουσαίους.
Et les Amorrhéens, les Cananéens, les Évéens, les Gergéséens et les Jébuséens.
21